pravilnik

Korisnici, uslovi i način za ostvarivanja podsticaja za razvoj privrede, općina Ilidža

25.05.2023. 15:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
privreda

ravilnikom o korisnicima, uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj privrede (u daljem tekstu: Pravilnik), definišu se vrste podsticajnih mjera, utvrđuju ciljevi svake podsticajne mjere, kriteriji za dodjelu i rokovi realizacije podsticajnih mjera, uslovi za dodjelu sredstava, način i postupak izbora korisnika, nadzor nad korištenjem, način izvještavanja utroška sredstava, te dokumentacija i obrasci potrebni za provođenje postupka.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23, 25.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/06 i 52/09) i člana 90. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/10 - Prečišćen tekst - 18/16), općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O KORISNICIMA, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODSTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDE

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o korisnicima, uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj privrede (u daljem tekstu: Pravilnik), definišu se vrste podsticajnih mjera, utvrđuju ciljevi svake podsticajne mjere, kriteriji za dodjelu i rokovi realizacije podsticajnih mjera, uslovi za dodjelu sredstava, način i postupak izbora korisnika, nadzor nad korištenjem, način izvještavanja utroška sredstava, te dokumentacija i obrasci potrebni za provođenje postupka.

 

Član 2.

(Obezbjeđenje podsticajnih sredstava)

Podsticajna sredstva za razvoj privrede, obezbeđuju se u Budžetu Općine Ilidža, budžetska kategorija "Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma".

 

Član 3.

(Cilj dodjele podsticajnih sredstava)

Cilj dodjele podsticajnih sredstava, u skladu sa odrednicama Strategije razvoja Općine Ilidža 2022.- 2027., je unapređenje ekonomskog razvoja i konkurentnosti lokalne privrede Općine Ilidža (u daljem tekstu: Općina).

 

Član 4.

(Nadležnost)

Postupak dodjele podsticajnih sredstava i praćenje njihove realizacije provodi Služba za privredu i lokalni ekomomski razvoj Općine (u daljem tekstu: Služba).

 

DIO DRUGI – VRSTE PODSTICAJNIH MJERA

 

Član 5.

(Vrste podsticajnih mjera)

(1) Vrste podsticajnih mjera su:

a) podrška uvođenju certifikata,

b) refundacija dijela troškova kupovine sredstava za rad samostalnih poduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća,

c) refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća.

(2) Budžetom Općine utvrđuje se visina novčanih podsticaja za mjere iz stava (1) ovog člana.

(3) Ukoliko se utvrđena podsticajna sredstva ne utroše u okviru jedne vrste podsticajne mjere, djelimično ili u potpunosti, ista se mogu utrošiti u okviru druge podsticajne mjere.

(4) Odluku o preraspodjeli sredstava sa jedne mjere - ekonomskog koda na drugu mjeru - ekonomski kod donosi Općinski načelnik.

 

POGLAVLJE I. CILJEVI, KORISNICI, POTREBNA DOKUMENTACIJA, REALIZACIJA

Odjeljak A. Podrška uvođenju certifikata

 

Član 6.

(Cilj mjere podrška uvođenju certifikata)

Cilj mjere podrška uvođenju certifikata je uvođenje sistema i standarda kvaliteta, certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda i usluga privrednih subjekata, radi podsticanja konkurentnosti subjekata privrede na domaćem i inostranom tržištu.

 

Član 7.

(Korisnici)

Korisnici mjere iz člana 5. stav (1) tačka a) mogu biti privredni subjekti sa sjedištem na području općine Ilidža, osnovani u skladu sa važećim federalnim propisima.

 

Član 8.

(Izuzeće)

(1) Korisnici mjere ne mogu biti privredni subjekti iz člana 7. ovog Pravilnika ukoliko:

a) ne izmiruju redovno obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad privredni subjekt ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i /ili/ Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate, te u tom slučaju je privredni subjekt dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i /ili uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da privredni subjekt vrši uplate po potpisanom ugovoru,

b) imaju neizmerene obaveza prema Općini,

c) obavljaju djelatnost igara na sreću,

d) obavljaju djelatnost proizvodnje i prerade duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

e) obavljaju djelatnost koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,

f) obavlja djelatnost trgovine na malo oružjem municijom i vojnom opremom.

