Pravilnik o fiskalnom računu

27.05.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
fiskalni račun

Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcije, načini plaćanja i dostavljanja, kao i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa, uvjeti koje je obveznik dužan ispuniti za dostavljanje fiskalnog računa u digitalnom i elektronskom obliku, vrsta, obim, oblik, način dostavljanja i čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima, te načinu provjere fiskalnih računa.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 48, 27.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 5. stav 4, člana 11. stav 5. i člana 15. stav 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22), ministar finansija Republike Srpske d o n o s i

PRAVILNIK

O FISKALNOM RAČUNU

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcije, načini plaćanja i dostavljanja, kao i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa, uvjeti koje je obveznik dužan ispuniti za dostavljanje fiskalnog računa u digitalnom i elektronskom obliku, vrsta, obim, oblik, način dostavljanja i čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima, te načinu provjere fiskalnih računa.

Član 2.

(1) Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati sljedeće vrste računa:

1) račun za promet,

2) račun za avans.

(2) Računom za promet iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa robe, odnosno usluga (u daljem tekstu: promet).

(3) Računom za avans iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet robe ili usluga (u daljem tekstu: avans).

Član 3.

(1) Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređaja, navodi podatak o tipu transakcije.

(2) Tip transakcije iz stava 1. ovog člana može biti: 1) prodaja,

2) refundacija,

3) poništavanje računa.

(3) Prodajom iz stava 2. tačka 1. ovog člana smatra se tip transakcije koji podrazumijeva promet, uključujući i primljeni avans.

(4) Refundacijom iz stava 2. tačka 2) ovog člana smatra se tip transakcije koji podrazumijeva povrat uplate ili dijela uplate za promet ili povrat cijelog ili dijela avansa, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumijeva vra- ćanje i zamjenu robe isporučene kupcu robe iz bilo kog razloga, koji sadrži broj identifikacionog dokumenta kupca i poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta, u smislu člana 5. stav 2. tačka 18) Zakona.

(5) Poništavanjem računa iz stava 2. tačka 3) ovog člana smatra se tip transakcije koji podrazumijeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa, a koji se ne može smatrati refundacijom iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

(1) Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sljedeće fiskalne dokumente koji se ne smatraju fiskalnim računima:

1) kopija računa, 2) račun obuke, 3) predračun.

(2) Kopijom računa iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koji se može izdati istovremeno sa izdavanjem fiskalnog računa, odnosno naknadno za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca robe, odnosno korisnika usluga.

(3) Računom obuke iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblja obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe kojim se ne vrši evidentiranje prometa ili primljenog avansa.

(4) Predračunom iz stava 1. tačka 3) ovog člana smatra se fiskalni dokument koji se izdaje prije ostvarenog prometa i prije primljenog avansa, radi obavještavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet, odnosno budući primljeni avans.

(5) Fiskalni dokumenti iz stava 1. ovog člana jasno se vizuelno razlikuju od fiskalnih računa iz člana 2. ovog pravilnika neovisno o načinu izdavanja, tako što sadrže sljedeće napomene:

1) KOPIJA - za fiskalni dokument iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) OBUKA - za fiskalni dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana,

3) PREDRAČUN - za fiskalni dokument iz stava 1. tačka 3) ovog člana,

4) OVO NIJE FISKALNI RAČUN - za fiskalne doku- mente iz stava 1. ovog člana.

(6) Napomena iz stava 5. ovog člana obavezno se ispi- suje na fiskalnom dokumentu na takav način da se ne može izmijeniti ili obrisati i to veličinom fonta koja je najmanje dvostruko veća od najvećeg fonta teksta kojim su prikazani ostali podaci na fiskalnom dokumentu.

(7) Fiskalni dokumenti iz stava 1. ovog člana ne smatraju se fiskalnim računom i oni ne utiču na ostvareni promet kod poreznog obveznika, uključujući i primljeni avans, evidenti- ran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Član 5.

(1) Elektronski fiskalni uređaj obveznika fiskalizacije dobiva podatke o poreznim stopama koje su od značaja iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (u da- ljem tekstu: SUF).

(2) SUF definira oznake za porezne stope koje se koriste, administrira prethodno definirane porezne stope, određuje datume za promjenu poreznih stopa i primjenjuje izmjene poreznih stopa.

Član 6.

