Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju izvještaja za banke i finan. organizacije

23.12.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
banke

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije

Službene novine Federacije BiH, broj 102, 23.12.2022.

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija/financija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE 


 

Član 1. 

 

U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije Fедерације BiH", broj 81/21), u članu 4. kolona "Grupa / konto koje treba uključiti", u dijelu IMOVINA: 

- Pod rednim brojem 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti, riječi: "Grupa: 20 (isklјučujući konto 202), 21,22" zamjenjuju se riječima: "Grupa: 20 (isključujući konto 202), 184, konto 204 (analitička konta koja se odnose na novčana sredstva na tekućim računima kod poslovnih banaka, kao i oročena sredstva na tekućim računima kod poslovnih banaka do 30 dana), 21, 22, 264 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu), 290 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)." 

- Pod rednim brojem 2.3. - Finansijska imovina koja se nije kvalifikovala za mjerenje po amortizovanom trošku, niti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, iza broja: "233" dodaju se riječi: "Grupa: 10 (bez konta 106, 107), 11 (bez konta 116, 117), 12 (bez konta 126, 127), 13 (bez konta 136, 137), 14 (bez konta 146, 147), 15 (bez konta 156, 157), 16 (bez konta 167), 264 (analitička konta koja se odnose na finansijsku ovu imovinu), 30 (bez konta 306, 307), 31 (bez konta 316, 317), 32 (bez konta 326, 327), 33 (bez konta 336, 337), 34 (bez konta 346, 347), 35 (bez konta 356, 357), 36 (bez konta 367), Konto: 180, 181, 185, 186, 187, 189, 464 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 660, 661 (samo razgraničene naknade za obradu kredita), 760, 761 (samo razgraničene naknade za obradu kredita) - analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)". 

- Pod rednim brojem 3.1. Ulaganja u instrumente kapitala, iza broja "(40)" riječi: " Konto: 292 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu)" brišu se, a iza riječi: "na" dodaje se riječ: "ovu". 

- Pod rednim brojem 3.2. Dati krediti, vrijednosni papiri i ostali dužnički instrumenti, riječi: "Konto: 194, 231, 291, 292 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu), 391, 491, 492, (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu)" zamjenjuju se riječima: "Konto: 183,194, 231, 264 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu), 291, 292 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu), 391, 464 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 491, 492 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu); 66 i 76 (samo za razgraničene naknade za obradu kreditnih zahtjeva)". 

- Pod rednim brojem 4.1. Obavezna rezerva kod Centralne banke, iza broja: "202" dodaje se "zarez" i riječi: "290 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)". 

- Pod rednim brojem 4.2. Depoziti kod drugih banaka, iza riječi: "Konto:" dodaju se riječi: "184 (analitička konta koja se odnose na kamate na oročene i a vista depozite preko 30 dana), 264 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)". 

- Pod rednim brojem 4.3. Krediti i potraživanja od klijenata, iza riječi: "(bez konta 167)" dodaju se riječi: "264 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)", a iza broja: "390" dodaju se riječi: "464 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)". 

- Pod rednim brojem 4.4. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku, broj: "184" briše se. 

- Pod rednim brojem 5. Potraživanja po finansijskim najmovima, iza riječi: "Grupa 37" dodaju se riječi: 

"Konto 190 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 390 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), konto 464 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 761 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)". 

- Pod rednim brojem 6. Derivatni finansijski instrumenti, iza riječi: "Grupa 24" dodaju se riječi: 

"Konto 264 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), konto 464 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)". 

- Pod rednim brojem 18. Ostala imovina i potraživanja, iza broja: "46" dodaju se riječi: "(isključujući konto 464)", a broj:"264" briše se. 

Pod rednim brojem B. VANBILANSNA EVIDENCIJA, dodaju se riječi: "Grupa: 99, konta 670, 770". 

U dijelu OBAVEZE: 

- Pod rednim brojem 2.1. Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija, iza riječi: "583 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija)" dodaje se broj: "600" i "zarez". 

- Pod rednim brojem 2.2. Depoziti od klijenata, iza broja: "589" dodaje se broj: "600" i "zarez". 

- Pod rednim brojem 2.3. Uzeti krediti, iza broja: "54" dodaju se riječi: "(isključujući konta 546 i 547)", a iza broja: "74" dodaju se riječi: "isključujući konta 746 i 747" i "zarez". 

- Pod rednim brojem 7. Ostale obaveze, iza broja: "60" dodaju se riječi: "(isključujući konto 600)", iza broja: "367" dodaju se brojevi: "(508, 546,547, 582)", a iza broja: "669" dodaju se brojevi: "746, 747". 

 

Član 2. 

 

U članu 7., u tabeli pod rednim brojem 8. u koloni "Pozicija" iza riječi: "imovine" dodaje se kosa crta "/" i riječi: "finansijskih obaveza"; u koloni "Grupa/konto koje treba uključiti" dodaju se riječi: "Ostali dobici i (gubici) od finansijske imovine / finansijskih obaveza". 

Pod rednim brojem 8.4. u koloni "Pozicija" iza riječi: "imovine" dodaje se kosa crta "/" i riječi: "finansijskih obaveza", u koloni "Grupa/konto koje treba uključiti", iza riječi: "imovinu" dodaje se kosa crta: "/" i riječi: ""finansijske obaveze". 

Pod rednim brojem 8.8. u koloni "Pozicija" iza riječi: "imovine" dodaje se kosa crta: "/" i riječi: "finansijskih obaveza", u koloni "Grupa / konto koje treba uključiti", iza riječi: "pozicijama" dodaje se kosa crta: "/" i riječi: "finansijskim obavezama". 

Pod rednim brojem 14. Troškovi zaposlenih, u koloni "Grupa / konto koje treba uključiti", iza broja: "909" dodaju se riječi: "(isključujući dio koji se odnosi na ostale poreze i doprinose)". 

Pod rednim brojem 16. Ostali troškovi i rashodi, iza broja: "902" dodaje se broj: "909" i riječi: "(dio koji se odnosi na ostale poreze i doprinose)". 

 

Član 3. 

 

U prilogu 1. – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), u tabeli pod rednim brojem 4., kolona 2. Finansijska imovina po amortizovanom trošku, broj: "014" zamjenjuje se brojem: "013". 

Pod rednim brojem A. kolona 2. UKUPNO IMOVINA, iza broja: "009" i znaka: "+" dodaje se novi broj: "014" i znak: "+". 

 

Član 4. 

 

U Prilogu 2. - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), u tabeli pod rednim brojem 20. kolona 2. - Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja, iza broja: "229" znakovi: "±" i broj: "230" brišu se. 

Pod rednim brojem 30. kolona 2. - Stavke koje neće biti reklasificirane u bilans uspjeha, iza broja: "275" briše se znak: "-" i broj: "276". 

 

Član 5. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 04-02-2-6791/21/veza
09. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.