Pravilnik o izmjenama i Pravilnika o načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

24.06.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguranju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/22, 15/22, 23/22 i 27/22) u članu 16. u stavu 4. riječi: “15. u mjesecu” zamjenjuju se riječima: “10. u mjesecu”, a riječi: “a najkasnije do 31. oktobra” brišu se.

U stavu 4. u tački 4) riječi: “15. u mjesecu” zamjenjuju se riječima: “10. u mjesecu”.

Član 2.

U članu 17. stav 9. mijenja se i glasi:

“(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sred- stva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje junadi, a za junad prodatu u novembru naj- kasnije do 5. decembra tekuće godine”.

Član 3.

U članu 18. stav 10. mijenja se i glasi:

“(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sred- stva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje svinja, a za svinje prodate u oktobru najkasnije do 5. novembra tekuće godine”.

Član 4. Član 19. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsticaja koji utove u vlastitom ili zakupljenom objektu i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru

na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji pri-ažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće – brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jedno- dnevne piliće,

3) račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

4) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju pre- uzetih količina brojlera u preradu.

(2) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsticaja koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i isporuče najmanje 12.000 kljunova brojlera u toku godine, minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru u turnusu na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agen- ciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće – brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

3) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere, 4) obračun tova, ovjeren od organizatora proizvodnje, 5) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova.

(3) Premija za proizvodnju brojlera utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma) u skladu sa ovim pra- vilnikom i iznosi do 0,10 KM po kljunu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za pro- izvodnju iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana isporuke, a za brojlere prodate ili isporučene u novembru najkasnije do 5. decembra tekuće godine”.

Član 5.

Dosadašnja Specifikacija broj 1 zamjenjuje se novom Specifikacijom broj 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilni- ka i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

U članu 25. u stavu 3. u tački 3) riječi: “50.000 kg” za- mjenjuju se riječima: “30.000 kg”.

Član 7.

Poslije člana 25. dodaje se novi član 25a, koji glasi:

“Član 25a.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za zasnivanje novih zasa- da jabuke, kruške, šljive i dunje površine jednog hektra ostvaru- ju korisnici podsticaja koji u RPG-u imaju upisane voćne zasa- de, pri čemu broj sadnica po jednom korisniku iznosi:

1) 3.000 sadnica jabuke po jednom hektru ili 2) 2.000 sadnica kruške po jednom hektru ili 3) 1.200 sadnica šljive po jednom hektru ili 4) 1.200 sadnica dunje po jednom hektru.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju za sadnju koja se vrši u jesen 2022. godine.

(3) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku sadnica iz stava 1. ovog člana,

2) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 43. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva odobravaju se u iznosu do 3,5 KM za sadnice jabuke, šljive i dunje, odnosno do 4,7 KM za sadnice kruške.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika uz koji prilaže:

1) račune kao dokaz o nabavci sadnog materijala,

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala, koji nisu stariji od godinu dana.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno pro- centualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspo- loživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava.

(7) Komisija koju formira ministar vrši provjeru zasni- vanja zasada uvidom na licu mjesta, konstatira činjenično stanje, te o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine”.

Član 8.

U članu 33. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na premiju za organsku stočarsku proizvod- nju ostvaruju korisnici podsticaja za certificiranu stočarsku organsku proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije, uključujući i pčele, čija su grla, odnosno pčelinja društva, prijavljena u RPG kao način držanja u sistemu organske pro- izvodnje, a košnice upisane u Evidenciju pčelara i pčelinja- ka, koju vodi Ministarstvo”.

Član 9.

Poslije člana 39. dodaje se novi član 39a, koji glasi:

“Član 39a.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje žena imaju žene do 50 godina starosti, sa prebivalištem u seoskom području, a koje su prijavljene na evidenciju Zavo- da za zapošljavanje Republike Srpske.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) poslovni plan poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu, sačinjen na Obra- scu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

4) predračun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

5) ovjerena izjava da će sredstva koristiti u skladu sa na- mjenom iz tačke 3) ovog stava najmanje tri godine,

6) potvrda da se korisnik nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

7) kućna lista,

8) dokaz o stručnoj spremi.

(3) Ministar imenuje komisiju koja vrši bodovanje kori- snika na osnovu kriterija navedenih u Specifikaciji broj 7. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava rang-listu, koju dostavlja Agenciji.

