Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Legislativa

Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

01.06.2016. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

 

NACRT

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

 

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

Član 1.

1) U Zakonu o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH,“ broj 40/10), u članu 2. stav 2) mijenja se i glasi:

„2) Trgovac u smislu ovog zakona je pravno i fizičko lice:

a ) pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti trgovine i /ili trgovinskih usluga na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom opštinskom sudu,

b) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu rješenja gradskog, odnosno opštinskog organa uprave nadležnog za oblast trgovine ( u daljnjem tekstu: nadležni organ).

c) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo ličnim radom na osnovu rješenja nadležnog organa. “

2) U stavu 3) tačka e) iza riječi „odobrenja“ dodaju se riječi: „nadležnog organa“ i stavlja tačka, a preostali tekst briše se.

 

Član 2.

U članu 3. stav 3) i u članu 11. stav 7) riječi: “novčanica koje“ zamjenjuju se riječju “koji“.

 

Član 3.

U članu 4. stav 2) u sedmom redu riječi: „ograničavanja tržišta“ zamjenjuju se riječima: „u cilju zaštite javnog interesa i sprječavanja štetnih posljedica na tržištu.“.

 

Član 4.

1) U članu 11. stav 2) u četvrtom redu iza teksta u zagradi stavlja se zarez i dodaju riječi: „kao i trgovac u svojstvu fizičkog lica koji obavlja trgovinu ličnim radom određenom vrstom robe na osnovu rješenja nadležnog organa, samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice iz člana 8.stav 1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona (u daljnjem tekstu: trgovac pojedinac).“

2) U stavu 3) u trećem redu tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

„ a trgovac pojedinac najmanje osnovnu školsku spremu.“.

3) Iza stava 7) dodaje se novi stav 8) koji glasi:

„ 8) Za robu koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri, zavisno od vrste robe (kilogram,litra,metar i sl.), trgovac je dužan iznos računa zaokružiti u skladu sa propisom Centralne banke Bosne i Hercegovine.“.

 

Član 5.

U članu 12. stav 3) u drugom redu riječi: „i stočnih pijaca na“ zamjenjuju se riječima: „ u poslovnim prostorima u “.

 

Član 6.

Član 13. briše se.

 

Član 7.

U članu 14. stav 1) u petom redu iza riječi „objekat“ stavlja se tačka, a preostali tekst briše se.

 

Član 8.

Iza člana 21.dodaje se novo poglavlje IVa. i novi čl. 21a.,21b.,21c. i 21d., koji glase:

“ IVa. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO LIČNIM RADOM – TRGOVAC POJEDINAC

 

Član 21a.

1) Nadležni organ izdat će odobrenje za obavljanje trgovine na malo ličnim radom fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove:

a) državljanin je Bosne i Hercegovine,

b) poslovno je sposoban,

c) ima najmanje osnovnu školsku spremu,

d) zdravstveno je sposoban, ako je za obavljanje trgovine na malo određenim robama iz predmeta poslovanja zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uslov,

e) ima sklopljen predugovor o zakupu prodajnog mjesta , koje ispunjava uslove utvrđene članom 12. ovog zakona, sa preciziranom vrstom robe sa kojom će obavljati trgovinu na malo na tom prodajnom mjestu,

f) da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario prava po osnovu radnog odnosa,

g) nema osnovanu trgovačku radnju ili već ranije zakupljeno prodajno mjesto za obavljanje trgovine na malo, o čemu podnosi ovjerenu izjavu,

h) da mu pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti.

 

Član 21b.

1) Nadležni organ će u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva i uz ispunjavanje uslova iz člana 21a.ovog zakona fizičkom licu izdat rješenje o odobrenju obavljanja trgovine na malo ličnim radom na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice iz člana 8. stav 1. tač. a), b) c) i d) ovog zakona, kojim on stiče svojstvo trgovca pojedinca, u suprotnom rješenjem će u istom roku odbiti zahtjev.

2) Rješenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:

a) lično ime i prezime, jedinstveni matični broj i adresu prebivališta trgovca pojedinca prema CIPS-ovoj evidenciji,

b) vrstu robe za čiju trgovinu na malo se izdaje odobrenje i

c) adresu prodajnog mjesta za trgovinu na malo izvan prodavnice iz predugovora o zakupu.

3) Protiv rješenje iz stava 1) ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu trgovine.

 

Član 21c.

Odredbe čl.18., 21.st.1) i 2), 22. i 23. ovog zakona primjenjuju se i na trgovca pojedinca.

 

Član 21d.

