Pravilnik

Uvjeti i način ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

06.02.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Službeni glasnik RS, broj 11, 06.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obe zbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja  poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivre di (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07,  86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21,  15/22, 56/22 i 132/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i  vodoprivrede donosi

 

P R AV I L N I K

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH

PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

GLAVA I.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje su obavezna  da ispunjavaju fi zička i pravna lica za ostvarivanje prava na  novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta,  visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika  podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna  dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podr ške u poljoprivredi imaju fi zička lica, preduzetnici i pravna

lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem,

odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koji obavljaju poljo privrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja  su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem

tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna ga zdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona  o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsti cajnih sredstava (u daljem tekstu: RK).

(2) Visina podsticajnih sredstava obračunava se u skladu  sa Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljo privrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan kori štenja sredstava).

(3) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, korisni ci podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem  tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim  pravilnikom.

(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u po ljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2. iz Priloga ovog  pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pra vilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zah tjeva.

(5) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fi zička lica podnosi  nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti  nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti  i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje  ovjerene punomoći.

(6) Nakon obrade zahtjeva iz stava 3. ovog člana direktor  Agencije, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka  za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, direktor  Agencije rješenjem utvrđuje iznos premije po jedinici pro izvoda i visinu procenta koji se koristi pri odobravanju pod sticajnih sredstava, za svaku pojedinu podsticajnu mjeru.

(8) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaća njem na transakcione, odnosno žiroračune korisnika podsti caja preuzete iz baze podataka RK.

 

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
ppp.txt
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.