 (2) Privredni subjekti koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili podsticaj od strane Općine na ime troškova certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda i usluga, u tekućoj godini ne mogu aplicirati po istom osnovu.

 

Član 9.

(Potrebna dokumentacija za ostvarivanje mjere podrška za uvođenje certifikata)

(1) Privredni subjekti koji žele učestvovati u podsticajnoj mjeri podrška certificiranju, dužni su podnijeti slijedeću dokumentaciju:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,

b) dokaz o registraciji i sjedištu privrednog subjekta na području općine Ilidža,

c) uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza doprinosa (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) dokaz o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) dokaz o izmirenim obavezama prema Općini Ilidža,

g) ugovor, račun i certifikat akreditovane certifikacijske agencije,

h) izvod ovjeren od strane banke kao dokaz o plaćenim troškovima certifikacije,

i) dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana.

(2) Zahtjeve za sufinansiranje uvođenja certifikata će Komisija iz člana 25. ovog Pravilnika cijenit shodno redoslijedu dostavljanja prijava za navedenu mjeru.

 

Član 10.

(Način sufinansiranja)

 (1) Općina će korisniku koji ostvari pravo na mjeru podrške uvođenja certifikata, refunditrati troškove cerificiranja proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga u iznosu od 50% sredstava za svaki priloženi certifikat, a maksimalno 2.500,00 (dvije hiljade petstotina) KM sumarno za sve priložene certifikate i to po okončanju procesa certifikacije, koji je realizovan kod akreditovanih agencija za certifikaciju prethodne ili tekuće kalendarske godine.

 (2) Ugovorom se uređuju prava i obaveze Općine i korisnika sredstava, način refundacije troškova certifikacije proizvodnih procesa, usluga i proizvoda, obaveze dostavljanja dokazne dokumentacije o završenoj certifikacij i drugo.

 

Odjeljak B. Refundacija dijela troškova kupovine sredstava za rad za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća

Član 11.

(Cilj mjere refundacija dijela troškova kupovine sredstava za rad samostalnih poduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća)

malih i srednjih preduzeća je obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje, stabilizacija i jačanje konkurentnosti korisnika podsticajnih sredstava na domaćem i inostranom tržištu.

 

Član 12.

(Korisnici)

Korisnici podsticajnih sredstava u mjeri iz člana 5. stav (1) tačka b) ovog Pravilnika mogu biti samostalni poduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunavaju slijedeće uslove:

a) da imaju sjedište na području općine Ilidža i osnovana su u skladu sa važećim federalnim propisima,

b) da posluju najmanje godinu dana prije objave Javnog poziva,

c) da imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili iskazan gubitak do najviše 15.000,00 (petnaesthiljada) KM,

d) da upošljavaju minimalno, privredno društvo - pravno lice 2 radnika, odnosno samostalni poduzetnik - fizičko lice 1 radnik (ukljucujući vlasnika) na neodređeno vrijeme sa danom objave Javnog poziva.

 

Član 13.

(Izuzeće)

 (1) Korisnici podsticajnij sredstava ne mogu biti privredni subjekti iz člana 12. ovog Pravilnika ukoliko:

a) ne izmiruju redovno obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad privredni subjekt ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate, te u tom slučaju je privredni subjekt dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da privredni subjekt vrši uplate po potpisanom ugovoru,

b) imaju neizmirene obaveze prema Općini ,

c) obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću,

d) obavljaju djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

e) obavljaju djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,

f) obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.

 

Član14.

