Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

06.10.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
plaće

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/22 (6.10.2022.)

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 60. st. (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 55. Radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2022. godine, donijela je 
 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO 


 

Član 1. 
(Izmjena člana 9.) 

 

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/19) u članu 9. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za plaće za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija, imenovana lica, pravobranioca i zamjenika pravobranioca: 

 

Platni razred

Radno mjesto

Koeficijent

1

- predsjedavajući Skupštine Kantona

- premijer Kantona

9,80

II

zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona

9,50

III

ministar u Vladi Kantona

9,00

IV

rukovodilac samostalne kantonalne upravne organizacije

8,80

V

predsjednik kluba u Skupštini Kantona

8,20

VI

predsjednik radnog tijela Skupštine Kantona

8,10

VII

zamjenik predsjednika radnog tijela Skupštine Kantona

8,00

VIII

poslanik u Skupštini Kantona

7,80

IX

kantonalni pravobranilac

7,60

X

zamjenik kantonalnog pravobranioca

7,00

XI

rukovodilac samostalne kantonalne uprave

6,50

XII

rukovodilac kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva

5,20

 

 

Član 2. 
(Rok za usklađivanje pravilnika o plaćama i naknadama) 

 

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rukovodioci samostalnih kantonalnih upravnih organizacija dužni su uskladiti pravilnike o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika sa odredbama ovog zakona. 

(2) U roku od 15 dana od usvajanja podzakonskih akata iz stava (1) ovog člana, Vlada Kantona će uskladiti sa odredbama ovog zakona pojedinačne akte kojima su utvrđeni koeficijenti za obračun plaće za rukovodioce samostalnih upravnih organzacija, sa početkom primjene od prvog narednog mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona. 

 

Član 3. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 01-02-40905/22
04. oktobra 2022. godine
Sarajevo 

 


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.