Izmjena i dopuna uredbe

Postupak dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća

20.06.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
preduzeća

U Uredbi o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/22) član 7. mijenja se i glasi: “(1) Podsticajima se sufi nansira dio opravdanih ulaganja koja podnosilac zahtjeva ima na realizaciji projekta.

Službeni Glasnik RS, broj 54, 20.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o razvoju malih i  ,srednjih preduzeća (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 50/13 i 84/19) i člana 43. st. 1. i 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  118/08), Vlada Republike Srpske, na 25. sjednici, održanoj  15.6.2023. godine, donosi

 

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU

DODJELE PODSTICAJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

 

Član 1.

U Uredbi o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  66/22) član 7. mijenja se i glasi:

“(1) Podsticajima se sufi nansira dio opravdanih ulaganja  koja podnosilac zahtjeva ima na realizaciji projekta.

(2) Procenat sufi nansiranja projekata je jedinstven u  okviru određene namjene podsticaja iz člana 6. ove uredbe i  utvrđuje se u planu utroška ili planu korištenja sredstava, a u  ovisnosti o stepenu završenosti može iznositi:

1) za nove i projekte u toku realizacije od 40% do 80%  od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, u skladu sa ovom  uredbom,

2) za realizirane (završene) projekte do 50% od najviše  vrijednosti opravdanih ulaganja, u skladu sa ovom uredbom.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, kod projekata koji  se odnose na očuvanje starih i umjetničkih obrta i domaće  radinosti procenat sufi nansiranja je jedinstven i može iznositi do 100% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja ako  podnosilac zahtjeva ima status starog ili umjetničkog obrta  ili domaće radinosti.

(4) Opravdana ulaganja predstavljaju investiciju podnosioca zahtjeva koja se može prepoznati i prihvatiti da je učinjena s ciljem realizacije aktivnosti koje su propisane u ovoj

uredbi, a navode se u projektu i provode isključivo tokom

njegovog trajanja.

(5) Za prepoznavanje i priznavanje opravdanih ulaganja,  a u ovisnosti o stepenu završenosti projekta, podnosilac zahtjeva dužan je da dostavi ugovor ili račun, odnosno predugovor ili ponudu ili predračun u kojem je predmet nabavke usaglašen sa projektnim aktivnostima koje se priznaju u skladu  sa ovom uredbom.

(6) Kao opravdana ulaganja ne priznaju se projektne  aktivnosti koje nisu usaglašene sa predmetom nabavke koji  je naveden u jednom ili više dokumenata iz stava 5. ovog   člana”.

 

Član 2.

Član 10. mijenja se i glasi:

“(1) U toku kalendarske godine podnosilac zahtjeva  može ostvariti pravo na podsticaj samo po osnovu jednog  projekta za jednu od namjena iz člana 6. ove uredbe.

(2) Lice ovlašćeno za zastupanje podnosioca zahtjeva  potpisuje i pečatom ovjerava posljednju stranu projekta.

(3) Podnosilac zahtjeva priprema projekat u skladu sa

okvirnom metodologijom izrade projekta, a koje se prema  namjeni i predmetu projekta nalaze u prilozima od 1. do 5.  ove uredbe i čine njen sastavni dio.

(4) Korisnik podsticaja ne može biti podnosilac zahtjeva  koji je u toku kalendarske godine već jednom ostvario pravo  na podsticaj za jednu od namjena iz člana 6. ove uredbe ili po  osnovu podsticaja za direktna ulaganja”.

 

Kompletan tekst urebe se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
112.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.