Pravilnik o načinu utvrđivanja međunarodnog karaktera sajma

08.02.2022. 08:00 / Izvor: Akta.ba
sajmovi

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje sajam održan u Bosni i Hercegovini treba ispuniti da bi stekao međunarodni karakter.

 

Na osnovu člana 25. alineja deveta Statuta Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 25. Stav 3. Zakona o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj: 53/10), Upravni odbor Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 08.02.2022. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA MEĐUNARODNOG KARAKTERA SAJMA

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje sajam održan u Bosni i Hercegovini treba ispuniti da bi stekao međunarodni karakter.

Pod sajmom u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se organizovano periodično okupljanje poslovnih subjekata na javnom mjestu, gdje se uz optimalne troškove odvijaju poslovni susreti i ostvaruje interakcija kako između poslovnih subjekata međusobno, tako i poslovnih subjekata sa posjetiocima, a sve u cilju direktnog trgovanja izloženom robom ili predstavljenim uslugama ili zaključivanja trgovinskih poslova na osnovu izloženih uzoraka ili predstavljenih usluga.

Član 2.

Ispunjavanjem uslova propisanim ovim pravilnikom za sajam koji je organizovan u Bosni i Hercegovini može se izdati uvjerenje o karakteru međunarodnosti sajma.

 

II  USLOVI

a) Prostor

Član 3.

Prostor na kome se organizuje sajam može biti sastavljen od zatvorenog, unutrašnjeg prostora i vanjskog prostora.

Član 4.

Sajam se može održati u zatvorenom objektu izgrađenom od čvrstog materijala, ili u zatvorenom montažnom objektu, koji ima priključke za električnu energiju, vodu i internet, mora imati mogućnost klimatizacije (grijanje ili hlađenje), toalet, hitnu zdravstvenu zaštitu, pristup za lica sa invaliditetom, info štand za posjetioce i pomoć za izlagače.

Prostor mora imati protivpožarnu zaštitu i atestiranu opremu za gašenje požara, a ukoliko se radi o montažnom objektu i statičku sigurnost objekta, te udovoljavati svim bezbjednosnim aspektima.

Član 5.

U sklopu zatvorenog prostora treba biti najmanje jedna prostorija za održavanje edukacija, prezentacija, konferencija, stručnih skupova i drugih pogodnih pratećih sadržaja sajma. 

Sajam treba imati prostor za novinare i mogućnost održavanja press konferencija.

Restoran i caffe bar koji koriste izlagači i posjetioci treba da bude u krugu sajma, ali ne moraju biti u istom objektu gdje je izložbeni prostor.

Član 6.

Ukoliko je karakter sajma takav da se na njemu izlažu eksponati koji nisu podesni za izlaganje u zatvorenom prostoru, sajam mora imati vanjski prostor, otvoren ili natkriven, koji treba biti adekvatno uređen i opremljen svim priključcima potrebnim za izlaganje.

Član 7.

Sajam mora imati pristupačan, adekvatno uređen i obilježen parking prostor za posjetioce sa dovoljnim brojem parking mjesta.

Parking za izlagače mora biti odvojen od parkinga za posjetioce.

Član 8.

Sajam mora imati najmanje 1000 metara kvadratnih neto izložbenog prostora.

Pod neto izložbenim prostorom podrazumijeva se plaćena i neplaćena ukupna površina poda u zatvorenom i otvorenom prostoru koju zauzimaju izlagači i prostor namijenjen specijalnim događajima koji su u direktnoj vezi sa temom sajma.

Organizator sajma mora raspolagati podatkom o ukupnoj bruto površini sajma za upotrebu, koja podrazumijeva ukupan neto izložbeni prostor i prostor za cirkulaciju posjetilaca. U ukupnu bruto površinu ne računaju se ugostiteljski prostori, kancelarije i prostor za skladištenje.

 

b)  Izlagači

Član 9.

Pod izlagačem u smislu ovog pravilnika podrazumjevaju se svi oni čiji su proizvodi, dobra i usluge predstavljeni na sajmu.

Izlaganje proizvoda i usluga na štandu mogu vršiti glavni izlagači, suizlagači, a izlaganje se može vršiti i putem kolektivnog nastupa.

Glavni izlagač zaključuje ugovor sa organizatorom. Ukoliko na štandu glavnog izlagača postoji i suizlagač čiji se proizvodi ili usluge takođe predstavljaju, suizlagač mora biti naveden u Prijavnom obrascu glavnog izlagača i upisan u Katalog izlagača.

Svaki izlagač na sajmu mora biti evidentiran u Prijavi izlaganja, a kod kolektivnog izlaganja na posebnom spisku ovjerenom od strane nosioca štanda za izlaganje. 

Pod ukupnim brojem izlagača na sajmu podrazumijeva se ukupan broj glavnih izlagača i suizlagača, koji su upisani u Prijavni obrazac i uvršteni u Katalog sajma.

Član 10.

Sajam mora imati najmanje 5% stranih izlagača od ukupnog broja izlagača utvrđenog na način iz prethodnog člana.

