Pravilnik o formi obrazaca fin. izvještaja za društva za osiguranje u RS

Legislativa

Pravilnik o formi obrazaca fin. izvještaja za društva za osiguranje u RS

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržina pozicija u obrascima finansijskih izvještaja za društva za osiguranje

29.07.2016. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16), ministar finansija  donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržina pozicija u obrascima finansijskih izvještaja za društva za osiguranje (u daljem tekstu: društvo).

 

Član 2.

Obrasce finansijskih izvještaja iz člana 1. ovog pravilnika čine: Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju), Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) i Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine), koji se nalaze u prilozima br. 1, 2. i 3. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

Član 3.

U pogledu sadržine pojedinih računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrazaca finansijskih izvještaja iz člana 1. ovog pravilnika, postupa se prema odredbama Pravilnika kojim se uređuje Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru društva za osiguranje.

 

Član 4.

(1) Prilikom popunjavanja obrazaca fi nansijskih izvještaja iz člana 2. ovog pravilnika podaci se unose na određene pozicije označene u koloni 2, odnosno oznake za AOP u koloni 3, sa računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrazaca. (2) Podaci u obrascima se unose u konvertibilnim markama (KM), bez decimalnih mjesta.

 

Član 5.

(1) Društvo kod kojeg je nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i društvo nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak sačinjava i prezentuje fi nansijske izvještaje na dan statusne promjene, odnosno na dan promjene pravne forme, kao i na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacionog postupka. (2) Pored izvještaja iz stava 1. ovog člana, društvo kod kojeg je nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i društvo nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak sačinjava i prezentuje i godišnji finansijski izvještaj. (3) Na obrascima finansijskih izvještaja iz st. 1. i 2. ovog člana upisuje se oznaka iz koje je vidljivo da je riječ o statusnoj promjeni, odnosno promjeni pravne forme, stečaju ili likvidaciji društva.

 

Član 6.

(1) U obrazac Bilans stanja (Izvještaj o fi nansijskom položaju) društvo unosi podatke u kolone od 4 do 7 u aktivi, odnosno kolone 4 i 5 u pasivi, prema sadržini računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (2) Pri izradi finansijskog izvještaja, uključujući i izradu fi nansijskog izvještaja u slučaju nastanka statusnih promjena, promjena pravne forme ili prodaje društva, otvaranja postupka likvidacije ili postupka stečaja, pod oznakom za AOP 001 do 067 u aktivi i za AOP 101 do 178 u pasivi, unose se podaci sa odgovarajućih računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (3) U kolonu 7 obrasca unose se podaci iz kolone 6 aktive, a u kolonu 5 iz kolone 4 pasive iz obrasca sačinjenog za prethodni obračunski period, dok se za tekuću godinu, odnosno za obračunski period za koji se priprema fi nansijski izvještaj podaci u kolonama 4 i 5 aktive i koloni 4 pasive unose preuzimanjem izravnavajućih salda sa računa na kraju perioda za koji se fi nansijski izvještaj priprema. Podaci koji se unose u kolonu 6 izračunavaju se oduzimanjem iznosa iskazanih u koloni 5 od iznosa iskazanih u koloni 4 obrasca. (4) Ako su podaci u koloni 6 aktive i koloni 4 pasive iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 7 aktive, odnosno kolonu 5 pasive unose se tako korigovani podaci.

 

Član 7.

(1) U obrazac Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu) društvo unosi podatke u kolone 4 i 5 prema sadržini računa i grupa računa označenih u koloni 1 obrasca. (2) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, uključujući i izradu fi nansijskog izvještaja u slučaju nastanka statusnih promjena, promjene pravne forme ili prodaje društva, otvaranja, postupka likvidacije ili postupka stečaja, pod oznakom za AOP 201 do 248 unose se poslovni prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 252 do 260 finansijski prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 264 do 272 ostali prihodi i rashodi, pod oznakom za AOP 276 do 282 prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, pod oznakom za AOP 249 i 250 poslovni dobitak i gubitak, pod oznakom za AOP 261 i 262 dobitak i gubitak redovne aktivnosti, pod oznakom za AOP 273 i 274 dobitak i gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda, pod oznakom za AOP 283 i 284 dobitak i gubitak od usklađivanja vrijednosti imovine, pod oznakom za AOP 289 i 290 dobitak i gubitak prije oporezivanja, pod oznakom za AOP 291 do 293 tekući i odloženi porez na dobitak, a pod oznakom za AOP 294 i 295 neto dobitak i gubitak utvrđen u periodu za koji se priprema fi nansijski izvještaj. (3) U obrazac se prilikom izrade fi nansijskog izvještaja, pod oznakom za AOP 296 do AOP 311, unose dobici i gubici koji su u periodu utvrđeni direktno u kapitalu i koji čine ostali ukupan rezultat u periodu i porez na dobitak koji se odnosi na ostali ukupan rezultat, pod oznakom za AOP 312 i 313 ukupan neto rezultat ostvaren u obračunskom periodu, pod oznakom za AOP 314 i 315 podaci o dijelu neto dobitka, odnosno gubitka koji pripada većinskim i manjinskim vlasnicima, pod oznakom za AOP 316 i 317 obična i razrijeđena zarada po akciji, a pod oznakom za AOP 318 i 319 prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada, odnosno po osnovu stanja na kraju mjeseca. (4) Podaci se u obrazac unose sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 obrasca, tako što se za tekuću godinu, odnosno za obračunski period za koji se priprema fi nansijski izvještaj podaci unose u kolonu 4, preuzimanjem izravnavajućih salda sa grupa računa i računa na kraju perioda za koji se priprema fi nansijski izvještaj, dok se u kolonu 5 unose podaci iz kolone 4 obrasca za prethodnu godinu, odnosno prethodni obračunski period. (5) Ako su podaci u koloni 4 obrasca iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 5 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 8.

