Zakon o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo

03.11.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
vode

Zakon o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/22 (3.11.2022.)

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 139. stav (3) i člana 167. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Skupština Kantona Sarajevo, na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 31.10.2022. godine, donijela je 

 

ZAKON 

O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA KANTONA SARAJEVO 


 

Član 1. 
(Izmjena člana 9.) 

 

U Zakonu o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10 i 43/16) u članu 9. u stavu (2) riječi: "aktima općine" zamjenjuju se riječima: "aktima Grada i općine". 
 

Član 2. 
(Izmjene člana 10.) 

 

U članu 10. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase: 

"(1) Vodni objekti iz člana 14. stav (1) Osnovnog zakona, a koji su izgrađeni sredstvima Kantona u vlasništvu su Kantona. 

(2) Pravo upravljanja i korištenja vodnih objekata iz stava (1) ovog člana Kanton može prenijeti na pravna lica koja su specijalizirana za obavljanje tih djelatnosti." 

 

Član 3. 
(Izmjena člana 12.) 

 

Član 12. mijenja se i glasi: 

 

"Član 12. 

(Vodni objekti za vodosnabdijevanje i zdravstveni nadzor) 

(1) Pored objekata za iskorištavanje voda iz člana 14. stav (1) tačka 3. alineja 1) Osnovnog zakona pod vodnim objektima za vodosnabdijevanje u smislu ovog Zakona smatraju se i: 

a) kantonalni vodni objekti za vodosnabdijevanje; 

b) općinski vodni objekti za vodosnabdijevanje; 

c) mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje. 

(2) Pravno lice koje upravlja vodnim objektima za vodosnabdijevanje iz stava (1) ovog člana dužno je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Javnoj ustanovi Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, općini i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostaviti podatke o broju izvorišta, kaptaža, rezerovara, broju korisnika, načinu tretmana vode, pojedinačno za svaki vodovodni sistem kojim upravlja. 

(3) Radi očuvanja zdravlja korisnika, monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće za vodne objekte za vodosnabdijevanje iz stava (1) ovog člana, vrši se na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), od strane laboratorije Javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sa kojom će pravno lice iz stava (2) ovog člana ugovorom utvrditi međusobna prava i obaveze. 

(4) Pravno lice iz stava (2) ovog člana mora imati uposlenike odgovarajuće stručne spreme (zdravstvenog ili tehničkog usmjerenja). Osobe koje su zadužene za direktne poslove na terenu moraju obaviti zdravstveni pregled u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/08), te proći obuku u skladu sa Pravilnikom o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni ("Službeni list SRBiH", broj 30/88)." 

 

Član 4. 
(Izmjena člana 13.) 

 

U članu 13. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) Vodni objekti koji pripadaju vodovodnom sistemu iz kojeg se snabdijevaju vodom potrošači sa područja dvije ili više općina, Grada i općina na području Kantona (u daljem tekstu: kantonalni vodovod) su u vlasništvu Kantona." 

 

Član 5. 
(Izmjena člana 14.) 

 

Član 14. mijenja se i glasi: 

 

"Član 14. 

(Općinski vodni objekti za vodosnabdijevanje) 

Pod općinskim vodnim objektima za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: općinski vodovodi), u smislu ovog Zakona, smatraju se vodni objekti za vodosnabdijevanje jednog ili više naselja koji imaju zaštićeno i uređeno izvorište ili više izvorišta, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara, pumpne stanice sa potisnim cjevovodom, transportnu i distributivnu mrežu, a koji su izgrađeni sredstvima općine ili sredstvima drugih pravnih ili fizičkih lica i služe za snabdijevanje vodom za piće više od 50 stanovnika." 

 

Član 6. 
(Izmjena člana 15.) 

 

Član 15. mijenja se i glasi: 

 

"Član 15. 

(Upravljanje općinskim vodovodima) 

(1) Radi očuvanja života i zdravlja korisnika općinskog vodovoda, općina je dužna u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, preuzeti i dati sve općinske vodovode na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova. 

