Dopuna zakona

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

30.12.2022. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
penzijsko invalidsko osiguranje

Osiguranikom u obaveznom osiguranju smatra se i korisnik prava na novčano primanje u skladu sa propisom kojim se uređuju prava nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj za vrijeme korištenja novčanog primanja za koji je plaćen doprinos

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 132, (30.12. 2022. godine)

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O

PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je Narodna skupština Republike  Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 27. decembra 2022. godine, a Vijeće naroda 29. decembra 2022.  godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o dopuni Zakona  o penzijskom i invalidskom osiguranju ne odnosi na vitalni  nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-5549/22

Banjaluka 29. decembra 2022. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I

INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 82/13, 96/13

- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 103/15, 111/21 i 15/22) u članu 15. u stavu 1. ispred riječi: “Osiguranikom”  dodaje se broj jedan u obostranoj zagradi, a poslije stava 1.  dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Osiguranikom u obaveznom osiguranju smatra se i  korisnik prava na novčano primanje u skladu sa propisom  kojim se uređuju prava nezaposlenog roditelja četvoro i više  djece u Republici Srpskoj za vrijeme korištenja novčanog  primanja za koji je plaćen doprinos”.

 

Član 2.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Broj: 02/1-021-1293/22 Predsjednik

Banjaluka 27. decembra 2022. godine

 

Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.