Uputstvo o određivanju učešća kantona...

Učešće kantona za ceste u prihodima od indirektnih poreza i način raspoređivanja prihoda

20.09.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
pri

Ovim Uputstvom određuje se učešće pojedinih kantona, jedinica lokalne samouprave

Službene novine Federacije BiH, broj 72/23, 20.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 12a. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi
 

UPUTSTVO

O ODREĐIVANJU UČEŠĆA KANTONA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I NADLEŽNIH KANTONALNIH USTANOVA ZA CESTE U PRIHODIMA OD INDIREKTNIH POREZA I NAČINU RASPOREĐIVANJA TIH PRIHODA ZA 2024. GODINU


 


 

1. Ovim Uputstvom određuje se učešće pojedinih kantona, jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: općina/grad) i Cesta Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih ustanova za ceste u raspodjeli dijela prihoda od indirektnih poreza koji se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine prenose s Jedinstvenog računa Federacije na poseban račun za raspodjelu prihoda s Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji, na osnovu formula utvrđenih ovim Zakonom.

2. Učešće kantona

2.1. Dio prihoda (51,23%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: budžet Federacije) pripada kantonima u skladu s kriterijima iz člana 9. i formulom iz člana 12a. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Formula za 2024. godinu je:

Uk = MUk *1

Uk - učešće kantona u pripadajućem dijelu prihoda kantona s Jedinstvenog računa

MUk - učešće kantona u prihodima izračunato na osnovu kriterija

MUk = Ik/PJRk

Ik = (((PJRk*0,57)/Sf)*Sk) + (((PJRk*0,06)/Pf)*Pk) + (((PJRk*0,24)/UOŠf)*UOŠk) + (((PJRk*0,13)/USŠf)*USŠk)

PJRk - prihodi s jedinstvenog računa za kantone u 2024. godini za podjelu

Ik - iznos prihoda koji kanton dobija

Sf - Stanovništvo Federacije (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

Sk - Stanovništvo kantona (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

Pf - Površina Federacije u km² (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

Pk - Površina kantona u km² (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

UOŠf - Broj učenika osnovnih škola u Federaciji (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

UOŠk - Broj učenika osnovnih škola u kantonu (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

USŠf - Broj učenika srednjih škola u Federaciji (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

USŠk- Broj učenika srednjih škola u kantonu (ponderisano s koeficijentima za kantone 2, 5, 9 i 10)

Prilikom izrade formula, Federalno ministarstvo finansija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i podatke preuzete iz RAS aplikacije.

Tako određeno učešće kantona u raspodjeli za 2024. godinu iznosi:

Kanton

2024.

Unsko-sanski kanton

10,451%

Posavski kanton

2,054%

Tuzlanski kanton

17,837%

Zeničko-dobojski kanton

15,138%

Bosansko-podrinjski kanton

1,825%

Srednjobosanski kanton

10,463%

Hercegovačko-neretvanski kanton

9,389%

Zapadnohercegovački kanton

3,996%

Sarajevski kanton

24,797%

Kanton 10

4,050%

Ukupno

100,000%

 

2.2. Raspoređivanje i prijenos sredstava s posebnog računa budžeta Federacije za uplatu pripadajućeg dijela prihoda od indirektnih poreza i to s računa Union banka d.d. Sarajevo, broj 102-050-00001065-04 na depozitne račune budžeta kantona, obavljat će banka prema postotcima utvrđenim u podtački 2.1. ovog Uputstva.

Kod prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda iz stava 1. ove tačke, banka upisuje oznaku vrste prihoda 717121.