 (Namjena podsticajnih sredstava)

 (1) Podsticajna sredstva iz mjere podrška kupovini sredstava za rad namjenjena su za:

a) kupovinu mašina, alata i opreme,

b) kupovinu tehnike (osim laptopa, mobitela, televizora),

koja doprinose razvoju poslovanja, podstiču proizvodnju, povećavaju konkurentnost proizvoda i usluga i koja su nabavljena od registrovanih poslovnih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini.

 (2) Korištenje podsticajnih sredstava u druge svrhe smatraće se neprihvatljivim troškovima za refundaciju sredstava.

 

Član 15.

(Način sufinasiranja)

 (1) Općina će korisniku sredstava, koji budu obuhvaćeni ovom mjerom refunditrati troškove nabavke sredstava za rad u iznosu od 50% svakog individualnog troška - sredstva, a maksimalno 2.500,00 (dvije hiljade petstotina) KM sumarno, za sve iskazane troškove iz tekuće kalendarske godine.

 (2) Ugovorom se uređuju su prava i obaveze Općine i korisnika sredstava, način refundacije nabavke osnovnih sredstava za rad, obaveze dostavljanja dokazne dokumentacije o završenoj kupovini osnovnih sredstava za rad i drugo.

 

Član 16.

(Potrebna dokumentacija podsticajne mjere kupovina sredstava za rad)

(1) Privredni subjekti koji žele učestvovati i mjeri podrška kupovini sredstava za rad, dužni su podnijet slijedeću dokumentaciju:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,

b) dokaz o registraciji i sjedištu privrednog subjekta na području općine Ilidža,

c) uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) dokaz o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) dokaz o izmirenim obavezama prema Općini,

g) bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu za privredna društva, odnosno specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za prethodnu godinu za samostalne poduzetnike,

h) original ili ovjerenu fotokopiju odluke o nabavci sredstava,

i) ugovor i/ili račun sa uključenom tehničkom specifikacijom nabavljenih sredstava za rad,

j) izvod iz banke kao dokaz o plačenim troškovima kupovine sredstava za rad.

(2) Zahtjeve za sufinansiranje kupovine sredstava za rad će komisija iz člana 25. ovog Pravilnika cijenit shodno redoslijedu dostavljanja prijava za navedenu mjeru.

Odjeljak C. Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća

 

Član 17.

(Cilj podsticajne mjere refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća)

Cilj podsticajne mjere refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća je optimizacija procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima i jačanje konkurentnosti Korisnika podsticajnih sredstava na domaćem i inostranom tržištu.

 

Član 18.

(Korisnici)

Korisnici podsticajnih sredstava za mjeru iz člana 5. stav (1) tačka c) ovog pravilnika mogu biti samostalni poduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunavaju slijedeće uslove:

a) Imaju sjedište na području općine Ilidža i osnovana su u skladu sa važećim federalnim propisima.

b) posluju najmanje godinu dana prije objave Javnog poziva,

c) imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili iskazan gubitak do najviše 15.000,00 KM,

d) upošljavaju minimalno, privredno društvo – pravno lice 2 radnika, odnosno samostalni poduzetnk - fizičko lice 1 radnik (uključujući vlasnika) na neodređeno vrijeme sa danom objave Javnog poziva.

 

Član 19.

(Izuzeće)

 (1) Korisnici podsticajnih sredstava iz člana 18. ovog Pravilnika ne mogu biti privredni subjekti ukoliko:

a) ne izmiruju redovno obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad privredni subjekt ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate, te u tom slučaju je privredni subjekt dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da privredni subjekt vrši uplate po potpisanom ugovoru,

b) imaju neizmirene obaveze prema Općini,

c) obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću,

d) obavljaju djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

e) obavljaju djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,

f) obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.

 

Član 20.

