Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva

13.09.2017. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva

Ovim pravilnikom se propisuje postupak dodjele i struktura identifikacionog broja poreznog obveznika, registracija i identifikacija poreznih obveznika, odjava i oduzimanja identifikacionog broja poreznog obveznika, te vođenje registara i evidencija o poreznim obveznicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

 

FEDERALNO MINISTARSTVO

FINANSIJA/FINANCIJA

1151

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA,

REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom se propisuje postupak dodjele i struktura identifikacionog broja poreznog obveznika, registracija i identifikacija poreznih obveznika, odjava i oduzimanja identifikacionog broja poreznog obveznika, te vođenje registara i evidencija o poreznim obveznicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Prijava za registraciju pravnih lica (Obrazac POR - 500), Dodatni obrazac za prijavu osnivača (Dodatak A), Dodatni obrazac za prijavu odgovornog/ovlaštenog lica (Dodatak B), Dodatni obrazac za prijavu zakupodavca (Dodatak C), Dodatni obrazac za prijavu statusne promjene (Dodatak D), Prijava za registraciju dijela pravnog lica (Obrazac POR - 501), Prijava za registraciju stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, misije i međunarodne organizacije (Obrazac POR-502), Prijava za registraciju samostalnog poduzetnika i njegovih izdvojenih dijelova (Obrazac POR - 503), Dodatni obrazac za prijavu vlasnika (Dodatak E), Prijava za registraciju nerezidentnog fizičkog lica (Obrazac POR-504), Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja poslovnim jedinicama (Obrazac PI - 505), Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnog fizičkog lica (Obrazac EB -506) i Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnom pravnom licu (Obrazac EB -507).

 

Član 2.

(Definicije)

U smislu ovog pravilnika sljedeći pojmovi znače:

a) pojam "porezni obveznik" znači pravno ili fizičko lice koje je obveznik obračuna ili prijave ili uplate javnih prihoda u skladu sa posebnim propisima na teritoriji Federacije.

b) pojam "lice" znači pravno ili fizičko lice ili samostalni poduzetnik.

c) pojam "pravno lice" uključuje bilo koji oblik organizovanja cjeline koji ima zakonska prava i obaveze, te se osniva da bi se ostvario određeni cilj i djeluje u skladu sa zakonskim propisima.

d) pojam "poslovne jedinice" uključuje sve organizacione dijelove pravnog lica.

e) pojam "organizacija" smatra se pravnim licem koje uključuje diplomatska i konzularna predstavništava, misije i međunarodne organizacije, ustanove, zavode, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate, komore, udruženja, turističke zajednice, sportska društva i saveze, fondacije, zaklade, humanitarne organizacije, pravna lica kojima je posebnim propisima povjereno vršenje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave i druga pravna lica koja su registrirana za obavljanje neprofitne djelatnosti u Federaciji.

f) pojam "fizičko lice" znači građanin ili samostalni poduzetnik.

g) pojam "samostalni poduzetnik" znači fizičko lice koje obavlja djelatnost samostalno prema odredbama posebnih propisa.

h) pojam "nerezident" uključuje pravno ili fizičko lice čije se sjedište odnosno prebivalište ili boravište ne nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

i) pojam "rezident" uključuje pravno ili fizičko lice čije se sjedište odnosno prebivalište ili boravište nalazi na teritoriji Federacije.

j) pojam "javni prihodi" uključuje direktne poreze po federalnim i kantonalnim propisima, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, naknade, doprinose i takse po federalnim i kantonalnim propisima, te naknade i takse na nivou jedinica lokalne samouprave.

k) pojam "registracijski organ" uključuje svaki organ u čijoj nadležnosti je upis osnivanja i upis promjena kod pravnih i fizičkih lica, što uključuje sudove, ministarstva, općinske/gradske organe, notarske i advokatske komore.

 

Član 3.

(Poslovna jedinica)

(1) Poslovna jedinica pravnog lica je dio pravnog lica koji obavlja poslovanje u cijelosti i djelimično putem stalnogmjesta poslovanja, neovisno da li je mjesto poslovanja u vlasništvu pravnog lica ili se unajmljuje ili je na raspolaganju tom pravnom licu.

(2) Svojstvo poslovne jedinice pravnog lica dodjeljuje se i dijelu pravnog lica koje je uspostavljeno na različitoj geografskoj lokaciji od sjedišta pravnog lica ili čije je poslovanje uzajamno i komercijalno povezano (kohezivno) i služi u svrhu poslovanja tog pravnog lica.

(3) Sjedište uprave smatra se stalno mjesto poslovanja iz kojeg se upravlja bilo kojim poslovnom aktivnosti pravnog lica, uključujući, a ne ograničavajući se na upravu pravnog licaili njen drugi organ sličnih funkcija.

(4) Podružnica pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja glavna djelatnost pravnog lica i/ili za čije je postojanje potrebno odrediti odgovorno lice za zastupanje u pravnom prometu. Podružnica se upisuje u registar nadležnog registracijskog organa.

(5) Kancelarija pravnog lica smatra se stalno ili povremeno mjesto poslovanja putem kojeg pravno lice pruža ili prikuplja informacije.

(6) Uplatnim mjestom pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja poslovna aktivnost zaprimanja novca ili novčanih ekvivalenata, a usluga se realizira u sjedištu pravnog lica (npr. uplata mjesta kladionica, pružaoca telekomunikacijskih usluga i sl.).

(7) Tvornica ili radionica pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja isključivo proizvodna ili prerađivačka aktivnost pravnog lica, putem opreme ili postrojenja koja su smještena na tom mjestu.

(8) Instalacije, platforme, bušne platforme ili brodovi koji se koriste za eksploataciju prirodnih resursa, čine također stalno mjesto poslovanja.

(9) Gradilište ili građevinski ili instalaterski projekt smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg pravno lice obavlja svoje aktivnosti. Period se obračunava za svaki projekt posebno, od početka aktivnosti, uključujući aktivnosti pripreme, i privremeni prekidi. Činjenica da su radovi vršeni od različitih lica i podizvođača nisu značajni.

