Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

04.10.2017. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom uređuju se: status, nadležnost, organizacija, finansiranje i rad Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 17.05.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine.

Broj 01-02-475-01/17

27. septembra 2017. godine

Sarajevo

Predsjednik

Marinko Čavara, s. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Prеdmеt Zаkоnа)

Ovim zakonom uređuju se: status, nadležnost, organizacija, finansiranje i rad Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

 

Član 2.

(Znаčеnjе pојеdinih pојmоvа)

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) subjekti bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona su: banke, bankarske grupe, razvojne banke, mikrokreditne organizacije, lizing društva, faktoring društva, mjenjači i druge finansijske organizacije za koje je zakonom propisano da posluju pod nadzorom Agencije (u daljnjem tekstu: subjekti bankarskog sistema),

b) banka je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju banaka,

c) bankarska grupa su subjekti uređeni zakonom o poslovanju banaka,

d) razvojna banka je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređen zakonom o poslovanju razvojne banke i ovim zakonom,

e) mikrokreditna organizacija je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju mikrokreditnih organizacija,

f) lizing društvo je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju lizing društava,

g) faktoring društvo je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju faktoring društava,

h) mjenjači su banke i rezidenti - druga pravna lica i poduzetnici koji imaju zaključen ugovor sa bankom, ovlaštenje Federalnog ministarstva finansija i registrirani su za obavljanje mjenjačkih poslova,

i) finansijska organizacija je subjekt za koji je posebnim zakonima propisano da Agencija izdaje i oduzima dozvole ili odobrenja za rad, odnosno nadzire poslovanje i vrši druge nadležnosti u vezi sa njima, uključujući banku za posebne namjene i društvo za upravljanje imovinom u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje banaka,

j) restrukturiranje je proces kojim se ostvaruje jedan ili više ciljeva restrukturiranja i oporavka banaka primjenom instrumenata restrukturiranja u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje banaka.

 

POGLAVLJE II. CILJEVI, NADLEŽNOSTI, NEZAVISNOST I POSTUPANJE AGENCIJE

Odjeljak A. Cilj Agencije

Član 3.

(Cilj Agencije)

(1) Osnovni cilj Agencije jeste očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema i zaštita deponenata, te unapređivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja.

(2) Agencija je osnovana radi uređenja, kontrole i nadzora (u daljnjem tekstu: supervizija) subjekata bankarskog sistema.

(3) Agencija je organ za restrukturiranje banaka.

 

Član 4.

(Sjedište i naziv Agencije)

(1) Agencija ima svojstvo pravnog lica.

(2) Sjedište Agencije je u Sarajevu.

(3) Naziv Agencije je: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Skraćeni naziv Agencije je FBA.

(5) Agencija ima pečat i štembilj.

 

Odjeljak B. Nadležnosti Agencije

Član 5.

(Nadležnosti Agencije)

(1) Nadležnosti Agencije su:

a) utvrđivanje i provođenje aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankarskog sistema,

b) utvrđivanje, provođenje i nadzor sistema pravila sigurnog i opreznog poslovanja kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema,

c) izdavanje i oduzimanje dozvola za rad i drugih odgovarajućih akata subjektima bankarskog sistema kada je za to ovlaštena posebnim propisima,

d) supervizija poslovanja subjekata bankarskog sistema kada je za to ovlaštena posebnim propisima,

e) supervizija poslovanja razvojne banke, nalaganje supervizijskih mjera i druge nadležnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje poslovanje razvojne banke i ovim zakonom,

f) nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti kada je za to ovlaštena posebnim propisima,

g) donošenje akata kojima se uređuje rad Agencije,

h) donošenje akata kojim se uređuje rad subjekata bankarskog sistema,

i) donošenje akata, supervizija i poduzimanje potrebnih mjera u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na subjekte bankarskog sistema u saradnji sa nadležnim organima i institucijama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,

j) donošenje akata i obavlјanje poslova zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga u bankarskom sistemu, vršenje nadzora nad primjenom propisa iz ove oblasti i poduzimanje drugih aktivnosti i odgovarajućih mjera u okviru svojih ovlaštenja,

k) donošenje i ažuriranje plana restrukturiranja, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za pokretanje postupka restrukturiranja banaka, provođenje postupka restrukturiranja, odlučivanje o instrumentima i mjerama koje će se poduzeti u restrukturiranju i obavlјanje drugih poslova u vezi sa restrukturiranjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke i

l) druge nadležnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

 

Član 6.