(1) Popust iz člana 5. stav 2. tačka 7) Zakona o fiskali- zaciji (u daljem tekstu: Zakon) iskazuje se iz elektronskog sistema za izdavanje računa (u daljem tekstu: ESIR).

(2) Uz cijenu robe ili usluge sa popustom obavezno je na fiskalnom računu iskazati kupcu, odnosno korisniku usluga i iznos popusta za svaku stavku posebno.

Član 7.

(1) Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskal- nog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fi- skalnom računu navodi podatak o načinu plaćanja, koji može biti:

1) gotovina - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (nov- čanicama i kovanim novcem),

2) instant plaćanje - ako se plaćanje vrši instant transfe- rom odobrenja na prodajnom mjestu,

3) platna kartica - ako se plaćanje vrši platnom karticom,

4) ček - ako se plaćanje vrši čekom,

5) prijenos na račun - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prijenos,

6) vaučer - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bo- novima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja,

7) drugo bezgotovinsko plaćanje - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra do- zvoljenim u Republici Srpskoj.

(2) U slučaju da kupac, odnosno korisnik usluga, ispo- ručenu robu, odnosno pružene usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elek- tronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaća- nja iz člana 5. stav 2. tačka 12) Zakona, na fiskalnom računu može navesti i više podataka nego što je propisano stavom 1. ovog člana, pri čemu ima obavezu da iskaže i plaćene iznose podijeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

Član 8.

Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređaja, podatke o danu, mjesecu, godini, satu, minuti i se- kundi sačinjavanja fiskalnog računa na fiskalnom računu iskazuje u 24-časnom formatu, tj. dd.mm.gggg ČČ:MM:SS.

Član 9.

Jedinstveni redni broj fiskalnog računa iz člana 5. stav 2. tačka 14) Zakona iskazuje se na taj način da omogućava razlikovanje fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune koje je izdao obveznik fiskalizacije, a koji označava izdavaoca i lokaciju sa koje se izdaje račun preko elektron-

skog fiskalnog uređaja, neovisno o vrsti računa iz člana 2. ovog pravilnika i tipu transakcije iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 10.

Pored jedinstvenog rednog broja fiskalnog računa ili do- kumenta iz člana 9. ovog pravilnika, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu ili dokumentu iskazuje i sljedeća dva odvojena podatka iz člana 5. stav 2. tačka 15) Zakona, i to:

1) jedinstveni redni broj fiskalnog računa ili dokumenta po vrsti računa, a putem kojeg se omogućava razlikovanje određenog fiskalnog računa ili dokumenta u odnosu na sve ostale fiskalne račune ili dokumente te vrste iz člana 2. ovog pravilnika, koje je izdao obveznik fiskalizacije, preko elek- tronskog fiskalnog uređaja, neovisno o tipu transakcije iz člana 3. ovog pravilnika,

2) jedinstveni redni broj fiskalnog računa ili dokumenta po tipu transakcije, a putem kojeg se omogućava razlikova- nje određenog fiskalnog računa ili dokumenta u odnosu na sve ostale fiskalne račune ili dokumente koji se odnose na taj tip transakcije iz člana 3. ovog pravilnika, koje je izdao obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, neovisno o vrsti računa iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 11.

(1) Fiskalni račun porezni obveznik izdaje u štampanom, digitalnom ili elektronskom obliku.

(2) Kada se fiskalni račun izdaje u štampanom obliku, obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređa- ja, na fiskalnom računu iskazuje dvodimenzionalni QR kod (engl. QR - Quick Response), (u daljem tekstu: QR kod), koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa i koji nije do- zvoljeno ispisati na slici ili logu, niti sadržati sliku ili logo.

(3) Kada se fiskalni račun izdaje u digitalnom obliku, prikazom u aplikaciji obveznika fiskalizacije kupac robe ili usluga ga može preuzeti na način da skenira QR kod.

(4) Kada se fiskalni račun izdaje u elektronskom obli- ku, obveznik fiskalizacije na fiskalnom računu iskazuje hi- perlink za verifikaciju iz člana 5. stav 2. tačka 17) Zakona, kojem se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pri- stup internetu.

(5) Porezni obveznik može izdati fiskalni račun u elek- tronskom obliku slanjem fiskalnog računa putem sistema elektronske komunikacije kupcu robe, odnosno korisniku usluga kao što je elektronska pošta.

