Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podrški - model ruralnog razvoja

10.06.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
model ruralnog razvoja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja

Službene novine Federacije BiH broj 46/22 (10.6.2022.)

 

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi
 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA


 

Član 1.

 

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/21), (u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 6. riječi: "i 7/13" zamjenjuju se riječima: "7/13 i 82/21".
 

Član 2.

 

U članu 12. stav (1) Pravilnika, riječ: "klijentu", zamjenjuje se riječju: "zahtjevu".
 

Član 3.

 

U članu 14. stav (1) tačka a) iza riječi: "konkurentnosti" dodaju se riječi: "izuzev ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, za koje ne može prelaziti 150.000 KM po klijentu,".
 

Član 4.

 

(1) U članu 20. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

 

Član 5.

 

(1) U članu 21. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

(3) U stavu (4) iza tačke g) dodaju se nove tač. h) i i) koje glase:

"h) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ),

i) dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini

(samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora)."

 

Član 6.

 

(1) U članu 22. stav (2) riječi: "do starosti navedene u članu" zamjenjuju se riječima: "u skladu sa članom", a riječi "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

 

Član 7.

 

(1) U članu 23. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

(3) U stavu (4) iza tačke j) dodaju se nove tač. k) i l) koje glase:

"k) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ),

l) dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a, odnosno pogona za preradu u prethodnoj godini (u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne¸energije iz obnovljivih izvora)."

 

Član 8.

 

(1) U članu 24. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (4) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

(3) U stavu (5) tačka f) briše se, a dosadašnje tač.: "g), h) i i)" postaju tač.: "f), g) i h)". Iza tačke h) dodaju se nove tač. i) i j) koje glase:

"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ),

j) dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora)."

 

Član 9.

 

(1) U članu 25. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

(3) U stavu (4) iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi:

"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ)."

 

Član 10.

 

(1) U članu 27. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".

(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

 

Član 11.

 

U članu 44. stav (1) iza tačke n) dodaje se nova tačka o) koja glasi:
  

"o) Aneks XV - Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ)."
 

Član 12.

 

Član 46. briše se.

 

Član 13.

 

(1) U ANEKSU I LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA (LPT) koji čini sastavni dio Pravilnika iza Šifre troška 1.0.2.1. dodaju se novi retci koji glase:

"

 

(1.0.3)

Nabavka uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu

1.0.3.1

Nabava svih vrsta uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu (IT sustavi, dronovi, oprema za navigaciju poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja na parcelama i sl.)

 "

(2) Šifra troškova 3.5.1.9 mijenja se i glasi:

"

 

3.5.1.9

Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevina za postrojenja namijenjena preradi đubreta u đubrivo životinjskog porijekla, odnosno za bioplinska postrojenja

 "

(3) Šifra troškova 3.5.2.1.16 mijenja se i glasi:

"

 

3.5.2.16

Oprema za preradu đubreta u đubrivo životinjskog porijekla, oprema za bioplinska postrojenja

 "

(4) Šifra troškova 3.10.2.6 mijenja se i glasi:

"

 

3.10.2.6

Napredna oprema - usisavač za matičnu mliječ, pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica, zračni kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena), pumpe za med, električni pastir, poklopna daska, nastavci, rešetke za polen (PVC skidač polena), elektro motor i/ili elektro upravljačka jedinica za vrcaljke, ventilacijske mreže, mrežice za skupljanje propolisa, refraktometar, pojilica, pipa za med (slavina), dijelovi vrcaljke (koš, kazete), APILIFT (dizalica za nastavke) - posuda (korito) za otklapanje saća, otklapač saća, parni topionik voska,

preša, sunčani topionik voska, posuda za prečišćavanje voska, posuda za zagrijavanje i raskuživanje voska, kalup odnosno linija za lijevanje satnih osnova, linija za proizvodnju hrane za pčele, oprema za izradu šećerno-mednog tijesta i pogača, oprema za proizvodnju pčelinjeg sirupa

 "

(5) Iza Šifre troška 4.1.2.12 dodaje se novi redak sa šifrom 4.1.2.13 koji glasi:

"

 

4.1.2.13

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(6) Iza Šifre troška 4.2.2.28 dodaje se novi redak sa šifrom 4.2.2.29 koji glasi:

"

 

4.2.2.29

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(7) Iza Šifre troška 4.3.2.25 dodaje se novi redak sa šifrom 4.3.2.26 koji glasi:

"

 

4.3.2.26

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(8) Iza Šifre troška 4.4.2.10 dodaje se novi redak sa šifrom 4.4.2.11 koji glasi:

"

 

4.4.2.11

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(9) Iza Šifre troška 4.5.2.11 dodaje se novi redak sa šifrom 4.5.2.12 koji glasi:

"

 

4.5.2.12

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(10) Šifra troška 4.6.2.7.mijenja se i glasi:

"

 

4.6.2.7

Mješalica za masline

 "

(11) Iza Šifre troška 4.6.2.12 dodaje se novi redak sa šifrom 4.6.2.13 koji glasi:

"

 

4.6.2.13

Punilica za ulje

 "

(12) Iza Šifre troška 4.6.3.8 dodaje se novi redak sa šifrom 4.6.3.9 koji glasi:

"

 

4.6.3.9

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "

(13) Iza Šifre troška 4.7.2.9 dodaje se novi redak sa šifrom 4.7.2.10 koji glasi:

"

 

4.7.2.10

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

 "
 

Član 14.

 

U ANEKSU III Zahtjev za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-UO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.8. dodaje se novi redak 3.9. koji glasi:

"

 

3.9

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

 

3.10.

Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora).

 

 "
 

Član 15.

 

U ANEKSU V Zahtjev za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-IPO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10. dodaju se novi reci 3.11. i 3.12. koji glase:

"

 

3.11.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

 

3.12.

Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora).

 

 "
 

Član 16.

 

U ANEKSU VI Zahtjev za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda (ZZP-IPI) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10. dodaju se novi reci 3.11. i 3.12. koji glase:

"

 

3.11.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

 

3.12.

Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe pogona za preradu u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora).

 

 "
 

Član 17.

 

U ANEKSU VII Zahtjev za podršku ulaganju u legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda na PG (ZZP-LPO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.9. dodaje se novi redak 3.10. koji glasi:

"

 

3.10.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

 

3.11.

Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora).

 

 "
 

Član 18.

 

U ANEKSU VIII Zahtjev za podršku ulaganju u podizanje višegodišnjih nasada (ZZP-VN) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.8. dodaje se novi redak 3.9. koji glasi:

"

 

3.9.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

 

 


"

Član 19.

 

Iza ANEKSA XIV dodaje se novi ANEKS XV koji glasi:
 

Član 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-1063/22
Juna 2022. godine
Sarajevo

 


Ministar
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.