3. Učešće općina/gradova

3.1. Dio prihoda (8,42%), po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun budžeta Federacije, pripada općinama/gradovima u skladu s kriterijima iz člana 12. i formulom iz člana 12a. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Formula za 2024. godinu je:

Uo = MUo*1

Uo - učešće općine/grada u pripadajućem djelu prihoda općina/grada s Jedinstvenog računa

MUo - učešće općine/grada u prihodima izračunato na osnovu kriterijaPJRo - 100% prihoda s Jedinstvenog računa za općine/grada u 2024. godini za podjelu po modelu

Io - iznos prihoda koje općina/grada dobija po kriterijima

Sf - Stanovništvo Federacije (ponderisano s koeficijentom za općine/gradove s više od 60.000 stanovnika)

So - Stanovništvo općine/grada (ponderisano s koeficijentom za općine/gradove s više od 60.000 stanovnika)

Pf - Površina Federacije u km²

Po - Površina općine/grada u km²

UOŠf - Broj učenika osnovnih škola u Federaciji (ponderisano s koeficijentom za općine/gradove odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola)

UOŠo - Broj učenika osnovnih škola u općini/gradu (ponderisano s koeficijentom za općine/gradove odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola)

Zbir (So*IRo)1-79 - zbir pomnoženog broja stanovnika s odgovarajućim koeficijentom indeksa razvijenosti za svaku općinu/grad u FBiH (79 općina/gradova)

IRo - Koeficijent indeksa razvijenosti izračunat na sljedeći način:

OPSo = ((((PPo/So)/(PPf/Sf))*100) + (((PDo/So)/(PDf /Sf))*100))/2

Ako je OPSo < 20%, IRo = 1,8

Ako je OPSo < 40%, IRo = 1,5

Ako je OPSo < 60%, IRo = 1,4

Ako je OPSo < 80%, IRo = 1,2

PPo - Prihod od poreza na promet (bez PP akciznih proizvoda) svake općine/grada

PDo - Prihod od poreza na dohodak svake općine/grada

PPf - FBiH prihod od poreza na promet (bez PP akciznih proizvoda)

PDf - FBiH prihod od poreza na dohodak

OPSo - odnos prihoda po stanovniku općine/grada s prosjekom prihoda po stanovniku u FBiH.

Prilikom izrade formula, Federalno ministarstvo finansija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i podatke preuzete iz RAS aplikacije.

Tako određeno učešće općina/gradova u raspodjeli za 2024. godinu iznosi:

Red.br.

Općina/grad

2024.

1.

Bihać

2,206%

2.

Bosanska Krupa

1,162%

3.

Bosanski Petrovac

0,386%

4.

Bužim

0,899%

5.

Cazin

3,249%

6.

Ključ

0,682%

7.

Sanski Most

1,706%

8.

Velika Kladuša

1,885%

9.

Domaljevac - Šamac

0,177%

10.

Odžak

0,728%

11.

Orašje

0,660%

12.

Banovići

0,923%

13.

Čelić

0,456%

14.

Doboj Istok

0,449%

15.

Gračanica

1,806%

16.

Gradačac

1,775%

17.

Kalesija

1,500%

18.

Kladanj

0,557%

19.

Lukavac

1,882%

20.

Sapna

0,469%

21.

Srebrenik

1,846%

22.

Teočak

0,301%

23.

Tuzla

4,836%

24.

Živinice

2,645%

25.

Breza

0,607%

26.

Doboj Jug

0,160%

27.

Kakanj

1,738%

28.

Maglaj

1,050%

29.

Olovo

0,472%

30.

Tešanj

1,837%

31.

Usora

0,256%

32.

Vareš

0,381%

33.

Visoko

1,612%

34.

Zavidovići

1,686%

35.

Zenica

4,969%

36.

Žepče

1,364%

37.

Foča-Ustikolina

0,109%

38.

Goražde

0,828%

39.

Pale-Prača

0,052%

40.

Bugojno

1,430%

41.

Busovača

0,811%

42.

Dobretići

0,070%

43.

Donji Vakuf

0,690%

44.

Fojnica

0,562%

45.

Gornji Vakuf-Uskoplje

0,934%

46.

Jajce

1,189%

47.

Kiseljak

0,821%

48.

Kreševo

0,200%

49.

Novi Travnik

1,105%

50.

Travnik

2,393%

51.

Vitez

1,016%

52.

Čapljina

1,186%

53.

Čitluk

0,831%

54.

Grad Mostar

5,367%

55.

