Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima posrednika u osiguranju

09.11.2022. 16:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
posrednik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima posrednika u osiguranju

Službene novine Federacije BiH, broj 89/22, (9.11.2022.)

Na osnovu člana 13. stav (1) Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/17 i 103/21) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici održanoj 11.10.2022. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAJIMA POSREDNIKA U OSIGURANJU


 

Član 1.
 

U Pravilniku o izvještajima posrednika u osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18), u članu 5. stav (1) tač. a) i b) mijenjaju se i glase:

"a) Obrazac POS1F MKR-G-F - Bilans stanja za mikro privredna društva ili

Obrazac POS1F ML-G-F - Bilans stanja za mala privredna društva.

b) Obrazac POS2F MKR-G-F - Bilans uspjeha za mikro privredna društva ili

Obrazac POS2F ML-G-F - Bilans uspjeha za mala privredna društva".

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Obrasci iz st. (1) i (2) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xlsx ili xml. U obrasce se upisuju iznosi u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta".

Stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH nije dužno Agenciji za nadzor dostavljati izvještaje iz stava (6) ovog člana."

U stavu (6) riječi "Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09)" mijenjaju se riječima: "Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21)".

U stavu (7) iza riječi "reviziji" dodaje se riječ "u", a riječ "BiH" se mijenja riječima "Bosne i Hercegovine".

 

Član 2.

U članu 6. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) Statistički izvještaji iz člana 3. stav (2) tačka a) ovog Pravilnika dostavljaju se za period 01.01. - 30.06. tekuće poslovne godine do 31. 07. tekuće poslovne godine, a za period 01.01. -31. 12. prethodne poslovne godine do 15. 03. tekuće poslovne godine".

 

Član 3.
 

Iza člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:

"Član 6a.

(Obrasci)

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Uputstvo o popunjavanju obrazaca."

 

Član 4.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjuje se za izvještajne periode počev od 01.01.2022. godine.
 

Broj 01-02-3247-2/22
11. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.