Pravilnik o kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera - kultura i umjetnost

24.02.2022. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
kultura i sport

Ovim Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture i umjetnosti uređuje se korištenje sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo iz reda stvaralaca i djelatnika sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i BiH

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/22 (24.2.2022.)

 

Na osnovu čl. 2., 4. tačka e), 5. tačka c), 8. 10 i 12. Uredbe o dodijeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OBLAST KULTURE I UMJETNOSTI


 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Sadržaj pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture i umjetnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se korištenje sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) iz reda stvaralaca i djelatnika sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i BiH; način raspoređivanja sredstava, procedure za izbor korisnika sredstava; kriteriji za izbor korisnika i druga pitanja od značaja za provođenje aktivnosti izbora korisnika sredstava Ministarstva.
 

Član 2.
(Osnovni cilj raspodjele sredstva tekućih transfera)
 

Osnovni cilj raspodjele sredstava tekućih transfera Ministarstva jeste stimuliranje, razvoj i unapređivanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, umjetničke produkcije i kulturno-umjetničkog poduzetništva na području Kantona Sarajevo, a naročito u domenu sufinansiranja javnih potreba u djelatnostima kulture:

a) pozorišna produkcija i manifestacije;

b) zaštita filmske kulturne baštine - filmske građe i manifestacije iz oblasti filmske produkcije;

c) izložbe i manifestacije iz likovne i primijenjene umjetnosti te vizuelne i multimedijalne vizuelne umjetnosti;

d) muzičke i muzičko-scenske umjetnosti;

e) izvorno kulturno-umjetničko stvaralaštvo;

f) arhivska djelatnost;

g) bibliotečka djelatnost;

h) muzejsko-galerijska djelatnost;

i) književno-umjetničko stvaralaštvo u oblasti izdavačko-štamparske djelatnosti i književne manifestacije;

j) kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina;

k) kulturno-umjetničko stvaralaštvo invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama;

l) edukativni programi iz oblasti kulture.
 

Član 3.
(Posebni ciljevi)
 

Posebni ciljevi korištenja sredstava Ministarstva su:

a) podsticanje stvaralaštva u oblasti kulture;

b) uključivanje što većeg broja omladine u projekte iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

c) vrednovanje doprinosa ukupnom razvoju kulture u Kantonu Sarajevo;

d) afirmacija kulturno-historijskog naslijeđa;

e) podrška mladim stvaraocima u oblasti umjetničkog stvaralaštva;

f) podsticaj i afirmacija kulturnog, historijskog, graditeljskog odnosno materijalnog i nematerijalnog naslijeđa nacionalnih manjina;

g) podsticaj uspostavljanju i jačanju međuregionalne i međunarodne komunikacije u oblasti kulture;

h) promoviranje estetskih vrijednosti u svim oblastima umjetničkog stvaralaštva;

i) podrška kontinuitetu afirmiranih vrijednosti umjetničkog stvaralaštva;

j) podsticanje inovativnih pristupa umjetničkom stvaralaštvu;

k) ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

l) iskazan interes kulturne javnosti i publike;

m) funkcionalna i ekonomska opravdanost projekata;

n) afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva;

o) povećanje broja učesnika;

p) saradnja sa lokalnim zajednicama i lokalnim kulturnim organizacijama.
 

II - OSNOVE ZA KORIŠTENJE I RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA

 

Član 4.
(Korisnici sredstava)
 

(1) Korisnici sredstava Ministarstva mogu biti fizičke osobe, umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene javnim pozivom Ministarstva koji se početkom kalendarske godine objavljuje na web-stranici Ministarstva i u jednom od dnevnih listova na teritoriji FBiH.

(2) Kulturna inkluzija, definisana ovim pravilnikom, omogućuje osobama s invaliditetom i pripadnicima svih drugih isključenih ili marginaliziranih skupina društva pravedan i nediskriminatorni tretman, s mogućnošću da se u potpunosti uključe u procese kulturne nadogradnje i kreativne razmjene te da uzmu učešće u kulturnom životu.

