Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u FBiH

21.12.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
cestarina

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak obavljanja poslova naplate posebne naknade koja se može uvesti: - za upotrebu autoceste, brze ceste ili pojedinih objekata na javnoj cesti, ako na istom pravcu postoji alternativna javna cesta sa savremenim kolovozom

Službene novine Federacije BiH, broj 101/22, 21.12.2022.

 

Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/22), Federalni ministar prometa i komunikacija utvrdio je Prečišćen tekst Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi 

 

PRAVILNIK 

O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA, BRZIM CESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćeni tekst) 


 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Sadržaj i primjena pravilnika) 

 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak obavljanja poslova naplate posebne naknade koja se može uvesti: 

a) za upotrebu autoceste, brze ceste ili pojedinih objekata na javnoj cesti, ako na istom pravcu postoji alternativna javna cesta sa savremenim kolovozom; 

b) za upotrebu mosta, vijadukta ili tunela sagrađenog radi skraćivanja trase postojeće javne ceste ako je omogućen javni saobraćaj na postojećoj dužoj trasi te javne ceste; 

c) za upotrebu mosta sagrađenog radi povezivanja dviju javnih cesta preko rijeke ili kanjona. 

(2) Odredba stava 1. ovog člana primjenjuje se i na ceste i cestovne objekte za koje je izdata dozvola za korištenje (koncesija) i koji su izgrađeni sredstvima domaćih i stranih ulagača. 

(3) Pravilnikom se definiše sistem naplate cestarine, klasifikacija vozila i oslobađanje od plaćanja cestarine, finansijsko poslovanje, kao i druga pitanja koja se odnose na obavljanje poslova naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom. 

 

Član 2. 
(Cestarina) 

 

(1) Za upotrebu autoceste i brze ceste plaća se cestarina u skladu sa članom 89. stav 1. i član 93. stav 3. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - isp i 66/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), te u skladu sa Uredbom o naplati naknade za korištenje autoceste A1 član 3. ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12, 45/13, 59/14, 77/14 i 99/14). 

(2) Sredstva ostvarena naplatom cestarine pripadaju upravitelju autoceste, brze ceste ili objekata sa naplatom, a u skladu sa članom 95. Zakona uplaćuju se u potpunosti na račun upravitelja. 

 

Član 3. 
(Naplata cestarine) 

 

(1) Poslove naplate cestarine obavljaju zaposlenici upravitelja autoceste, brze ceste ili cestovnih objekata. 

(2) Naplata cestarine obavlja se svakodnevno, neprekidno od 0 do 24 sata. 

 

DIO DRUGI - SISTEM NAPLATE CESTARINE 

 

Član 4. 
(Sistemi naplate) 

 

(1) Sistem naplate cestarine može biti organizovan kao zatvoreni ili otvoreni sistem naplate. 

(2) Korisnik autoceste, brze ceste ili cestovnih objekata (u daljnjem tekstu: korisnik) u zatvorenom sistemu naplate cestarine, funkcijski gledano, razlikuje ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu. 

(3) U otvorenom sistemu naplate naknade, naplatna stanica je istovremeno i ulazna i izlazna. 

 

Član 5. 
(Obavijesti o naplati) 

 

(1) Na svim naplatnim stanicama u vidnom polju vozača mora biti istaknut cjenik s propisanim iznosima cestarine za sve klase vozila, u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika, obavijesti o obavezi izdavanja i uzimanja računa, te prikaz klase vozila. 

(2) Ukoliko je vozilo oslobođeno plaćanja naknade treba biti naznačeno na vjetrobranskom staklu. 

 

DIO TREĆI - KLASIFIKACIJA VOZILA 

 

Član 6. 
(Klasifikacija vozila) 

 

(1) Klasifikacija vozila po klasama za koje će biti jedinstvena cijena plaćanja cestarine je izvršena u četiri klase i to: 

a) Klasa 1: 

Dvoosovinska vozila s visinom mjerenom na prvoj osovini manjom od 1,3 m (motocikli, osobna vozila registrirana do 7 sjedišta, i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg). 

b) Klasa 2: 

Vozila s dvije ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini 1,3 m ili više (visina vozila iznad prve osovine je udaljenost od tla i najviše tačke vozila u ravnini koja je pravokutna u odnosu na tlo i prolazi kroz osovinu prednjih točkova), a spadaju laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg, kombi vozila-višenamjenska vozila, osobna vozila sa prikolicom, karavani s visinom 1,3 m ili više na prvoj osovini i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg sa prikolicom karavanom, dvoosovinska vozila kao što su kombi vozila bez prikolice, vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg i vozila registrirana preko 7 sjedišta. 