(4) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skla- du sa rang-listom iz stava 3. ovog člana, u iznosu od 5.000 KM po korisniku u tekućoj godini, a do obima sredstava utvrđenog Planom korištenja sredstava u tekućoj godini.

24.6.2022. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 60 17

 (5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovori- ma, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Korisnik podsticaja obavezan je registrirati gazdinstvo nakon podnošenja izvještaja iz stava 5. ovog člana.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine”.

Član 10.

U članu 45. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: “Bijeljina” dodaju se zarez i nova tačka 4), koja glasi:

“4) Javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka”.

U stavu 4. riječi: “100.000 KM” zamjenjuju se riječima: “200.000 KM”.

Član 11.

Poslije člana 61. dodaju se novi čl. 61a. i 61b, koji glase:

“Član 61a.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provođenje aktivnog nadzora na američku kugu pčelinjeg legla, za mjeru uzorko- vanja i dostave jednog uzorka sa jednog pčelinjaka i labora- torijske analize, ostvaruju ovlašćene veterinarske organiza- cije za uzorkovanje i referentna veterinarska laboratorija za laboratorijsku analizu.

(2) Veterinarska organizacija koja je provela mjeru uzor- kovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju i izdaje Uputnicu, koju potpisuje i vlasnik životinja, te jedan primjerak Uputnice osta- vlja vlasniku, a drugi primjerak veterinarska organizacija za- država za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(3) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obra- scu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem di- rektno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Podsticajna sredstva za provedene mjere uzorkova- nja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za prove- denu mjere uzorkovanja i dostave uzoraka, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Veterinarskoj organizaciji iz stava 1. ovog člana, s ciljem provođenja aktivnog nadzora na američku kugu pčeli- njeg legla, a na ime uzorkovanja i dostave uzoraka u referen- tnu laboratoriju, isplaćuju se podsticajna sredstva u iznosu od 11,70 KM za uzimanje i dostavu uzorka,

(6) Referentna veterinarska laboratorija koja je provela mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o izvršenim laboratorijskim analiza- ma, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostič- kog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(7) Podsticajna sredstva za provedene mjere laboratorij- ske analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji referentna ve- terinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Podsticajna sredstva za laboratorijsku analizu dosta- vljenih uzoraka, s ciljem provođenja aktivnog nadzora na američku kugu pčelinjeg legla, ostvaruje referentna veteri- narska laboratorija u iznosu od 23,40 KM.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se putem pošte do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 61b.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provođenje službenog uzorkovanja, s ciljem kontrole salmoneloze po planu koji donosi Ministarstvo, za mjeru službenog uzor- kovanja i dostave jednog uzorka sa svake farme rasplod- nih jata, svake farme koka nosilica, svake inkubatorske stanice, uzorkovanja i dostave jednog uzorka sa 10% far- mi brojlera i laboratorijske analize, ostvaruju ovlašćene veterinarske organizacije za uzorkovanje i referentna ve- terinarska laboratorija za laboratorijsku analizu.

(2) Veterinarska organizacija koja je u prisustvu veterinarskog inspektora provela mjeru uzorkovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju, a u napomenu Uputnice dodaje re- čenicu: “Ovo službeno uzorkovanje je obavljeno u prisu- stvu nadležnog veterinarskog inspektora, koji to potvrđuje svojim pečatom i potpisom na ovoj uputnici”, te izdaje Uputnicu, koju potpisuje vlasnik životinja i nadležni ve- terinarski inspektor. Jedan primjerak Uputnice ostavlja se vlasniku, a drugi primjerak veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(3) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obrascu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Podsticajna sredstva za provedene mjere uzorkovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za prove- denu mjere uzorkovanja i dostave uzoraka, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Veterinarskoj organizaciji iz stava 1. ovog člana, s ciljem provođenja kontrole salmoneloze, a na ime uzorko-anja i dostave uzoraka u referentnu laboratoriju, isplaćuju se podsticajna sredstva u iznosu od 11,70 KM za uzimanje i dostavu uzorka.

(6) Referentna veterinarska laboratorija koja je provela mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o izvršenim laboratorijskim analiza- ma, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostič- kog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(7) Podsticajna sredstva za provedene mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji referentna ve- terinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Podsticajna sredstva za laboratorijsku analizu dostavljenih uzoraka s ciljem kontrole salmoneloze ostvaruje referentna veterinarska laboratorija u iznosu od 46,80 KM.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se putem pošte do petog u mjesecu za prethodni mjesec”.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-330-1567/22

20. juna 2022. godine 

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.