(10) Skladište pravnog lica smatra se stalno ili povremeno mjesto poslovanja koje pravno lice koristi isključivo u svrhu skladištenja, izlaganja ili isporuke proizvoda ili roba koje pripadaju tom pravnom licu, a pod uslovom da je cjelokupna djelatnost stalnog mjesta poslovanja pripremnog ili pomoćnog karaktera.

 

Član 4.

(Lica koja posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika)

Obavezu posjedovanja identifikacionog broja poreznog obveznika imaju sljedeća lica:

a) pravna lica sa sjedištem u Federaciji uključujući, a ne limitirajući se na privredno društvo i njegove dijelove, ustanove, fondacije, udruženja, prestavništva, domaće i međunarodne organizacije, organe uprave, upravne organizacije i ostale organizacije i sva druga lica koja se upisuju kod nadležnog registracionog organa.

b) poslovne jedinice pravnih lica sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt),

c) poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica,

d) nerezidentno pravno lice,

e) samostalni poduzetnik sa sjedištem u Federaciji,

f) nerezidentno fizičko lice koje ostvaruje prihode u Federaciji,

g) rezidentno fizičko lice koje ostvaruje prihode u Federaciji,

h) fizičko lice koje ima prebivalište odnosno boravište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta, a ostvaruje prihode na teritoriji Federacije.

 

II. IDENTIFIKACIONI BROJ POREZNOG OBVEZNIKA

Član 5.

(Pojam identifikacionog broja poreznog obveznika)

(1) Identifikacioni broj poreznom obvezniku predstavlja broj koji je jedinstven i jedini broj tog lica u svrhu prijave i uplate svih javnih prihoda u Federaciji ili podnošenja izjave ili drugog dokumenta Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

(2) Lica iz člana 4. tač. a), b), c) i d) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - pravnog lica (u daljem tekstu: PJIB).

(3) Lica iz člana 4. tačka e) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - samostalnog obveznika (u daljem tekstu: FJIB).

(4) Lica iz člana 4. tačka f) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - nerezidenta fizičkog lica (u daljem tekstu: NJIB).

(5) Za lica iz člana 4. tač. g) i h) ovog pravilnika Jedinstveni matični broj građana Bosne i Hercegovine, u porezne svrhu, predstavlja identifikacioni broj poreznog obveznika - građanina (u daljem tekstu: JIB).

 

Član 6.

(Vrste identifikacionog broja poreznog obveznika)

(1) Identifikacioni broj poreznog obveznika dodjeljuje Porezna uprava u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zakona) iovog pravilnika.

(2) PJIB i i FJIB koji dodjeljuje Porezna uprava može biti glavni i izvedeni.

(3) Glavni identifikacioni broj poreznog obveznika dodjeljuje se pravnom licu prema sjedištu odnosno, samostalnom poduzetniku prema sjedištu/mjestu gdje obavlja većinu poslovnih aktivnosti.

(4) Izvedeni identifikacioni broj poreznog obveznika se dodjeljuje za poslovne jedinice pravnog lica koje se ne nalaze na istoj adresi na kojoj se nalazi sjedište tog pravnog lica čiji su dijelovi, odnosno samostalnom poduzetniku koji djelatnost obavlja i izvan sjedišta odnosno na izdvojenom prostoru.

 

Član 7.

(Struktura PJIB rezidenta)

(1) PJIB rezidenta koji je upisan kod nadležnog registracijskog organa se sastoji od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prve dvije cifre predstavljaju tip pravnog lica,

b) treća i četvrta cifra predstavljaju šifru kantona u kojem je PJIB dodijeljen pri nastanku,

c) peta, šesta, sedma i osma cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave,

d) deveta cifra predstavlja kontrolni broj,

e) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra predstavljaju dodatne kodove za dijelove pravnog lica (za glavni PJIB kod je 000, za izvedeni PJIB kod može biti od 001 do 999),

f) trinaesta cifra je kontrolni broj.

(2) Oznake tipa pravnog lica prema stavu (1) tačka a) ovog člana su:

a) 42 oznaka da je riječ o pravnom licu ili njegovoj poslovnoj jedinici,

b) 48 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici – podružnici nerezidentnog pravnog lica,

c) 44 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici – podružnici pravnih lica sa sjedištem u Republici Srpskoj,

d) 46 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici – podružnici pravnih lica sa sjedištem u Brčko Distriktu.

(3) PJIB koji su dodijeljeni pravnim licima – poreznim obveznicima iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta prilikom doseljenja pravnog lica na područje Federacije, ostaju nepromijenjeni.

(4) Početne cifre PJIB lica iz stava (3) ovog člana koji su doseljeni iz Republike Srpske u Federaciju su:

a) 44 - pravna lica, organi uprave, upravne organizacije, poslovne jedinice ili druge organizacije,

b) 494 - poslovna predstavništva,

c) 498 - povezana društva.

(5) Početna cifra PJIB lica iz stava (3) ovog člana koje je doseljeno iz Brčko Distrikta u Federaciju je 46 – pravna lica, organi uprave, upravne organizacije ili druge organizacije.

 

Član 8.

(Struktura PJIB za predstavništava, misije i međunarodne organizacije)

PJIB za diplomatska i konzularna predstavništava, misije imeđunarodne organizacije, sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prva cifra je uvijek 6,

b) druga cifra predstavlja poseban oblik organizacije (1 oznaka za ambasade, 2 oznaka za generalni konzulat i 3 oznaka za misije ili međunarodne organizacije),

c) treća, četvrta i peta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave,

d) šesta, sedma i osma cifra predstavljaju trocifrenu šifru države,

e) deveta, deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra jesu 0000,

f) trinaesta cifra je kontrolni broj.

 

Član 9.

