Povrat isplaćene naknade plaće i novčane naknade

Uputstvo o sadržaju medicinske i finansijske dokumentacije

12.05.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dokumentacija

Ovim uputstvom propisuje se sadržaj medicinske i finansijske dokumentacije koju prilaže poslodavac uz zahtjev za povrat naknade neto plaće isplaćene radniku za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja traje neprekidno duže od 30 dana.

12.5.2023.

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 43 47

 

Na osnovu člana 87. stav 6. i člana 102. stav 1. tačka 2) Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 93/22 i 132/22), v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske d o n o s i

 

U P U T S T V O

O SADRŽAJU MEDICINSKE I FINANSIJSKE

DOKUMENTACIJE ZA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE

PLAĆE I NOVČANE NAKNADE

 

1. Ovim uputstvom propisuje se sadržaj medicinske i finansijske dokumentacije koju prilaže poslodavac uz zahtjev za povrat naknade neto plaće isplaćene radniku za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja traje neprekidno duže od 30 dana, odnosno sadržaj medicinske i finansijske dokumentacije koju prilaže osiguranik koji obavlja privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje uz zahtjev za obezbjeđenje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja traje neprekidno duže

od 30 dana.

2. Zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva podnosi se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) na

obrascu Ref – 01, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

3. Na obrascu Ref – 01 unose se svi traženi podaci, a podnosilac zahtjeva obrazac potpisuje i ovjerava.

4. Uz zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva poslodavac prilaže potpisan i ovjeren Spisak radnika za koje podnosi zahtjev povrat isplaćene naknade neto plaće na obrascu Ref – 02, koji se nalazi u Prilogu 2 ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

5. Uz zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva osiguranik koji obavlja privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje prilaže kopiju rješenja ili drugi do- kaz o obavljanju navedene djelatnosti kao osnovnog zanimanja.

6. Uz zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva poslodavac dostavlja sljedeću finansijsku dokumentaciju:

1) potpisan i ovjeren obračun za povrat isplaćene naknade neto plaće na obrascu Ref – 03, koji se nalazi u Prilogu 3 ovog uputstva i čini njegov sastavni dio, uz koji se prilažu potpisani i ovjereni pismeni obračuni plaća za mjesece koji ulaze u osnov za obračun prosječne bruto plaće,

2) potpisan i ovjeren pismeni obračun plaće za mjesec za koji se traži povrat naknade neto plaće.

7. Obrazac Ref – 03 poslodavac popunjava pojedinačno za svakog radnika za kojeg traži povrat isplaćene naknade neto plaće, i to za svaki mjesec trajanja privremene spriječenosti za rad, a unose se podaci o plaćama koje su osnov za obračun naknade plaće, procenat za povrat propisan Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i postupak obračuna.

8. Osnov za obračun naknade plaće je prosječna bruto plaća osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun,a ukoliko osiguranik u prethodnom periodu nije proveo minimalno šest mjeseci u radnom odnosu kod poslodavca koji vrši obračun, osnov za obračun naknade je prosječna bruto plaća osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u periodu koji je osiguranik proveo u radnom odnosu.

9. Uz zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva osiguranik koji obavlja privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje dostavlja potpisan i ovjeren obračun za isplatu naknade na obrascu Ref – 04, koji se nalazi u Prilogu

4 ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

10. Obrazac Ref – 04 osiguranik koji obavlja privrednu,preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje popunjava za svaki mjesec trajanja privremene spriječenosti za rad i unosi podatke o prosječnoj bruto plaći koja je osnov za obračun i uplatu doprinosa i podatke o procentu naknade koja se traži.

11. Uz zahtjev iz tačke 1. ovog uputstva poslodavac, odnosno osiguranik koji obavlja privrednu,preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje dostavlja sljedeću medicinsku dokumentaciju:

1) uredno popunjen, potpisan i ovjeren izvještaj o trajanju privremene spriječenosti za rad,

2) nalaz, ocjenu i mišljenje prvostepene ili drugostepene komisije za ocjenu privremene spriječenosti za rad, potpisanod strane članova komisije i ovjeren pečatom komisije, ili uslučaju bolničkog liječenja – kopiju otpusnog pisma ili potvrde da se osiguranik nalazi na bolničkom liječenju.

12. Obrasci medicinske dokumentacije iz tačke 11. Ovog uputstva nalaze se u Prilogu 5 ovog uputstva i čine njegov sastavni dio.

13. Nadležna organizaciona jedinica Fonda u svakom konkretnom slučaju informira podnosioca zahtjeva o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

14. U postupku rješavanja po zahtjevu nadležna organizaciona jedinica Fonda može od podnosioca zahtjeva, pored dokumentacije propisane ovim uputstvom, zahtijevati da

dostavi i dodatnu dokumentaciju zbog utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.

15. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o postupku utvrđivanja prava poslodavca na povrat isplaćene naknade neto plaće (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/22).

16. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01/004-522-1/23

24. aprila 2023. godine V.d. direktora,

Banjaluka Dejan Kusturić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.