Trgovac pojedinac je dužan trgovinu na malo obavljati ličnim radom, na prodajnom mjestu i sa vrstom robe koji su odreĎeni u rješenju iz člana 21b. stav 2) ovog zakona,u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.“

 

Član 9.

U članu 22. iza stava 5) dodaje se novi stav 6) koji glasi:

„ 6) U slučajevima iz stava 5) ovog člana prestanak rada trgovačke radnje se utvrđuje sa danom nastanka nekog od razloga navedenih u tom stavu.“

 

Član 10.

1) U članu 25. stav 2) u osmom redu iza riječi „odmah“ veznik „ili“ zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „a ukoliko je utvrĎen nedostatak“.

2) Stav 3) mijenja se i glasi:

„ 3) Trgovac na veliko dužan je u svakom skladištu, odnosno u poslovnom prostoru držati i ažurno voditi trgovačku knjigu na veliko u pisanoj ili elektronskoj formi.“

3) U stavu 4) u trećem redu iza riječi „malo“ dodaju se riječi: „u pisanoj ili elektronskoj formi “.

4) U stavu 7) u četvrtom redu iza riječi „putem“ dodaju se riječi:“fiskalnog ureĎaja ili“,a na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “odnosno izvršenoj usluzi.“.

 

Član 11.

Iza člana 39. dodaje se novi član 39a. koji glasi:

„Član 39a.

Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo ( pijaca) dužan je da:

a) utvrdi pijačni red, jasno obilježi i izdvoji pijačni prostor od okolnog prostora, kao i da vidno istakne dane i vrijeme pijačne trgovine,

b) obezbijedi ispunjavanje minimalno–tehničke opremljenosti pijace u skladu sa uslovima propisanim podzakonskim aktom iz člana 12. stav 3. ovog zakona,

c) istakne cijene usluga pijace i da iste naplaćuje izdavanjem fakture,

d) usluge izdavanja prodajnog mjesta ( sto, štand, lokacija za pokretno vozilo za prodaju i dr.) naplaćuje putem fiskalnog uređaja,

e) zaključi ugovor o zakupu prodajnog mjesta samo sa licima iz člana 2. st. 2) i 3) tač.

b), c) i d) ovog zakona,

f) sa trgovcem pojedincem zaključi ugovor o zakupu samo jednog prodajnog mjesta,

g) vodi registar zaključenih ugovora o zakupu iz tačke e) ovog člana.

 

Član 12.

1) U članu 47. stav 1) mijenja se i glasi:

“1) Prodaja na daljinu je oblik trgovine na malo robom i uslugama koju trgovac vrši ponudom putem sredstava za komunikaciju, potrošaču koji nije neposredno prisutan.“.

 

2) U stavu 2) iza riječi „komunikaciju“ dodaju se riječi:“ u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini“, a preostali tekst briše se.

 

Član 13.

U članu 50. stav 1) na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: “ i koje su usmjerene protiv drugog trgovca, odnosno konkurenta, i kojim se nanosi ili može nanijeti šteta drugim trgovcima i krajnjim potrošačima.“.

 

Član 14.

U članu 51. iza tačke i) dodaju se nove tač. j), k), l) i m) koje glase:

„j) radnja trgovca kojom traži ili vrši naplatu od dobavljača za usluge koje se odnose direktno na aktivnost prodaje i nisu uključene u trošak nabave roba,

k) radnja trgovca kojom traži ili vrši naplatu od dobavljača za usluge koje se odnose na troškove distributivne mreže u trgovini, plasmana i pozicioniranja proizvoda na policama, specijalne prodaje ili promotivne aktivnosti,

l) radnja trgovca kojom dovodi u neravnopravan i diskriminatorski tretman dobavljača proizvoda prilikom plasmana i pozicioniranja njegovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja,

m) radnja trgovca kojom se zahtjeva od dobavljača da ne prodaje iste proizvode drugom trgovcu po istoj ili nižoj cijeni.“

 

Član 15.

Naziv poglavlja X. mijenja se i glasi:

„X. PRIVREMENE MJERE ZAŠTITE TRŢIŠTA

 

Član 16.

1) U članu 53. stav 1) riječi:“ može posebnim propisom privremeno ograničiti obavljanje trgovine“ zamjenjuju se riječima:“ može odrediti privremene mjere zaštite tržišta“.

2) U stavu 2) u prvom redu riječ “ ograničenja“ zamjenjuje se riječima: „privremene mjere“.

 

Član 17.

U članu 56. stav 1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:

„c) da je trgovac otpočeo raditi u prodajnom objektu, a da nadležnom organu prethodno nije podnio izjavu iz člana 12. stav 5) ovog zakona.“

 

Član 18.