(3) Potrebna dokumentacija o ispunjavanju uvjeta za izbor korisnika sredstava se propisuje Javnim pozivom Ministarstva.
 

Član 5.
(Namjena sredstava)
 

Sredstva Ministarstva će biti korištena za sufinansiranje:

1. Stalne/tradicionalne/međunarodne kulturno-umjetničke manifestacije koje se održavaju u Kantonu Sarajevo.

2. Kulturno-umjetnički amaterizam:

2.1. Tradicionalne manifestacije, festivali i smotre;

2.2. Programi folklornih ansambala, pjevačkih grupa, tamburaških i harmonikaških orkestara;

2.3. Programi plesnih folklornih grupa;

2.4. Programi izdavačke djelatnosti u ovoj oblasti;

2.5. Programi edukacije tradicijskih znanja i umijeća, seminari i radionice;

2.6. Programi obilježavanja značajnih jubileja;

2.7. Programi koji su potvrdili vrijednost u matičnoj zajednici i šire, te koji su doživjeli priznanja na međunarodnoj sceni;

2.8. Programi koji se odvijaju u kontinuitetu;

2.9. Programi organizacija koje djeluju u prigradskim općinama Kantona Sarajevo. Prednost imaju programi koji su temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti određene lokalne zajednice.

2.10. Programi koji su vezani za različite oblike rekonstrukcije autohtone materijalne i nematerijalne zavičajne baštine (nošnja, koreografija itd.).

3. Zaštita filmske građe

3.1. Zaštita, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe;

3.2. Manifestacije iz oblasti filmske produkcije.

4. Zaštita kulturnog stvaralaštva:

4.1. Knjiga;

4.1.1. Sufinansiranje produkcije djela domaće književnosti i publicistike;

4.1.2. Sufinansiranje prevoda djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća;

4.1.3. Sabrana djela bosanskohercegovačkih autora autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima visoke umjetničke vrijednosti i estetskog nivoa, te djelima kojima je potrebno osigurati sredstva za poseban istraživački, književno-historijski ili naročito ozbiljan zahtjevan prevodilački rad;

4.2. Otkup knjiga;

4.2.1. Djela bitna za nacionalne kulture i umjetnost;

4.2.2. Prijevodi koji predstavljaju opća kulturna dostignuća;

4.2.3. Izgradnja visoke umjetničke vrijednosti i estetskog nivoa;

4.2.4. Isključivo knjige objavljene u tekućoj i prethodnoj godini;

4.2.5. Isključivo izdanja izdavača registriranih u Bosni i Hercegovini

(ne otkupljuju se udžbenici, priručnici, ponovljena i komercijalna izdanja);

4.3. Časopisi i elektroničke publikacije (visoko kreativne umjetničke vrijednosti i sadržajno profilirane pri čemu treba imati u vidu programsku profiliranost, kontinuitet izlaženja, aktuelnost, selektivnost, koncepijska ujednačenost);

4.4. Književne manifestacije:

4.4.1. Kontinuirano se održavaju i vezane su značajna imena i događaje;

4.4.2. Rezultati u prethodnom periodu koji pokazuju vrijednosti;

4.4.3. Predstavljaju kvalitetnu novu inicijativu za sredinu gdje se održavaju;

4.4.4. Programi koji bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropsko okruženje.

5. Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja:

5.1. Programi koji posebno podstiču bosanskohercegovačku kulturu u međunarodnom okruženju;

5.2. Kulturna saradnja sa zemljama Evropske Unije i šire;

5.3. Kulturna saradnja sa gradovima pobratimima;

5.4. Regionalna kulturna saradnja;

5.5. Programi koji podstiču mobilnost umjetnika i kulturnih stvaralaca u međunarodnom okruženju;

5.6. Programi koji uključuju gostovanje bosanskohercegovačkih umjetnika i programe institucija u inostranstvu;

5.7. Programi razmjene između bosanskohercegovačkih i stranih pojedinaca i institucija;

5.8. Stručni skupovi, takmičenja i kraći studijski boravci u inostranstvu;

5.9. Značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda;

5.10. Programi koji podstiču aktivno učešće mladih;

5.11. Programi koji su dobili ili se takmiče za nagradu u BiH ili inostranstvu;

5.12. Programi koji predviđaju realizaciju istog programa u nekoliko gradova ili država;

5.13. Programi koji bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropski kontekst, podstiču interkulturalni dijalog te razvoj civilnog društva;

