Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni zakona o akcizama u BiH

27.12.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
akciza

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH broj 85/22 (27.12.2022)

 

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05) i člana 43. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14, 91/17 i 50/22), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 57. sjednici, održanoj dana 08.12.2022. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18) u članu 19. stav (1) se briše. 

Dosadašnji st.(2), (3), (4), (5) i (6) postaju st. (1), (2), (3), (4) i (5). 
 

Član 2. 

 

U članu 23. stav (3) veznik " i " poslije riječi "voćne prirodne rakije" mijenja se interpunkcijskim znakom " zarez ", a poslije riječi "vina" dodaju se riječi " i duhanskih prerađevina". 
 

Član 3. 

 

U članu 24. poslije stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Korištenjem akciznih proizvoda iz stava (1) tačka c) ovog člana smatra se i količina akciznih markica koje nisu vraćene u roku od 180 dana od dana preuzimanja akciznih markica." 
 

Član 4. 

 

U članu 25. stav (1) veznik "i" poslije riječi "voćne prirodne rakije" mijenja se interpunkcijskim znakom "zarez" a poslije riječi "vina" dodaju se riječi " i duhanskih prerađevina". 

Stav (4) briše se. 
 

Član 5. 

 

Član 34. mijenja se i glasi: 

 

Član 34. 
(Prijava akcize) 
 

"(1) Porezni obveznik proizvođač, kao i pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tač. a), b), c), d), e) i g) Zakona sa sjedištem u BiH je dužan izvršiti mjesečni obračun akcize za izvršeni promet akciznih proizvoda i isti dostaviti u Prijavi akcize na obrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave akcize sastavni dio ovog Pravilnika, u roku propisanom članom 27. Zakona. 

(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o količini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere i obračunatoj akcizi po vrstama proizvoda. 

(3) Iznosi navedeni u poljima na PDA prijavi iskazuju se u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale. 

(4) Porezni obveznik PDA prijavu iz stava (1) ovog člana podnosi u elektronskom obliku posredstvom ePortala UIO. 

(5) Porezni obveznik je dužan PDA prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde od poreznog perioda januar 2023. godine. 

(6) Da bi porezni obveznik dostavio PDA prijavu elektronskim putem upotrebom elektronskog potpisa uvjet je da ima kvalificiranu elektronsku potvrdu izdanu od strane ovlaštenog tijela. 

(7) PDA prijava dostavljena elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde smatra se svojeručno potpisanom. 

(8) Elektronsko dostavljanje PDA prijave vrši se u skladu sa propisima UIO." 
 

Član 6. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
 

Broj 02-02-60-4/22
08. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući Upravnog odbora UIO
Vjekoslav Bevanda, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.