(Namjena utroška sredstva)

 (1) Podsticajna sredstva iz mjere podrške digitalnoj transformaciji namijenjena su za:

a) dizajn i izradu reprezentativne web stranice,

b) dizajn i izradu digitalnog vizuelnog identiteta i sadržaja web stranice,

c) dizajn i izradu online prodavnice za unapređenje pristupa novim tržištima i/ili kupcima digitalnom transformacijom poslovanja preduzeća (e-commerce, CRM i sl.),

d) dizajni i izradu web i mobilnih aplikacija za unapređenje pristupa kupcima digitalnom transformacijom poslovanja preduzeća,

e) uvođenje digitalnih alata i opreme za optimizaciju procesa proizvodnje (npr. digitalizacija industrije: povezanost strojeva, skladišta, logistike i opreme, kibernetički sistemi, pametni strojevi s mogućnošću razmjene informacija - kontrola i optimizacija proizvodnje u realnom vremenu - prikupljanje i analiza podataka iz različitih izvora i sl.),

f) uvođenje digitalnih alata i opreme za optimizaciju organizacije poslovanja, kupovinom trajne ili vremenski ograničene licence ili plaćanjem usluge izrade specijalnog rješenja, (npr. ERP i optimizacija horizontalnih funkcija kao što su finansijsko upravljanje, upravljanje ljudskim resursima-HRM, lancima nabavke - SCM, skladištenje, logistika, sistem za upravljanje dokumentima - DMS i sl.),

g) uvođenje digitalnih alata i opreme s ciljem jačanja otpornosti na rizike i vanjske utjecaje (implementacija sistema za analizu i strateško upravljanje rizicima i sl.),

koja su nabavljena od registrovanih poslovnih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini.

(2) Korištenje podsticajnih sredstava u druge svrhe smatraće se neprihvatljivim troškom za refundaciju.

 

Član 21.

(Način finansiranja)

 (1) Općina će Korisnicima podsticajnih sredstava, koji budu obuhvaćeni ovom mjerom refunditrati trškove razvoja digitalnih rješenja i prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima u iznosu od 50% svakog individualnog troška, a maksimalno 2.000,00 (dvije hiljade) KM sumarno za sve iskazane prihvatljive troškove iz tekuće kalendarske godine.

 

(2) Ugovorom se uređuju prava i obaveze Općine i korisnika sredstava, način refundacije troškova razvoja digitalnih rješenja, obaveza dostavljanja dokazne dokumentacije o zavšenoj nabavci digitalnih rješenja i drugo.

 

Član 22.

(Potrebna dokumentacija za učešće i mjeri podrška digitalnoj transformaciji)

(1) Privredni subjekti koji žele učestvovati u mjeri podrške digitalnoj transformaciji dužni su podnijeti slijedeću dokumentaciju:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu,

b) dokaz o registraciji i sjedištu firme na području općine Ilidža,

c) uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

d) dokaz o izmirenim obavezam po osnovu poreza i doprinosa i trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

e) dokaz o izmirenim obavezama poreza na dodanu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indurektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

f) dokaz o izmirenim obavezama prema Općini,

g) bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu za privreno društvo, odnosno specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za prethodnu godinu za samostalne poduzetnike,

h) ugovor i/ili račun sa uključenom tehničkom specifikacijom nabavljenih digitalnih rješenja i prateće opreme, uz obavezan fiskalni račun,

i) izvod banke kao dokaz o plaćenim troškovima kupovine digitalnih rješenja i prateće opreme.

 (2) Zahtjeve za sufinansiranje nabavke digitalnih rješenja će Komisija iz člana 25. ovog Pravilnika cijenit shodno redoslijedu dostavljanja prijava za navedenu mjeru.

 

Član 23.

(Javna preduzeća)

Pravo na podsticajne mjere iz član 5. stav (1) ovog Pravilnika ne mogu ostvariti javna preduzeća koja obavljaju djelatnosti od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima većinski udio u vlasništvu.

 

Član 24.

(Rok za realizaciju mjera)

Mjere iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika se provode putem stalno otvorenog Javnog poziva, sve do utroška sredstva, a najdalje do 30.11. tekuće godine.