5.14. Programi koji su u ranijim godinama pokazali vrijednost i programski kontinuitet, a koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora;

5.15. Programi koji razvijaju partnerske projekte sa inostranim partnerima i imaju dokaz o prikupljenim sredstvima iz domaćih ili evropskih fondova.

Sufinansiranje programa gostovanja izvan BiH podrazumijeva pokriće dijela troškova puta i iznimno troškova dnevnica, dok se programi gostovanja u BiH sufinansiraju u dijelu troškova smještaja i honorara.

Izvještaji o realiziranim programima trebaju obuhvatiti narativni dio, finansijski dio, kritike, rezultate projekata, analizu podataka o prihvaćenosti (posjećenosti programa, slušanosti, gledanosti, foto dokumnetaciju i sl.).

6. Programi u oblasti dramske umjetnosti, muzičke i muzičko scenske umjetnosti, likovne umjetnosti, arhivske djelatnosti, zaštite i muzejsko-galerijske djelatnosti; koncerti, izložbe, naučni skupovi, promocije i sl.;

6.1. Programi dramske umjetnosti;

6.1.1. Programi koji afirmiraju i prezentiraju bosanskohercegovačko dramsko stvaralaštvo;

6.1.2. Profiliran repertoarni program;

6.1.3. Repertoarni programi u manjim sredinama s ciljem podsticanja dramske produkcije i mreže gostovanja;

6.1.4. Podsticanje profesionalne dramske produkcije;

6.1.5. Programi produkcije i gostovanja privatnih pozorišta;

6.1.6. Programi festivala i manifestacija pri čemu će se podsticati njihova decentralizacija;

6.1.7. Programi mreže gostovanja u dogovoru s lokalnim organizatorima uz priložen pismeni poziv;

6.1.8. Programi radionica;

6.1.9. Programi koji podstiču razmjenu (koprodukcije, gostovanja i drugi oblici razmjene);

6.1.10. Programi pozorišnog amaterizma.

6.2 Programi muzičke i muzičko-scenske umjetnost:

6.2.1. Notno izdavaštvo, diskografija, otkupi, publicistika;

6.2.2. Međunarodne škole, seminari i radionice;

6.2.3. Međunarodna muzička takmičenja;

6.2.4. Muzikološki stručni skupovi;

6.2.5. Pojedinačne predstave ansambala i njihovo gostovanje;

6.2.6. Muzički i baletni festivali te manifestacije;

6.2.7. Koncertna mreža gostovanja (kvalitetni programi ansambala i solista);

6.2.8. Ostali programi srodnih muzičkih sadržaja.

7. Likovna umjetnost:

7.1. Izložbe.

Posebno će biti podržani inventivnost, multimedijalni pristup i uvezivanje sa primijenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Prijedlozi retrospektivnih samostalnih, zajedničkih tematskih i drugih izložbi trebaju pratiti pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji ili crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela. Treba specificirati naslov izložbe, autora, vrstu izložbe, mjesto i vrijeme održavanja, opseg. Sufinansiraju se pripremni radovi i realizacija izložbe;

7.2. Likovne monografije (istraživački radovi, pripremni radovi, štampanje, promocija);

7.3. Likovne kolonije, likovne radionice;

7.4. Likovne manifestacije i druga likovna događanja.

8. Arhivska djelatnost:

8.1. Programi kojima se sprečava propadanje ili oštećenje vrijedne arhivske građe i revitalizacija građe kako bi se mogala dalje koristiti;