U članu 57. stav 1), u sedmom redu iza riječi „opremljenosti“ briše se zarez i dodaju riječi: „ i da je trgovac podnio netačnu izjavu iz člana 12. stav 5) ovog zakona,“.

 

Član 19.

1) U članu 63. stav 1) tačka e) u prvom redu iza riječi “trgovinu“ dodaju se riječi: „ili trgovinske usluge“, a u trećem redu u zagradi iza broja “16.“ dodaje se zarez i brojevi: “ 21b.i 27.“. Iza tačke g) dodaje se nova tačka h) koja glasi:

„h) zaključi ugovor o zakupu suprotno odredbama člana 39a.,tač.e) i f) ovog zakona,“.

Dosadašnje tač. h) ,i) i j) postaju tač. i) ,j) i k).

2)U stavu 2) broj:“400,00“ zamjenjuje se brojem:“1.000,00“.

3)U stavu 3) broj:“500,00“ zamjenjuje se brojem:“1000,00“.

4)U stavu 4) broj: “300,00“ zamjenjuje se brojem: “1000,00“.

 

Član 20.

1) U članu 64. stav 1), tač. d) i h) mijenjaju se i glase:

„d) ne vodi registar zaključenih ugovora o zakupu (član 39a. tačka g))

h) prodaje robu za koju nema isprave o njenoj nabavci, za koju nije sačinjena kalkulacija cijene i koja nije evidentirana u trgovačku knjigu (član 25.stav 8) ovog zakona.)“.

3)U stavu 2) broj “300,00“ zamjenjuje se brojem “500,00“.

4)U stavu 3) broj „400,00“ zamjenjuje se brojem „500,00“.

 

Član 21.

U članu 65. stav 1) tačka d) tekst u zagradi se mijenja i glasi: „(član 11. stav 5) ovog zakona)“.

 

Član 22.

Iza člana 65. dodaju se novi čl.65a. i 65b. koji glase:

„Član 65a.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00KM do 1500,00 KM bit će kažnjen trgovac pojedinac ako:

a) ne obavlja trgovinu ličnim radom (član 21d.)

b) obavlja trgovinu na prodajnom mjestu koje nije navedeno u odobrenju nadležnog organa (član 21d.)

c) vrši prodaju vrste robe koja nije navedena u odobrenju nadležnog organa (član 21d.)

2) Uz novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1.ovog člana izreći će se zaštitna mjera oduzimanja robe koja je zatečena u prodaji.

 

Član 65b.

1) Ukoliko trgovac u roku od šest mjeseci od dana pravosnažne odluke o počinjenom prekršaju iz člana 39a. tač. e) i f) ponovi isti prekršaj, kaznit će se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od prethodno izrečene kazne.

2) U svakom daljnjem ponovljenom prekršaju iz stava 1) ovog člana novčana kazna za prekršaj će se udvostručiti, s tim da ne može preći iznos maksimalne novčane kazne utvrđene zakonom za taj prekršaj.“

 

Član 23.

U članu 67. stav 2) briše se.

 

Član 24.

Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

UZ ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

I. Ustavni osnov za donošenje zakona Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini sadržan je u članu III.1.tačka b) koji je izmijenjen amandmanima VIII, LXXXIC i CVI, i članu IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije Bosne Hercegovine prema kojima je u isključivoj nadležnosti Federacije BiH, između ostalog, utvrđivanje ekonomske politike, a Parlament Federacije BiH, uz ostale nadležnosti predviđene Ustavom, nadležan za donošenje zakona u vršenju funkcija federalne vlasti.

 

