Odluka o dopuni odluke o davanju saglasnosti

Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica

02.08.2023. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
ceste

U Odluci o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimice ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/23) u tački I. iza podtačke 156. dodaju se nove podtač. 157. do 160., koje glase: 157. k.č. br. 6387/37 zv. KISELJAČKA RIJEKA, rijeka površine 726 m², upisana u zk. ul. 1045 k.o...

Službene novine Federacije BiH, broj 58/23

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 3. st. (1) i (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici, održanoj 26.07.2023. godine, donosi
 

ODLUKU

O
DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA JAVNOG DOBRA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA Vc, DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE

 

I.
 

U Odluci o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimice ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/23) u tački I. iza podtačke 156. dodaju se nove podtač. 157. do 160., koje glase:

157. k.č. br. 6387/37 zv. KISELJAČKA RIJEKA, rijeka površine 726 m², upisana u zk. ul. 1045 k.o.,

158. k.č. br. 6387/38 zv. RAVNI POTOK, potok površine 224 m², upisana u zk. ul. 1045 k.o. SP Tešanj, a po podacima katastra zemljišta ista je označena kao k.č. br. 38/2 zv. Ravni potok površine 224 m², upisana u p.l. broj 119 k.o. Karadaglije kao Javno dobro vode Tešanj sa dijelom 1/1,

159. k.č. br. 6387/39 zv. RAVNI POTOK, potok površine 119 m², upisana u zk. ul. 1045 k.o. SP Tešanj, a po podacima katastra zemljišta ista je označena kao k.č. br. 38/3 zv. Ravni potok površine 119 m², upisana u p.l. broj 119 k.o. Karadaglije kao Javno dobro vode Tešanj sa dijelom 1/1,

160. k.č. br. 6387/40 zv. RAVNI POTOK, potok površine 263 m², upisana u zk. ul. 1045 k.o. SP Tešanj, a po podacima katastra zemljišta ista je označena kao k.č. br. 38/4 zv. Ravni potok površine 263 m², upisana u p.l. broj 119 k.o. Karadaglije kao Javno dobro vode Tešanj sa dijelom 1/1.

II.
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1014/2023
26. jula 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.