8.2. Programi koji doprinose stručnoj sposobnosti i kvaliteti arhivske službe uz prilagođavanje evropskim standardima za arhivsku djelatnost;

8.3. Programi od značaja za arhivsku djelatnost u cjelini;

8.4. Programi kojima se osavremenjava način rada, uvode nove tehnologije ili značajnije unapređuju usluge korisnicima;

8.5. Programi kojima se stvaraju povoljniji uvjeti rada ustanova na području arhivske djelatnosti;

8.6. Programi međunarodne arhivske i međuregionalne arhivske djelatnosti.

9. Zaštita i očuvanje nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara:

9.1. Zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara podrazumijeva prethodna istraživanja (konzervatorsko-restauratorska), izradu potrebne dokumentacije (konzervatorsko-restauratorska), izradu elaborata, troškovnika zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija vezana za vrstu kulturnog dobra u Kantonu Sarajevo;

9.2. Programi zaštite i očuvanja kulturnog dobra koji imaju riješen pravni status, registrirana i preventivno zaštićena kulturna dobra u Kantonu Sarajevo;

9.3. Programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljen elaborat za izvođenje radova u Kantonu Sarajevo;

9.4. Programi zaštite za koji se traži izrada dokumentacije u Kantonu Sarajevo;

9.5. Programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim radovima u Kantonu Sarajevo;

9.6. Programi zaštite kulturnih dobara pod zaštitom BiH u Kantonu Sarajevo;

9.7. Programi zaštite koji imaju visoko vrednovan značaj, a nalaze se u Kantonu Sarajevo;

9.8. Programi zaštite u Kantonu Sarajevo za koje su obezbijeđena sredstva iz drugih izvora;

9.9. Programi za liste prioriteta i to po segmentima izrade foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja (arhivska, arheološka, restauratorska), s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja, izrada arhitektonske i građevinske dokumentacije, radovi zaštite i očuvanja na kulturnim dobrima u državnom vlasništvu;

9.10. Programima zaštite objekata koji nisu u vlasništvu države potrebno je da vlasnik ili imatelj prava osigura sufinansiranje;

9.11. Programi stručno i kvalitetno utemeljenih sadržaja vezanih za različite oblike autohtone nematerijalne kulturne baštine, posebno na području Kantona Sarajevo gdje je ona ugrožena;

9.12. Programi koji imaju ulogu u kulturnom životu Kantona i BiH i nastojanje očuvanja autohtone baštine;

9.13. Programi koji predstavljaju kulturni identitet Kantona i BiH u kojoj se realiziraju i gdje postoji saradnja sa ustanovama;

9.14. Programi koji imaju za cilj prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja;

9.15. Revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra;

9.16. Dalje istraživanje dobra, primjereno dokumentiranje, te stručno i naučno vrednovanje;

9.17. Kulturno-historijski turizam;

9.18. Programi na nematerijalnom kulturnom dobru koji imaju visok stručni, naučni i opći značaj.

10. Muzejsko-galerijska djelatnost:

10.1. Stepen obrađenosti muzejske građe;

10.2. Programi koji su vezani za obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe;

10.3. Stalne muzejske postavke (pripremni radovi koji obuhvataju preliminarni muzeološki program, idejno rješenje prostora za stalnu postavku i ostale funkcije muzeja, imena autora arhitetktonskog, muzeološkog i likovnog programa);

10.4. Restauriranje muzejske građe;

10.5. Otkup muzejske građe na osnovu ranije utvrđenog programa otkupa koji je zasnovan na programima muzeja i galerija sa svrhom popune fondova uz izradu liste prioriteta i primjenu međunarodnog standarda sadržanog u ICOM-ovu Kodeksu profesionalne etike;

10.6. Izložbe (studijske, likovne pojedinačne i kolektivne izložbe, retrospektivne i tematske izložbe, pokretne izložbe i međunarodne izložbe);

10.7. Pedagoška muzejska djelatnost;

10.8. Projekti on-line muzeja.

11. Podrška mladim talentima u oblasti kulture i umjetnosti.

12. Izrada strateških dokumenata iz oblasti kulture

12.1. Izrada strategija, studija izvodljivosti, elaborata, itd.
 

Član 6.
(Raspodjela sredstava)
 

Raspodjela sredstava tekućih transfera kulture vršiće se u skladu sa programom utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo i Javnim pozivom za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.
 