II. Razlozi za donošenje zakona

U cilju stvaranja uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanju prepreka u pregovorima BiH za ulazak u WTO, predlagač je pristupio izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini ( u daljnjem tekstu: Zakon).U tom pravcu potrebno je brisati odredbu člana 13. Zakona kojom se, po ocjeni Evropske Komisije narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te se insistira na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine. Značajna dopuna ovog Zakona odnosi se na definisanje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. U cilju omogućavanja širem krugu lica, koja vrše prodaju na pijaci i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad predlagač je za ovu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu. Predlagač predloženim izmjenama Zakona potpunije uređuje i prava, obaveza i odgovornosti pijace kao pravnog lica i organizatora trgovine izvan prodavnice zbog utvrđenog stanja na terenu. Naime, inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da su mnoge pijace loše organizovane na način da ili nemaju utvrđen pijačni red, ili se pijačni red ne poštuje od strane zakupaca – trgovaca na malo na prodajnim mjestima, da se na pijacama prodaju proizvodi / roba kojima nije mjesto da se trguje u takvim uslovima, da cijene usluga organizatora pijace vrlo često nisu transparentne i istaknute, da se naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa itd. Predloženim izmjenama propisuje se i obaveza organizatora pijace da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci, čiji je cilj ostvarenje što hitnijih pomaka i poduzimanja mjera za smanjivanje „sive ekonomije“ u oblasti unutrašnje trgovine i kojom se nastoji uvesti red i legalitet u odnosima između učesnika u vršenju trgovine prvenstveno na pijacama na malo. Nadalje, zbog uočenih nedostataka i nejasnoća u primjeni pojedinih odredaba Zakona po primjedbama i inicijativama nadležnih organa i privrednih subjekata, iste je bilo potrebno preciznije urediti.

 

III. Obrazloţenje predloţenih rješenja

Član 1. U članu 2. Zakona vrši se izmjena stava 2) kojom je predlagač definisao trgovca kao pravno lice i fizičko lice i uveo novu kategoriju trgovca fizičkog lica koji obavlja trgovinu isključivo ličnim radom. U narednim čl. Zakona razraĎeni su uslovi po kojim to lice može dobiti odobrenje za obavljanje trgovinske djelatnosti. U istom članu izvršene su i odreĎene izmjene i dopune nomotehničke prirode. Član 2. U čl. 3. st. 3) i čl. 11. st. 7) brisana je riječ:“novčanica“ u odgovarajućem padežu kao suvišna.

Član 3. U članu 4.stav 2) izvršena je terminološka korekcija zbog izmjena koje su sačinjene u narednim odredbama, u nazivu poglavlja X. i člana 53. Zakona.

Član 4. Ovim članom vrši se izmjena i dopuna člana 11. st. 2) i 3) Zakona gdje predlagač pored trgovca kao pravnog i fizičkog lica koji obavlja trgovinu na veliko i/ili na malo i koji tu djelatnost obavljaju ličnim radom ili zapošljavanjem radnika, uvodi novi pojam „trgovac pojedinac“ kojeg definiše kao fizičko lice koje ličnim radom obavlja trgovinu na malo na samo jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice iz člana 8. stav 1) tač. a), b), c) i d) Zakona na osnovu odobrenja nadležnog organa. U cilju omogućavanja širem krugu lica, koja vrše prodaju na pijaci i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad predlagač je za ovu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu. Nadalje, dopuna ovog člana novim stavom 8) urađena je po primjedbama nadležnih organa i trgovaca, da se roba koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri, zavisno od vrste robe (kilogram, litra i sl.), često ne može naplatiti u postojećim apoenima to je bilo neophodno izvršiti predloženu dopunu.

 

Član 5. Vrši se terminološka izmjena.

Čl. 6. i 7. Članom 6. vrši se brisanje člana 13. u vezi s kojim je i brisanje dijela člana 14.st.1).

Član 8. Ovim članom se vrši dopuna Zakona i propisuju uslovi za dobijanje rješenja o odobrenju obavljanje trgovine na malo izvan prodavnica za trgovca pojedinca, utvrđuje rok od 8 dana u kojem je nadležni organ dužan postupiti po zahtjevu, sadržaj rješenja, kao i prava i obaveze trgovca pojedinca.

Član 9. Dopuna člana 22. izvršena je nakon čestih upita općinskih organa u postupku odjave, odnosno nedoumica oko utvrđivanja dana prestanka rada trgovačke radnje u slučaju smrti imaoca radnje i sl., pa je isto bilo potrebno precizirati.

Član 10. Izmjenama i dopunama člana 25. omogućeno je vođenje trgovačke knjige pored pisane i u elektronskoj formi, a stav 7) usklađen sa Zakonom o fiskalizaciji u Federaciji BiH.

Član 11. Ovim članom se vrši dopuna Zakona u cilju preciziranja obaveza trgovca koji pruža usluge tržnice na malo (pijace). Članom 39a. predlagač je precizirao obaveze ovog trgovca u cilju suzbijanja „sive ekonomije“ na način da organizator pijace prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci, te da sa jednim trgovcem pojedincem može zaključiti ugovor o zakupu samo jednog prodajnog mjesta, a u izmjenama i dopunama kaznenih odredbi propisao strože sankcije za njihovo kršenje.

 

Član 12. Predloženom izmjenom član 47. Zakona, kojim je propisana prodaja na daljinu kao oblik trgovine na malo, usuglašen je sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, ovim zakonom i njegovim podzakonskim aktima.

