Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda

29.12.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
takse

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje

Službeni glasnik BiH broj 87/22 (29.12.2022.)

 

Na osnovu članova 5. i 10. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici, održanoj dana 28.12.2022. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPLAĆIVANJU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 21/20 i 23/20) u članu 4. stav (2) dosadašnji Aneks IV zamjenjuje se novim Aneksom IV ( Računi za plaćanje obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, koji je sastavni dio ovog pravilnika. 
 

Član 2. 

 

U članu 5. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja jednokratnih uplata (obaveze obračunate od strane obveznika ( popisna lista, jednokratna uplata PDV-a i drugih uplata za koje obveznik podnosi propisani obrazac izvještaja) obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda." 

U stavu (3) dosadašnji Aneks V zamjenjuje se novim Aneksom V ( Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata, koji je sastavni dio ovog pravilnika. 
 

Član 3. 

 

U članu 6. u stavu (1) iza riječi "akciza" dodaju se riječi " i cestarina". 

U članu 6. stav (2) briše se. 

U dosadašnjem stavu (3), koji postaje stav (2), dosadašnji Aneks VI zamjenjuje se novim Aneksom VI ( Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje, koji je sastavni dio ovog pravilnika. 
 

Član 4. 

 

U članu 10. stav (2) dosadašnji Aneks VII zamjenjuje se novim Aneksom VII ( Računi za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga, koji je sastavni dio ovog pravilnika. 
 

Član 5. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/22). 
 

Broj 02-02-78-3/22
28. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Vjekoslav Bevanda, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uio.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.