(2) Korisnik općinskog vodovoda je dužan sa pravnim licem iz stava (1) ovog člana zaključiti ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obaveze. 

(3) Uslove i način priključenja novih korisnika na općinski vodovod, propisuje pravno lice iz stava (1) ovog člana u skladu s propisima iz oblasti komunalne djelatnosti. 

(4) Cijena vode koja se isporučuje potrošačima iz općinskih vodovoda, predstavlja ekonomsku cijenu isporučene vode koju utvrđuje općina posebnim propisom." 

 

Član 7. 
(Brisanje čl. 16. i 17.) 

 

Čl. 16. i 17. brišu se. 
 

Član 8. 
(Izmjena člana 18.) 

 

Član 18. mijenja se i glasi: 

 

"Član 18. 

(Mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje) 

(1) Mjesnim vodnim objektima za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: mjesni vodovodi) u smislu ovog Zakona, smatraju se mjesni vodovodi sa pripadajućim vodnim objektima za vodosnabdijevanje jednog ili više naselja u sklopu jedne mjesne zajednice koji imaju zaštićeno izvorište ili više izvorišta, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara, pumpne stanice sa potisnim cjevovodom i distributivnu mrežu, javne česme i javne bunare, koji su izgrađeni sredstvima korisnika, a služe za snabdijevanje vodom za piće do 50 stanovnika. 

(2) Mjesni vodovodi su u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica koji su te objekte izgradili. 

(3) Radi očuvanja života i zdravlja korisnika mjesnog vodovoda, općina je dužna u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, preuzeti sve mjesne vodovode i dati ih na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova. 

(4) Korisnik mjesnog vodovoda je dužan sa pravnim licem iz stava (3) ovog člana zaključiti ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obaveze. 

(5) Uslove i način priključenja novih korisnika na mjesni vodovod, propisuje pravno lice iz stava (3) ovog člana u skladu s propisima iz oblasti komunalne djelatnosti. 

(6) Cijena vode koja se isporučuje potrošačima iz mjesnih vodovoda, predstavlja ekonomsku cijenu isporučene vode koju utvrđuje općina posebnim propisom." 

 

Član 9. 
(Izmjena člana 25.) 

 

Član 25. mijenja se i glasi: 

 

"Član 25. 

(Akumulacija za proizvodnju električne energije) 

Voda višenamjenskih akumulacija, čija je osnovna namjena proizvodnja električne energije, može se koristiti i za snabdijevanje vodom stanovništva i privrede, sport, rekreaciju i plovidbu bez pogona na naftne derivate, za uzgoj riba i zaštitu od požara, ukoliko se odnosnim korištenjem vode ne ugrožava osnovna namjena akumulacije." 

 

Član 10. 
(Izmjena člana 36.) 

 

Član 36. mijenja se i glasi: 

 

"Član 36. 

(Korištenje višenamjenske akumulacije za snabdijevanje vodom za piće) 

(1) Osnovna namjena višenamjenske akumulacije je snabdijevanje stanovništva i privrede vodom za piće. 

(2) Pored namjene iz stava (1) ovog člana voda iz višenamjenske akumulacije, ukoliko se neće ugroziti njena osnovna namjena, može se koristiti i za: 

a) proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe rada akumulacije i sistema koji snabdijeva vodom ta akumulacija, 

b) gašenje požara. 

(3) Na vodama i obalama višenamjenske akumulacije zabranjeno je: 

a) korištenje plovila na pogon naftom i naftinim derivatima, 

b) kafezni ili bilo koji drugi uzgoj riba, 

c) transport tečnosti, opasnih materija i otpada i materija koje su po svom sastavu opasne za kvalitet voda višenamjenske akumulacije, 

d) postavljanje plutajućih objekata u vode višenamjenske akumulacije, 

e) građenje objekata u zonama sanitarne zaštite višenamjenske akumulacije, osim objekata koji služe za potrebe vodosnabdijevanja, održavanja i upravljanja akumulacijom, 

f) i sve druge aktivnosti kojima bi se ugrozio kvalitet vode u višenamjenskoj akumulaciji. 

