Pravilnik o javnom snabdijevanju prirodnim gasom

11.11.2022. 15:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
prirodni gas

Ovim pravilnikom propisuju se pravila rada javnog snabdjevača prirodnog gasa, metodologija za određivanje tarifa za javno snabdijevanje prirodnim gasom, te postupak njihovog utvrđivanja i pribavljanja saglasnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111, 11.11.2022.

 

Na osnovu člana 22. tačka 1) alineja 4. Zakona o gasu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/18 i 15/21), člana 18. stav (1) Statuta Regulatorne komisije za ener- getiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/10) i člana 45. stav (2) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 49. redovnoj sjednici, održanoj 15. septembra 2022.godine u Trebinju, donijela je

PRAVILNIK

O JAVNOM SNABDIJEVANjU PRIRODNIM GASOM

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se pravila rada javnog snabdjevača prirodnog gasa, metodologija za određivanje tarifa za javno snabdijevanje prirodnim gasom, te postupak njihovog utvrđivanja i pribavljanja saglasnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija).

Član 2. (Cilj)

Ciljevi Pravilnika:

a) obezbjeđenje zaštite krajnjih kupaca, odnosno obezbjeđenje redovnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca koji imaju pravo na javno snabdijevanje,

b) nabavka prirodnog gasa za javno snabdijevanje na efikasan, ekonomičan i tržišno orijentisan način,

v) utvrđivanje cijena i tarifa za javno snabdijevanje na javan i transparentan način i

g) podsticanje efikasnosti i ekonomičnosti u korišćenju prirodnog gasa.

Član 3. (Značenje pojmova)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

energetski subjekt - pravno lice ili preduzetnik koji u sektoru prirodnog gasa obavlja jednu od djelatnosti iz sektora prirodnog gasa,

javna usluga - obaveza energetskih subjekata da, u op-tem ekonomskom interesu, obavljaju djelatnosti u sektoru prirodnog gasa prema regulisanim uslovima koji se mogu odnositi na sigurnost snabdijevanja, kontinuitet, kvali- tet i cijenu usluge, uključujući energetsku efikasnost i korišćenje prirodnog gasa iz obnovljivih izvora,

javni snabdjevač - energetski subjekt koji snabdijeva prirodnim gasom domaćinstva koja nisu izabrala snabdjevača na tržištu,

krajnji kupac - kupac koji kupuje prirodni gas za vlastite potrebe,

kupac iz kategorije domaćinstva - krajnji kupac ili potrošač gasa koji nabavlja prirodni gas za vlastito do- maćinstvo, isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih djelatnosti,

mjerno mjesto - mjesto mjerenja kod preuzimanja prirodnog gasa i mjesto razgraničenja odgovornosti između transportnog, distributivnog ili skladišnog sistema i korisnika sistema prirodnog gasa,

Opšti uslovi snabdijevanja prirodnim gasom - podzakonski akt kojim se uređuju uslovi i način isporuke prirodnog gasa, koji, uz saglasnost Regulatorne komisije, donosi svaki snabdjevač prirodnim gasom (u daljem tekstu: Opšti uslovi), računovodstveno razdvajanje - obaveza energetskog su- bjekta da sačini godišnji finansijski izvještaj za svaku regulisanu energetsku djelatnost pojedinačno u skladu sa pravilima kojim se propisuje vođenje knjigovodstvene evidencije i regulatornim kontnim planom, regulisana djelatnost - djelatnost koju obavlja ener- getski subjekt po uslovima koje propisuje Regulatorna ko- misija i/ili čije se cijene usluga utvrđuju u postupku i na način koji propiše Regulatorna komisija, regulisani subjekt - energetski subjekt koji obavlja regulisanu djelatnost,referentna tržišna cijena - cijena prirodnog gasa dostupnog kupcima u Republici Srpskoj, tarifa - jedinična cijena za tarifne elemente, tarifni element - obračunske veličine tarifnog si- stema u kojima se mogu izraziti učinci energetskog subjekta koji obavlja djelatnost i obračunate naknade za te učinke i Zakon - Zakon označava Zakon o gasu.

(2) Pored pojmova navedenih u stavu (1) ovog člana, u ovom pravilniku su korišćeni pojmovi obuhvaćeni Zakonom i podzakonskim aktima Regulatorne komisije.

DIO DRUGI - PRAVILA RADA JAVNOG SNABDJEVAČA

Član 4. (Snabdijevanje krajnjih kupaca)

(1) Svaki krajnji kupac prirodnog gasa u Republici Srp- skoj slobodan je da bira snabdjevača po vlastitom izboru.