 

POGLAVLJE II. VREDNOVANJE APLIKACIJA

 

 

Član 25.

(Komisija)

(1) Razmatranje i odabir aplikacija pojedinačnih podsticajnih mjera iz člana 5.stav (1) ovog Pravilnika vršit će Komisija koju imenuje općinski načelnik.

(2) Komisija ima predsjednika i četiri člana.

(3) Komisija je obavezna da: evidentira pristigle aplikacije, razmatra i utvrđuje koje aplikacije ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, sačini informaciju o provedenoj proceduri i rang listu aplikanata prema redoslijedu pristiglih prijava, te Informaciju sa rang listom u roku od 7 dana od dana zasjedanja Komisije, dostavi općinskom načelniku radi donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

(4) Komisija će zasjedati mjesečno do isteka roka za predaju aplikacija, po zaprimanju aplikacija.

(5) Neblagovremene i nepotpune aplikacije Komisija neće uzeti u razmatranje;

(6) Administrativno tehničke poslove za potrebe rada Komisije vrši Služba;

(7) Monitoring i evaluaciju pojedinačnih podsticajnih mjera navedenih U Pravilniku, vršit će Služba.

 

POGLAVLJE III. ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Član 26.

(Donošenje odluke o dodjeli sredstava)

Općinski načelnik, nakon primanja Informacije sa rang listom iz člna 25. stav (3), donosi odluku o odobravanju podsticajnih sredstava.

 

Član 27.

(Objavljivanje Odluke)

Odluka o odobravanju podsticajnih sredstava objavljuje se na oglasnoj ploči i zvaničnoj internet stranici Općine Ilidža.

 

Član 28.

(Zaključenje Ugovora)

 (1) Općinski načelnik zaključuje ugovor sa korisnikom podsticajnih sredstava kojim se detaljnije regulišu prava i obaveze ugovornih strana.

 (2) Isplata odobrenih podsticajnih sredstava vrši se u skladu sa uslovima propisanim za svaku mjeru budžetskih podsticaja.

 

DIO ČETVRI – NADZOR NAD REALIZACIOM ZAKLJUČENIH UGOVORA O DODJELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

 

Član 29.

(Nadzor)

 

(1) Nadzor nad realizacijom zaključenih ugovora vrše Služba za privredu i ekonomski lokalni razvoj i Služba za finansije, svako iz svoje nadležnosti.

(2) Službe iz stava (1) ovog Člana u postupku nadzora imaju pravo da od korisnika sredstava treaže dokumentaciju za dokazivanje realizacije odobrenih podsticajnih mjera i namjenski utrošenih sredstava.

(3) Predmetna dokumentacija se sastoji od fotokopija računa, bankovnih izvoda, tehničkih specifikacija, fotografija nabavljene opreme i ostalih dokumenata kojim može dokazati namjensko korištenje sredstava.

 

Član 30.

(Monitoring realizacije zaključenih ugovora i izvještavanje)

Služba je dužna da redovno prati realizaciju zaključenih ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava i da o tome sačinjava izvještaj, u svrhu sagledavanja efikasnosti i efektivnosti korištenja dodjeljenih sredstava, te sagledati opravdanost mjere podsticaja.

 

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Objava Javnog poziva)

Općinski načelnik će objaviti Javne pozive za pojedinačne podsticajne mjere, na oglasnoj ploči i web stranici Općine, a obavještenje o javnom pozivu u jednom dnevnom listu.

 

Član 32.

(Izvještavanje prema Općinskom vijeću)

O efektima realizacije ovih Mjera, Općinski načelnik će izvještavati Općinsko vijeće Ilidža putem godišnjih izvještaja o radu.

 

Član 33.

(Obavještenje o rezultatima javnih poziva)

O rezultatima javnih poziva, nadležna služba pismenim putem obavještava učesnike pojedinačnih javnih poziva.

 

Član 34.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 05-02-3784/23

Ilidža 18. maja 2023. godine

 

 

 

Općinski načelnik

Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.