Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

13.05.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
aerosolni raspršivači

Ovim pravilnikom propisuju se zahtjevi za projektiranje, izradu, ispitivanje i obilježavanje aerosolnih raspršivača, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43, 13.05.2022.

 

Na osnovu člana 6. tačka b) Zakona o tehničkim propisima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22), ministar energetike i rudarstva d o n o s i

PRAVILNIK

O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se zahtjevi za projektiranje, izradu, ispitivanje i obilježavanje aerosolnih raspršivača, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na aerosolne raspršivače čija je najveća zapremina manja od 50 ml i na aerosolne raspršivače čija je najveća zapremina veća od zapremina navedenih u t. 3.1, 4.1. i 4.2. Priloga, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3.

Aerosolni raspršivač, u smislu ovog pravilnika, je svaka posuda namijenjena za jednokratnu upotrebu, napravljena od metala, stakla ili plastike, a koja sadrži komprimovani, tečni ili pod pritiskom rastvoreni plin, sa ili bez tečnosti, paste ili praška, i koja je opremljena ventilom za raspršivanje sadržaja u vidu čvrstih ili tečnih čestica suspendovanih u plinu, kao pjene, paste, praška ili u tečnom stanju.

Član 4.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku definirani su u Odjeljku 1. Priloga, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Pojmovi koji nisu definirani ovim pravilnikom ima- ju značenje definirano zakonom kojim se uređuju tehnički propisi.

Član 5.

Pravno lice ili preduzetnik koji izrađuje ili za koga se izrađuje aerosolni raspršivač radi stavljanja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, odnosno uvoznik aerosolnog raspršivača (u daljem tekstu: lice odgovorno za stavljanje aerosolnog raspršivača na tržište), prije stavljanja aerosolnog raspršivača na tržište, osigurava da aerosolni raspršivač ispunjava zahtjeve za obilježavanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika, kao i zahtjeve za projektiranje, izradu i ispitivanje aerosolnih raspršivača iz t. 2. do 6. Priloga ovog pravilnika.

Član 6.

(1) Lice odgovorno za stavljanje aerosolnog raspršivača na tržište stavlja na aerosolni raspršivač oznaku “Z” (obrnuti epsilon), koja označava da aerosolni raspršivač ispunjava zahtjeve propisane ovim pravilnikom.

(2) Na aerosolni raspršivač ne mogu se stavljati oznake čiji bi oblik ili sadržaj mogli navesti treću stranu da ih zamijeni sa oznakom iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

(1) Na svakom aerosolnom raspršivaču ili, kada to nije moguće zbog malih dimenzija (zapremina jednaka ili manja od 150 ml), na etiketi koja se stavlja na aerosolni raspršivač moraju biti podaci na jednom od jezika u službenoj upotre- bi u Republici Srpskoj ili na drugom jeziku, uz osiguranje prijevoda na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, a postavljaju se tako da budu vidljivi, čitljivi i neizbrisivi, i to:

1) ime i adresa ili trgovački znak lica odgovornog za sta- vljanje na tržište aerosolnog raspršivača,

2) oznaka iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika,

3) kodne oznake koje omogućavaju identifikaciju serije,

4) oznake navedene u tački 2.2. Priloga,

5) količina sadržaja izražena u jedinicama mase ili jedinicama zapremine.

(2) Ukoliko aerosolni raspršivač sadrži zapaljive sastojke definirane u tački 1.8. Priloga, ali se ne smatra da je “zapaljiv” ili “veoma zapaljiv”, prema kriterijima definiranim u tački 1.9. Priloga, količina zapaljive materije sadržane u ae- rosolnom raspršivaču mora biti čitko i neizbrisivo naznačena na aerosolnom raspršivaču natpisom: “X% mase sadržaja je zapaljivo”.

(3) Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana na aerosolnim raspršivačima koji se stavljaju na tržište Republike Srpske moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj ili na drugom jeziku, uz osiguranje prijevoda na je- dan od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, i postavljaju se tako da budu vidljivi, čitljivi i neizbrisivi, a ako to nije moguće zbog dimenzija aerosolnog raspršivača čija je najveća zapremina 150 ml, postavljaju se na etiketu čvrsto zalijepljenu na jednu ili više površina ambalaže aerosolnog raspršivača.

Član 8.

Aerosolni raspršivači koji ispunjavaju zahtjeve iz ovog pravilnika stavljaju se na tržište slobodno, bez ograničenja.

Član 9.

Stavljanje na tržište aerosolnog raspršivača koji ispunja- va zahtjeve iz ovog pravilnika, a za koji se utvrdi da predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi, može se ograničiti ili zabraniti u skladu sa tehničkim propisima Republike Srpske i propisima kojima se regulira inspekcijski nadzor u Republici Srpskoj.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.06/020-3219-11/21

20. aprila 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar, Petar Đokić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.