Pravilnik o izmjeni Pravilnika o katastarskoj izmjeri Republike Srpske

12.10.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
katastarska izmjera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o katastarskoj izmjeri Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 100, 12.10.2022. godine

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 179. tačka đ) Zakona o izmjeri i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16, 22/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, br. 62/18 i 95/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske) i člana 83. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, 27.s eptembra2022.godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KATASTARSKOJ IZMJERI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Pravilniku o katastarskoj izmjeri Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/21 i 18/21) član 3. mijenja se i glasi:

“(1) Katastarska izmjera kao geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima koje se vrši geodetskim metodama za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti u referentnom sistemu Republike Srpske, gdje podaci dobijeni geodetskim mjerenjem i prikupljanjem podataka čine elaborat izmjere, definiran je članom 35. Zakona.

(2) Podaci o nepokretnostima i imaocima prava na nepokret-ostima upisuju se u bazu podataka katastarske izmjere.

(3) Baza podataka iz stava 2. ovog člana obuhvaća po- datke o:

1) geodetskoj osnovi,

2) katastarskim parcelama (u daljem tekstu: parcele) i dijelovima parcela prema načinu korištenja zemljišta,

3) objektima,

4) posebnim dijelovima objekata,

5) pravima na nepokretnostima i imaocima tih prava,

6) granicama prostornih jedinica.

(4) Baza podataka katastarske izmjere definira se glavnim projektom za izvođenje geodetskih radova (u daljem tekstu: glavni projekat).

(5) Podaci iz baze podataka katastarske izmjere prikazuju se u skladu sa Topografskim ključem.

(6) Topografski ključ iz stava 5. ovog člana, u digitalnoj formi, javno je dostupan na zvaničnoj internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, čiji izgled se nalazi u Prilogu 31. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 21.01/052-821/18

27. septembra 2022. godine 

Banjaluka

 

Direktor,

Mr. Dragan Stanković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
katastar1.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.