c) Klasa 3: 

Vozila s dvije ili tri osovine i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg sa prikolicom karavanom, kamioni sa ili bez prikolice, sa ukupno dvije ili tri osovine, karavani s visinom većom od 1,3 m na prvoj osovini, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno tri osovine, autobusi bez prikolice sa dvije ili tri osovine, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrovana preko 9 sjedišta). 

d) Klasa 4: 

Vozila sa četiri ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (kamioni sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, tegljači sa poluprikolicom, autobusi sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno četiri ili više osovina, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrirana preko 9 sjedišta). 

(2) Odnos cijene cestarine za navedene klase vozila se utvrđuje kao K1:K2:K3:K4=1:2:3:4. 

(3) Svi eventualni naknadni opisi klasifikacije vozila definisat će se internim aktima preduzeća. 

 

DIO ČETVRTI - OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CESTARINE 

 

Član 7. 
(Oslobađanje od naplate cestarine) 

 

(1) U grupu vozila oslobođenih od plaćanja cestarine uključeni su: 

a) vozila crvenog krsta, na osnovu člana 19. stav (1) tačka 4. Zakona o crvenom krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/06) - samo za vozila s obilježjem crvenog krsta, 

b) vozila oslobođena na osnovu Sporazuma o statusu snaga (SOFA) za EUFOR i NATO sštab u Sarajevu u BiH kojim upravljaju pripadnici (vojno ili civilno osoblje) EUFOR-a ili NATO-a bilo u vojnoj ili civilnoj unoformi, bez obzira da li vozila imaju NATO-ve ili EUFOR-ove registarske oznake ili druga obilježja NATO-a ili EUFOR-a, a uz obavezno predočavanje svoje identifikacijske kartice EUFOR-a ili NATO-a. Izuzetno, za pripadnike (vojno ili civilno osoblje) koji stižu u BiH kako bi služili u EUFOR-u/NATO štabu u Sarajevu, ili pripadnike (vojno ili civilno osoblje) koji dolaze u službeni posjet EUFOR-u/NATO štabu u Sarajevu, a koji nemaju identifikacijske kartice EUFOR-a/NATO štaba u Sarajevu, predočavaju svoje nacionalne identifikacijske kartice i putne naloge kojima potvrđuju njihovu povezanost sa EUFOR-om/NATO štabom u Sarajevu, 

c) vozila pomoći na cesti uz predočenje identifikacijske legitimacije, samo za slučaj intervencije na autocesti i brzoj cesti - samo uz prethodnu najavu COKP, 

d) vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 

e) vozila invalidnih lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više – samo za fizička lica za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije, 

f) vozila udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH koja su registrovana na udruženje ili savez, 

g) vozila civilne zaštite - samo za vozila sa obilježjem, 

h) ambulantna - sanitetska vozila - sva vozila sa oznakom M1 i SC, 

i) vozila Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po zahtjevu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Obavještajno - sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Služba za poslove sa strancima, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje i Agencija za policijsku podršku), vozila Sudske policije Federacije BiH, 

j) vozila Međunarodne komisije za nestale osobe, 

k) vozila u vlasništvu Centralne banke Bosne i Hercegovine kada njima upravljaju službenici Ministarstva sigurnosti BiH - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, 

l) vatrogasna vozila - samo za specijalna vozila sa obilježjem. 

(2) Da bi ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine korisnici vozila obuhvaćenih stavom (1) ovog člana izuzev grupe vozila utvrđenih u tačkama b), c), d) i e) dužni su obezbjediti ACC TAG uređaj posebno isprogramiran za slobodan prolaz." 

(3) Izuzećem grupe vozila obuhvaćenih pod tačkom b) ovog člana ne obuhvaćaju se službena vozila u vlasništvu NATO i EUFOR štaba u Sarajevu u BiH za koje NATO i EUFOR mogu obezbjediti ACC TAG uređaje posebno isprogramiran za slobodan prolaz. 