(Struktura PJIB nerezidenta)

(1) PJIB nerezidenta sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prva, druga i treća cifra predstavlja tip pravnog lica,

b) četvrta, peta i šesta cifra predstavljaju trocifrenu šifru države.

c) sedma, osma i deveta cifra predstavljaju broj koji se

određuje prema internom algoritmu Porezne uprave.

d) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra jesu 000.

e) trinaesta cifra je kontrolni broj.

(2) Oznake tipa pravnog lica prema stavu (1) tačka a) ovog člana su:

a) 500 oznaka da je riječ o nerezidentnom pravnom licu obvezniku poreza po odbitku prema propisima koji uređuju porez na dobit,

b) 501 oznaka da je riječ o poreznom obvezniku poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica prema propisima koji uređuju porez na dobit,

c) 502 oznaka da je riječ o osnivačima pravnih lica sa sjedištem u Federaciji,

d) 503 oznaka da je riječ o licima koja imaju otvorene nerezidentne račune u bankama u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

 

Član 10.

(Struktura FJIB)

FJIB sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prve dvije cifre su 43,

b) treća i četvrta cifra predstavljaju šifru kantona u kojem je FJIB dodijeljen pri nastanku,

c) peta, šesta, sedma i osma cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave,

d) deveta cifra predstavlja kontrolni broj,

e) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra predstavljaju dodatne kodove za dijelove pravnog lica (za glavni FJIB kod je 000, za izvedeni FJIB kod može biti od 001 do 999),

f) trinaesta cifra je kontrolni broj.

 

Član 11.

(Struktura NJIB)

NJIB sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prvih sedam cifara predstavlja datum rođenja u formatu ddmmyyyy.

b) osma cifra je 0.

c) deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavlja trocifrenu šifru države.

d) dvanaesta i trinaesta cifra predstavlja redni broj od 01 do 99.

 

III. REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA

Član 12.

(Registracija poreznih obveznika)

(1) Registracija poreznih obveznika predstavlja postupak kojim se poreznim obveznicima dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave nakon registracije lica kod nadležnog registracijskog organa.

(2) Postupak registracije iz stava (1) ovog člana pokreće se podnošenjem odgovarajućih prijava za registraciju i dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, fizička lica – građani Bosne i Hercegovine, registriraju se automatski po osnovu podnesene porezne prijave odnosno izvršene uplate na račune javnih prihoda u Federaciji.

(4) Poreznim obveznicima koji izvrše registraciju Porezna uprava izdaje Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, osim fizičkim licima - građanima Bosne i Hercegovine.

(5) Postupak registracije pravnih lica može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili osnivača ili vlasnika ili zastupnika (lice ovlašteno za zastupanje upisano u odgovarajući registar) ili punomoćnika (lice ovlašteno po punomoći), te od strane zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti.

(6) Postupak registracije fizičkih lica može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili isplatioca ili punomoćnika - lice ovlašteno po punomoći, zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti.

(7) Podnosilac prijave za registraciju dužan je podatke na kojima zasniva svoj zahtjev iznijeti tačno i istinito.

(8) U postupku registracije, Porezna uprava može ispitati dokaze i činjenice, te provjeravati tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji. Provjera se može vršiti i neposrednim uvidom na terenu.

(9) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave ne može odbiti uredno podnesenu prijavu za registraciju. Ukoliko se po prijemu prijave za registraciju utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može biti izvršena registracija u skladu sa odredbama zakona, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 3 radna dana otkloni nedostatke ili će se smatrati da prijava nije ni podnesena.

(10) U slučaju iz stava (9) ovog člana, ukoliko se ne otklone nedostaci, Porezna uprava će obavijestiti nadležni registracijski organ, Federalni zavod za statistiku i Upravu za indirektno oporezivanje BiH i podnosioca prijave za registraciju da postupak dodjeljivanja identifikacionog broja poreznog obveznika nije završen.

(11) Ukoliko porezni obveznik ne podnese odgovarajuću prijavu, Porezna uprava će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, ako dođe do saznanja o postojanju obaveze registracije poreznih obveznika.

 

A. Registracija pravnih lica

Član 13.

(Privredna društva)

(1) Privredna društva i poslovne jedinice za čiju registraciju je nadležan sud, dužna su pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije (upisa u sudski registar) kod nadležnog suda podnošenjem odgovarajuće prijave - Obrazac POR- 500 ili Obrazac POR-501 i dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(2) Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501 se dostavlja nadležnoj jedinici Porezne uprave prema mjestu sjedišta rezidentnog privrednog društva odnosno adresi poslovne jedinice privrednog društva iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ili adresi nerezidentne poslovne jedinice.

(3) Novoosnovano privredno društvo Obrazac POR-500 dostavlja zajedno sa sljedećom dokumentacijom:

a) rješenje nadležnog suda (ovjerena kopija) ili kopiju pripadajućeg djela teksta iz službenih novina,

b) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno lili fizičko lice (ovjerena kopija ili original),

c) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original),

d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).

(4) Privredno društvo za svaku novoosnovanu poslovnu jedinicu Obrazac POR-501 dostavlja zajedno sa dokumentacijom iz stava (3) tač. a), c) i d) ovog člana.

(5) Podružnice nerezidentnih pravnih lica, pored dokumenata iz stava (3) tač. a), c) i d) ovog člana dostavljaju i:

a) pisanu izjavu o načinu obavljanja djelatnosti koja sadrži opis aktivnosti koji se obavlja u Federaciji od osnivača koja mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine (ovjerena od strane sudskog tumača). Izjava mora da sadrži i slijedeće podatke: broj i naziv registra u kojem je upisan osnivač, datum upisa u registar, naziv države, oblik organizovanja osnivača, dodjeljena strana šifra djelatnosti i osnovni kapital osnivača sa valutom.

b) listu zaposlenih lica,

c) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice (ovjerena kopija ili original).