Član 7.
(Specifični dodatni kriteriji)
 

Pored već utvrđenih općih i posebnih kriterija za vrednovanje projekata i dodjelu sredstava u oblasti kulture vrednovat će se:

a) društvena i kulturološka korisnost predloženog projekta kulture i umjetnosti izražena kroz jasne i realne ciljeve projekta, procjena njihove usklađenosti s ciljevima utvrđenim u tekstu javnog poziva te način na koji će projekat osigurati ostvarivanje ciljeva iz člana 2. ovog Pravilnika;

b) dosadašnje iskustvo i rezultati u organiziranju kulturnih i umjetničkih manifestacija, produkciji u kreativnoj industriji, te rad u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog naslijeđa, materijalne i nematerijalne kulturne baštine (broj osposobljenih stručnih osoba s potrebnim kvalifikacijama);

c) područje djelovanja odnosno područje jedne ili više lokalnih zajednica, međuentitetska i regionalna kao i šira međunarodna kulturna saradnja;

d) broj korisnika odobrenog projekta;

e) opravdanost i visina predviđenih materijalnih troškova, te učešće pojedinih vrsta izdataka u ukupnom budžetu projekta.
 

Član 8.
(Izvještaj korisnika sredstava)
 

(1) Izvještaj korisnika sredstava treba da sadrži:

1. opće podatke o korisniku projekta i projektu;

2. područje projekta, podaci o projektu, kontakt podatke korisnika projekta;

3. postignuća i rezultati projekta u izvještajnom periodu;

4. podaci o provoditeljima projekta;

5. podaci o praćenju i vrednovanju uspješnosti projekta;

6. podaci o budžetu projekta i finansijskom izvještaju za izvještajni period.

7. ime i prezime, te potpis osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/voditeljice projekta.

8. ostale podatke o provedbi projekta.

(2) Izvještaj obuhvata popunjen obrazac Ministarstva, narativni i finansijski izvještaj kao i dokaze navedene u izvještaju (računi, foto dokumentacija i sl.).

(3) Za izdavačke projekte, uz narativni i finansijski izvještaj, potrebno je dostaviti najmanje tri primjerka podržanih izdavačkih projekata (knjiga, biltena, cd, i sl.).
 

Član 9.
(Monitoring utroška odobrenih sredstava)
 

Ministarstvo će vršiti monitoring utroška odobrenih sredstava na osnovu podnesenih izvještaja o utrošku sredstava te uvida u dodatnu dokumentaciju (računi i sl.) kojom se dokazuje da su sredstva utrošena u odobrene namjene.
 

III - PRAVO UČEŠĆA I POSEBNI UVJETI ZA APLICIRANJE

 

Član 10.
(Pravo učešća)
 

(1) Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja kao i pojedinci - umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravna lica registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene javnim pozivom Ministarstva.

(2) Aplikanti su dužni podnijeti izjavu da za isti projekat nisu dobili niti su aplicirali za sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Kantona Sarajevo. Osobe koje zastupaju udruženja/fondacije/organizacije koja/je apliciraju za Javni poziv ne mogu aplicirati za projekte kao fizičko lice - pojedinac za isti projekat za koji je apliciralo udruženja/fondacije/organizacija.

(3) Udruženja, fondacije, organizacije i druga pravna lica osnovana u periodu od godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva za sufinansiranje programa projekata u kulturi ne mogu biti kategorisana prema ovome pravilniku.
 

