Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki

Legislativa

Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki

Pravilnikom o praćenju postupaka javnih nabavki definiše se sistem praćenja primjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata u Bosni i Hercegovini.

27.09.2016. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 92. stav (3) tačka e) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici održanoj 31.08.2016. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK

O PRAĆENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o praćenju postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Pravilnik) definiše se sistem praćenja primjene Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskih akata u Bosni i Hercegovini.

 

Član 2.

(Definicija praćenja i nadležnost Agencije za javne nabavke BiH)

(1) Praćenje postupka javne nabavke (u daljem tekstu: praćenje) u smislu ovog Pravilnika je ispitivanje usklađenosti pojedinačnih postupaka javne nabavke koje provode ugovorni organi u Bosni i Hercegovini sa Zakonom i podzakonskim aktima.

(2) Za provođenje praćenja postupaka javnih nabavki nadležna je Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: Agencija).

 

Član 3.

(Izvori praćenja)

(1) Izvori na osnovu kojih Agencija provodi praćenje su:

a) obavještenja o nabavci,

b) obavještenja o dodjeli ugovora,

c) obavještenja o poništenju postupka javne nabavke,

d) obavještenja o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja,

e) dobrovoljna ex ante obavještenja o transparentnosti,

f) izvještaji o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti,

g) planovi nabavki, a po zahtjevu ponuđača, ugovornih organa i drugih zainteresiranih strana (nevladinih organizacija, medija, i sl.),

h) osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora koji se objavljuju na internetskim stranicama ugovornih organa, a po zahtjevu ponuđača, ugovornih organa i drugih zainteresiranih strana,

i) zahtjevi ugovornih organa i ponuđača upućeni Agenciji sa zahtjevom za provođenje praćenja,

j) zahtjevi od strane drugih nadležnih institucija (inspekcija, policijskih organa, sudova, tužilaštava i dr.),

k) izvještaji nadležnih ureda za reviziju, u dijelu izvještaja koji se odnose na javne nabavke, u edukativne svrhe sprječavanja najčešćih grešaka u istim.

(2) Izvori praćenja ne mogu biti tenderske dokumentacije koje sačinjavaju ugovorni organi, a na koje zainteresirani ponuđači imaju pravo žalbe u skladu s članom 101. stav (1) tačka b) Zakona.

 

Član 4.

(Kriteriji za praćenje)

Kriteriji na osnovu kojih Agencija provodi praćenje su:

a) procijenjena vrijednost nabavke,

b) težina nepravilnosti,

c) posredan značaj.

 

Član 5

(Procijenjena vrijednost nabavke)

Kod određivanja vrijednosti nabavke u postupku praćenja uzima se u obzir:

a) procjenjena vrijednost javne nabavke ukoliko je postupak nabavke u toku, ili

b) ugovorena vrijednost nabavke, ukoliko je izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača i ugovor sa istim zaključen.

 

Član 6.

(Težina nepravilnosti)

Težina nepravilnosti je stepen povrede Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki posebno ukoliko je dokazana povreda osnovnih principa javnih nabavki definisanih Zakonom:

a) trošenje javnih sredstava,

b) pravedna i aktivna konkurencija među ponuđačima,

c) jednak tretman (nediskriminacija),

d) transparentnost, s posebnim naglaskom na ispunjenost uslova za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

 

Član 7.

(Posredan značaj)

Posredan značaj se odnosi na povezanost konkretne nabavke sa nabavkama iz prethodnih postupaka, kao i sa nabavkama koje se planiraju u vezi s njom u budućnosti, te da li se nepravilnosti kod datog ugovornog organa ponavljaju.

 

II POSTUPAK PRAĆENJA

Član 8.

(Pokretanje postupka praćenja)

(1) Postupak praćenja po službenoj dužnosti Agencija provodi na osnovu izvora iz člana 3, stav (1) tačaka od a) do e) ovog Pravilnika.

(2) Postupak praćenja po zahtjevima ponuđača, ugovornih organa i drugih zainteresiranih strana Agencija provodi na osnovu izvora iz člana 3. stav (1) tačaka od f) do i) ovog Pravilnika.

(3) Ponuđači, ugovorni organi i druge zainteresirane strane mogu se obratiti Agenciji i sa zahtjevom za praćenje na osnovu izvora iz člana 3. stav (1) tačaka od a) do e) ovog Pravilnika.

(4) Zahtjev za praćenje iz st. (2) i (3) ovog člana mora sadržavati:

a) naziv ugovornog organa koji je navodno počinio povredu Zakona i podzakonskih akata,

b) naziv i adresu podnosioca zahtjeva,

c) precizne podatke o izvoru,

d) opis činjeničnog stanja, i

e) referirajuću odredbu Zakona i podzakonskih akata koja je u postupku javne nabavke prekršena.

(5) Zahtjev za praćenje koji ne bude sadržavao sve podatke iz stava (4) ovog člana odbacuje se kao nepotpun.

(6) Anonomni zahtjevi se ne razmatraju.

 

Član 9.

(Postupanje Agencije)

(1) Kada Agencija, na osnovu izvora iz člana 3. ovog Pravilnika, utvrdi da je došlo do određenih povreda Zakona i podzakonskih akata, obratit će se ugovornom organu dopisom u kojem će ukazati na učinjene nepravilnosti i naložiti da se iste otklone, ukoliko je iste moguće otkloniti u Zakonom utvrđenim rokovima.