(6) Privredna društva koja vrše statusne promjene (podjelu, spajanje ili pripajanje) u skladu sa propisima kojim se uređuju privredna društva, dužna su u roku od 5 radnih dana od dana upisa statusne promjene kod nadležnog suda dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave Obrazac POR - 500 i sljedeću dokumentaciju:

a) za novoosnovana privredna društva nastala spajanjem ili podjelom, dokumentaciju iz stava (3) ovog člana,

b) za privredno društvo - pravni slijednik pripojenog društva, dokumentaciju iz stava (3) tač. a) i d) ovog člana,

c) za privredna društva koja se brišu dokumentaciju iz stava (3) tač. a) i d) ovog člana,

d) u prilogu dokumentacije iz tač. b) i c) ovog stava, porezni obveznici dostavljaju i osnivački akt koji sadrži iznos poreznih obaveza koje preuzimajunovoosnovana privredna društva i privredna društva pravne slijednike.

(7) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenih Obrazaca POR- 500 ili Obrazac POR-501 i dokumentacije utvrdi da privredno društvo ili poslovna jedinica ispunjava uslove za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama člana 7. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana.

(8) Izuzetno od stava (7) ovog člana, uslijed preseljenja sjedišta privrednog društva sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, dodijeljeni identifikacioni broj od strane poreznih administracija iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta se zadržava. Struktura PJIB za podružnicu pravnog lica koje je svoje sjedište preselilo iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, se određuje prema članu 7. st. (1) i (2) ovog pravilnika.

 

Član 14.

(Organizacija)

(1) Organizacija je dužna pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije (upisa u registar) kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem Obrasca POR-500, Obrasca POR-501 ili Obrasca POR-502 i dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(2) Obrasci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave prema mjestu sjedišta rezidentne organizacije odnosno adresi poslovne jedinice organizacije iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ili adresi nerezidentne poslovne jedinice.

(3) Organizacije iz stava (1) ovog člana uz Obrazac POR-500, Obrazac POR-501 ili Obrazac POR-502 dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

a) rješenje nadležnog suda (ovjerena kopija) ili kopija pripadajućeg dijela teksta iz službenih novina ili dokument izdat od nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje osnivanje (ovjerena kopija),

b) lista zaposlenih lica za diplomatska i konzularna predstavništva, misije i međunarodne organizacije,

c) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice (ovjerena kopija ili original),

d) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original),

e) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija),

(4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenih obrazaca i dokumentacije utvrdi da organizacija ispunjava uslove za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama čl. 7. i 8. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, uslijed preseljenja sjedišta organizacije sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, dodijeljeni identifikacioni broj od strane poreznih administracija iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta se zadržava.

 

Član 15.

(Organi uprave i upravne organizacije)

(1) Dodjeljivanje identifikacionog broja poreznim obveznicima organima uprave i upravnih organizacija vrši se podnošenjem Obrasca POR - 500 u skladu sa zakonom kojim je uređena organizacija organa uprave.

(2) Prijava za registraciju iz stava (1) ovog člana podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave gdje se nalazi sjedište organa uprave ili upravne organizacije.

(3) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da su ispunjeni uslovi za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama člana 7. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana.

 

B. Registracija fizičkih lica

Član 16.

(Nerezidentna fizička lica)

(1) Nerezidentna fizička lica koja ostvaruju oporezive prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i poklon, i porez na prometnepokretnosti na teritoriji Federacije, dužna su pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.

(2) Ukoliko nerezidentno fizičko lice nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokreće isplatilac oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatioca.

(3) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz st. (1) i (2) ovog člana, nerezidentno fizičko lice dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

a) relevantni dokument nadležne službe za strana lica i putnu ispravu (ovjerena kopija) u slučaju iz stava (1) ovog člana,

b) dokument (npr. ugovor) na osnovu kojeg se vrši isplata oporezivog prihoda u slučaju iz stava (2) ovog člana,

c) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).

(4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB u skladu sa odredbama člana 11. ovog pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana.

(5) Ukoliko se fizičko lice ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije registriralo prema odredbama ovog člana, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih dokumenata i informacija.

(6) Nerezidentno fizičko lice koje se jednom registriralo i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka.

 

Član 17.

(Fizička lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta)

Fizička lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta koja vrše uplate na račune javnih prihoda Federacije, registruju se po službenoj dužnosti na osnovu pomenute uplate ili na osnovu podnesene porezne prijave.

 

Član 18.

(Samostalni poduzetnik)

(1) Fizičko lice - samostalni poduzetnik dužan je pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem prijave - Obrasca POR-503.

(2) Obrazac POR-503 podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave gdje se nalazi sjedište tog fizičkog lica. U slučaju da ne postoji sjedište, registracija će se vršiti kod nadležne organizacione jedinice Porezne uprave u čiju nadležnost spada poslovni ili stambeni prostor iz kojeg se upravlja poslovnim aktivnostima.

(3) Fizičko lice - samostalni poduzetnik uz Obrazac POR-503 dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) dokument izdat od nadležnog registracijskog organa kojim se potvrđuje osnivanje (ovjerena kopija),

b) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice i kad postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga (ovjerena kopija ili original),

c) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original), d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).

(4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenog Obrasca POR- 503 i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje FJIB-a, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti FJIB u skladu sa odredbama člana 10. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana.

 

C. Postupak registracije

Član 19.

(Predregistracija)

(1) Na zahtjev nadležnog suda Porezna uprava će dodijeliti pripadajući identifikacioni broj poreznog obveznika (PJIB) nakon što utvrdi da njegov osnivač ili vlasnik nema neizmirenih poreznih obaveza iz njene nadležnosti.

(2) Ukoliko Porezna uprava utvrdi da osnivač ili vlasnik ima neizmirenih poreznih obaveza, Porezna uprava će obustaviti proces dodjeljivanja identifikacionog broja poreznog obveznika dok se ne izvrši izmirivanje poreznih obaveza.

(3) Porezna uprava je dužna odgovoriti u roku od 24 sata od sata prijema zahtjeva nadležnom sudu. Komunikacija između suda i Porezne uprave odvija se elektronskim putem.