Čl. 13. i 14.. Predloženim izmjenama i dopunama čl. 50.i 51.Zakona, kojima se propisuje definicija nedopuštenog trgovanja, kao i radnje trgovca koje se smatraju nedopuštenim trgovanjem, se dopunjuju sa ciljem da se odredbama predmetnog Zakona zaštite dobavljači od nedopuštenih radnji trgovaca prilikom plasiranja svojih proizvoda u trgovinskim objektima, te da se svim dobavljačima osigura ravnopravan i nediskriminatorski tretman prilikom plasmana i pozicioniranja njihovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja. Posebne ponude, promotivne aktivnosti, plaćanje pozicije i slično ne smiju biti obavezni uslovi prilikom zaključivanja kupoprodajnih ugovora .

Čl. 15. i 16. Promjena naziva poglavlja X. i člana 53. je izvršena u cilju određivanja odgovarajućeg termina sadržaju norme.

Čl. 17. i 18. Izvršena je dopuna čl. 56. i 57. Zakona i proširena ovlaštenja nadležne tržišne inspekcije u provođenju inspekcijskog nadzora.

Čl. 19. i 20. Dopunom člana 63.st. 1) novom tačkom h) propisuje se sankcija za trgovca koji pruža usluge pijace za kršenje odredbi novog člana 39.a Zakona, dok su u st. 2),3) i 4) tog člana i u članu 64.st. 2) i 3) povećani iznosi minimalne novčane kazne zabranjenih radnji iz stavova 1) ovih članova u skladu sa važećim Zakonom o prekršajima Federacije BiH, sa ciljem preventivnog i represivnog djelovanja u suzbijanju istih.

Član 21. Ovom izmjenom se vrši ispravka greške u važećem zakonu, gdje se u zagradi navodi pogrešan broj odredbe.

Član 22. Članom 65a. predlagač utvrĎuje novčane prekršajne kazne za trgovca pojedinca za povrede odredaba koje regulišu njegove obaveze a također se utvrđuje mogućnost izricanja zaštitne mjere oduzimanja robe.

Za povrede odredaba koje regulišu obaveze organizatora pijace predlagač zakona utvrđuje novčane prekršajne kazne, koje se prema odredbi člana 65b. mogu izricati u dvostruko većem iznosu kod ponovljenih prekršaja Ova mjera ima za cilj suzbijanje nelegalne trgovine na pijacama.

Član 23. Brisanje stava 2) člana 67. je u vezi sa brisanjem člana 13. Zakona.

Član 24. Predlagač utvrđuje rok od 60 dana za usklađivanje poslovanja trgovaca sa odredbama zakona, pri čemu je posebno cijenio da je trgovcima koji organizuju prodaju na pijaci i fizičkim licima koja žele da se registruju kao trgovci pojedinci potreban prelazni period za prilagođavanje svojih aktivnosti novim zakonskim rješenjima.

Član 25. OdreĎuje se uobičajeni rok za stupanje na snagu zakona.

.

IV – Konsultacije

Zbog važnosti ureĎivanja ove oblasti, a posebno u kontekstu član 13. predlagač je prilikom ranije izrade izmjena Zakona, koji je povučen iz parlamentarne procedure, obavio konsultacije sa Evropskom komisijom, te su u ovom Prednacrtu prihvaćene preporuke da se član 13.briše. Vezano za izmjene i dopune Zakona koje se odnose na uvođenje nove kategorije trgovca pojedinca, uređenje njegovih prava i obaveza, kao i preciznije definisanje prava i obaveza trgovaca koji pružaju usluge tržnice na malo ( pijaca) obavljene su konsultacije sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Prilikom izrade izmjena Zakona razmatrane su i inicijative kantonalnih i opštinskih organa uprave, javnih poduzeća u Federaciji BiH koja organizuju prodaju na pijaci, kao i predstavnika pijačnih prodavaca

V. Usklađenost s propisima EU

Predmetnom izmjenom se ispunjava obaveza iz Glave

IV. SLOBODNO KRETANJE ROBA, član 18. SSP.

Primarni izvor prava u EU je Ugovor o funkcionisanju Evropske unije Dio treći,

Politike i unutarnje djelovanje Unije, Naslov II. Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3.

Zabrana količinskih ograničenja među državama članicama, član 34, dok sekundarni

izvori prava EU koji uređuju materiju koja je predmet izmjena ne postoje. Zakon nije usklađen sa propisima EU, neprimjenjivo

VI. Finansijska sredstva

Za provođenje Zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.