Novčane podrške po modelu ruralnog razvoja

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški

12.07.2023. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
pravilnik

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica, koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po modelu ruralnog razvoja (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, prihvatljivi troškovi i obrasci.

Službene novine Federacije BiH, broj 52/23

 

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA

PRVI DIO - OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

 

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica, koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po modelu ruralnog razvoja (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, prihvatljivi troškovi i obrasci.

 

Član 2.

(Značenje izraza)

 

U smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

 

a) "Ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvalitete okoliša,

 

b) "Poljoprivredni proizvod" podrazumijeva proizvode biljne proizvodnje, stočarstva ili ribarstva te proizvode prvog stepena njihove prerade. Lista poljoprivrednih proizvoda data je u Aneksu I Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br.: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13 i 82/21).

 

c) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica, koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo,

 

d) "Porodično poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PPG) je samostalna privredna i socijalna jedinica, temeljena na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju porodice u obavljanju poljoprivredne djelatnosti,

 

e) "Nosilac poljoprivrednog gazdinstva" podrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i pravnih lica, u skladu sa statusom koji ima grupa i njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini, a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i registrovano je u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG), kao nosilac gazdinstva,

 

f) "Poljoprivrednik" je fizičko lice, koje na PG proizvodi biljne i stočarske proizvode, te obavlja i druge poslove vezane uz tu proizvodnju, bez obzira na stepen specijalizacije PG na kojem radi i koji posjeduje znanje i vještinu o poljoprivredi,

 

g) "Klijent" je svako fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za podršku na osnovu obavještenja, a upisana je u Registar klijenata (u daljem tekstu: RK),

 

h) "Mladi poljoprivrednik" je lice iz tačke e) ovog člana, u životnoj dobi od navršenih 18 do navršenih 40 godina starosti, na dan raspisivanja obavještenja,

 

i) "Obrt i srodne djelatnosti" Obrt podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Srodne djelatnosti su sve registrovane privredne i druge djelatnosti koje obavljaju fizička lica prema pravilima obavljanja obrta, a koje se ne smatraju obrtom, uključujući i djelatnosti definisane propisima iz oblasti poljoprivrede,

 

j) "Ulaganje" je u novcu iskazana vrijednost investicionog projekta za koji se traži podrška, a dijeli se na prihvatljive i neprihvatljive troškove,

 

k) "Faktura" je isprava koju prodavalac ili isporučilac robe ili pružalac usluge izdaje primaocu robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd., u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,

 

l) "Poljoprivredne mašine" u smislu ovog Pravilnika su naprave koje proizvode, pretvaraju i prenose energiju, kojom se obavlja neki rad u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a neophodni su za osnovnu djelatnost PG,

 

m) "Priključni uređaji" u smislu ovog Pravilnika su oruđa namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji pokretana od poljoprivrednih mašina, a neophodni su za osnovnu djelatnost PG,

 

n) "Oprema" u smislu ovog Pravilnika su sve vrste opreme namijenjene obavljanju aktivnosti u okviru poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije i ispunjavanju okolišnih standarda,

 

o) "Rasplodne junice" su ženska grla goveda namijenjena rasplodu, starosti od 14 do 26 mjeseci,

 

p) "Rasplodne nazimice" su ženska grla svinja namijenjena rasplodu, starosti od 7 do 12 mjeseci,

 

q) "Rasplodne ovce" su ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu, starosti od 6 do 12 mjeseci,

 

r) "Rasplodne koze" su ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu, starosti od 6 do 12 mjeseci,

 

s) Građevinski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu" su sve vrste građevina namijenjene biljnoj proizvodnji, stočarstvu ili ribarstvu, uključujući pomoćne objekte u funkciji osnovne djelatnosti poljoprivrednog gazdinstva, te građevinske objekte, koji služe ispunjavanju okolišnih standarda,

 

t) Građevinski objekti i oprema za prehrambenu industriju" u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva sve vrste građevina i opreme namijenjenih bilo kojoj aktivnosti u pogledu bilo koje faze dorade ili prerade proizvoda iz glava 1-24 važeće carinske tarife Bosne i Hercegovine, uključujući pomoćne objekte u funkciji osnovne djelatnosti, te građevinske objekte koji služe ispunjavanju okolišnih standarda koji su u vlasništvu društva registrovanog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15 i 75/21)

 

u) "Rekonstrukcija" u smislu ovog Pravilnika predstavlja poseban kompleks popravnih radova na osnovu unaprijed izrađenog projekta kojima se poboljšavaju karakteristike i opće stanje građevine što omogućava njeno dugotrajno korištenje za potrebe poljoprivredne proizvodnje na PG, odnosno dorade ili prerade na pogonu za prehrambenu industriju.

 

v) "Restrukturisanje višegodišnjeg nasada" u smislu ovog Pravilnika znači zamjenu starog nasada novim nasadom zbog starosti, oštećenja nasada zbog pojave zaraznih bolesti i štetnika, oštećenja nasada kao posljedice prirodne ili druge nesreće, ili potrebe za zamjenom postojećeg sortimenta radi prilagođavanja potražnji na tržištu.

 

Član 3.

(Organizacione jedinice nadležne za programiranje i provođenje mjera)

 

(1) Za programiranje mjera nadležan je Odsjek za ruralni razvoj Sektora za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

 

(2) Za realizaciju mjera nadležan je Sektor za poljoprivredna plaćanja Federalnog ministarstva.

 

DRUGI DIO - PRIHVATLJIVOST I NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKE POGLAVLJE I. KORISNICI PODRŠKE I USLOVI PRIHVATLJIVOSTI

 

Član 4.

(Korisnici podrške)

 

Korisnici podrške su klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.

 

Kompletan tekst pravilnika možete pogledati u attachmentu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.