(4) Postupak obustave dodjeljivanja identifikacionog broja može trajati najduže 12 mjeseci od dana zahtjeva suda. Nakon isteka perioda, Porezna uprava je dužna obavijestiti nadležni sud o ishodu zahtjeva za dodjeljivanje identifikacionog broja.

 

Član 20.

(Dodjeljivanje PJIB i FJIB)

(1) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave je dužna zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za registraciju (Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501) ipropisanu dokumentaciju nakon što je dodijelila identifikacioni broj prema članu 19. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se pravno lice registruje kod drugog nadležnog registracijskog organa koji nije sud, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za registraciju (Obrazac POR- 500 ili Obrazac POR-503) i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(3) Ovlašteno lice Porezne uprave izvršit će provjeru tačnosti i istinitosti dostavljene prijave za registraciju i urednosti dokumentacije prema internim procedurama rada Porezne uprave.

(4) Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava sve uslove za registraciju, ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti upis podataka u Registar i izdati Uvjerenje o registraciju poreznog obveznika.

(5) Izdavanje Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika prethodi izdavanju Obavještenja o razvrstavanju koji izdaje Federalni zavod za statistiku koji razvrsta lice prema propisima koji uređuju klasifikaciju djelatnosti.

 

Član 21.

(Registracija po službenoj dužnosti)

(1) Postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika može se pokrenuti po službenoj dužnosti od strane Porezne uprave u skladu sa odredbama upravnog postupka, ukoliko postupak ne pokrene lice koje je imalo obavezu prema odredbama ovog pravilnika.

(2) Registracija po službenoj dužnosti ne oslobađa porezne obveznike od obaveze podnošenja dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(3) Ukoliko lice ne dostavi potrebnu dokumentaciju, Porezna uprava će službeno pribaviti potrebnu dokumentaciju o registraciji od nadležnih organa, i drugu potrebnu dokumentaciju prema odredbama zakona.

(4) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana, a koje je registrirano po službenoj dužnosti zbog nepodnošenja prijave za registraciju, naknadno podnese prijavu za registraciju i pripadajuću dokumentaciju, nadležna jedinica Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa dodjeljenim identifikacionim brojem poreznog obveznika po službenoj dužnosti, ali sa datumom upisa po službenoj dužnosti.

 

D. Promjena podataka o registraciji

Član 22.

(Promjena podataka)

(1) Lice kojem je dodijeljen PJIB i FJIB u skladu sa odredbama ovog pravilnika dužno je prijaviti svaku promjenu podataka koja je u vezi s dokumentima koji se zahtijevaju prilikom dodjele identifikacionog broja, a posebno podataka koji se upisuju u registar drugog nadležnog registracijskog organa, izmjene podataka o licu koje vodi poslovne knjige i izmjene podataka o poslovnom prostoru.

(2) Ukoliko lice ne prijavi promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave po službenoj dužnosti vrši prijavu kad utvrdi da je do takve promjene došlo.

(3) Prijava o promjeni sjedišta ili adrese poslovanja podnosi se mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave novog sjedišta ili adrese poslovanja na obrascima iz člana 1. stav (2) ovog pravilnika.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana Porezna uprava će svojim internim procedurama rada urediti tok dokumentacije u vezi s registracijom tog lica.

(5) Uslijed promjene podataka kojima se mijenja izgled i podaci iz Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika,mjesno nadležna jedinica Porezne uprave izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika sa promijenjenim podacima u roku od 2 dana od dana prijema dokumentacije. Lice uz propisani obrazac dostavlja i dokument koji je mijenjan.

(6) Uslijed promjene sjedišta ili adrese poslovanja lica kojima je dodijeljen PJIB i FJIB sa teritorije Federacije na teritoriju Republike Srpske ili Brčko Distrikta, ta lica dužna su izmiriti sve porezne obaveze. Porezna uprava u tom slučaju ne može brisati dodijeljeni PJIB i FJIB.

 

Član 23.

(Promjena podataka nerezidentnog fizičkog lica)

(1) Nerezidentno fizičko lice koje ima NJIB dužno je prijaviti svaku promjenu podataka koja je u vezi s dokumentima koji se zahtijevaju prilikom dodjele NJIB, a posebno podataka o boravku na teritoriji Federacije. Prijava podataka vrši se putem Obrasca POR-504.

(2) Ukoliko nerezidentno fizičko lice ne prijavi promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave po službenoj dužnosti vrši prijavu promjene podataka kad utvrdi da je do takve promjene došlo.

(3) U slučaju promjene boravišta Porezna uprava će urediti tok dokumentacije u vezi s registracijom tog lica.

(4) U slučaju preseljenja boravišta koje se nalazilo na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta na teritoriji Federacije, Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, kad utvrdi da je do takve promjene došlo.

(5) Uslijed promjene podataka kojima se mijenja izgled i podaci iz Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika, mjesno nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika sa promijenjenim podacima u roku od 2 dana od dana prijema dokumentacije. Lice uz propisani obrazac dostavlja i dokument koji je mijenjan.

 

IV. POREZNA IDENTIFIKACIJA

Član 24.

(Porezna identifikacija)

(1) Porezna identifikacija predstavlja postupak kojim se poreznim obveznicima dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave samo u svrhu prijave i uplate javnih prihoda.

(2) Postupak porezne identifikacije provodi se samo u slučaju kad ne postoji obaveza registracije lica kod nadležnih registracijskih organa, a postoji obaveza obračuna prijave i uplate javnih prihoda po posebnim propisima.

(3) Postupak porezne identifikacije iz stava (1) ovog člana može biti pokrenut od strane poreznog obveznika podnošenjem prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja (Obrazac PI-505) i dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(4) Porezna uprava nakon izvršene porezne identifikacije izdaje Potvrdu o dodijeljenom identifikacionim broju poreznom obvezniku.

(5) Podnosilac prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja dužan je podatke na kojima zasniva svoj zahtjev iznijeti tačno i istinito.

