Vlastiti prihodi

Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

30.12.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
prihodi

Ovim pravilnikom propisuju se vrste vlastitih javnih prihoda, kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te način, rokovi i uslovi za njihovu raspodjelu.

Službene novine Federacije BiH, broj 104/22, 30.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 24. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se vrste vlastitih javnih prihoda, kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda, te način, rokovi i uslovi za njihovu raspodjelu.

 

Član 2.

(Subjekti primjene)

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sljedeće subjekte:

a) budžetske korisnike budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH),

b) budžetske korisnike budžeta kantona,

c) jedinice lokalne samouprave i

d) vanbudžetske fondove.

 

Član 3.

(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

а) budžetski korisnici  - ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici;

b) registar budžetskih korisnika - popis budžetskih korisnika federalnog, kantonalnog, općinskog i gradskog budžeta;

c) porezi - javni prihodi koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima poreznih obveznika bez obaveze izvršenja direktne protuusluge;

d) doprinosi - javni prihodi za finansiranje obaveznih osiguranja u Federaciji BiH;

e) takse - novčani iznosi koje je obveznik dužan plaćati za izvršenu uslugu organa uprave i upravnih organizacija;

 

f) naknade - namjenski javni prihodi propisani posebnim zakonima koji se plaćaju na ime korištenja javnih dobara;

g) javni prihodi - prihodi od poreza, taksi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda ustanovljenih zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

 

II KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE I VRSTE VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 4.

(Kriteriji)

 (1) Kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda su da:

a) prihod ne spada, u smislu ovog pravilnika, u kategoriju poreza, doprinosa, taksi, naknada i kazni;

b) prihod nije kao javni prihod propisan posebnom odredbom u zakonu;

c) prihod se ostvaruje obavljanjem aktivnosti na tržištu i u tržišnim uslovima, za aktivnosti koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti na tržištu, odnosno ne postoji zakonska isključivost da aktivnost vrši samo određeni pravni subjekt;

d) prihod se ostvaruje obavljanjem aktivnosti na tržištu i u tržišnim uslovima od strane subjekta iz člana 2. ovog pravilnika, a koje aktivnosti mogu obavljati i drugi pravni subjekti na tržištu (ne postoji isključivost za obavljanje aktivnosti), s tim da je ta aktivnost izvan propisom utvrđene osnovne djelatnosti uređene propisima o osnivanju i utvrđivanju djelokruga rada tog subjekta.

(2) Kriteriji iz stava (1) tač. a), b) i d) ovog člana primjenjuju se na kumulativnoj osnovi za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda subjekata iz člana 2. ovog pravilnika koji su uvršteni u registar budžetskih korisnika i koji su definirani kao organi uprave i upravne organizacije prema propisima kojima se isti osnivaju, utvrđuje njihov djelokrug rada, organizacija i funkcioniranje.

 (3) Kriteriji iz stava (1) tač. a) do c) ovog člana primjenjuju se na kumulativnoj osnovi za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda subjekata iz člana 2. ovog pravilnika koji su uvršteni u registar budžetskih korisnika i nisu obuhvaćeni stavom (2) ovog člana.

 

Član 5.

(Vrste vlastitih javnih prihoda od iznajmljivanja)

Javni prihodi koji se ostvaruju po osnovu aktivnosti iznajmljivanja smatraju se vlastitim javnim prihodima ukoliko zadovoljavaju kriterije iz člana 4. ovog pravilnika, a odnose se na:

a) prihode od iznajmljivanja zemljišta,

b) prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora,

c) prihode od iznajmljivanja drugih nepokretnosti,

d) prihode od iznajmljivanja vozila,

e) prihode od iznajmljivanja opreme.

 

Član 6.

