Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

28.04.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
podsticaji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 37, 28.04.2022.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Dvadeset prvoj redovnoj sjednici, održanoj 14. aprila 2022. godine, a Vijeće naroda 26. aprila 2022. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1792/22

27. aprila 2022. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/19 i 78/20) u članu 3. u stavu 1. tačka 3) mijenja se i glasi:

“3) plaća podrazumijeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi,”.

Član 2. Član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Početni iznos za utvrđivanje povećanja plaće radnika (u daljem tekstu: početni iznos plaće) je visina plaće radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

(2) U slučaju da je radnik kod privrednog subjekta imao umanjenu plaću za mjesec početnog iznosa plaće iz stava 1. ovog člana zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, visina plaće u odnosu na koju se posmatra povećanje je njegova posljednja puna isplaćena plaća prije zdravstvene spriječenosti za rad.

(3) Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plaće samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plaće iz stava 1. ovog člana.

(4) U slučaju promjene najniže plaće, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plaće iz stava 1. ovog člana imali plaću nižu od važeće najniže plaće u Republici Srpskoj, za početni iznos plaće kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plaće na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj”.

Član 3. U članu 7. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 4.

U članu 9. u stavu 1. ispred riječi: “Pored” broj jedan u obostranoj zagradi briše se.

Stav 2. briše se.

Član 5. Član 10. mijenja se i glasi:

“(1) Privrednom subjektu utvrđuje se pravo na podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plaće radnika.

(2) Povećanje plaće iz stava 1. ovog člana predstavlja ra- zliku između visine povećane plaće radnika i početnog izno- sa plaće radnika.

(3) Iznos podsticaja pojedinačno po radniku ne može biti viši od 1.000 KM u obračunskom periodu.

(4) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kada privredni subjekt čija je pretežna djelatnost iz oblasti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože, za radnike kojima je početni iznos plaće niži od prosječne bruto plaće u Republici Srpskoj za pret- hodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statisti- ku, poveća plaću iznad te prosječne bruto plaće, kod obračuna podsticaja plaćeni doprinosi na povećanu plaću utvrđuju se kao razlika između plaćenih doprinosa na povećanu plaću i iznosa doprinosa koji se plaćaju na najnižu plaću u Republici Srpskoj u obračunskom periodu za koji se traži podsticaj.

(5) Ukupan iznos podsticaja je zbir novčanih sredstava za sve radnike iz stava 1. ovog člana za koje privredni su- bjekt ostvaruje pravo na podsticaj”.

Član 6.

U članu 12. u stavu 1. u tački 2) riječi: “i da su uz obra- zac zahtjeva dostavljeni svi ugovori o radu prema rješenju odredbe člana 9. stav 2. ovog zakona” brišu se.

U stavu 4. riječ: “obračuna” zamjenjuje se sa riječima: “početnog iznosa plaće”.

Član 7.

U članu 15. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Direktna ulaganja od posebnog značaja ostvaruju se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a podrazumije- vaju realizaciju projekata kojima se postiže sljedeće:

1) zapošljavanje najmanje 100 radnika ili investicije od najmanje 10.000.000 KM u materijalna i nematerijalna sred- stva na teritoriji razvijene i srednje razvijene jedinice lokalne samouprave,

2) zapošljavanje najmanje 50 radnika ili investicije od najmanje 5.000.000 KM u materijalna i nematerijalna sred- stva na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave”.

Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

“(6) Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se utvrđuju posebni uvjeti za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja od posebnog značaja, kriteriji i način utvrđivanja iznosa podsticaja, način kontrole i izvještavanja, kao i druga pitanja od značaja za vođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja”.

Član 8.

U članu 17. stav 12. mijenja se i glasi:

“(12) Privredni subjekt obavezan je da Ministarstvu do- stavi sredstvo osiguranja povrata dodijeljenog podsticaja u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza”.

Član 9.

U članu 19. u stavu 3. riječi: “u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva za povrat sredstava” brišu se.

Stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Ako korisnik podsticaja ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo pokreće postupak naplate dostavljenog sredstva osiguranja, odnosno obavještava Pravobranilaštvo Republi- ke Srpske radi pokretanja sudskog postupka za povrat do- dijeljenog podsticaja”.

Član 10.

Poslije člana 23. dodaje se novi član 23a, koji glasi:

“Član 23a.

Vlada Republike Srpske će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja (član 15. stav 6)”.

Član 11.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. jula 2022. godine.

 

Broj: 02/1-021-406/22

14. aprila 2022. godine

Banjaluka

 

Potpredsjednik Narodne skupštine, Denis Šulić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.