(6) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave ne može odbiti uredno podnesenu prijavu za dodjeljivanje identifikacionog broja. Ukoliko se po prijemu prijave utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može biti izvršena dodjela identifikacionog broja u skladu sa odredbama zakona, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 3 radna dana otkloni nedostatke ili će se smatrati da prijava nije ni podnesena.

(7) Ukoliko porezni obveznik ne podnese odgovarajuću prijavu, Porezna uprava će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, ako dođe do saznanja o obavezi dodjeljivanja identifikacionog broja.

 

Član 25.

(Porezna identifikacija poslovnih jedinica)

(1) Privredno društvo i organizacija će za poslovne jedinice iz člana 3. st. (3), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) ovog pravilnika za čiju registraciju nije nadležan registracijski organ, pokrenuti postupak dodjeljivanja identifikacionog broja prije početka obavljanja poslova, podnošenjem Obrasca PI-505 u jednom primjerku i sljedeće dokumentacije:

a) odluka rezidentnog privrednog društva/organizacije za osnivanje dijela pravnog lica (ovjerena od strane notara),

b) javna isprava o osnivanju pravnog lica nerezidenta prema propisima države porijekla pravnog lica - osnivača (ovjerena od strane notara),

c) rješenje nadležnog organa uprave ukoliko je djelatnost pravnog lica uređena posebnim propisima (ovjerena kopija),

d) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original),

e) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija)

f) dozvola za rad i prijava boravišta, izdata od nadležnih organa za odgovorno lice - stranog državljanina ukoliko je ima,

g) lista zaposlenih nerezidentnih lica koja su zaposlena uposlovnoj jedinici nerezidenta.

h) potvrda banke o otvorenom transakcionom računu za poslovne jedinice nerezidenta (ne starija od mjesec dana).

(2) Odluka iz stava (1) tačka a) ovog člana treba da sadrži minimalno sljedeće podatke: naziv i adresu poslovne jedinice, podatke o obavljanju djelatnosti poslovne jedinice i odgovorno lice.

(3) Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja se dostavlja nadležnoj jedinici Porezne uprave prema adresi nerezidentne poslovne jedinice odnosno sjedištu rezidentnog pravnog lica.

(4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave i dokumentacije utvrdi da poslovna jedinica ispunjava uslove za dodjeljivanje identifikacionog broja, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti identifikacioni broj poreznom obvezniku u skladu sa odredbama čl. 7. i 9. ovog pravilnika, te izdati Potvrdu o dodijeljenom identifikacionim broju poreznom obvezniku u roku od 5 radnih dana. U suprotnom, Porezna uprava će upoznati poreznog obveznika o njegovim pravima i obavezama.

(5) Ukoliko se na osnovu podnesene prijave i dokumentacije utvrdi nedostatak, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave i pozvati na otklanjanje nedostatka. Podnosilac prijave će otkloniti nedostatak u roku od 3 dana, u suprotnom će se smatrati da prijava nije ni podnesena.

 

Član 26.

(Dodjeljivanje identifikacionog broja)

(1) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave je dužna zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Ovlašteno lice Porezne uprave izvršit će provjeru tačnosti i istinitosti dostavljene prijave i urednosti dokumentacije prema internim procedurama rada Porezne uprave.

(3) Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava sve uslove zadodjeljivanje identifikacionog broja, ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti upis podataka u Registar i izdati Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju poreznom obvezniku.

 

V. ODJAVA I ODUZIMANJE IDENTIFIKACIONOG BROJA

Član 27.

(Odjava identifikacionog broja)

(1) Lice kojem je izdato Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, a koje prestaje sa obavljanjem djelatnosti odnosno aktivnosti dužno je pokrenuti postupak odjave identifikacionog broja u roku od 5 radnih dana od dana brisanja kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem odgovarajućeg obrasca.

(2) Poslovna jedinica kojoj je izdata Potvrda o dodijeljenom identifikacionom broj putem postupka porezne identifikacije, a koja prestaje sa obavljanjem djelatnosti odnosno aktivnosti dužna je pokrenuti postupak odjave identifikacionog broja u roku od 5 radnih dana od dana prestanka aktivnosti.

(3) Lice iz st. (1) i (2) ovog člana uz odgovarajući obrazac dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

a) rješenje nadležnog registracijskog organa (ovjerena kopija) ili kopija pripadajućeg dijela teksta iz službenih novina ili dokument izdat od nadležnog organa Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje brisanje (ovjerena kopija) za lica iz stava (1) ovog člana,

b) odluka pravnog lica za brisanje dijela pravnog lica (ovjerena kod notara) za poslovne jedinice iz člana 3. st. (3), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) ovog pravilnika, za lica iz stava (2) ovog člana,

c) rješenje nadležnog organa uprave ukoliko je djelatnost pravnog lica uređena posebnim propisima za lica iz stava (1) ovog člana,

d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).

(4) Pravno lice koje prestaje sa obavljanjem djelatnosti, ali je preselilo sjedište iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, uz dokumentaciju iz stava (3) ovog člana, dostavlja i zadnji izvod o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu.

(5) Postupak odjave identifikacionog broja može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili osnivača ili vlasnika ili zastupnika (lice ovlašteno za zastupanje upisano u odgovarajući registar) ili punomoćnika (lice ovlašteno po punomoći), te od zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti.

 

Član 28.

(Provjera poreznih obaveza)

(1) U postupku odjave poreznog obveznika, Porezna uprava je dužna da provjeri stanje obaveza iskazano u njenom poreznom knjigovodstvu, te izvrši po potrebi kontrolu zakonitosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreznih obaveza za tog poreznog obveznika.

(2) Ukoliko se vrši kontrola od strane Porezne uprave za potrebe iz stava (1) ovog člana, ista se mora poduzeti po hitnom postupku odnosno u roku od deset dana od dana podnošenja odjave.

(3) Porezna uprava je dužna nakon utvrđivanja da porezni obveznik nema neizmirenih poreznih obaveza izdati potvrdu o odjavi poreznog obveznika.