Državljanstvo izlagača određuje se prema njegovoj adresi koja je upisana na ugovoru s organizatorom.

U slučaju da adresa ne predstavlja pravo državljanstvo izlagača, organizator može prihvatiti državljanstvo koje je izlagač naveo u izjavi koju dostavlja organizatoru.

U slučaju da izlaganje u ime izlagača vrši njegovo predstavništvo, izlagač će organizatoru dostaviti pisanu izjavu kojom potvrđuje da predstavništvo djeluje u njegovo ime.

Član 11.

U slučaju kolektivnog izlaganja, glavni izlagač koji organizuje kolektivno učešće kao nosilac štanda potpisuje ugovor sa organizatorom, sastavlja i ovjerava spisak kolektivnih učesnika na štandu.

Član 12.

Sajam izdaje javno dostupan Katalog izlagača u štampanom ili digitalnom obliku na jednom od jezika u upotrebi u BiH i najmanje na jednom svjetskom jeziku, po mogućnosti na engleskom. Katalog sadrži popis izlagača koji nastupaju samostalno, kao i izlagača koji nastupaju kolektivno, razvrstanih abecednim redom po zemljama i halama, ukoliko ih ima više, program pratećih sadržaja, kao i druge bitne informacije u vezi sa sajmom.

Sajam treba da ima redovan raspored i trajanje.

 

c)  Posjetioci

Član 13.

Posjeta je akcija osobe koja na bilo koji službeni dan trajanja sajma u bilo koje radno vrijeme službeno otvoreno za posjetu uđe na sajam sa pristupnim dokumentom, a koja je predstavnik očekivane publike od strane organizatora i izlagača. 

Član 14.

U izračun posjetilaca sajma uključene su osobe koje kupe karte na sajmu i posjete ga, osobe koje su kupile kartu prije sajma i koje posjete sajam, osobe s besplatnom pozivnicom ili sniženom tarifnom kartom a koje dođu na sajam i osobe koje na sajam dođu sa sezonskom ulaznicom.

Iz izračuna posjeta sajmu isključeno je osoblje izložbenog prostora i organizator, osoblje koje radi za pružaoce usluga, osoblje izlagača, govornici tokom događaja organizovanih na sajmu i predstavnici medija.

Član 15.

Za registraciju prodaje ulaznica i ulaska posjetilaca na sajam koristi se digitalizovani sistem putem koga se utvrđuje ukupan broj posjeta i obezbjeđuje utvrđivanje ukupnog broja inostranih posjetilaca.

Pod inostranim posjetiocem podrazumijeva se fizička osoba koja nema državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Brojanje posjetilaca odvija se samo tokom službenog radnog vremena sajma, a posjetilac se može brojati samo jednom dnevno.

Sajam može steći međunarodni karakter ukoliko je broj inostranih posjetilaca najmanje 2% od broja ukupnih posjetilaca.

 

III  IZDAVANJE UVJERENJA

Član 16.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH (u daljem tekstu: Komora) izdaje uvjerenje o međunarodnom karakteru sajma organizovanog u Bosni i Hercegovini.

Član 17.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi se Komori na propisanom obrascu u roku od trideset dana od dana završetka održavanja sajma.

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavnju uslova iz ovog pravilnika u pogledu prostora i njegove adekvatnosti, ukupnog broja izlagača i broja inostranih izlagača, ukupnog broja posjetilaca i broja inostranih posjetilaca.

U slučaju potrebe Komora može od podnosioca zahtjeva zatražiti i druge dokaze i vršiti uviđaj na licu mjesta.

Član 18.

Uvjerenje o međunarodnom karakteru sajma koje izdaje Komora je osnov za korištenje termina „međunarodni sajam" u svakodnevnoj upotrebi i korespodenciji za pisane i vizualne promocije. 

reklamu, publikacije, sajamske kataloge, pozivnice i si, kao i za uvrštavanje sajma sa tim terminom u Katalog sajmova koji Komora sačinjava godišnje.

Komora izdaje Katalog sajmova godišnje i objavljuje ga najkasnije do 31.decembra za narednu godinu. IV PRELAZNE ODREDBE

Član 19.

Za izdavanje uvjerenje o međunarodnom karakteru sajma održanog u 2022. i 2023. godini neće se primjenjivati član 15. ovog pravilnika.

U ovom periodu organizator Komori kao dokaz o broju ukupnih posjetilaca i inostranih posjetilaca dostavlja ovjerenu izjavu. Uvjerenje o međunarodnom karakteru sajma Komora će izdati ukoliko je sajam posjetilo minimalno 50. inostranih posjetilaca.

Član 20.

Od 01.01.2024. godine organizator je dužan obezbijediti digitalizovanu registraciju posjetilaca i brojanje posjetilaca u smislu člana 15. ovog pravilnika.

Član 21.

U roku od 30. dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika generalni sekretar Komore utvrdiće obrazac iz člana 17. ovog pravilnika

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na službenoj stranici Komore.

 

SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH     

 

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Mr. Borko Đurić 

 

Broj: 01-2-01-2-115-2/22        

Datum: 08.02.2022. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.