Zdravstvene Usluge u RS za 2023. godinu

Pravilnik o osnovima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u RS

23.01.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
zdravstvo

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj usluga zdravstvene zaštite za koje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) davaocima zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj u 2023. godini daje ponudu za zaključivanje ugovora, uvjeti koje treba da ispunjavaju davaoci zdravstvenih usluga, kriteriji za utvrđivanje ugovorenih sredstava...

Službeni glasnik RS, broj 06, 23.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 45. stav 3. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 93/22 i 132/22) i člana 209. stav 3. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 57/22), uz Saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite, broj: 11/04 505-123-2/22, od 28. decembra 2022. godine, Upravni odbor  Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na Četvr toj redovnoj sjednici, održanoj 29. decembra 2022. godine,  donosi

 

P R AV I L N I K

O OSNOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA

DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI

SRPSKOJ U 2023. GODINI

 

GLAVA I.

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj usluga zdravstvene  zaštite za koje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) davaocima zdravstvenih usluga u  Republici Srpskoj u 2023. godini daje ponudu za zaključivanje ugovora, uvjeti koje treba da ispunjavaju davaoci zdravstvenih usluga, kriteriji za utvrđivanje ugovorenih sredstava,  obrasci fi nansijske strukture ugovora, način i modeli fi nansiranja prema defi niranim specifi kacijama usluga, način izvještavanja, fakturiranja i obračuna za pružene usluge zdravstvene  zaštite po nivoima zdravstvene zaštite, način ugovaranja isporuke i fakturiranja medicinskih sredstava sadržanih u listi medicinskih sredstava koja se fi nansiraju iz sredstava obaveznog  zdravstvenog osiguranja i izdavanja lijekova sadržanih u listi  lijekova koji se izdaju na recept.

 

Član 2.

Fond u 2023. godini sa davaocima zdravstvenih usluga  u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ugovara  pružanje usluga primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa  zdravstvene zaštite, pružanje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, dijagnostičke procedure, izdavanje lijekova sadržanih u listi lijekova koji se izdaju na recept  i isporuku medicinskih sredstava sadržanih u listi medicinskih sredstava koja se fi nansiraju iz sredstava obaveznog  zdravstvenog osiguranja.

 

Član 3.

Preduvjet za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga jeste da davalac zdravstvenih usluga ispunjava uvjete koji se odnose na prostor, kadar i opremu za početak rada zdravstvene ustanove, a to se dokazuje rješenjem  Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite o ispunjenosti uvjeta  za početak rada zdravstvene ustanove.

 

Član 4.

(1) Do usvajanja plana mreže zdravstvenih ustanova u  skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, broj 57/22), Fond u 2023. godini daje  ponudu za zaključivanje ugovora davaocima zdravstvenih  usluga iz člana 2. ovog pravilnika sa kojima je kroz zaključivanje ugovora u prethodnom periodu obezbijeđena odgovarajuća dostupnost zdravstvene zaštite.

(2) Ponudu za zaključivanje ugovora Fond defi nira u  skladu sa Finansijskim planom - Budžetom Fonda za 2023.  godinu i Planom ugovaranja po davaocima zdravstvenih  usluga i modelima plaćanja za 2023. godinu.

(3) Fond u 2023. godini daje ponudu za zaključivanje  ugovora davaocima zdravstvenih usluga iz djelatnosti porodične medicine, pedijatrije i ginekologije kojima je verifi cirao listu kandidata za izabranog doktora medicine.

(4) Fond u 2023. godini može davaocu zdravstvenih  usluga sa kojim je imao zaključen ugovor u prethodnom periodu dati ponudu za ugovaranje novih usluga ili djelatnosti  iz Cjenovnika zdravstvenih usluga Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Cjenovnik Fonda) u skladu sa raspoloživim sredstvima prema Finansijskom  planu - Budžetu Fonda.

(5) Fond u 2023. godini daje ponudu za zaključivanje  ugovora za pružanje zdravstvenih usluga ostalim davaocima  usluga (zavodima, institutima, specijaliziranim ustanovama za  11 rehabilitaciju i drugim specijaliziranim ustanovama) po referentnim nivoima zdravstvene zaštite.

 

Član 5.

(1) Zdravstvena ustanova koja zaključuje ugovor sa Fondom evidentira sve medicinske podatke u aplikacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (u daljem tekstu:  IZIS) ili ih razmjenjuje putem elektronskih servisa sa IZISom.

(2) Zdravstvena ustanova koja zadržava sopstveni informacioni sistem i podatke sa IZIS-om razmjenjuje putem vebservisa obezbjeđuje tehničke i organizacione pretpostavke za  elektronsku komunikaciju i razmjenu podataka sa IZIS-om.

(3) Zdravstvena ustanova u periodu važenja ugovora prati promjene u IZIS-u i u poslovnom informacionom sistemu  Fonda, te ih primjenjuje u svom informacionom sistemu u  roku koji Fond odredi tehničkim uputstvom.

 

Član 6.

Fond u 2023. godini može za potrebe zdravstvenih ustanova vršiti javne nabavke na osnovu zaključenog sporazuma  o provođenju procedura javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik Bosne i  Hercegovine”, br. 39/14 i 59/22) i podzakonskim aktima kojima se propisuje oblast javnih nabavki.

 

GLAVA II.

OSNOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA,  NAČIN FINANSIRANJA I UTVRĐIVANJE IZNOSA UGOVORENIH SREDSTAVA

1. Opće odredbe za davaoce usluga primarnog,  sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

 

Član 7.

Javne zdravstvene ustanove u 2023. godini pružaju ugovoreni sadržaj zdravstvenih usluga i inoosiguranicima, na  osnovu obima prava iskazanog u bolesničkom listu u skladu  sa međunarodnim sporazumom.

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10-17.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.