(4) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave odbija podnesenu odjavu identifikacionog broja ukoliko utvrdi da lice ima neizmirenih poreznih obaveza. Postupak odjave se obustavlja dok lice ne izmiri porezne obaveze.

(5) Porezna uprava će obavijestiti podnosioca odjave o razlozima obustave postupka.

 

Član 29.

(Likvidacija i stečaj)

(1) Pravna lica kod kojih je po posebnim propisima pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak, dužna su Poreznoj upravi dostaviti rješenje o otvaranju likvidacionog ili stečajnog postupka.

(2) Pravna lica koja prestaju da postoje sa sudskim rješenjem o zaključenom stečajnom ili likvidacionom postupku, dužna su Poreznoj upravi dostaviti rješenje o zaključenju likvidacionog ili stečajnog postupka.

 

Član 30.

(Odjava identifikacionog broja po službenoj dužnosti)

(1) Porezna uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak odjave PJIB i FJIB za:

a) lica koja u propisanom roku ne podnesu obrazac za odjavu identifikacionog broja, a kojima je nadležni registracijski organ rješenjem ili drugim aktom odredio brisanje iz registra nadležnog organa upisa,

b) lica koja duže od dvije godine nemaju promjena na transakcijskim računima,

c) pravna lica koja su ex lege prestala sa postojanjem,

d) pogrešno registrirana pravna lica, pri čemu se u slučaju eventualno postojećih poreznih obaveza i uplata knjiženih na to lice, te obaveze i uplate prethodno preknjiže na jedno ili više registriranih lica kojima pripadaju,

(2) Porezna uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak odjave identifikacionog broja i za:

a) preminula fizička lica na osnovu podatka od nadležnog organa koji vodi evidencije o fizičkim licima, ako preminuli nije imao neizmirenih poreznih obaveza, odnosno nakon okončanja ostavinskog postupka, ako je preminuli imao neizmirenih poreznih obaveza,

b) nerezidentna fizička lica koja borave na teritoriji Federacije po prestanku boravka,

c) nerezidentna pravna lica koja su prestala sa obavljanjem djelatnosti ili aktivnosti.

 

Član 31.

(Oduzimanje identifikacionog broja po službenoj dužnosti)

(1) Porezna uprava će po službenoj dužnosti oduzeti dodijeljeni identifikacioni broj za lica:

a) koja su dostavila netačne i neistinite podatke ili informacije,

b) koja su dostavila lažnu dokumentaciju;

c) za koja nadležni sud utvrdi da je upis u sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno postao nedopustiv,

d) za koja se utvrdi da je dodjeljivanje identifikacionog broja bilo nedopustivo ili je naknadno postalo nedopustivo,

e) koja su nerezidentne račune otvorili u poslovnim bankama i koristili u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza.

(2) Porezna uprava će po službenoj dužnosti privremeno oduzeti dodijeljeni identifikacioni broj za pravna lica koja prestaju sa radom prema odredbi člana 73. tačka e) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15).

(3) Odsjek za edukaciju i registraciju nadležnog Kantonalnog ureda Porezne uprave pokreće postupak oduzimanja identifikacionog broja, obavještava poreznog obveznika o pokrenutom postupku i poziva istog da se u određenom roku izjasni i otkloni eventualne nedostatke.

(4) Rukovodilac kantonalnog ureda Porezne uprave donosi rješenje o oduzimanju identifikacionog broja prema odredbama upravnog postupka, nakon poduzimanja svih radnji neophodnih za naplatu poreznih obaveza tog lica. Rješenje o oduzimanju identifikacionog broja dostavlja se poreznom obvezniku.

(5) U slučaju oduzimanja glavnog identifikacionog broja istovremeno se oduzimaju i izvedeni identifikacioni brojevi.

(6) Po konačnosti rješenja iz stava (2) ovog člana, Porezna uprava će bez odgađanja obavijestiti registracijski organ koji je poreznom obvezniku izdao odobrenje ili rješenje za obavljanje djelatnosti, banke, Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Federalni zavod za statistiku.

 

Član 32.

(Oduzeti i odjavljeni PJIB i FJIB)

(1) Oduzeti i odjavljeni PJIB i FJIB ostaje upisan u Registru i ponovo se može dodijeliti istom poreznom obvezniku po podnošenju odgovarajuće prijave i dokumentacije pri čemu Porezna uprava izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa istim identifikacionim brojem, novim rednim brojem i datumom izdavanja uvjerenja.

(2) Iznimno od stava (1) ovog člana, jednom odjavljeni ili oduzeti identifikacioni broj se ne dodjeljuje u slučaju kada lice podnese prijavu za registraciju za djelatnosti koja nije ista u odnosu na prethodno odjavljenu djelatnost.

 

Član 33.

(Objavljivanje oduzetih i odjavljenih PJIB i FJIB)

Porezna uprava će putem svoje internet stranice objavljivati odjavljene i oduzete PJIB i FJIB, kao i nevažeća Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika.

 

VI. REGISTRI I EVIDENCIJE

A. Registri Porezne uprave

Član 34.

(Nadležnost za formiranje i vođenje registra)

(1) Registraciju i poreznu identifikaciju poreznih obveznika vrši Porezna uprava.

(2) Prijavu i odjavu za registraciju i poreznu identifikaciju porezni obveznik podnosi Odsjeku za edukaciju i registraciju nadležnog kantonalnog ureda prema sjedištu odnosno prebivalištu, gdje se vrši kontrola njegove usaglašenosti sa priloženom dokumentacijom i unosi u informacioni sistem Porezne uprave.

(3) Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika i Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju izdaje nadležni kantonalni ured.

(4) Registar se formira i vodi u elektronskom obliku, a određeni podaci iz istog mogu se dokumentovati i u štampanom obliku.

(5) Podaci iz Registra dostupni su svim organizacionim jedinicama Porezne uprave, u skladu sa ovlaštenjima pristupa.

 

Član 35.

