Ambalaža i amalažni otpad

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

14.04.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
ambalaža

(1) Ovaj Pravilnik propisuje pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i pravila postupanja i druge uslove sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja ambalažnog otpada, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.

Službene novine Federacije BiH, broj 27/23, 14.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 18a. stav (3) i člana 58. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09, 92/17), Federalno ministarstvo okoliša i turizma donosi

 

 

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

 

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Područje primjene i pozivanje na direktive)

 (1) Ovaj Pravilnik propisuje pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i pravila postupanja i druge uslove sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja ambalažnog otpada, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja na tržište, uvezenu ambalažu i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima bez obzira na njegovo porijeklo, upotrebu i korišteni ambalažni materijal, osim na ambalažu sa dugim vijekom trajanja navedenu u Prilogu I ovog Pravilnika.

 (3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanja važeće zahtjeva za kvalitetom ambalaže kao što su oni koji se odnose na sigurnost, zaštitu zdravlja ljudi i higijene ambalažnim proizvoda.

 (4) Ovim pravilnikom djelimično se preuzimaju odredbe DIREKTIVE 94/62/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. decembra 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.l. L 365/10, 31.12.1994.) – zadnja prečišćena verzija, 04/07/2018.

 (5) Navođenje odredaba direktive iz stava (4) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU-a u zakonodavsto Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Izuzetak od primjene)

Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na kontejnere za prevoz robe cestovnim, željezničkim, prekomorskim ili zračnim putem, obzirom da se isti ne smatraju ambalažom.

 

Član 3.

(Cilj pravilnika)

Cilj ovog Pravilnika je da obezbijedi upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na način da se postigne:

a) očuvanje prirodnih resursa,

b) zaštita okoliša i zdravlja ljudi,

c) razvoj savremenih tehnologija proizvodnje ambalaže,

d) uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,

e) funkcionisanje tržišta ambalaže i proizvoda u ambalaži na teritoriji Federacije BiH,

f) prevenciju stvaranja trgovinskih prepreka, izbjegavanje poremećaja i ograničenja u konkurenciji,

g) prevenciju stvaranja diskriminacije po vrsti ili po sadržaju ambalaže,

h) principe cirkularne ekonomije.

 

 

Kompletan pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11-22.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.