Jablanica

0,502%

56.

Konjic

1,333%

57.

Neum

0,223%

58.

Prozor-Rama

0,708%

59.

Ravno

0,180%

60.

Stolac

0,693%

61.

Grude

0,739%

62.

Ljubuški

1,306%

63.

Posušje

1,071%

64.

Široki Brijeg

1,352%

65.

Općine Kantona Sarajevo

18,671%

66.

Bosansko Grahovo

0,236%

67.

Drvar

0,371%

68.

Glamoč

0,354%

69.

Kupres

0,279%

70.

Livno

1,597%

71.

Tomislavgrad

1,474%

Ukupno

100,000%

 

 3.2. Dio pripadajućih prihoda po osnovu indirektnih poreza za općine Kantona Sarajevo, prema procentu navedenom u podtački 3.1. ovog Uputstva, pod rednim brojem 65. tabelarnog pregleda, dijeli se pojedinačno općinama Kantona Sarajevo prema formuli iz člana 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Formula za 2024. godinu je:

Uo = MUo*1

Uo - učešće općine u pripadajućem djelu prihoda sa Jedinstvenog računa za općine Kantona Sarajevo

MUo - učešće općine u prihodima izračunato na osnovu kriterijaPJRoks - 100% prihoda s Jedinstvenog računa za općine Kantona Sarajevo u 2024. godini

Io - iznos prihoda koje općina dobija po kriterijima

Sks - Stanovništvo svih općina Kantona Sarajevo

Soks - Stanovništvo općine Kantona Sarajevo

Pks - Površina svih općina Kantona Sarajevo u km²

Poks - Površina općine Kantona Sarajevo u km²

UOŠks - Broj učenika osnovnih škola svih općina Kantona Sarajevo (ponderisano s koeficijentom za općine odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola)

UOŠoks - Broj učenika osnovnih škola u općini Kantona Sarajevo (ponderisano s koeficijentom za općine odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola)

Zbir ks (So*IRo)1-9 - zbir pomnoženog broja stanovnika s odgovarajućim koeficijentom indeksa razvijenosti za svaku općinu u Kantonu Sarajevo (9 općina)

IRo - Koeficijent indeksa razvijenosti izračunat na sljedeći način:

OPSo = ((((PPo/So)/(PPf/Sf))*100) +(((PDo/So)/(PDf /Sf))*100))/2

Ako je OPSo < 20%, IRo = 1,8

Ako je OPSo < 40%, IRo = 1,5

Ako je OPSo < 60%, IRo = 1,4

Ako je OPSo < 80%, IRo = 1,2

PPo - Prihod od poreza na promet (bez PP akciznih proizvoda) svake općine

PDo - Prihod od poreza na dohodak svake općine

PPf - FBiH prihod od poreza na promet (bez PP akciznih proizvoda)

PDf - FBiH prihod od poreza na dohodak

OPSo - odnos prihoda po stanovniku općine s prosjekom prihoda po stanovniku u FBiH

Sf - Stanovništvo Federacije (ponderisano s koeficijentom za općine s više od 60.000 stanovnika)

So - Stanovništvo općine

Prilikom izrade formula, Federalno ministarstvo finansija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i podatke preuzete iz RAS aplikacije.

Tako određeno pojedinačno učešće općina u Kantonu Sarajevo u raspodjeli za 2024. godinu iznosi

Općina

2024.

Hadžići

9,580%

Ilidža

15,049%

Ilijaš

8,466%

Sarajevo - Novi Grad

25,134%

Sarajevo - Stari Grad

6,603%

Sarajevo-Centar

11,091%

Sarajevo-Novo Sarajevo

12,747%

Trnovo

2,474%

Vogošća

8,856%

Ukupno

100,000%

 

 3.3. Raspoređivanje i prijenos sredstava s posebnog računa budžeta Federacije za uplatu pripadajućeg dijela prihoda od indirektnih poreza i to s računa Union banka d.d. Sarajevo, broj 102-050-00001064-07 na bankovne račune općina, obavljat će banka prema postotcima utvrđenim u podtački 3.1. i 3.2. ovog Uputstva.

