Usluge iz Aneksa II.

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama

10.01.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
javne nabavke

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja postupka javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22).

Službeni glasnik BiH, broj 2/23, 10.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (2) a u vezi sa članom 92. stav (7) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja postupka javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22).

 

Član 2.

(Upotreba muškog ili ženskog roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom Pravilniku se bez diskriminacije odnose na muškarce i žene.

 

Član 3.

(Postupak nabavke)

 (1) Za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: društvene i posebne usluge), ugovorni organ objavljuje obavještenje o nabavci i ispravku obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki.

 (2) Ugovorni organ je dužan u postupku javne nabavke usluga iz stava (1) ovog člana da postupa u skladu sa općim principima iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

 (3) Za nabavku usluga iz stava (1) ovog člana, ugovorni organ može provesti i jedan od postupaka javne nabavke, definisanih u Poglavlju I. i V. Drugog dijela Zakona, a u zavisnosti od ispunjenosti uslova određenih Zakonom za pojedinu vrstu postupka.

 

Član 4.

(Period korištenja društvenih i drugih posebnih usluga)

 (1) Ukoliko ugovorni organ nabavlja društvene i druge posebne usluge od jednog dobavljača, primjenjuje kriterij za dodjelu ugovora iz člana 64. Zakona, donosi Odluku iz člana 70. Zakona, te u slučaju dodjele ugovora zaključuje ugovor na period koji ne može biti duži od tri godine.

 (2) Ukoliko ugovorni organ nabavlja društvene i druge posebne usluge od više dobavljača, period korištenja usluge ne može biti duži od tri godine računajući od dana objave obavještenja o nabavci. U ovom slučaju nije obavezno zaključenje ugovora, te se račun za pruženu uslugu može smatrati ugovorom.

 (3) Ugovorni organ je dužan da u obavještenju o nabavci i javnom pozivu utvrdi primjeren rok za prijem ponuda, ne kraći od deset dana od dana objave obavještenja o nabavci.

 

Član 5.

(Početak postupka)

(1) Postupak javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga, ugovorni organ pokreće odlukom iz člana 18. Zakona.

(2) Ukoliko javna nabavka društvenih i drugih posebnih usluga nije u planu nabavki ugovornog organa, ugovorni organ donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke, kojom mijenja plan nabavki.

 (3) Javni poziv za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga objavljuje se na Portalu javnih nabavki, zajedno sa obavještenjem o nabavci iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika.

 (4) Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje javnog poziva i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu "e-Nabavke".

 (5) Izmjene i dopune javnog poziva se vrše na način da ugovorni organ objavljuje novi dokument u sistem "e-Nabavke".

 (6) Javni poziv iz stava (3) ovog člana, posebno, ali bez ograničenja, sadrži podatke o:

 

a) ugovornom organu;

b) nazivu predmeta nabavke;

c) opisu iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke;

d) procjenjenoj ukupnoj vrijednosti nabavke;

e) tehničkoj specifikaciji u skladu sa članom 54. Zakona;

f) uslovima za kvalifikaciju, ukoliko se zahtijevaju;

g) kriteriju za dodjelu ugovora, ukoliko je primjenjivo;

h) načinu dostavljanja ponuda;

i) adresi na koju se dostavljaju ponude;

j) da li se usluga nabavlja od jednog ili više dobavljača;

k) periodu trajanja ugovora ili korištenja usluge;

l) roku za prijem ponuda (datum i vrijeme).

(7) U postupku nabavke društvenih i posebnih usluga, ugovorni organ može predvidjeti uslove za kvalifikaciju iz čl. 45.-52. Zakona, a u skladu sa članom 44. Zakona.

(8) Za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga ugovorni organ može osnovati komisiju za javnu nabavku, u skladu sa odredbama Pravilnika o uspostavi i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14).

 

Član 6.

(Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i obavještenje o dodjeli ugovora)

 (1) Ugovorni organ, istovremeno sa slanjem odluke o izboru izabranom ponuđaču, može objaviti dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 36. Zakona.

 (2) Ugovorni organ objavljuje obavještenje o dodjeli ugovora na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona. Objavom obavještenja o dodjeli ugovora smatra se da je dostavljen izvještaj iz člana 75. stav (1) Zakona.

 

Član 7.

(Pravna zaštita)

Postupak pravne zaštite provodi se u skladu s odredbama Trećeg dijela Zakona - Pravna zaštita.

 

Član 8.

(Prelazne odredbe)

Svi postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika će se okončati u skladu sa pravilnikom po kojem je postupak započeo.

 

Član 9.

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 182/22

Sarajevo28. decembra 2022. godine

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.