 

Član 8. 
(Postupak oslobađanja od plaćanja cestarine) 

 

(1) Pravna i fizička lica za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravitelju podnose zahtjev koji treba da sadrži: 

a) za vozila invalida: 

1) zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine, 

2) ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti ili ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja s revizionom klauzulom pravomoćnosti, 

b) vozila udruženja lica sa invaliditetom: 

1) ovjerene kopije Rješenja resornog ministarstva ili Rješenja o upisu u sudski registar, 

2) obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti, 

3) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili potvrde o vlasništvu vozila. 

c) Ostala vozila: 

1) sva druga vozila uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine dostavljaju ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili potvrde o vlasništvu vozila. 

(2) Oslobađanje od plaćanja cestarine za invalidna lica može se ostvariti samo za jedno vozilo u vlasništvu invalidnog lica. 

 

Član 9. 
(Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine) 

 

(1) Na osnovu dostavljene dokumentacije iz člana 8. ovog Pravilnika, upravitelj izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine, na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju: 

1) od jedne (1) godine od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti, 

2) od pet (5) godina od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti. 

(2) Načini i vrste elektronskih medija koji će pratiti Rješenja o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisat će se internim aktima preduzeća. 

 

DIO PETI - NAPLATA CESTARINE 

 

Član 10. 
(Zatvoreni sistem naplate) 

 

Postupak obavljanja poslova naplate cestarine u zatvorenom sistemu naplate obavlja se na sljedeći način: 

a) na ulaznoj naplatnoj stanici korisnik ulazi u ulaznu traku, uzima magnetnu karticu iz uređaja za magnetne kartice, rampa se nakon uzimanja kartice automatski podiže i omogućava korisniku ulaz na autocestu ili brzu cestu, 

b) na izlaznoj naplatnoj stanici blagajnik će upisati u PC blagajnu pripadajuću klasu vozila, od korisnika će uzeti magnetnu karticu te istu ubaciti u čitač magnetnih kartica, PC blagajna na osnovu klase vozila i magnetne kartice određuje cijenu koju korisnik treba platiti, blagajnik će u PC blagajnu upisati vrstu i iznos primljenih sredstava plaćanja ili besplatan prolaz, a korisniku će izdati račun iz PC blagajne ili potvrdu. 

 

Član 11. 
(Otvoreni sistem naplate) 

 

Postupak obavljanja poslova naplate cestarine u otvorenom sistemu naplate obavlja se na sljedeći način: 

a) po dolasku vozila na naplatno mjesto, blagajnik će u PC blagajnu upisati pripadajuću klasu vozila, vrstu i iznos primljenih sredstava plaćanja ili besplatan prolaz, korisniku izdati račun iz blagajne ili potvrdu o besplatnom prolazu, a rampa se automatski podiže po obavljenoj naplati, 

b) za vozila oslobođena od plaćanja cestarine blagajnik će kontrolisati registracijsku oznaku vozila i osnov oslobađanja, te u istu PC blagajnu upisati osnov oslobađanja i registarsku oznaku vozila. 

 

Član 12. 
(Sredstva plaćanja) 

 

Sredstva plaćanja cestarine su: konvertibilna marka (KM) gotovina, efektivni strani novac, sredstva pretplate i bankovne kartice. 
 

Član 13. 
(Kontrola naplate) 

 

(1) Upravitelj autoceste, brze ceste i objekta sa naplatom je dužan organizovati kontrolu rada sistema naplate u cijelosti. 

(2) Upravitelj autoceste, brze ceste i objekta sa naplatom će donijeti Uputstvo o kontroli naplate cestarine, kojim će biti uređena ta oblast. 

 

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 14. 
(Preispitivanje izdatih Rješenja) 

 

(1) Upravitelj je dužan, u skladu sa ovom pravilnikom u roku od tri mjeseca preispitati sva izdata rješenja o oslobađanju od plaćanja cestarine i ona koja nisu u skladu s ovim pravilnikom staviti van snage. 

(2) ACC TAG uređaj posebno isprogramiran za slobodan prolaz definisan članom 1. stav (2) ovog pravilnika korisnici vozila su dužni obezbjediti o svom trošku u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

 

Član 15. 
(Prestanak važenja) 

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/10, 29/11, 76/13 i 52/14). 
 

Član 16. 
(Propisi koje prečišćeni tekst sadrži) 

 

Prečišćeni tekst Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine sadrži: Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/15), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/16), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/18), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/20), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/20) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/22), u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih pravilnika. 
 

Broj 08-02-1-1756-1/22
Novembrа 2022. godine
Mostar 


Ministar
Denis Lasić, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.