Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanja novčanih podrški - model ostalih vrsta podrški

10.06.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
ostale podrške

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

Službene novine Federacije BiH broj 46/22 (10.6.2022.)

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI


 

Član 1.

 

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/21 i 76/21-Isp) – (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 5. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Odredbe st. (5) i (6) ovog člana ne odnose se na klijente iz člana 24. ovog Pravilnika."

 

Član 2.

 

(1) U članu 9. Pravilnika, iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Za mjere iz čl. 16., 20., 21. i 22. Pravilnika može biti odobrena isplata avansa do 50% očekivane vrijednosti prihvatljivih troškova uz predočenje garancije banke za traženi iznos avansa."

(2) Dosadašnji st. (2), (3) i (4) ovog člana postaju novi st. (3), (4) i (5).

(3) U novom stavu (4) tačka h) broj: "200.000" zamjenjuje se brojem: "40.000".

(4) U novom stavu (5) riječi: "iz stava (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stava (4)".

 

Član 3.

 

U članu 13. stav (1) Pravilnika, riječi: "ovog Pravilnika" zamjenjuju se riječima: "Odluke o usvajanju Programa podrški."
 

Član 4.

 

U članu 16. stav (2) Pravilnika, iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:

"h) garanciju banke za traženi iznos avansa (samo ako je zatražena isplata avansa)."

 

Član 5.

 

Član 20. Pravilnika mijenja se i glasi:

"Član 20.

(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova aktivnosti zadruga ima klijent - zadruga koja, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove:

a) izvršio je zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH,

b) izvršio je nabavku kancelarijske opreme i namještaja, odnosno platio trošak zadružne revizije,

c) aktivnosti iz tačke b) ovog stava izvršene su u periodu od 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine,

d) podršku za nabavku računalne opreme nije ostvario u posljednje tri godine.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSAZ,

b) fakturu za prihvatljive troškove aktivnosti poljoprivrednih zadruga,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni kancelarijski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrirani obveznici PDV-a).

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

h) garanciju banke za traženi iznos avansa (samo ako je zatražena isplata avansa)."

 

Član 6.

 

Iza člana 20. Pravilnika, dodaje se novi član 20a. koji glasi:

"Član 20a.

(Podnošenje zahtjeva za realiziranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude OPG-a i obrta)

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova realizovanja aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta ima klijent - zadruga ili privredno društvo koja, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove:

a) izvršio je zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH (samo zadruge),

b) izvršio je ugovaranje proizvodnje i otkupa primarnih poljoprivrednih proizvoda od porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta, i plaćanje otkupljenih proizvoda,

c) aktivnosti iz tačke b) ovog stava izvršene su u periodu od 01.10. prethodne do 01.10. tekuće godine.

d) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

e) popunjen obrazac zahtjeva ZSPP,

f) popunjeni obrazac Aneksa V – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih, šumskih proizvoda i ljekovitog bilja OPG-ima i obrtima sa pripadajućim izvodima iz banke o uplatama na ime nosioca OPG-a odnosno na račun obrta, ugovorom o kompenzaciji ili nalogom blagajni za isplatu,

g) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar (samo zadruge),

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

i) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika."

 

Član 7.

 

(1) U članu 21. stav (1) tačka c) Pravilnika, riječi: "kancelarijske opreme i namještaja" zamjenjuju se riječima: "računalne opreme".

(2) U stavu (2) iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:

"g) garanciju banke za traženi iznos avansa (samo ako je zatražena isplata avansa)."

 

Član 8.

 

(1) U članu 22. stav (1) tačka c) Pravilnika, riječi: "kancelarijske opreme i namještaja" zamjenjuju se riječima: "računalne opreme".

(2) U stavu (2) iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:

"g) garanciju banke za traženi iznos avansa (samo ako je zatražena isplata avansa).

 

Član 9.

 

U članu 24. stav (7) Pravilnika, iza riječi "ministarstvo" dodaju se riječi: "nakon stupanja na snagu Odluke o usvajanju Programa podrški,".
 

Član 10.

 

(1) U članu 28. Pravilnika, u naslovu člana riječ: "natječaj" zamjenjuje se sa riječi: "poziv".

(2) U stavu (1) riječi: "prijave na javni natječaj," brišu se.

 

Član 11.

 

(1) U članu 29. Pravilnika, u naslovu člana riječ: "natječaj" zamjenjuje se riječi: "poziv".

(2) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U slučaju kada je zatražena isplata avansa za mjere iz čl. 16., 20., 21. i 22. Pravilnika, Komisija ne traži fakturu za prihvatljive troškove iz Liste prihvatljivih troškova i dokaz o uplati po fakturi prije 05.10. tekuće godine."

(3) Dosadašnji stav (3) postaje novi stav (4).

 

Član 12.

 

(1) U članu 31. Pravilnika, u naslovu člana riječ: "natječaj" zamjenjuje se riječi: "poziv".

(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Kod ocjene osnovanosti zahtjeva za isplatu avansa, odobreni iznos avansa ne smije prelaziti 50% najvećeg dopuštenog iznosa podrške po klijentu iz člana 9. Pravilnika."

(3) Dosadašnji st. (2), (3), (4), (5) i (6) postaju novi st. (3), (4), (5), (6) i (7).

 

Član 13.

 

(1) U članu 34. Pravilnika, dodaje se novi stav (1) koji glasi:

"(1) Za zahtjeve iz čl. 16., 20., 21. i 22. Pravilnika, u slučaju kada je zatražena isplata avansa, Federalno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju isplate avansa." Dosadašnji stav (1) postaje novi stav (2).

(2) Iza novog stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U rješenju iz stava (2) ovog člana za mjere iz čl. 16., 20., 21. i 22. Pravilnika navodi se ukupno dodijeljeni iznos podrške, iznos isplaćenog avansa i razlika za konačnu isplatu koja se dobije oduzimanjem iznosa isplaćenog avansa od ukupno dodijeljenog iznosa podrške."

(3) Dosadašnji st. (2) i (3) postaju novi st. (4) i (5).

(4) U novom stavu (4), riječi: "čija je prijava na javni poziv odabrana u okviru mjera" zamjenjuje se riječima: "koji ispunjava uslove za mjeru".

(5) U novom stavu (5) riječi: "iz st. (1) i (2)" zamjenjuju se riječima: "iz st. (1), (2) i (4)".

 

Član 14.

 

(1) U članu 37. Pravilnika, stav (1) briše se.

(2) U dosadašnjem stavu (2) koji postaje novi stav (1) iza riječi: "rješenja" umeću se riječi: "iz člana 34. st. (1), (2) i (4) ovog Pravilnika".

 

Član 15.

 

(1) U članu 44. stav (1) tačka a) Pravilnika, podtačka 5) mijenja se i glasi:

"5) Zahtjev za sufinansiranje troškova zadruga (ZSTZ),".

(2) Iza podtačke 5) dodaje se nova podtačka 6) koja glasi:

"6) Zahtjev za sufinansiranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta (ZSPP),".

(3) Dosadašnje podtač. 6), 7), 8), 9) i 10) postaju nove podtač. 7), 8), 9), 10) i 11).

 

Član 16.

 

(1) U Aneksu I – OBRASCI ZAHTJEVA ODNOSNO PRIJAVE NA JAVNI POZIV u "Zahtjevu za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova (ZSSK)" iza broja 7. dodaje se novi broj 8. koji glasi:

"

8.

Garancija banke za traženi iznos avansa (samo ako je zatražena isplata avansa)

 

 

"

Član 18.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-1064/22
Juna 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sc. Šemsudin Dedić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.