Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenju registra kvalificiranih lica

23.12.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
registar

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Službene novine Federacije BiH, broj 102, 23.12.2022.

Na osnovu člana 35. stav (1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija -federalni ministar financija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/21) u članu 3. stav (5) tačka d) iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u registar kvalificiranih lica ili u lične svrhe". 

U tački e) riječi: "privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa" zamjenjuju se riječima: "privrede, poslovanja, sigurnosti platnog prometa, terorizma i pravosuđa", 

a iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u Registar kvalificiranih lica ili u lične svrhe". 
 

Član 2. 

 

U članu 11. dodaje se novi stav (1) koji glasi: 

"(1) Kvalificirana lica, pravna lica ili poduzetnici upisani u registre iz člana (2) ovog Pravilnika, brisat će se iz tih registara prestankom ispunjavanja propisanih uslova u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom." 

Dosadašnji stav (1) postaje stav (2). 
 

Član 3. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 04-02-2-1939/21/veza
09. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.