Grad Prnjavor

Zakon o gradu Prnjavor

06.04.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Prnjavor

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organii finansiranje Grada Prnjavor.

Službeni glasnik RS broj 32, 06.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU PRNJAVOR

 

Proglašavam Zakon o Gradu Prnjavor, koji je Narodna  skupština Republike Srpske usvojila na Drugoj redovnoj  sjednici, održanoj 23. marta 2023. godine, a Vijeće naroda  31. marta 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o  Gradu Prnjavor ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1808/23

Banjaluka 31. marta 2023. godine

 

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

 

ZAKON

O GRADU PRNJAVOR

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organii finansiranje Grada Prnjavor.

 

Član 2.

(1) Područje grada Prnjavor čine naseljena mjesta koja su  činila područje općine Prnjavor.

(2) Sjedište Grada Prnjavor je u Prnjavoru.

 

Član 3.

(1) Grad Prnjavor ima svojstvo pravnog lica.

(2) Grad Prnjavor je pravni sljednik Općine Prnjavor.

(3) Grad Prnjavor stupa u sva prava i preuzima obaveze  Općine Prnjavor.

 

Član 4.

(1) Grad Prnjavor ima Statut.

(2) Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa zakonom, uređuju se poslovi grada, organizacija i rad organa grada, akti,  fi nansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, saradnja  grada sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak  za donošenje i promjenu statuta, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Prnjavor.

 

Član 5.

(1) Grad Prnjavor ima grb i zastavu (u daljem tekstu:  simboli).

(2) Grad Prnjavor može da ima praznik.

(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se  Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa zakonom.

(4) Grb Grada Prnjavor mora biti sačinjen i opisan po  pravilima heraldike.

(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju historijsko,  kulturno i prirodno obilježje Grada Prnjavor i ne mogu biti u  istovjetnom ili modifi ciranom obliku sa simbolima država ili  sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove,  drugog pravnog lica ili organizacije.

 

Član 6.

(1) Grad Prnjavor ostvaruje nadležnosti općine i grada  utvrđene Ustavom Republike Srpske, zakonom i statutom.

(2) Grad Prnjavor vrši poslove republičke uprave koji su  mu zakonom preneseni.

 

Član 7.

Organi Grada Prnjavor su Skupština grada i gradonačelnik.

 

Član 8.

(1) Skupština grada Prnjavor je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.

(2) Skupštinu grada Prnjavor čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.

(3) Broj odbornika Skupštine grada Prnjavor utvrđuje se  Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa izbornim propisima.

(4) Skupština grada Prnjavor ima predsjednika i potpredsjednika.

(5) Način rada Skupštine grada Prnjavor uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom  Grada Prnjavor.

 

Član 9.

Skupština grada Prnjavor ima nadležnosti Skupštine općine Prnjavor utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

 

Član 10.

(1) Gradonačelnik Grada Prnjavor je izvršni organ vlasti  u Gradu Prnjavor.

(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u  vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.

(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

 

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika općine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i  drugim zakonima.

 

Član 12.

(1) Grad Prnjavor ima svoju imovinu.

(2) Imovinu Grada Prnjavor čini imovina bivše Općine  Prnjavor.

(3) Imovinom Grada Prnjavor upravljaju organi Grada  Prnjavor, u skladu sa zakonom.

 

Član 13.

Finansiranje Grada Prnjavor, kao i postupak i uvjeti pod  kojima se Grad Prnjavor može zaduživati, uređuju se zakonom.

 

Član 14.

Organi Općine Prnjavor, do prvih izbora koji će se provoditi za organe općina i gradova, vršit će dužnost organa  Grada Prnjavor.

 

Član 15.

(1) Organi Grada Prnjavor preuzimaju u radni odnos   funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene  koji su u Općinskoj upravi Općine Prnjavor ostvarivali prava  iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Funkcioneri i službenici Općine Prnjavor koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno  imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa  zakonom.

(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Prnjavor primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju  prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika  u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se   uređuju statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave, opći propisi o radu i kolektivni ugovor.

 

Član 16.

Skupština grada Prnjavor dužna je da donese Statut Grada Prnjavor i uskladi druga opća akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituiranja organa Grada  Prnjavor.

 

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Prnjavor kao jedinicu lokalne samouprave,  primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i  dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, kao i drugih zakona kojima su propisane nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

 

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-275/23

Banjaluka 23. marta 2023. godine

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.