DOPUNA ODLUKE

Upravljanje kreditnim rizikom i utvrđivanje očekivanih kreditnih gubitaka

18.04.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
gubitak

Izuzetak od primjene i korištenja zahtjeva propisanih odredbama člana 7. stav 6. t. 1. (pravna lica) i 2. (fizička lica) ove odluke predstavljaju izloženosti banke prema pravnom ili fizičkom licu ili grupi povezanih lica koje ne prelaze iznos ukupne bruto izloženosti defi niran stavom 8. ovog člana, za koje je banka obezbijedila adekvatne automatizirane modele za procjenu kreditne sposobnosti dužnika i donošenje odluka o odobrenju izloženosti

Službeni glasnik RS, broj 35, 13.04.2023. godine

 

Na osnovu čl. 89. i 90. Zakona o bankama Republike  Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18   i 54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i  člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te  člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta  Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije  za bankarstvo Republike Srpske, na 51. sjednici, održanoj  6.4.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU KREDITNIM

RIZIKOM I UTVRĐIVANJU OČEKIVANIH KREDITNIH

GUBITAKA

 

Član 1.

U Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju  očekivanih kreditnih gubitaka (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, br. 48/19, 109/19 i 73/21) u članu 7. dodaju se novi  st. 7, 8, 9, 10. i 11, koji glase:

“(7) Izuzetak od primjene i korištenja zahtjeva propisanih  odredbama člana 7. stav 6. t. 1. (pravna lica) i 2. (fi zička lica)  ove odluke predstavljaju izloženosti banke prema pravnom  ili fi zičkom licu ili grupi povezanih lica koje ne prelaze iznos  ukupne bruto izloženosti defi niran stavom 8. ovog člana, za  koje je banka obezbijedila adekvatne automatizirane modele  za procjenu kreditne sposobnosti dužnika i donošenje odluka o odobrenju izloženosti (automatsko donošenje odluka  u kreditnom procesu) i interne akte kojima će na dovoljno  detaljan način defi nirati uvjete za odobravanje tih izloženosti. Za navedene izloženosti banka je  dužna internim aktima,  minimalno, propisati kreditno/garancijske proizvode koji se  odnose na predmetne izloženosti, kriterije koji omogućavaju  njihovo grupiranje prema sličnim karakteristikama, kriterije  koje uzima u obzir prilikom provođenja procjene kreditne  sposobnosti dužnika, način vršenja procjene i utvrđivanja  relevantnih činjenica za procjenu, kriterije za odobravanje  izloženosti i praćenja rizičnosti na grupnoj osnovi sa posebnim osvrtom na kvalitet tih grupa i adekvatnu identifi kaciju  i mjerenje rizika kojima je banka izložena ili bi mogla biti  izložena.

(8) U smislu stava 7. ovog člana ukupna bruto izloženost  za pravna lica iznosi 50.000 KM, a za fi zička lica, uključujući i preduzetnike, iznosi 10.000 KM.

(9) Banka je dužna da internim aktima dokumentira i  na dovoljno detaljan način opiše upotrebu automatiziranih  modela u procjeni kreditne sposobnosti dužnika i donošenju  kreditnih odluka za odobravanje izloženosti iz stava 7. ovog  člana na način koji odgovara veličini, prirodi i složenosti  kreditno/garancijskog proizvoda i dužnika. Banka je dužna

da obezbijedi razumijevanje korištenih modela, metodologija, ulaznih podataka, pretpostavki, ograničenja i rezultata. (10) Izuzetak od primjene i korištenja zahtjeva propisanih  odredbama člana 7. stav 6. t. 1. (pravna lica) i 2. (fi zička lica)

ove odluke predstavljaju i izloženosti banke prema pravnom

ili fi zičkom licu ili grupi povezanih lica koje su obezbijeđene novčanim depozitom deponiranim kod te banke koji služi  kao kolateral za tu izloženost, a založen je u nadležnom regi stru zaloga, samo ukoliko taj depozit ima istu ili dužu ročnost  od izloženosti. Za navedene izloženosti banka može provesti  pojednostavljenu procjenu kreditne sposobnosti dužnika, pri  čemu je banka dužna svojim internim aktima uspostaviti pisanu proceduru kojom će propisati kriterije koje uzima u obzir prilikom provođenja pojednostavljene procjene kreditne  sposobnosti dužnika, način vršenja procjene i utvrđivanje relevantnih činjenica za procjenu, osiguravajući pri tome punu  usklađenost sa zakonskim propisima s ciljem minimiziranja  potencijalnog pravnog rizika, odnosno rizika usklađenosti,  kao i uspostavljanje adekvatnog sistema unutrašnje kontrole.

(11) Banka može primijeniti izuzetak iz stava 10. ovog  člana samo kada ima zaključen ugovor o zalogu depozita kojim je predviđeno da je banka jedino privilegirano lice koje  ima osiguran interes po odnosnom zalogu, da je zalog neopoziv, da je jedini preduvjet za primjenu  prava banke na zalog  da korisnik propusti da ispuni svoju obavezu prema banci i  da je zalog dat na način koji ne pruža mogućnost da se po  njemu uspostave dodatni interesi”. Dosadašnji st. 7, 8. i 9. postaju 12, 13. i 14.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-417/23

Banjaluka 6. aprila 2023. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.