Član 11.
(Programi koji nisu prihvatljivi)
 

(1) Programi koji nisu prihvatljivi za finansiranje su:

1. kupovina objekata ili poslovnog prostora;

2. kupovina automobila, motora, kombi vozila, kamiona i drugih motornih vozila;

3. kupovina tehničke i muzičke opreme, servisne usluge (usluge krečenja, čiščenja, itd), građevinske opreme, opreme za adaptaciju prostora i sl.;

4. retroaktivno finansiraje projekata ili aktivnosti koje su ranije završene;

5. troškovi koji iskazuju dugove i provizije za gubitke, režijski troškovi koji ne ulaze u izvještajni period, kamatu za dug, pozicije koje su već finansirane po nekom drugom osnovu, kupovinu zemlje ili objekata, gubitke po osnovu valutnih zamjena, takse, uključujući i PDV, kredit dat trećim licima, plate zaposlenicima, troškovi koji su navedeni zbirno, ostali troškovi koji nisu neophodni za realizaciju konkretnog projekta.

6. uplate honorara srodnicima odgovornih lica aplikanata.

(2) Pri razmatranju projekata neće se finansirati procijenjeni troškovi za cijeli projekat.
 

Član 12.
(Procedura za pravilno apliciranje)
 

Procedura za pravilno apliciranje:

(1) Aplikacija treba sadržati formular za apliciranje popunjen elektronski (formulari popunjeni ručno neće biti uzeti u razmatranje) i dostavljen u printanoj verziji (potpisan i ovjeren pečatom) te dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova za apliciranje;

(2) Formular aplikacije će biti dostupnan u elektronskoj verziji na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo;

(3) Aplikanti su obavezni materijal dostaviti u printanoj formi. Bilo kakva nekonzistentnost u aplikaciji može dovesti do odbijanja aplikacije.

(4) Adresa za dostavu aplikacija: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo (za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture), ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo;

(5) Aplikacije dostavljene na bilo koji drugi način (e-mail ili fax) neće biti uzete u razmatranje;

(6) Na koverti treba biti naznačen puni naziv javnog poziva po osnovu kojeg se dostavlja aplikacija, naziv oblasti za koju se aplicira, puni naziv (ime i adresa) aplikanta.
 

Član 13.
(Krajnji rok za podnošenje aplikacije)
 

(1) Krajnji rok za podnošenje aplikacije je datum naznačen u javnom pozivu, a što se evidentira uvidom u datum pečata ili u slučaju ličnog dostavljanja na protokol Kantona Sarajevo. Sve aplikacije primljene poslije navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje. Prijave za vanredne, važne projekte će se primati i razmatrati i nakon roka navedenog u javnom pozivu, a u granicama raspoloživih sredstava.

(2) Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cjelokupno odobrenom iznosu za program ili projekat ili opravdana sredstva ne odgovaraju aktivnostima i ciljevima projekta ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata.
 

IV - EVALUACIJA I SELEKCIJA APLIKACIJA

 

Član 14.
(Evaluacija)
 

(1) Za evaluaciju i selekciju aplikacija na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture Ministar će imenovati komisiju koja je dužna evaluirati dokumentaciju podnesenu na Javni poziv.

(2) Podnesene aplikacije bit će pregledane i evaluirane. Evalucija podnesenih aplikacija će se obaviti prema utvrđenim kriterijima i koracima i to:

a) Prvi krug evaluacije.

U ovom krugu komisija evidentira sve prijave zaprimljene putem protokola, vrši otvaranje koverata sa prijavama, te provjerava ispunjavaju li prijave opće i posebne uslove propisane javnim pozivom i Uredbom.
  

b) Drugi krug evaluacije.

Evaluacija programa, uključujući i budžet i kapacitete aplikanta u pripremi i realizaciji projekta, biće realizirana prema kriterijima od strane Komisije koju imenuje Ministar i njegovu konzistentnost sa postavljenim ciljevima i prioritetima navedenim u članu 2. Sredstva iz tekućih transfera će biti dodjeljivana projektima za koje se ocijeni da će maksimizirati efekte zahtijevanih ciljeva.
 

V - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 15.
(Prestanak važenja pravilnika)
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture i umjetnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/21).
 

Član 16.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 12-02-4851/22
18. februara 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Samir Avdić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.