Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika

Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika

30.05.2023. 13:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
pravilnik

Ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, bliže se regulišu radni odnosi, radno vrijeme i odsustva državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23

 

Na osnovu člana 118. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22), člana 60. i 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), čl. 48. i 74. st. (3) i (4) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16 i 45/19), člana 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21) i člana 110. stav (1) Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/22), a uz prethodne konsultacije i pribavljeno Mišljenje sindikata, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo donosi

 

pravilnik o radnim odnosima državnih službenika I NAMJEŠTENIKA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet regulisanja)

 

Ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, bliže se regulišu radni odnosi, radno vrijeme i odsustva državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava).

 

Član 2.

(Dostavljanje fotokopije prijava)

 

Uprava je dužna, državnim službenicima i namještenicima, uz pisani dokaz, dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje, odmah na početku rada, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče državnih službenika i namještenika.

 

II. RADNI ODNOSI

 

Član 3.

(Primjena drugih propisa)

 

Na radne odnose državnih službenika i namještenika u Upravi, koji nisu regulisani ovim pravilnikom, neposredno se primjenjuju zakoni i drugi propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike i pravilnik kojim se reguliše unutrašnja organizacija Uprave.

 

Član 4.

(Prijem, postavljenje i raspoređivanje)

 

(1) Državni službenici i namještenici postavljaju se i raspoređuju na radna mjesta u Upravi rješenjem na neodređeno vrijeme, u skladu sa zakonima i provedbenim propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike.

 

(2) Radni odnos na određeno vrijeme u Upravi, može se zasnovati pod uslovima i na način propisan zakonima i provedbenim propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike.

 

(3) Lice koje traži zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne može biti stavljeno u nepovoljniji položaj s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo.

 

(4) Zabranjena je diskriminacija lica koje traži zaposlenje i državnih službenika i namještenika po svim osnovima diskriminacije propisanim zakonom.

 

(5) Uprava je dužna ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.

 

(6) Ako nije moguće raspoređivanje žene u smislu stava (5) ovog člana, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim pravilnikom.

 

(7) Privremeni raspored iz stava (5) ovog člana ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene.

 

(8) Žena, iz stava (5) ovog člana, može se premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pisani pristanak.

 

Član 5.

(Probni rad)

 

Kompletan tekst pravilnika se nalazi u attachmentu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
53-58.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.