(6) QR kod je kvadratnog oblika, dimenzija ne manjih od 40 mm · 40 mm i ne većih od 50 mm · 50 mm.

(7) QR kod iz stava 2. ovog člana i hiperlink za verifi- kaciju iz stava 4. ovog člana koriste se za provjeru fiskalnog računa, u skladu sa članom 15. stav 1. Zakona, dok se u slu- čaju preuzimanja računa iz stava 3. ovog člana verifikacija vrši samim preuzimanjem.

Član 12.

(1) Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta iz člana 5. stav 2. tačka 18) Zakona, u slučaju:

1) izdavanja fiskalnog računa u okviru kojeg je naveden podatak o tipu transakcije refundacija iz člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedin- stveni redni broj fiskalnog računa u okviru kojeg je nave- den podatak o tipu transakcije prodaja iz člana 3. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, a na koji se odnosi povrat uplate ili dijela uplate za promet, povrat cijelog ili dijela avansa ili vraćanje i zamjenu robe isporučene kupcu,

2) izdavanja računa za promet iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, u okviru kojeg je plaćanje izvršeno putem avansa, u cijelosti ili djelimično, kada se iskazuje poziv na

jedinstveni redni broj prethodnog računa za avans iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika,

3) izdavanja kopije računa iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj računa za promet iz člana 10. tačka 1) ovog pravilnika ili računa za avans iz člana 10. tačka 2) ovog pravilnika,

4) izdavanja računa za promet iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koji se odnosi na promet izvršen na osno- vu podataka iz predračuna iz člana 4. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj tog predračuna,

5) izdavanja računa za avans iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, koji se odnosi na plaćanje izvršeno na osno- vu podataka iz predračuna iz člana 4. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj tog predračuna.

(2) Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog relevantnog dokumenta iz člana 5. stav 2. tačka 18) Zakona, u slučaju da pored fiskalnog računa kupcu robe, odnosno ko- risniku usluga izdaje i drugi račun ili sličan dokument, a koji se ne smatra fiskalnim računom iz člana 5. stav 1. Zakona.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik fiskali- zacije na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj ili drugu identifikacionu oznaku drugog računa ili sličnog dokumenta iz stava 2. ovog člana.

(4) Obveznik fiskalizacije, u slučaju izdavanja računa za avans koji se odnosi na plaćanje izvršeno u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, u računu iskazuje pored podatka iz člana 5. stav 2. tačka 13) Zakona i datum kada su sredstva prispjela na račun obveznika fiskalizacije.

(5) Račun iz stava 4. ovog člana može se izdati najkasni- je narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate i sadrži datum prispijeća avansne uplate.

Član 13.

(1) Obveznik fiskalizacije prosljeđuje podatke o global- nom broju trgovinske jedinice ili drugom broju koji koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica dobara ili usluga u SUF.

(2) Podatak iz stava 1. ovog člana može biti iskazan i na fiskalnom računu.

Član 14.

(1) Obveznik fiskalizacije, putem elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu može da iskazuje i reklamne poruke, brojeve telefona i druge podatke u tekstualnom for- matu od značaja za obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

(2) Obveznik fiskalizacije ne može na fiskalnim doku- mentima iz člana 4. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika preko elektronskog fiskalnog uređaja iskazivati reklamne poruke, brojeve telefona i druge podatke.

(3) Podatke iz stava 1. ovog člana nije dozvoljeno prika- zati tako da mogu izazvati zabludu kod kupca dobara, odno- sno korisnika usluga u pogledu preglednosti i transparentno- sti obaveznih podataka iz člana 5. stav 2. Zakona.

Član 15.

(1) Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, fiskalni račun izdaje kupcu dobara, odnosno korisni- ku usluga u štampanom obliku, a koji omogućava provjeru fiskalnog računa iz člana 15. stav 1. Zakona.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik fiskaliza- cije izdaje račun u elektronskom ili digitalnom obliku koji omogućava provjeru fiskalnog računa, u sljedećim slučaje- vima:

1) ukoliko ne postoji tehnička mogućnost uvezivanja ESIR-a sa štampačem,

2) ukoliko ne postoji fizički kontakt obveznika fiskaliza- cije i kupca dobara ili usluga.

(3) Obveznik fiskalizacije, pored štampanog računa, može omogućiti i elektronsko i digitalno izdavanje računa.