(2) Agencija će periodično, najmanje jednom godišnje, i po potrebi putem informativnih materijala i brošura ukazivati na uočene nepravilnosti.

 

Član 10.

(Postupanje ugovornog organa u postupku praćenja)

(1) Ugovorni organ je dužan postupiti po dopisu iz člana 9. stav (1), otkloniti nepravilnosti ukoliko je iste moguće otkloniti u Zakonom utvrđenim rokovima i o tome obavijestiti Agenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana otklanjanja uočenih nepravilnosti.

(2) Ukoliko ugovorni organ ne postupi po dopisu Agencije, dužan je u roku od sedam dana od prijema tog dopisa obavijestiti Agenciju o razlozima zbog kojih nije otklonilo uočene nedostatke.

(3) Ukoliko se prijem dopisa za ispravku nepravilnosti vremenski podudara sa periodom obustave postupka zbog žalbenog postupka iz članova od 94. do 114. Zakona, ugovorni organ ne postupa po dopisu Agencije ali je dužan istu izvijesiti o tome.

 

III POSTUPANJE SA UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA

Član 11.

(Postupanje po utvrđenim nepravilnostima u postupku praćenja)

(1) Agencija u dopisu iz člana 9. stav (1) ovog Pravilnika ugovornom organu ukazuje da će, u slučaju da u ostavljenom roku isti ne otkloni uočenu nepravilnost, osim u opravdanim slučajevima zbog kojih nije bilo moguće ukloniti nepravilnost, informacije o navedenom biti prikazane u redovnom godišnjem izvještaju o praćenju postupaka javnih nabavki za prethodnu godinu.

(2) Agencija podnosi prekršajnu prijavu kod nadležnog sudu za prekršaje u skladu sa članom 116. stav (1) Zakona.

 

Član 12.

(Edukativne preporuke)

(1) Agencija u redovnom godišnjem izvještaju o izvršenim praćenjima javnih nabavki naznačava uočene najčešće greške do kojih se došlo vršenjem praćenja te preporuke za otklanjanje istih.

(2) Sastavni dio redovnog godišnjeg izvještaja o izvršenim praćenjima čini edukativni pregled najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki.

 

Član 13.

(Obaveza ovlaštenih predavača)

Svi ovlašteni predavači javnih nabavki, čiji status, prava i obaveze se definišu Pravilnikom o obuci ovlaštenih predavača ("Službeni glasnik BiH", broj 62/15), dužni su u program obuka koje drže uvrstiti posebnu temu "Praćenje postupaka javnih nabavki" koja će obuhvatati najčešće greške ugovornih organa i edukativne preporuke iz člana 11. ovog Pravilnika.

 

IV KOORDINACIJA U POSTUPCIMA PRAĆENJA

Član 14.

(Interna koordinacija u postupcima praćenja)

(1) Agencija će internim aktom definisati internu koordinaciju u procesu praćenja, na način da se osigura saradnja i podrška svih organizacionih jedinica u Agenciji, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove praćenja.

(2) Ostale organizacione jedinice u Agenciji će osigurati periodično dostavljanje:

a) izvještaja o postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona kod postupaka male vrijednosti iz članova od 87. do 90. Zakona,

b) informaciju o najčešćim pitanjima i zapažanjima iz evaluacijskih formulara koje popunjavaju polaznici obuka održanih od strane ovlaštenih predavača javnih nabavki, a koji se dostavljaju Agenciji,

c) informaciju o najčešćim pitanjima i zapažanjima iz izvještaja o održanoj obuci koju Agenciji podnose ovlašteni predavači javnih nabavki, i

d) druge relevatne podatke neophodne za vršenje praćenja.

(3) Proces praćenja, kroz rezultate i pregled efekata primjene Zakona i podzakonskih akata, sa analizom, može biti osnova za pokretanje inicijative za izmjene Zakona i podzakonskih akata, kao i objave stavova u rubrici "najčešća postavljana pitanja" na internetskoj stranici javnih nabavki.

 

Član 15.

(Eksterna koordinacija u postupcima praćenja)

Agencija putem koordinativnih sastanaka sa uredima za reviziju i drugim zainteresiranim stranama ukazuje na uočena postupanja, te u suradnji sa istim daje edukativne informacije na internetskoj stranici Agencije sa preporukama za dalja postupanja kod konkretnih slučajeva loše, ili pogrešne primjene Zakona ili podzakonskih akata u vezi sa javnim nabavkama.

 

Član 16.

(Vođenje službene evidencije praćenja u Agenciji)

(1) Organizaciona jedinica nadležna za poslove praćenja vodi posebnu službenu evidenciju praćenja u Agenciji, i to u štampanoj verziji u posebnim registratorima prema odredbama propisa koji se odnose na arhiviranje i u Document management sistemu koji se koristi u Agenciji (OWIS).

(2) Službene evidencije praćenja se vode na pregledan i najefikasniji način koji omogućava laku i jednostavnu pretragu obrađenih predmeta koji se odnose na praćenje.

 

Član 17.

(Podnošenje godišnjeg izvještaja o praćenju Vijeću ministara BiH)

Agencija podnosi godišnji izvještaj o izvršenim praćenjima Vijeću ministara BiH najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

 

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj: 48/08 i 50/10).

 

Član 19.

(Završne odredbe)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 196/16

31. augusta 2016. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Vijeća ministara BiH

Dr. Denis Zvizdić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.