(2) Snabdijevanje krajnjih kupaca prirodnim gasom obavlja snabdjevač na tržištu, javni snabdjevač ili snab- djevač posljednjeg izbora.

(3) Snabdijevanje prirodnim gasom vrši se u skladu sa Zakonom, uslovima dozvole za obavljanje djelatnosti, Opštim uslovima, ugovorom koji zaključuju snabdjevač i kupac, ovim pravilnikom i drugim podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Član 5.

(Javno snabdijevanje)

(1) Javno snabdijevanje obavlja jedan ili više snabdjevača kojima je posebnom odlukom Vlade Republike Srpske utvrđe- na obaveza javne usluge snabdijevanja prirodnim gasom.

(2) Usluga iz stava (1) ovog člana obavlja se kao javna usluga snabdijevanja prema regulisanim uslovima za kupce iz kategorije domaćinstava koji imaju pravo na javno snab- dijevanje i koji slobodno izaberu ili po automatizmu ko- riste takav način snabdijevanja.

Član 6.

(Obaveza javnog snabdjevača)

(1) Javni snabdjevač je dužan pravovremeno obezbijedi- ti dovoljne količine prirodnog gasa za potrebe domaćin- stava koja se snabdijevaju u javnoj usluzi.

(2) Ugovor o snabdijevanju krajnjeg kupca prirodnim ga- som kod javnog snabdjevača počinje danom kada je snabdije- vanje gasom počelo i gas isporučen krajnjem kupcu.

(3) Javni snabdjevač dostavlja krajnjem kupcu pisani ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom koji je krajnji ku- pac obavezan potpisati i vratiti snabdjevaču.

(4) Javni snabdjevač izrađuje obrazac standardnog ugo- vora o snabdijevanju, kojim se uređuju prava i obaveze jav- nog snabdjevača i krajnjeg kupca, te kontinuirano i pouzda- no snabdijevanje prirodnim gasom domaćinstava.

(5) Javni snabdjevač je dužan izraditi i dostaviti Re- gulatornoj komisiji na odobrenje obrazac standardnog ugo- vora o snabdijevanju.

(6) Javni snabdjevač priprema godišnji izvještaj koji sadrži podatke o broju snabdijevanih krajnjih kupaca, ukupnoj količini isporučenog prirodnog gasa, ostvarenoj cijeni prirodnog gasa, te troškovima i prihodima pro- isteklim iz obaveze javnog snabdijevanja.

(7) Snabdjevač sa obavezom javne usluge usvaja godišnji izvještaj iz stava (6) ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, uz saglasnost Regulatorne komisije.

Član 7.

(Prava javnog snabdjevača)

Javni snabdjevač ima pravo naplatiti prirodni gas predat krajnjem kupcu, u skladu sa ugovorom i po tarifama odobrenim od strane Regulatorne komisije.

Član 8. (Prekid snabdijevanja)

Javni snabdjevač može prekinuti snabdijevanje krajnjeg kupaca zbog njegovih neizvršenih ugovorenih obaveza i o tome je dužan obavijestiti nadležnog operatera sistema, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

DIO TREĆI - METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANjE TARIFE ZA JAVNO SNABDIJEVANjE

Član 9.

(Cijene prirodnog gasa za javno snabdijevanje)

Cijena prirodnog gasa za javno snabdijevanje obuhvata: a) cijenu nabavke prirodnog gasa i

b) cijenu usluge javnog snabdijevanja.

Član 10.

(Tarife za javno snabdijevanje)

Tarifa za javno snabdijevanje obuhvata:

a) cijenu prirodnog gasa za javno snabdijevanje iz člana 9. ovog pravilnika i b) regulisanu cijenu korišćenja distributivne mreže.

Član 11.

(Nabavka prirodnog gasa za javno snabdijevanje)

(1) Javni snabdjevač dužan je da nabavlja prirodni gas za javno snabdijevanje na tržištu najkasnije do 31. ok- tobra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Postupak nabavke prirodnog gasa iz stava (1) javni snabdjevač može vršiti u više faza, s tim da postupak nabavke najmanje 50% potreba za snabdijevanje kod javnog snabdjevača mora biti završen najkasnije do 31. oktobra u godini koja prethodi godini u kojoj se pruža usluga javnog snabdijevanja.

(3) Ukoliko javni snabdjevač nabavlja prirodni gas na način propisan u stavu (2) ovog člana, za nenabavljenu ko- ličinu prirodnog gasa, u prijedlogu vrši obrazloženu procjenu nabavne cijene prirodnog gasa.

Član 12.