(Vršenje supervizije i restrukturiranja)

(1) Agencija vrši superviziju rada i zakonitosti poslovanja subjekata bankarskog sistema iz ovog zakona, nalaže i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u skladu sa propisima kojima se uređuju banke, razvojne banke, mikrokreditne organizacije, lizing društva, faktoring društva, mjenjači i druge finansijske organizacije za koje je zakonom propisano da posluju pod nadzorom Agencije, kao i u skladu sa ovim zakonom. Agencija je ovlaštena vršiti restrukturiranje banaka u skladu sa propisima kojima se uređuju banke i ovim zakonom.

(2) U obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana Agencija ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekata bankarskog sistema, kao i pravnih lica koja su sa subjektom bankarskog sistema koji je predmet supervizije povezana imovinskim ili upravljačkim odnosima, kada je primjenjivo.

 

Član 7.

(Ovlaštena lica za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije)

(1) Poslove supervizije obavljaju ovlaštena lica Agencije koja imaju položen odgovarajući stručni ispit.

(2) Upravni odbor Agencije (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) donosi akt kojim propisuje uvjete i način polaganja stručnog ispita iz stava (1) ovog člana.

(3) Poslove iz stava (1) ovog člana i druge poslove iz nadležnosti Agencije mogu obavljati i druga lica po ovlaštenju direktora Agencije.

 

Odjeljak C. Nezavisnost Agencije

Član 8.

(Samostalnost i nezavisnost u obavljanju nadležnosti)

(1) U obavlјanju poslova u skladu sa odredbama ovog zakona, pravilima supervizije i struke Agencija je samostalna i nezavisna, a nadzor nad njenim radom vrši Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: Parlament), kojem je odgovorna za svoj rad.

(2) Agencija, direktor, zamjenik direktora i ovlaštena lica u Agenciji, lica koja je Agencija imenovala za savjetnike, privremene/eksterne upravnike, posebne upravnike ili likvidatore, kao i druga lica koja po rješenju Agencije ili na osnovu zakona u postupku supervizije finansijskih organizacija ili restrukturiranja banke obavljaju dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavlјanja dužnosti u primjeni propisa kojima se uređuju banke, mikrokreditne organizacije, davaoci lizinga, društva za faktoring i druge finansijske organizacije, osim ako se u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom pravomoćnom odlukom dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna poslјedica učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana ne mogu odgovarati za štetu nastalu prilikom obavlјanja dužnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka obavljanja dužnosti.

 

Član 9.

(Legitimacija i značka Agencije)

Pri obavljanju poslova iz nadležnosti Agencije ovlašteni predstavnik Agencije prilikom predstavljanja koristi legitimaciju i značku Agencije čiji oblik, sadržaj i način upotrebe propisuje direktor Agencije.

 

Član 10.

(Saradnja)

(1) Agencija razmjenjuje podatke i ostvaruje međunarodnu saradnju samostalno ili u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) u skladu sa propisom o Centralnoj banci i u skladu sa ovim zakonom.

(2) Radi obavljanja i unapređivanja poslova iz svoje nadležnosti Agencija sarađuje sa Centralnom bankom, Agencijom za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za osiguranje depozita), nadzornim organima finansijskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt), drugim kontrolnim organima i ostalim institucijama i organima.

(3) Agencija sarađuje sa međunarodnim organima, tijelima i institucijama koje vrše superviziju, restrukturiranje i ostale nadležnosti prema bankama i drugim finansijskim organizacijama.

(4) Ovlaštenje Agencije za saradnju odnosi se na bilateralnu i multilateralnu saradnju sa međunarodnim tijelima nadlež- nim za poslove supervizije i za poslove restrukturiranja.