(4) Upravljanje i korištenje višenamjenske akumulacije, pripadajućih objekata, kao i obalna zemljišta uz višenamjensku akumulaciju, mogu se prenijeti na pravno lice registrovano za obavljanje te djelatnosti u skladu sa zakonom." 

 

Član 11. 
(Izmjena člana 44.) 

 

U članu 44. riječi: "Zakona o vlasničko-pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98 i 29/03)" zamjenjuju se riječima: "Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13)". 
 

Član 12. 
(Izmjena člana 56.) 

 

U nazivu člana 56. riječ: "ostavljanja" zamjenjuje se riječju: "dostavljanja". 
 

Član 13. 
(Izmjena člana 64.) 

 

Član 64. mijenja se i glasi: 

 

"Član 64. 

(Vodni akti) 

(1) Ministarstvo je u smislu člana 139. stav (2) Osnovnog zakona nadležno za izdavanje vodnih akata za: 

a) zahvatanje vode u količini većoj od 1 do 10 litara u sekundi, 

b) ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika; 

c) vađenje materijala iz površinskih voda II kategorije, 

d) izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW, 

e) formiranje akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II kategorije na području Kantona, 

f) izgradnju objekata za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije, ako te aktivnosti ne utiču na površinske vode I kategorije. 

(2) Općina je nadležna za izdavanje vodnih akata za: 

a) zahvatanje vode u količini do 1 litar u sekundi uključujući i 1 litar, 

b) zahvatanje vode za pogon vodenica, 

c) ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz individualnih stambenih i vikend objekata koje se vrši putem septičkih jama, 

d) ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz individualnih stambeno-poslovnih objekata, čija je namjena poslovnog dijela takva da ne zagađuje vode niti ima produkcije tehnoloških otpadnih voda, a čije se ispuštanje vrši putem septičkih jama. 

(3) Jedan primjerak vodnog akta iz stava (1) ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji za vodno područje rijeke Save i kantonalnoj vodnoj inspekciji, najkasnije u roku od sedam dana od dana izdavanja. 

(4) Jedan primjerak vodnog akta iz stava (2) ovog člana općina dostavlja Ministarstvu, Agenciji za vodno područje rijeke Save i kantonalnoj vodnoj inspekciji, najkasnije u roku od sedam dana od dana izdavanja." 

 

Član 14. 
(Izmjena člana 68.) 

 

Član 68. mijenja se i glasi: 

 

"Član 68. 

(Program utroška sredstava) 

(1) Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će na osnovu Planova upravljana vodama za vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora, a shodno potrebama Kantona Sarajevo, izraditi pojedinačne godišnje programe utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada. 

(2) Vlada će na pojedinačne prijedloge Ministarstva privrede i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo usvojiti pojedinačno godišnje programe utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada iz člana 177. stav (1) tačka 2. Osnovnog zakona. 

(3) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede uvažavajući potrebe i Ministarstva privrede i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, donijeti odluku o raspodjeli sredstava iz vodnih naknada iz člana 177. stav (1) tačka 2. Osnovnog zakona koja su potrebna za realizaciju projekata iz godišnjih programa ovih ministarstava." 

 

Član 15. 
(Izmjena člana 71.) 

 

Član 71. mijenja se i glasi: 

 

"Član 71. 

(Žalba) 

Protiv rješenja Ministarstva i rješenja općine o izdatom vodnom aktu iz člana 64. ovog Zakona donesenom u prvostepenom postupku, žalba se izjavljuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva." 

 

Član 16. 
(Izmjena člana 73.) 

 

Član 73. mijenja se i glasi: 

 

"Član 73. 

(Inspekcijski nadzor) 

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo putem kantonalne vodne inspekcije u skladu sa Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/17 i 37/21)." 

 

Član 17. 
(Rješavanje ranijih zahtjeva) 

 

Zahtjeve za izdavanje vodnih akata koji su podneseni Ministarstvu do stupanja na snagu ovog Zakona, riješiti će Ministarstvo u skladu sa članom 64. Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10 i 43/16). 
 

Član 18. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 01-02-44680/22
31. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.