Kod prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda iz stava 1. ove tačke, banka upisuje oznaku vrste prihoda 717141.

4. Učešće Cesta Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste.

4.1. Dio prihoda (3,9%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun budžeta Federacije pripada Cestama Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnim kantonalnim ustanovama za ceste u omjeru 40% na račun Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine i na račun nadležnih kantonalnih ustanova za ceste 60% u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 i 66/13).

Raspoređivanje i prijenos 60% sredstava s posebnog računa budžeta Federacije za uplatu naknade za ceste iz cijene naftnih derivata, na račune nadležnih kantonalnih ustanova za ceste, obavljat će banka prema postotcima primjenjivanim za raspodjelu u 2005. godini, i to:

Naziv kantona

% učešće

Unsko-sanski kanton

12,28%

Posavski kanton

2,11%

Tuzlanski kanton

18,89%

Zeničko-dobojski kanton

14,38%

Bosansko-podrinjski kanton

1,22%

Srednjobosanski kanton

8,84%

Hercegovačko-neretvanski kanton

9,60%

Zapadnohercegovački kanton

3,57%

Sarajevski kanton

25,91%

Kanton 10

3,20%

 Ukupno

100,00%

 

 4.2. Usmjeravanje sredstava s posebnog računa budžeta Federacije za uplatu naknade za ceste iz cijene naftnih derivata i to s računa: Union banka d.d. Sarajevo, broj 102-050-00001063-10, obavljat će banka u omjerima utvrđenim u podtački 4.1. ovog Uputstva.

Kod prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda iz stava 1. ove tačke, banka upisuje oznaku vrste prihoda 717131.

4.3. Nakon izvršene raspodjele na Poseban račun za raspodjelu prihoda od cestarine 0,25 KM, 20% sredstava se usmjerava na poseban račun za raspodjelu sredstava od cestarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-708-00000333-28

Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i 60 % na račun nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 i 66/13).

Raspoređivanje i prijenos 60% sredstava s ovog računa na račune nadležnih kantonalnih ustanova za ceste, obavljat će banka prema postotcima primjenjivanim za raspodjelu u 2005. godini, i to:

Naziv kantona

% učešće

Unsko-sanski kanton

12,28%

Posavski kanton

2,11%

Tuzlanski kanton

18,89%

Zeničko-dobojski kanton

14,38%

Bosansko-podrinjski kanton

1,22%

Srednjobosanski kanton

8,84%

Hercegovačko-neretvanski kanton

9,60%

Zapadnohercegovački kanton

3,57%

Sarajevski kanton

25,91%

Kanton 10

3,20%

 Ukupno

100,00%

 

 Kod prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda iz ove tačke, banka upisuje oznaku vrste prihoda 717114.

5. Dinamika raspodjele prihoda iz tač. 2., 3. i 4. odgovara dinamici pražnjenja sredstava s Jedinstvenog računa, a u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

6. Sredstvima s ovog računa ne može se raspolagati prije njihovog prijenosa na račune budžeta kantona, općina/gradova i nadležnih ustanova za ceste, izuzev kada je u pitanju povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.

7. Banka će o bruto naplati i rasporedu prihoda izvještavati Federalno ministarstvo finansija i korisnike sredstava iz tač. 2., 3. i 4. ovog Uputstva prema dinamici uplate i raspodjele sredstava na dnevnoj osnovi. Federalno ministarstvo finansija će na osnovu dnevnih izvještaja kreirati mjesečne kumulativne izvještaje i objavljivati na službenoj internet stranici ovog ministarstva.

8. Koeficijenti za raspodjelu sredstava iz tač. 2., 3. i 4. ovog Uputstva za svaku narednu fiskalnu godinu će se određivati za svaku od tih godina u kalendarskoj godini koja prethodi periodu za koje se određuju koeficijenti.

9. Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2024. godine.

Broj 05-02-2-6249/23
Septembra, 2023. godine
Sarajevo

 


Ministar
Toni Kraljević, s. r.

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.