(Sadržaj registra)

(1) Registar sadrži minimalne obavezne podatke:

a) opći podaci: naziv lica, identifikacioni broj poreznog obveznika, adresa, sjedište ili mjesto obveznika, telefon, fax i e-mail (ukoliko postoji);

b) podaci o odgovornim licima i drugim licima ovlaštenim za zastupanje;

c) podaci o osnivačima ili vlasnicima;

d) podaci o povezanim licima (vlasništvo u drugim pravnim licima);

e) podaci o računovođi;

f) oblik organiziranja;

g) klasifikacija djelatnosti;

h) brojevi transakcijskih računa otvorenih kod poslovnih banaka;

i) drugi podaci za potrebe Porezne uprave

(2) Porezna uprava će u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama proširiti sadržaj Registra.

 

Član 36.

(Izdavanje uvjerenja)

(1) Nakon izvršene registracije i upisa u Registar, nadležni kantonalni ured izdaje Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika.

(2) Uvjerenje se izdaje na jeziku i pismu navedenom u prijavi za registraciju.

(3) Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika se postavlja na vidno mjesto u poslovnim prostorijama poreznog obveznika.

 

Član 37.

(Izgled i sadržaj uvjerenja)

(1) Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika se izdaje na memorandumu nadležnog kantonalnog ureda Porezne uprave.

(2) Obavezni dijelovi uvjerenja su:

a) broj i datum izdavanja uvjerenja;

b) pravni osnov izdavanja uvjerenja;

c) naziv uvjerenja;

d) naziv, adresa (ulica, broj, mjesto ili sjedište) poreznog obveznika;

e) identifikacioni broj(evi) poreznog obveznika;

f) potpis i pečat izdavaoca uvjerenja.

(3) Nadležni kantonalni ured Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa naznakom glavnog identifikacionog broja prema odredbi člana 6. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Za poslovne jedinice pravnog lica nadležni kantonalni ured Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa naznakom izvedenog identifikacionog broja prema odredbi člana 6. stav (4) ovog pravilnika, s tim da isto sadrži obavezno i glavni identifikacioni broj poreznog obveznika.

 

Član 38.

(Izdavanje potvrde)

(1) Nakon izvršene porezne identifikacije i upisa u Registar, nadležni kantonalni ured izdaje Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika.

(2) Potvrda se izdaje na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i po potrebi na engleskom jeziku.

 

Član 39.

(Izgled i sadržaj potvrde)

(1) Potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika se izdaje na memorandumu nadležnog kantonalnog ureda Porezne uprave.

(2) Obavezni dijelovi Potvrde su:

a) broj i datum izdavanja potvrde;

b) pravni osnov izdavanja potvrde;

c) naziv potvrde;

d) naziv, adresa (ulica, broj, mjesto ili sjedište) poreznog obveznika;

e) identifikacioni broj poreznog obveznika;

f) potpis i pečat izdavaoca potvrde.

B. Evidencije Porezne uprave

 

Član 40.

(Evidencije nerezidentnih pravnih lica)

(1) Porezna uprava će formirati evidencije nerezidentnih pravnih lica, i to:

a) osnivača pravnih lica sa sjedištem u Federaciji,

b) lica koja otvaraju nerezidentne račune u bankama u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

(2) Evidencioni broj za lica iz stava (1) ovog člana sastoji se od 13 cifara koji se formira na način iz člana 9. ovog pravilnika.

(3) Nerezidento pravno lice iz stava (1) tačka b) ovog člana dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Obrazac EB-507.

 

Član 41.

(Evidencije nerezidentnih fizičkih lica)

(1) Porezna uprava će formirati evidencije nerezidentnih fizičkih lica i to:

a) koji otvara račun kod banke i

b) koji su vlasnici rezidentnih pravnih lica.

(2) Evidencioni broj za lica iz stava (1) tačka a) ovog člana sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način:

a) prvih sedam cifara predstavlja datum rođenja u formatu ddmmyyyy.

b) osma cifra je 0.

c) deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavlja trocifrenu šifru države.

d) dvanaesta i trinaesta cifra predstavlja redni broj od 01 do 99.

(3) Nerezidento fizičko lice iz stava (1) tačka a) ovog člana dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Obrazac EB - 506.

 

Član 42.

Banka je dužna obavještavati Poreznu upravu o otvaranju odnosno brisanju nerezidentnih računa, te o ažuriranim podacima o imaocima računa i dostaviti iste na zahtjev Porezne uprave.

 

Član 43.

(Privremena knjiženja)

(1) Za potrebe privremenog knjiženja poreznih obaveza i uplata u trenutku prijavljivanja u registre Porezne uprave, kada nije moguće upariti ni sa jednim postojećim identifikacionim brojem u registrima, propisuje se identifikacioni broj "1111111111111" koji ima naziv: "Nepoznato, greška ili neupareno".

(2) Sve obaveze i uplate privremenog knjiženja iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je da bez odgađanja preknjiži na porezne obveznike za koje se u postupku po službenoj dužnosti utvrdi da im uplate pripadaju.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

(Prijelazne odredbe)

(1) Svi postupci po zahtjevima za dodjeljivanje identifikacionog broja koji su započeti prije dana početka primjene ovog pravilnika, dovršit će se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Porezni obveznici kod kojih je u skladu sa posebnim propisima otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, a koji su se registrirali prije stupanja na snagu ovog pravilnika, dužni su u roku od 30 dana od dana primjene ovog pravilnika postupiti u skladu sa članom 29. ovog pravilnika.

(3) Banke će do 31.12.2017. godine dostaviti Poreznoj upravi aktivne račune lica koja imaju otvorene nerezidentne račune, po specifikaciji i na način koji Porezna uprava obavijesti banke.

 

Član 45.

(Prestanak važenja)

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/02, 1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11 i 104/14).

 

Član 46.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.10.2017. godine.

 

Broj 05-02-4069/17

Septembra 2017. godine

Sarajevo

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Pravilnik_IDB.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.