(1) Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa društva za osiguranje, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije provedene preko tih računa. (2) Prijenos gotovine i gotovinskih ekvivalenata između pojedinih računa u okviru istog društva ne smatra se tokom gotovine.

 

Član 9.

(1) Iznos priliva i odliva gotovine utvrđuje se na osnovu evidencije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata preko blagajne i poslovnih računa ili na osnovu podataka preuzetih sa odgovarajućih računa i grupa računa iz knjigovodstva društva. (2) Pri sačinjavanju obrasca Bilans tokova gotovina (Izvještaj o tokovima gotovine), podaci se unose na određene pozicije iz kolone 1, odnosno oznake za AOP iz kolone 2, prema sadržini određenoj čl. 10. do 12. ovog pravilnika. U kolonu 3 obrasca unose se podaci za tekuću godinu, odnosno tekući obračunski period, a u kolonu 4 za prethodnu godinu, odnosno prethodni obračunski period.

 

Član 10.

(1) U obrazac Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine), na AOP pozicije od 502 do 505, unose se podaci o prilivu gotovine iz poslovnih aktivnosti, i to: prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi, prilivi po osnovu premije reosiguranja i retrocesija (priliv gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od premije reosiguranja i retrocesije od domaćih i stranih reosiguravača), prilivi od učešća u naknadi štete (priliv gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od učešća u naknadi štete iz saosiguranja i reosiguranja u zemlji i inozemstvu) i ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti (priliv gotovine po osnovu naplate regresnih potraživanja, posredovanja i zastupanja, od uslužnih aktivnosti po osnovu uviđaja, procjene, likvidacije i isplate naknade štete, prilivi po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, naplate potraživanja od zaposlenih i prilivi po osnovu naplate ostalih potraživanja). (2) Na AOP pozicije od 507 do 514 unose se podaci o odlivu gotovine iz poslovnih aktivnosti, i to: odlivi na osnovu naknade štete iz osiguranja, udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi, odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija, odlivi na osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija, odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda, odlivi po osnovu troškova provođenja osiguranja (troškovi materijala, energije, usluga i ostali nematerijalni troškovi u toku obračunskog perioda), odlivi po osnovu plaćenih kamata, poreza na dobit i ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti (isplate po osnovu poreza na dodatu vrijednost, carina i drugih dažbina i ostala nepomenuta plaćanja iz redovnog poslovanja). (3) Pod oznakom za AOP 515 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 516 - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 506 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

 

Član 11.

(1) Na AOP pozicije od 518 do 523 unose se podaci o prilivima gotovine iz aktivnosti investiranja, i to: prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana, prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela (naplaćeni iznosi po osnovu dezinvestiranja putem prodaje akcija i učešća u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica), prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina (iznosi stečeni prodajom pojedinih osnovnih sredstava), prilivi po osnovu kamata (prilivi gotovine od naplate kamata na osnovu ulagačkih aktivnosti), prilivi od dividendi i učešća u dobitku (iznosi naplaćenih prinosa na osnovu investiranja u vidu dividendi i učešća u dobitku) i prilivi po osnovu ostalih dugoročnih fi nansijskih plasmana. (2) Na AOP pozicije od 525 do 528 unose se podaci o odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja, i to: odlivi po osnovu sticanja kratkoročnih fi nansijskih plasmana, odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela (plaćeni iznosi po osnovu investiranja putem kupovine akcija i učešća u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica), odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i odlivi po osnovu ostalih dugoročnih fi nansijskih plasmana. (3) Pod oznakom za AOP 529 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 530 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom za AOP 517 - Prilivi gotovine iz investiranja i AOP 524 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

 

Član 12.

(1) Na AOP pozicije od 532 do 535 unose se podaci o prilivu gotovine po osnovu aktivnosti finansiranja, i to: prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala (priliv gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udjela u osnovnom kapitalu), prilivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita (iznos ukupnih priliva na osnovu uzetih dugoročnih, odnosno kratkoročnih kredita) i prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza. (2) Na AOP pozicije od 537 do 542 unose se podaci o odlivu gotovine po osnovu aktivnosti fi nansiranja, i to: odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela, odlivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita (ukupan iznos otplaćenih dugoročnih, odnosno kratkoročnih kredita), odlivi po osnovu finansijskog lizinga (odliv gotovine po osnovu otplate obaveza za sredstva uzeta u finansijski lizing), odlivi po osnovu isplaćenih dividendi i ostali odlivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih obaveza. (3) Pod oznakom za AOP 543 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti fi nansiranja i AOP 544 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom za AOP 531 - Priliv gotovine iz aktivnosti fi nansiranja i AOP 536 - Odlivi gotovine iz aktivnosti fi nansiranja.

 

Član 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/09). Član 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Broj: 06.12/020-1571/16

 

Banja Luka  23. juna 2016. godine 

 

Ministar,

Dr. Zoran Tegeltija, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.