Nepokretna imovina

Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javn.vlasti

20.02.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
nepokretna imovina

roglašavam Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2022. godine.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NEPOKRETNOJ IMOVINI

KOJA SE KORISTI ZA FUNKCIONIRANJE JAVNE VLASTI

 

Proglašavam Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti, koji je Narodna skupština  Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2022. godine.

Vijeće naroda Republike Srpske je aktom broj: 03.2-736/22, od 10. januara 2023. godine, obavijestilo Narodnu  skupštinu da navedeni zakon spada u pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, na sjednici održanoj 2. februara 2023. godine, u skladu sa Amandmanom  LXXVII. nije usaglasila navedeni zakon, te je isti dostavljen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je Rješenje broj: UV 1/23, od 9. februara 2023. godine, kojim je utvrđeno da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda  Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj  imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti.

Navedeno rješenje objavljeno je u “Službenom glasniku  Republike Srpske”, broj 14/23, od 15.februara 2023. godine.

 

Broj: 01-020-832/23

Banjaluka 16. februara 2023. godine

 

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

 

ZAKON

O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA SE KORISTI ZA

FUNKCIONIRANJE JAVNE VLASTI

 

Član 1.

Ovim zakonom regulira se svojina na nepokretnoj imovini koja služi kao sredstvo vršenja i provođenja javne vlasti i  koju koriste subjekti koji vrše tu vlast od potpisivanja Općeg  okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a upisana  je u javnim evidencijama o nepokretnostima, za čije vođenje i održavanje je nadležna Republička uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava) kao  svojina tih subjekata.

 

Član 2.

Ovaj zakon se ne odnosi na svojinu na nepokretnoj imovini koja je u javnim evidencijama o nepokretnostima, za čije vođenje i održavanje je nadležna Uprava, do 31. decembra 1991. godine bila upisana kao imovina sa pravom raspolaganja ili upravljanja bivše Socijalističke Republike Bosne  i Hercegovine.

 

Član 3.

Subjekti javne vlasti su Republika Srpska, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, Javne ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica  lokalne samouprave (u daljem tekstu: subjekti javne vlasti).

 

Član 4.

Nepokretna imovina upisana u javnim evidencijama o  nepokretnostima za čije vođenje i održavanje je nadležna  Uprava, kao svojina subjekata javne vlasti iz člana 3. ovog  zakona, koju ti subjekti koriste za obavljanje njihove djelatnosti i funkcioniranje, po sili zakona, svojina je tih subjekata.

 

Član 5.

Nepokretna imovina iz člana 4. ovog zakona, kao i upravljanje i raspolaganje tom imovinom od strane subjekata javne vlasti, utvrđuje se posebnim zakonima.

 

Član 6.

(1) Upisi nepokretne imovine iz člana 2. ovog zakona  u javnim evidencijama o nepokretnostima, za čije vođenje i  održavanje je nadležna Uprava, neće se mijenjati do donošenja zakona kojim će se regulirati svojina na toj nepokretnoj  imovini.

(2) Nepokretnom imovinom iz stava 1. ovog člana upravlja Republika Srpska ili drugi subjekat Javne vlasti kojeg  određuje Vlada Republike Srpske.

 

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1304/22 Predsjednik

28. decembra 2022. godine

Banjaluka

 

Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.