(Cijena usluge javnog snabdijevanja)

(1) Cijena usluge javnog snabdijevanja obuhvata troško- ve obavljanja poslova planiranja i nabavke prirodnog gasa, čuvanja i obrade podataka o mjernim mjestima i kupcima, administriranja ugovora, obračuna, naplate, organizacije uslužnog centra za kupce, dobit, itd.

(2) Cijena usluge javnog snabdijevanja utvrđuje se tako da planirani prihod od javnog snabdijevanja iznosi maksi- malno 10% od troška nabavke prirodnog gasa.

(3) Cijena usluge javnog snabdijevanja može se iskazati kroz tarifni element potrošnja (KM/kWh) ili u fiksnom iznosu naknada po mjernom mjestu (KM/MM/mjesec).

(4) Javnom snabdjevaču nije dozvoljeno da pored odobre- ne cijene usluge javnog snabdijevanja naplaćuje naknadu za izdavanje i dostavljanje računa.

(5) Javni snabdjevač je dužan da pruža informacije o obračunu krajnjim kupcima u uslužnom centru ili putem telefona bez naknade.

DIO ČETVRTI - POSTUPAK ODOBRAVANjA CIJENE JAVNOG SNABDIJEVANjA

Član 13.

(Podnošenje zahtjeva za odobrenje cijene javnog snabdijevanja)

(1) Javni snabdjevač je dužan dostaviti Regulatornoj komisiji zahtjev za odobrenje cijene javnog snabdijevanja i tarifa za javno snabdijevanje najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu, osim u slučaju novoime- novanog javnog snabdjevača, koji je dužan dostaviti zahtjev najkasnije 30 dana od dana imenovanja.

(2) Javni snabdjevač dužan je uz zahtjev dostaviti po- datke i dokaze potrebne za utvrđivanje cijene javnog snab- dijevanja, a koji se odnose na:

a) planirani broj kupaca i plan potrošnje kupaca koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača,

b) dokumentovanje postupka nabavke prirodnog gasa za javno snabdijevanje,

v) zahtijevanu cijenu nabavke prirodnog gasa i zahtije- vanu cijenu usluge snabdijevanja, koje čine zahtijevanu cijenu prirodnog gasa za javno snabdijevanje izračunate u skladu sa odredbama ovog pravilnika, i

g) zahtijevane tarife za javno snabdijevanje.

(3) Zahtjev za odobrenje tarifa za javno snabdijevanje se podnosi Regulatornoj komisiji na obrascu koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 14.

(Preispitivanje zahtijevane cijene javnog snabdijevanja)

(1) U slučaju da zahtijevana cijena nije utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika, Regulatorna komisija će odbaciti zahtjev javnog snabdjevača za odobravanje cijena javnog snabdijevanja.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Regulatorna komi- sija utvrđuje privremene cijene javnog snabdijevanja koje su jednake važećim tarifama za javno snabdijevanje odobrenim u prethodnom periodu, osim u slučaju da je referentna trži- šna cijena manja za više od 5% od cijene nabavke u važećim cijenama za javno snabdijevanje, kada će cijena za javno snab- dijevanje biti utvrđena korišćenjem cijene nabavke prirod- nog gasa koja je jednaka referentnoj tržišnoj cijeni.

(3) Privremene cijene javnog snabdijevanja iz stava (2) ovog člana utvrđuju se na period od tri mjeseca, pri čemu je javni snabdjevač dužan, najkasnije 45 dana prije dana isteka tog perioda, dostaviti Regulatornoj komisiji novi zahtjev za odobravanje cijene javnog snabdijevanja u skladu sa odredbama ovoga pravilnika.

Član 15.

(Vanredno podnošenje zahtjeva za odobrenje cijene javnog snabdijevanja)

U slučaju da javni snabdjevač nabavlja prirodni gas tokom godine u skladu sa članom 11. stav (2), te da cijena nabavljenog prirodnog gasa odstupi od odobrene cijene za 5%, javni snabdjevač može podnijeti vanredan zahtjev za odobrenje cijene javnog snabdijevanja.

Član 16.

(Objavljivanje cijene javnog snabdijevanja)

Javni snabdjevač je dužan objaviti cijene javnog snabdijevanja i tarife za javno snabdijevanje i obavijestiti kupce o promjeni cijena i drugih uslova prodaje u razumnom roku, a najkasnije 15 dana prije primjene izmijenjenih cijena ili uslova prodaje.

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-314-4/22/P-49-308

15. septembra 2022. godine 

Trebinje

 

Predsjednik,

Vladislav Vladičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.