(4) Fiskalni račun se kupcu robe, odnosno korisniku usluga izdaje u jednom primjerku na jednom od jezika u slu- žbenoj upotrebi u Republici Srpskoj, te ispisani ćiriličkim ili latiničkim pismom, o čemu odlučuje porezni obveznik.

(5) Redoslijed podataka na fiskalnom računu je jedin- stven i kreira se na osnovu Tehničkog vodiča u SUF.

Član 16.

(1) Obveznik fiskalizacije dužan je da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima (u daljem tekstu: fiskalni podaci), u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. Za- kona.

(2) Prijenos podataka iz stava 1. ovog člana vrši se putem internet veze, koju osigurava obveznik fiskalizacije.

(3) Obveznik fiskalizacije dužan je da čuva fiskalne po- datke u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja u obliku koji je čitljiv samo Poreskoj upravi, u slučaju i na način propisan članom 11. stav 4. Zakona.

(4) Fiskalnim podacima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1) podaci koje sadrži svaki fiskalni račun iz člana 5. stav 2. Zakona, izuzev podataka koji se odnose na iznos popusta, ukoliko postoji, vrijednost prometa po poreznim stopama, te uplaćen iznos i iznos razlike za povrat kupcu robe, odnosno usluga,

2) podaci koje prate brojači u okviru sigurnosnog ele- menta iz člana 12. Zakona.

(5) Pristup dekriptovanim fiskalnim podacima iz stava 1. ovog člana imaju isključivo porezni obveznik i Poreska uprava.

Član 17.

(1) Fiskalni podaci iz člana 16. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju se Poreskoj upravi automatski, putem internet veze između elektronskog fiskalnog uređaja i SUF-a, i to:

1) u realnom vremenu u trenutku prometa robe, odnosno usluga,

2) odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa na koji se fiskalni podaci odnose, u slučaju privreme- nog prekida internet veze.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, fiskalne podatke iz člana 16. stav 1. ovog pravilnika dostavlja Poreskoj upravi obveznik fiskalizacije preko portala Poreske uprave, u skla- du sa Tehničkim vodičem, koji se objavljuje na portalu Pore- ske uprave, najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa na koji se fiskalni podaci od- nose u slučaju:

1) da internet veza nije dostupna na mjestu prometa,

2) privremenog prekida internet veze do kojeg je došlo usljed okolnosti koje ne ovise o volji obveznika fiskalizacije.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kriptovane fiskalne podatke iz člana 16. stav 1. ovog pravilnika mogu dostavljati Poreskoj upravi i:

1) inspektori Poreske uprave u okviru postupka inspek- cijskog nadzora, iščitavanjem sigurnosnog elementa, kada obveznik fiskalizacije nije samostalno dostavio podatke,

2) kupci, odnosno primaoci fiskalnog računa u okviru provjere fiskalnog računa, u skladu sa članom 16. Zakona,

3) operateri fiskalnog sistema i 4) obveznici fiskalizacije.

Član 18.

Formatiranje fiskalnih podataka koji se dostavljaju na na- čin propisan članom 17. ovog pravilnika vrši se u skladu sa Tehničkim vodičem, koji objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

Član 19.

(1) Dostavljanje fiskalnih podataka na način propisan članom 17. stav 1. ovog pravilnika obuhvaća komunikaciju i razmjenu podataka između elektronskog fiskalnog uređaja i SUF-a, vrši se na način da osigurava zaštitu povjerljivosti, integriteta, izvora i autentičnosti i osigurava sigurnost po- dataka koja se zasniva na sigurnoj šifrovanoj razmjeni klju- čeva.

(2) Dostavljanje fiskalnih podataka iz stava 1. ovog čla- na provodi se posredstvom internet veze i primjenom sigur- nosnih mehanizama čije pojedinosti su utvrđene Tehničkim vodičem iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 20.

(1) Iščitavanje fiskalnih računa koje generira elektronski fiskalni uređaj sa lokalnim PFR elementom vrši se internet ili lokalnim iščitavanjem.

(2) Internet iščitavanje je proces prijenosa podataka u SUF pomoću internet veze, koji je najčešći način iščitava- nja za bilo koji elektronski fiskalni uređaj sa lokalnim PFR elementom.