(Vrste vlastitih javnih prihoda od prodaje proizvoda, roba i usluga)

Javni prihodi koji se ostvaruju prodajom proizvoda, roba i usluga smatraju se vlastitim javnim prihodima ukoliko zadovoljavaju kriterije iz člana 4. ovog pravilnika, a odnose se na:

a) prodaju usluga pristupa i korištenja,

b) realizaciju aktivnosti naučno-istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga,

c) realizaciju stručno-edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi),

d) oglašavanje proizvoda i usluga,

e) distribuciju i prodaju svih oblika pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca,

f) pružanje usluga cikličnog obrazovanja, usluga škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.,

g) prodaju predmeta proizvedenih u radionicama organizovanim radi vršenja obrazovnih, radno-okupacionih aktivnosti i praktične nastave, te promotivnog materijala i

h) prodaju proizvoda i usluga pravnim i/ili fizičkim licima kojima subjekti iz člana 2. ovog pravilnika nisu dužni ustupati materijale i davati usluge.

 

III PLAĆANJE, USLOVI, NAČIN I ROKOVI RASPODJELE VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 7.

(Planiranje i raspolaganje vlastitim javnim prihodima)

 (1) Planiranje i raspolaganje vlastitim javnim prihodima, kao i nadzor nad istim vrši se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), propisima koji uređuju računovodstvene politike za budžetske korisnike, propisima koji uređuju način plaćanja i trošenja vlastitih javnih prihoda korisnika budžeta i internim aktom iz člana 9. ovog pravilnika.

 (2) Vlastiti javni prihodi moraju biti planirani u budžetu odnosno finansijskom planu subjekata iz člana 2. ovog pravilnika.

 (3) Subjekti iz člana 2. ovog pravilnika dužni su na osnovu planiranih vlastitih javnih prihoda, planirati i rashode koje će pokriti iz tih prihoda.

 (4) Vlastite javne prihode subjekti iz člana 2. ovog pravilnika koriste za pokriće izdataka nastalih obavljanjem poslova iz kojih proizilaze ti prihodi, a ostatak na kapitalne izdatke.

 

(5) Izuzetno, budžetski korisnici koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika tih usluga, ostvarene prihode u potpunosti koriste za pokriće ukupnih rashoda i izdataka.

 (6) Pod budžetskim korisnicima u smislu stava (5) ovog člana smatraju se: studentski centar, dom za djecu bez roditeljskog staranja, zavodi za zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

 

Član 8.

(Uplata vlastitih javnih prihoda)

 (1) Vlastiti javni prihodi uplaćuju se na depozitne račune javnih prihoda u skladu sa propisom kojim se uređuje način uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH.

(2) Subjekti iz člana 2. ovog pravilnika, odgovorni su za blagovremenu naplatu potraživanja po osnovu vlastitih javnih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju.

 (3) Naplaćena sredstva na ime vlastitih javnih prihoda koja su ostvarena gotovinskim plaćanjem i za koje ne postoji mogućnost bezgotovinskog plaćanja evidentiraju se i uplaćuju na depozitni račun najkasnije sljedeći radni dan po prijemu uplate (prodaja ulaznica i sl.).

 (4) Zabranjeno je evidentiranje i plaćanje vlastitih javnih prihoda na bilo koji način koji je u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika.

 

Član 9.

(Donošenje propisa subjekata)

 (1) Subjekti iz člana 2. ovog pravilnika dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, donijeti poseban akt o pojedinačnim prihodima iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika koje ostvaruju i koji zadovoljavaju kriterije iz člana 4. ovog pravilnika na način da svaki subjekat u svom aktu taksativno popiše vrste vlastitih javnih prihoda iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika koje ostvaruje, pravni osnov ostvarivanja, te namjenu i način trošenja vlastitih javnih prihoda.

 (2) Na akt iz stava (1) ovog člana saglasnost daje Vlada Federacije BiH, vlade kantona te općinska/gradska vijeća, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.

 

Broj 05-02-2-9630/22

Decembrа, 2022. godine

Sarajevo

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.