Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo

12.05.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
šume

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/22 (12.5.2022.)

 

Na osnovu člana 13. taĉka i), ĉlana 14. stav (2) i ĉlana 18. taĉka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 52. Radnoj sjednici odrţanoj dana 09.05.2022. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Izmjena člana 3.)

U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/13 i 10/21) ĉlan 3. mijenja se i glasi:

"Član 3.

(Definicije pojmova)

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) biološka reprodukcija šuma je skup biotehniĉkih mjera i drugih poslova kojima se obezbjeđuje stalna obnova šuma i povećanje površina šuma i unapređenje stanja šuma u pogledu veličine i kvaliteta zaliha i njihove proizvodnosti,

b) biodiverzitet ili biološka raznovrsnost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sistema, a ukljuĉuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, ţivotnih zajednica, te raznolikost između ekoloških sistema,

c) certificiranje gospodarenja šumskim resursima podrazumijeva dobrovoljnu proceduru u kojoj nezavisno tijelo za certificiranje izdaje pisanu potvrdu-certifikat korisniku šuma da je gospodarenje šumama koje se provodi na određenom šumskom podruĉju usklađeno sa unaprijed definiranim standardima,

d) čista sječa znaĉi sječu svih ili praktično svih stabala u sastojini,

e) doznaka podrazumijeva odabiranje, obiljeţavanje i evidentiranje stabala za sječu

f) divljač su posebnim zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi,

g) etat je planirani obim sječa u skladu sa principima kontinuiteta gospodarenja i sastavni je dio plana sječa unutar usvojene šumsko privredne osnove,

h) funkcije šuma su:

1) ekološke: zaštita biodiverziteta šumskih ekosistema, zaštita staništa, zaštita zemljišta, zaštita voda, klimatska, uključujući ulogu šuma u vezivanju ugljika iz zraka,

2) socijalne: nauka, istraživanje, obrazovanje, odbrana, zaštita naselja, objekata i infrastrukture, turizam, rekreacija, pejzažnoestetske funkcije, istorijske funkcije, umjetnost, duhovno-spiritualne funkcije i unaprijeđenje kvaliteta življenja stanovništva,

3) ekonomske: prihod od proizvodnje drveta, nedrvnih šumskih proizvoda i reprodukcionog materijala.

 

 

Kompletan Zakon je u Attachmentu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjena_zakonaa.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.