(3) Lokalni PFR element provjerava da li je SUF dostu- pan preko internet mreže, te ako jeste na mreži, lokalni PFR se autentificira na SUF pomoću digitalnog certifikata izdatog na BE elementu, nakon čega PFR započinje slanje iščitava- njem podataka, obavljajući niz iščitavanja sve dok više nema neiščitanih podataka na njegovoj internoj memoriji.

(4) Lokalno iščitavanje koje pokreću porezni obveznik, porezni inspektor ili operater fiskalnog sistema je uobičajeni način za uređaje koji nemaju mogućnost povezivanja na in- ternet zbog tehničkih ograničenja uređaja, ograničene infra- strukture ili kvara EFU.

(5) Iščitavanje se pokreće pomoću prijenosne memori- je u lokalni PFR element, koji kopira kriptovane, neposlate, fiskalne račune koje porezni obveznik, porezni inspektor ili operater fiskalnog sistema prenosi putem posebnog portala Poreske uprave u SUF.

(6) Neovisno o načinu dostavljanja fiskalnih podataka, od- mah po prijemu podataka, SUF dekriptuje pakete i vrši valida- ciju, obavlja osnovne provjere i ukoliko je validacija uspješna, generira dokaz o iščitavanju koji će preuzeti BE. PFR element prosljeđuje dokaz o iščitavanju, koristeći isti kanal za komuni- kaciju sa SUF-om, ka povezanom BE obveznika fiskalizacije.

(7) U slučaju postojanja grešaka u dostavljenim fiskalnim podacima, obveznik fiskalizacije je dužan da kvar, njegov uzrok (ako je poznat) ili zloupotrebu prijavi operateru fiskal- nog sistema odmah nakon saznanja o istima, putem posebnog portala Poreske uprave (engl. service desk).

(8) Poruke o greškama iz stava 7. ovog člana, način ispravljanja grešaka i ostali protokoli za postupanje u slučaju grešaka utvrđeni su Tehničkim vodičem iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 21.

Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da pro- vjere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredba- ma Zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa, i to:

1) neovisno o načinu izdavanja fiskalnog računa,

2) neovisno o vrsti elektronskog fiskalnog uređaja koju koristi obveznik fiskalizacije koji je izdao fiskalni račun iz člana 9. stav 1. Zakona,

3) neovisno o tome da li su Poreskoj upravi dostavljeni podaci o izdatim fiskalnim računima iz člana 11. st. 1. i 2. Zakona.

Član 22.

(1) Provjeru fiskalnog računa kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu provesti preko servisa za provjeru fiskalnih računa Poreske uprave (u daljem tekstu: servis za provjeru fiskalnih računa), i to:

1) skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u štampanom obliku,

2) pristupanjem hiperlinku za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u elektronskom obliku.

(2) Provjera fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana moguća je isključivo putem internet veze i sa odgovarajućim uređajem koji omogućava skeniranje QR koda ili pristupanje hiperlinku.

(3) Provjeru fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana moguće je provesti više od jednog puta i na više od jednog načina.

Član 23.

(1) Prilikom provjere fiskalnog računa kupac, odnosno primalac fiskalnog računa dobiva jedno od sljedećih obavijesti preko servisa za provjeru fiskalnih računa:

1) ako servis za provjeru fiskalnih računa nije dostupan, kupac ili primalac računa dobiva obavijest o nedostupnosti servisa za provjeru fiskalnih računa,

2) ako provjera fiskalnog računa nije uspješna usljed neispravnosti fiskalnog računa, dobiva obavijest o neispravnosti fiskalnog računa,

3) ako je provjera fiskalnog računa uspješna, dobiva obavijest o ispravnosti fiskalnog računa.

(2) U okviru obavijesti o ispravnosti fiskalnog računa, kupac, odnosno primalac fiskalnog računa ima opciju da preuzme ili proslijedi kopiju fiskalnog računa u elektronskom obliku.

(3) U slučaju da kupac, odnosno primalac fiskalnog računa nakon provjere fiskalnog računa utvrdi da je račun neispravan, može elektronskim putem o tome da obavijesti Poresku upravu.

Član 24.

Provjera fiskalnog računa preko servisa za provjeru fiskalnih računa moguća je deset godina od datuma izdavanja fiskalnog računa.

Član 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-1696/22 

25. maja 2022. godine 

Banjaluka

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.