Odluka o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom

05.08.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
izvještaj o naknadi

Ovom odlukom utvrđuju se izgled i sadržaj izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74, 05.08.2022.

 

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tač- ka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), člana 7v. Zakona o unutrašnjem platnom prometu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 46. sjednici, održanoj 28.7.2022. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU FORME I SADRŽAJA IZVJEŠTAJA O NAKNADAMA ZA USLUGE POVEZANE SA PLATNIM RAČUNOM

 

Član 1.

(1) Ovom odlukom utvrđuju se izgled i sadržaj izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

(2) Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom jeste dokument koji sadrži podatke o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom fizičkog lica (u daljem tekstu: korisnik).

(3) Ova odluka primjenjuje se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koji posluju u Republici Srpskoj.

Član 2.

Izgled i sadržaj izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom utvrđeni su u Prilogu 1, koji se objavljuje na internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske i sastavni je dio ove odluke.

Član 3.

Banka je dužna da izvještajem o naknadama za usluge povezane sa platnim računom obuhvati sve naknade koje je naplatila korisniku za sve usluge koje je tom korisniku pružila, a taj izvještaj sadrži i podatke o svim kamatama koje je banka naplatila od korisnika, kao i o svim kamatama koje je korisnik ostvario.

Član 4.

(1) Banka je dužna da korisniku, bez naknade, dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaj o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana u slučaju gašenja platnog računa, banka je dužna, nakon gašenja tog računa, korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama koji se odnosi na taj platni račun za period do dana njegovog gašenja, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana gašenja tog platnog računa.

Član 5.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Banke su dužne da svoje poslovanje, organizaciju i opće akte usklade sa odredbama ove odluke u roku od četiri mjeseca od dana donošenja ove odluke.

 

Broj: UO-362/22

28. jula 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Bratoljub Radulović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.