Izmjena i dopuna odluke

Sistem upravljanja u banci

13.04.2023. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
banke

U Odluci o sistemu upravljanja u banci (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 62/21 i 26/22) iza člana 22. dodaje se novi član 22a

Službeni glasnik RS, broj 35, 13.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 89. Zakona o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i  54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i  člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te  člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta  Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije  za bankarstvo Republike Srpske, na 51. sjednici, održanoj  6.4.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SISTEMU UPRAVLJANJA

U BANCI

 

Član 1.

U Odluci o sistemu upravljanja u banci (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 62/21 i 26/22) iza člana 22. dodaje se novi član 22a, koji glasi:

“(1) Banka je dužna da odgovarajućim internim aktima  posebno uredi proces donošenja, odnosno izmjena njenih  akata kojima se uređuju naknade koje naplaćuje za pružanje  usluga plaćanja (u daljem tekstu: tarifa), a naročito sljedeće:

1) proces donošenja odluke o izmjeni tarife, kao i sva  pitanja koja banka uzima u obzir prije donošenja odluke o  izmjeni tarife,

2) mehanizam formiranja cijena za pružanje usluga sadržanih u tarifi ,

3) način (metodologiju) na koji se provodi analiza opravdanosti planirane izmjene tarife,

4) način na koji se provjerava usklađenost namjeravane  izmjene tarife sa relevantnim propisima.

(2) Izmjenom tarife iz stava 1. ovog člana smatra se svaka izmjena važeće tarife u skladu s kojom bi banka naplaćivala veću naknadu za pružanje usluga plaćanja u odnosu  na naknadu koju za te usluge naplaćuje u skladu s važećom  tarifom, odnosno svako uvođenje novih naknada u odnosu na  naknade koje su utvrđene važećom tarifom.

(3) Pod uslugama plaćanja, u smislu ovog člana, podrazumijevaju se sve usluge plaćanja u smislu zakona kojima  se uređuju te usluge, bez obzira na to da li se te usluge

pružaju na osnovu okvirnog ugovora o uslugama plaćanja  ili ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji u smislu tih   zakona, kao i druge usluge koje se korisniku usluga plaćanja pružaju u vezi sa platnim računom, odnosno u okviru  paketa usluga povezanih s tim računom (npr. obavijesti o  iniciranim ili izvršenim platnim transakcijama, promjena  personaliziranih sigurnosnih elemenata platnog instrumenta, provjera stanja na računima i sl.).

(4) Banka je dužna da, prije izmjene tarife, u skladu sa  aktima iz stava 1. ovog člana, preduzme sljedeće radnje:

1) da provede detaljnu analizu planirane izmjene tarife koja minimalno treba da sadrži: uporedni pregled tarife  prije i poslije namjeravane izmjene, način obavijesti korisnika usluge plaćanja o namjeravanoj izmjeni tarife, procjenu opravdanosti planirane izmjene tarife sa preciziranim  razlozima za povećanja važećih cijena, korištene mehanizme formiranja uvećanih cijena, iskazanu detaljnu strukturu troškova po vrstama i promjene tih troškova zbog kojih  banka predlaže izmjenu tarife (npr. promjena troškova u  vezi sa učešćem u platnim sistemima, odnosno u vezi sa  učešćem u kartičnim sistemima plaćanja u smislu zakona  kojim se uređuju međubankarske naknade i posebna pravila poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih

kartica), kao i procjenu uticaja izmjena tarife na profi tabilnost banke,

2) da obezbijedi u pisanoj formi obrazloženo mišljenje  kontrolne funkcije praćenja usklađenosti poslovanja o usklađenosti te izmjene sa relevantnim propisima i internim aktima banke.

(5) Prije donošenja odluke o izmjeni tarife, banka je dužna uzeti u obzir rezultate analize, kao i mišljenje kontrolne  funkcije praćenja usklađenosti poslovanja iz stava 4. ovog  člana.

(6) Banka je dužna da obavijesti Agenciju o izmjeni tarife najkasnije 45 dana prije planiranog  usvajanja te izmjene i  da joj uz to obavijest dostavi analizu i podatke, kao i mišljenje kontrolne funkcije praćenja usklađenosti poslovanja iz  stava 4. ovog člana (u daljem tekstu: dokumentacija).

(7) Rok iz stava 6. ovog člana računa se od dostavljanja  uredne dokumentacije.

(8) Ako je po obavijesti iz stava 6. ovog člana zatražila  dopunu dokumentacije, Agencija može odrediti odgovarajući rok prije čijeg isteka banka ne može dostaviti dopunjenu  dokumentaciju.

(9) Rok iz stava 8. ovog člana ne može biti duži od šest  mjeseci”.

 

Član 2.

U članu 82. stav 7. mijenja se i glasi: “Banka je dužna obezbijediti da je član organa upravljanja banke upoznat sa očekivanjima banke vezanim za vremensku raspoloživost. Banka je dužna dokumentirati da je  član organa upravljanja banke spreman i u mogućnosti da  posveti dovoljno vremena obavljanju svoje funkcije”.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-418/23

Banjaluka 6. aprila 2023. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.