Način vođenja, postupak upisa

Pravilnik o vođenju registra subjekata koji se bave proizvodnjom audio-viz. djela u RS

12.01.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
audio viz

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja, postupak upisa i brisanja, čuvanje i ažuriranje podataka, kao i obrazac zahtjeva za upis u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj.

Službeni glasnik 02/2023, 12.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o audio-vizuelnim  djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  56/22), direktor Javne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske, novembra 2022. godine, donosi

 

P R AV I L N I K

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA SUBJEKATA KOJI SE

BAVE PROIZVODNJOM, PROMETOM I PRIKAZIVANJEM

AUDIO-VIZUELNOG DJELA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja,  postupak upisa i brisanja, čuvanje i ažuriranje podataka,  kao i obrazac zahtjeva za upis u Registar subjekata koji se  bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj.

 

Član 2.

(1) Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela

u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Registar) je baza podataka o pravnim licima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom, prometom, distribucijom i prikazivanjem audio- 15 vizuelnog djela (u daljem tekstu: pravno lice ili preduzetnik),  kao i o drugim podacima u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Registar vodi Audio-vizuelni centar Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar) u elektronskoj formi.

(3) Registar sadrži:

1) registarski broj, koji se trajno dodjeljuje svakom pravnom licu ili preduzetniku upisanom u Registar,

2) broj i datum rješenja o upisu, odnosno rješenja o brisanju iz Registra,

3) broj i datum rješenja o upisu u Registar poslovnih subjekata kod nadležnog registracionog suda ili kod nadležnog  organa jedinice lokalne samouprave,

4) podatke o pravnom licu ili preduzetniku: poslovno  ime, adresu sjedišta, šifre djelatnosti, porezni identifi kacioni  broj,

5) ime i prezime odgovornog lica,

6) broj telefona i mejl-adresu,

7) vrstu audio-vizuelne djelatnosti kojom se pravno lice  ili preduzetnik bavi,

8) ostale napomene (broj realiziranih projekata, broj učešća na konkursima, osvojene nagrade, proizvedena audio-vizuelna djela i slično).

(4) Podaci iz Registra su javni i čuvaju se trajno.

 

Član 3.

U Registar mogu biti upisani pravna lica ili preduzetnici  koji ispunjavaju uvjete za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti uređene Zakonom o audio-vizuelnim djelatnostima  (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovu  Zakona.

 

Član 4.

(1) Podaci iz člana 2. stav 3. t. 3) do 8) ovog pravilnika upisuju se u Registar na osnovu zahtjeva pravnog lica ili  preduzetnika, koji se podnosi Centru elektronskim putem na  propisanom obrascu, a koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana pravno lice ili preduzetnik elektronskim putem dostavlja Centru skenirano  rješenje o upisu u sudski registar izdato od nadležnog registarskog suda, odnosno rješenje o obavljanju preduzetničke

djelatnosti.

(3) Direktor Centra donosi rješenje o upisu u Registar  ako su ispunjeni uvjeti iz člana 3. ovog pravilnika.

(4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana može se uložiti  žalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana  dostavljanja rješenja.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana nije dozvoljena  žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

Član 5.

(1) Prilikom upisa u Registar pravnom licu ili preduzetniku dodjeljuje se registarski broj.

(2) Pravno lice ili preduzetnik može da ima samo jedan  registarski broj.

(3) Registarski broj koji je jednom dodijeljen ne može  se mijenjati.

(4) Registarski broj koji je dodijeljen jednom pravnom  licu ili preduzetniku ne može biti dodijeljen nekom drugom  pravnom licu ili preduzetniku u slučaju njegovog brisanja iz  Registra.

 

Član 6.

(1) U Registar se upisuje svaka promjena podataka.

(2) Svaka promjena podataka upisanih u Registar prijavljuje se Centru elektronskim putem u roku od 15 dana od  dana nastale promjene.

 

Član 7.

(1) Pravno lice ili preduzetnik briše se iz Registra ako:

1) prestane da obavlja audio-vizuelne djelatnosti upisane  u Registar, 2) prestane da ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom i Zakonom.

(2) Direktor Centra donosi rješenje o brisanju pravnog  lica ili preduzetnika iz Registra.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se uložiti  žalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana  dostavljanja rješenja.

(4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana nije dozvoljena  žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

Član 8.

Ukoliko pravno lice ili preduzetnik prestane sa obavljanjem audio-vizuelnih djelatnosti, o tome obavještava Centar  u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja audio-vizuelnih djelatnosti.

 

Član 9.

Pravno lice ili preduzetnik dužan je da podnese zahtjev  za upis u Registar u roku od 30 dana od dana stupanja na  snagu ovog pravilnika i u propisanim rokovima obavijesti  Centar o okolnostima iz čl. 6, 7. i 8. ovog pravilnika kako  bi mogao da ostvaruje prava uređena zakonom i podzakonskim aktom kojim se propisuju kriteriji i postupak za  izbor projekata za sufinansiranje u audio-vizuelnim djelatnostima.

 

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 2-322/22

Banjaluka 30. decembra 2022. godine

 

 

V.d. direktora,

Anja Ilić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.