Izmjena i dopuna pravilnika

Uvjeti i načini ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

01.06.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 11/23 i 26/23) u članu 17. u stavu 2. ,tačka 2. mijenja se

Službeni Glasnik RS broj 48, 01.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja  poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07,  86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21,  15/22, 56/22 i 132/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i  vodoprivrede donosi

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA

I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih  podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 11/23 i 26/23) u članu 17. u stavu 2.  ,tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) važeću potvrdu o provedenim obaveznim mjerama,  izdatu u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj za proizvođače koji nisu u sistemu otkupa mlijeka”.

 

Član 2.

Član 27. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na premiju za plasteničku proizvodnju rasada  povrća proizvedenog u kontejnerima i čašicama od hibridnog sjemena – F1 generacije imaju pravna lica i preduzetnici  koji su upisani u Registar proizvođača rasada i čija se proizvodnja prati na osnovu propisa koji reguliraju oblast proizvodnje i prometa sjemena poljoprivrednog bilja.

(2) Pravo na premiju za proizvedeni i prodati rasad povrća  iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fi skalni računi i ovjerena i potpisana  faktura kao dokaz o prodaji rasada povrća,

2) potpisana i ovjerena faktura i knjiga izlaznih faktura  (KIF) za veleprodaju kao dokaz o prodaji rasada povrća,

3) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici Srpskoj o  zdravstvenom stanju rasada povrća,

4) završni zapisnik fi tosanitarnog inspektora o kontroli  proizvodnje i proizvedenim količinama rasada,

5) specifi kacija prodatog rasada, sačinjena na Obrascu  28, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Visina premije za proizvedeni i prodati rasad povrća utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa  iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava i iznosi  do 20% od prosječne tržišne cijene po jedinici proizvoda.

(4) Zahtjev za isplatu premije za proizvedeni rasad povrća podnosi se najkasnije do 15. juna tekuće godine”.

 

Član 3.

U članu 28. stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Podsticajna sredstva odobravaju se u iznosu do 5  KM (sa PDV-om) za jednogodišnje razgranate sadnice jabu ke, kruške, šljive i dunje, odnosno do 6 KM (sa PDV-om) za  dvogodišnje ‘knip’ sadnice jabuke, kruške, šljive i dunje”.

 

Član 4.

U članu 56. stav 9. mijenja se i glasi:

“(9) Korisnik je dužan Agenciji dostaviti izvještaj o  provedenim aktivnostima u roku od 90 dana od dana uplate  sredstava na račun korisnika, na koji Agencija pribavlja saglasnost Ministarstva”.

 

Član 5.

U članu 65. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na podsticajna sredstva za provođenje mjera  uzorkovanja i dostave uzoraka i laboratorijske analize aktivnog i pasivnog nadzora na klasičnu i afričku kugu svinja kod

domaće i divlje populacije svinja, na osnovu Programa aktivnog i pasivnog nadzora na klasičnu afričku kugu svinja  kod domaće i divlje populacije svinja na koji Ministarstvo  daje saglasnost, ostvaruju registrirane veterinarske organizacije i referentna veterinarska laboratorija za laboratorijsku  analizu”.

Poslije stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

“(9) Program iz stava 1. ovog člana treba da obuhvati do  3.000 uzoraka i plan kojim će se zadovoljiti pravilna raspoređenost uzorkovanja s obzirom na rasprostranjenost i razvijenost svinjogojstva”. Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

 

Član 6.

Član 68. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na podsticajna sredstva za provedenu edukacija veterinara praktičara, inspektora i stručnjaka iz pojedinih oblasti, izdavanje časopisa, knjiga i publikacija, s ciljem  podizanja svijesti o struci, ostvaruju referentna veterinarska  laboratorija i Veterinarska komora Republike Srpske.

(2) Zahtjev za podsticajna sredstava za provedene edukacije iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 39, koji se  nalazi u Prilogu ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) obrazloženja potrebe za posebnim znanjima,

2) ugovor o djelu potpisan između referentne veterinarske laboratorije, odnosno Veterinarske komore Republike  Srpske i predavača,

3) izvještaj o provedenoj edukaciji,

4) spisak lica koja su prisustvovala edukaciji sa njihovim  potpisima,

5) finansijski izvještaj, uz obavezno dostavljanje dokaza  o utrošku sredstava (kopije faktura, fi skalnih računa, kao i  izjavu da navedena aktivnost nije fi nansirana iz drugih izvora).

(3) Zahtjev za podsticajna sredstva za izdavanje časopisa, knjiga i publikacija, s ciljem podizanja svijesti o struci,  podnosi se na Obrascu 39, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) obrazloženja potrebe za posebnim znanjima,

2) finansijski izvještaj, uz obavezno dostavljanje dokaza  o utrošku sredstava, kao i izjavu da navedena aktivnost nijefi nansirana iz drugih izvora.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje inovativnih programa zaštite zdravlja i reprodukcije životinja i  uvođenja u praksu novih veterinarsko-medicinskih dostignuća i postupaka, odnosno metoda  stručnog rada kada je to  potrebno, na osnovu predloženog elaborata i uz saglasnost  Ministarstva, ostvaruju veterinarske organizacije, veterinarski instituti, zavodi i laboratorije.

(5) Zahtjev za podsticajna sredstva za uvođenje inovativnih programa i predloženog elaborata o značaju i koristi  novih postupaka u zaštiti zdravlja i unapređenju reprodukcije životinja i uvođenja u praksu novih veterinarsko-me dicinskih dostignuća, postupaka, odnosno metoda stručnog  rada, podnosi se na Obrascu 40, koji se nalazi u Prilogu ovog  pravilnika, uz koji se prilažu:

1) elaborat o značaju i koristi novih postupaka u zaštiti  zdravlja, uvođenja u praksu novih veterinarsko-medicinskih  dostignuća i postupaka, o značaju i koristi novih programa,  postupaka u zaštiti zdravlja i unapređenju reprodukcije životinja i

2) fi nansijski izvještaj, uz obavezno dostavljanje dokaza o  utrošku sredstava (kopije faktura, fi skalnih računa, kao i izjava  da navedena aktivnost nije fi nansirana iz drugih izvora).

(6) Podsticajna sredstava koja se isplaćuju za aktivnosti  iz stava 1. ovog člana ne mogu biti veća od 45.000 KM za  edukacije i od 5.000 KM za podršku za izradu časopisa, knjiga i publikacija s ciljem podizanja svijesti o veterinarskoj  struci.

(7) Podsticajna sredstva koja se isplaćuju za aktivnosti iz

stava 4. ovog člana ne mogu biti veća od 50.000 KM.

(8) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene aktivnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana od  provedene aktivnosti.

(9) Zahtjev za isplatu sredstava iz stava 4. ovog člana  podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće godine”.

 

Član 7.

U članu 69. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji  glasi:

“(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30.

juna tekuće godine”.

 

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-4080/23

Banjaluka 25. maja 2023. godine

 

Ministar,

Dr. Savo Minić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
15-17.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.