Pravilnik o izmjenama i dopunama

Izmjena Pravilnika o kriterijima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim

12.01.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
audio-vizuelna

U Pravilniku o kriterijima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 84/22) u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi: “(1) Prijavu na javni konkurs za razvoj projekata audiovizuelnih djela, za proizvodnju audio-vizuelnih djela, za manjinske koprodukcije, za TV serije i za druge oblike audio-vizuelnog stvaralaštva

Službeni glasnik 02/2023, 12.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 50. stav 9. Zakona o audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/22),  direktor Javne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske, 30. decembra 2022. godine, donosi

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA IZBOR PROJEKATA U

AUDIO-VIZUELNIM DJELATNOSTIMA

 

Član 1.

U Pravilniku o kriterijima i postupku za izbor projekata u  audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj 84/22) u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Prijavu na javni konkurs za razvoj projekata audiovizuelnih djela, za proizvodnju audio-vizuelnih djela, za manjinske koprodukcije, za TV serije i za druge oblike audio-vizuelnog stvaralaštva mogu podnijeti samostalni preduzetnici i  pravna lica koja su upisana u Registar subjekata koji se bave  proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog  djela u Republici Srpskoj i koja ispunjavaju uvjete propisane  odgovarajućim javnim konkursom za razvoj projekata audiovizuelnih djela, odnosno javnim konkursom za proizvodnju  audio-vizuelnih djela, za manjinske koprodukcije, za TV serije i za druge oblike audio-vizuelnog stvaralaštva”.

 

Član 2.

U članu 4. u stavu 2. riječi: “u jednim dnevnim novinama  koje izlaze na području Republike i” brišu se.

Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

“(3) Obavijest o raspisivanju javnog konkursa iz stava 1.  ovog člana objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje  izlaze na području Republike.

(4) Obavijest iz stava 3. ovog člana sadrži podatke:

1) da je javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisan,

2) kada je javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisan i  do kada ostaje otvoren,

3) informaciju da je tekst javnog konkursa iz stava 1.  ovog člana dostupan na internet stranici Centra”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5, riječi: “maksimalan iznos sredstava koji se mogu dodijeliti podnosiocu  prijave,” brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

 

Član 3.

U članu 5. u stavu 1. Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

U stavu 4. broj: “51” zamjenjuje se brojem: “71”.

 

Član 4.

Član 11. mijenja se i glasi:

“(1) Nakon zatvaranja javnog konkursa, direktor Centra  pristigle prijave dostavlja Komisiji.

(2) Komisija prvo razmatra da li je dostavljena kompletna dokumentacija uz prijavu na javni konkurs, odnosno da li  podnosioci prijava ispunjavaju uvjete za učešće na javnom  konkursu.

(3) Ukoliko Komisija utvrdi da je podnosilac prijave  dostavio nepotpunu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana, može od podnosioca prijave tražiti dopunu dokumentacije ili  predložiti direktoru Centra da rješenjem odbaci prijavu na  javni konkurs kao nepotpunu.

(4) Ukoliko Komisija utvrdi da podnosilac prijave ne  ispunjava uvjete za učešće na javnom konkursu, predložit će  direktoru Centra donošenje rješenja o odbacivanju prijave na  javni konkurs zbog neispunjavanja uvjeta podnosioca prijave propisanih Zakonom, ovim pravilnikom i javnim konkursom”.

 

Član 5.

Poslije člana 11. dodaje se novi član 11a, koji glasi:

“Član 11a.

(1) Kada Komisija utvrdi da je podnosilac prijave na  javni konkurs dostavio potpunu dokumentaciju i ispunjava  uvjete za učešće na javnom konkursu, vrši procjenu i stručno  vrednovanje dostavljenog projekta u skladu sa članom 49.  Zakona, članom 3. ovog pravilnika i traženim uvjetima predmetnog javnog konkursa.

(2) Nakon što Komisija izvrši procjenu i stručno vrednovanje projekta, direktoru Centra dostavlja prijedlog preliminarne rang-liste, izvještaj o procjeni i stručnom vrednovanju  dostavljenog projekta sa pismenim obrazloženjem i predloženim iznosom za fi nansiranje ili sufinansiranje projekta.

(3) U slučaju da podnosilac prijave nije zadovoljan predloženom preliminarnom rang-listom, može podnijeti prigovor Komisiji u roku od osam dana od dana objave preliminarne rang-liste.

(4) Nakon okončanja postupka po podnesenom prigovoru na preliminarnu rang-listu, Komisija utvrđuje konačnu  rang-listu.

(5) Na osnovu konačne rang-liste iz stava 4. ovog člana,  direktor Centra donosi rješenje o fi nansiranju ili sufi nansiranju projekta u audio-vizuelnim djelatnostima.

(6) Na rješenje iz stava 5. ovog člana može se uložiti  žalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana  dostavljanja rješenja.

(7) Odluka Upravnog odbora Centra je konačna i protiv nje nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti  upravni spor pred nadležnim sudom”.

 

Član 6.

U članu 13. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Ukoliko lice iz stava 3. ovog člana ne dostavi u roku  utvrđenim ugovorom završnu verziju scenarija odgovarajućeg sadržaja i obima, dobitnik sredstava neće imati pravo  učešća na javnom konkursu za sufi nansiranje tri godine od  dana povrata sredstava Centru”.

 

Član 7.

U članu 14. stav 7. mijenja se i glasi:

“(7) U slučaju da dobitnik ne izvrši povrat sredstava i  ako svoja potraživanja Centar ne može naplatiti iz sredstava  obezbjeđenja, odnosno naplatom mjenice koju je dobitnik  izdao u korist Centra prilikom uplate dodijeljenih sredstava,  Centar će pokrenuti spor kod nadležnog suda”.

 

Član 8.

Poslije člana 16. dodaju se novi čl. 16a. i 16b, koji glase:

 

“Član 16a.

Pravna lica i preduzetnici iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog  pravilnika i propisom kojim je uređena oblast upisa u Registar

subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici u roku od 30 dana od  dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Član 16b.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i uvjetima za fi nansiranje javnih potreba  u oblasti kinematografske djelatnosti (ʻSlužbeni glasnik Republike Srpskeʼ, broj 48/15)”.

 

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 2-323/22

Banjaluka 30. decembra 2022. godine

 

V.d. direktora,

Anja Ilić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.