Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plaće radnika

22.12.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
plaće

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način podnošenja zahtjeva za podsticaj za povećanje plaće radnika, način obračuna podsticaja, kao i druga pitanja od značaja za postupak ostvarivanja prava na podsticaj.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127, 22.12.2022 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/19, 78/20, 37/22 i 56/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar privrede i preduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE PODSTICAJA ZA POVEĆANJE PLAĆE RADNIKA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način podnošenja zahtjeva za podsticaj za povećanje plaće radnika, način obračuna podsticaja, kao i druga pitanja od značaja za postupak ostvarivanja prava na podsticaj.

Član 2.

(1) Podsticaj za povećanje plaća radnika (u daljem tek- stu: podsticaj) mogu ostvariti privredni subjekti koji su regi- strirani najkasnije do 1. decembra kalendarske godine koja prethodi obračunskom periodu i koji ispunjavaju opće i po- sebne uvjete iz Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Privredni subjekt ostvaruje pravo na podsticaj za radnike koji su bez prekida prijavljeni u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa najkasnije do 1. decembra kalendarske godine koja prethodi periodu za koji se podnosi Zahtjev za podsticaj, pa do određenog mjeseca u obračunskom periodu za koji se podnosi Zahtjev za podsticaj (u daljem tekstu: Zahtjev).

(3) Opći uvjet u vezi sa uredno podnesenim poreznim prijavama podrazumijeva da su porezne prijave dostavljene nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) na obrascima i u rokovima utvrđenim u propisima kojima se uređuje obaveza plaćanja određene vrste porezne obaveze.

(4) Posebni uvjet u vezi sa višim iznosom plaće podrazu- mijeva da je radniku, od momenta povećanja plaće, isplaće- na viša plaća i više plaćeni doprinosi za jedan ili više mjeseci obračunskog perioda u odnosu na početni iznos plaće i za nju plaćene doprinose.

(5) U slučaju da su, zbog promjene zbirne stope doprino- sa ili određenih olakšica za poslovanje privrednih subjekata, uplaćeni doprinosi za početni iznos plaće niži od doprinosa koji se izmiruju za važeću najnižu plaću, pri obračunu pod- sticaja primjenjuje se iznos doprinosa koji se plaća za važeću najnižu plaću.

Član 3.

Ako radniku prestane radni odnos, privredni subjekt ima pravo na podsticaj za mjesece obračunskog perioda u kojima je taj radnik bio u radnom odnosu i u kojima je isplaćena viša plaća u odnosu na početni iznos plaće.

Član 4.

(1) Radnici za koje privredni subjekt ostvaruje pravo na povrat dijela ili svih plaćenih doprinosa, na osnovu zakona kojima se uređuje zapošljavanje invalida, porodiljsko odsu- stvo, privremena spriječenost za rad, kao i na osnovu drugih posebnih propisa i dokumenata, izostavljaju se kod obraču- na podsticaja za mjesece obračunskog perioda u kojima se ostvaruje taj povrat.

(2) Ministarstvo privrede i preduzetništva (u daljem tek- stu: Ministarstvo) i Poreska uprava, po službenoj dužnosti, provjeravaju ostvareni povrat iz stava 1. ovog člana.

(3) Kada radnik promijeni prebivalište iz jednog entiteta u drugi entitet, odnosno prebivalište u Brčko Distriktu BiH, vi- sina podsticaja utvrđuje se na osnovu razlike u visini plaćenih

doprinosa prema vrsti doprinosa koji se plaćaju prema Repu- blici Srpskoj između povećane plaće i početnog iznosa plaće.

Član 5.

(1) Privredni subjekt podnošenjem Zahtjeva inicira po- kretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaj.

(2) Zahtjev se sastoji od dva dijela:

1) dijela u kojem se navode opći podaci o privrednom subjektu,

2) dijela u kojem se navodi spisak radnika za koje se traži podsticaj.

(3) Sadržaj Zahtjeva propisan je na obrascu, koji se na- lazi u Prilogu 1 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Zahtjev se podnosi u elektronskoj i pisanoj formi upi- som potrebnih podataka u obrazac Zahtjeva.

(2) Podaci u Zahtjevu upisuju se isključivo u elektron- skom obliku.

(3) Privredni subjekt obavezan je da u obrascu Zahtje- va upiše sve podatke koji su potrebni za vođenje postupka ostvarivanja prava na podsticaj.

(4) Zahtjev sadrži izjavu ovlašćenog lica privrednog su- bjekta kojom se pod punom krivičnom i materijalnom od- govornošću potvrđuje da su svi podaci navedeni u Zahtjevu tačni i vjerodostojni, kao i da je povećanje plaće radnika iskazano u ugovoru o radu koji je zaključen sa radnikom.

(5) Zahtjev u elektronskoj formi podnosi se putem apli- kacije na internet stranici Ministarstva.

(6) Kada aplikacija automatski potvrdi da je Zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, pri- vredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio Zahtjeva koji se odnosi na opće podatke iz člana 5. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu, u pisanoj formi, putem pošte ili osobno.

(7) Zahtjev u pisanom obliku iz stava 6. ovog člana sa- drži bar-kod koji se aplikativno dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave.

(8) Bar-kod iz stava 7. ovog člana jednoznačno određuje Zahtjev i omogućava provjeru istovjetnosti elektronske i pi- sane forme Zahtjeva.

(9) Zahtjev se smatra podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio Zahtjeva iz stava 6. ovog člana.

(10) Smatra se da Zahtjev nije podnesen i ne vodi se po- stupak dodjele podsticaja u sljedećim slučajevima:

1) ako je Zahtjev podnesen samo u elektronskoj formi, a ne i u pisanom obliku,

2) ako poslije roka za dostavljanje Zahtjeva, privredni subjekt dostavi Zahtjev ili drugi podnesak koji nema bar-kod iz stava 7. ovog člana.

Član 7.

(1) Ako je Zahtjev pravovremen, dopušten i potpun, Ministarstvo elektronskim putem vrši njegovo dostavljanje Po- reskoj upravi na postupanje u skladu sa Zakonom.

(2) Ako su ispunjeni opći i posebni uvjeti za ostvarivanje prava na podsticaj, Poreska uprava utvrđuje ukupan iznos podsticaja za privredni subjekt.

(3) Plaćeni doprinosi na povećanje bruto plaće radnika iz Zakona podrazumijevaju razliku između iznosa plaćenih doprinosa na bruto plaću radnika u obračunskom periodu i iznosa plaćenih doprinosa na početni iznos bruto plaće rad- nika.

(4) Mjeseci u kojima je radniku isplaćena ista ili niža plaća u odnosu na početni iznos plaće izuzimaju se iz obračun- skog perioda za utvrđivanje iznosa podsticaja.

(5) Pravila i obrasci prema kojima Poreska uprava vrši obračun i utvrđuje ukupan iznos podsticaja propisa-

ni su u Prilogu 2 ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(6) U slučaju promjene pravila i obrazaca iz stava 5. ovog čla- na, primjenjuju se pravila koja važe u trenutku obrade Zahtjeva.

Član 8.

(1) Postupak ostvarivanja prava na podsticaj okončava se u skladu sa Zakonom.

(2) Podsticaj se isplaćuje na broj žiroračuna koji je privredni subjekt naveo u Zahtjevu.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plaće radnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/19).

Član 10.

Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Broj: 18.04-3-17/22

20. decembra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar, Vjekoslav Petričević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.