 

Odjeljak D. Postupanje Agencije

Član 11.

(Pokretanje postupka)

(1) Agencija pokreće postupak po službenoj dužnosti koji je u funkciji vršenja supervizije nad subjektima bankarskog sistema u skladu sa ovim zakonom.

(2) Poslije postupka obavljanja službenih radnji vršenja supervizije ovlaštena lica Agencije sačinjavaju zapisnik, koji je dokaz o toku i sadržaju radnje postupka, ima karakter i značaj javne isprave i može se koristiti samo kao dokazno sredstvo u postupku koji se vodi protiv subjekta bankarskog sistema.

(3) Ovlaštena lica Agencije koja obavljaju superviziju mogu tokom cijelog postupka upotpunjavati činjenično stanje i izvoditi dokaze i o onim činjenicama koje ranije u postupku nisu bile iznesene ili još nisu bile utvrđene.

 

Član 12.

(Akt o predmetu postupka)

(1) Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku i sačinjenog zapisnika Agencija donosi akt o stvari koja je predmet postupka.

(2) Protiv akata iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana dostavljanja akta stranci.

(3) Izuzetno, protiv akta Agencije o oduzimanju dozvole, imenovanju savjetnika, privremenog/eksternog upravnika, posebnog upravnika i likvidatora i razrješenja članova uprave i nadzornog odbora, te primjene instrumenta restrukturiranja može se izjaviti žalba u roku osam dana od dana dostavljanja akta stranci.

(4) Žalba na akt Agencije ima odloženo dejstvo, osim u slučajevima iz stava (3) ovog člana kao i u svim drugim slučajevima gdje bi odlaganje izvršenja rješenja moglo imati posljedice na finansijsku stabilnost u kojim žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(5) Slučajevi u kojima žalba ne odlaže izvršenje rješenja odnose se na poduzimanje hitnih mjera i sprečavanje štetnih posljedica koje se ne mogu otkloniti na drugi način.

 

Član 13.

(Drugostepena komisija)

(1) Po žalbi protiv prvostepenih akata Agencije odlučuje drugostepena komisija, koju imenuje Upravni odbor.

(2) Članovi komisije iz stava (1) ovog člana imenuju se na period četiri godine i mogu se ponovo imenovati po istom postupku.

 

Član 14.

(Sastav drugostepene komisije)

(1) Drugostepena komisija ima pet članova, a čine je istaknuti stručnjaci pravne i ekonomske struke visokih moralnih kvaliteta i sa dugogodišnjim radnim iskustvom iz oblasti upravnog postupka, upravnog nadzora, te uskim specijalnostima, znanjima i vještinama u oblasti bankarstva, računovodstva i finansija.

(2) Članovi drugostepene komisije ne mogu biti lica zaposlena u Agenciji ni subjektima bankarskog sistema.

 

Član 15.

(Rok za odlučivanje)

(1) Drugostepena komisija dužna je odlučiti po žalbi u roku 15 dana od dana uredno izjavljene žalbe.

(2) U postupku odlučivanja po žalbi drugostepena komisija ima ovlaštenja i odgovornosti drugostepenog organa u skladu sa odredbama propisa o upravnom postupku.

(3) Odluke drugostepene komisije su konačne, protiv njih se ne može voditi upravni spor, a nezadovoljna strana može podnijeti tužbu u posebnom postupku kod Općinskog suda u Sarajevu.

(4) Postupak i način rada drugostepene komisije uređuje se Pravilnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

 

Član 16.

(Primjena odredbi zakona kojim se uređuje upravni postupak)

Na postupanje Agencije primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

 

POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

Odjeljak A. Organizacija

Član 17.

(Unutrašnje organizacione jedinice)

(1) U okviru Agencije uspostavljaju se unutrašnje organizacione jedinice za obavlјanje poslova supervizije banaka i razvojne banke, unutrašnja organizaciona jedinica za obavlјanje poslova restrukturiranja banaka i ostale unutrašnje organizacione jedinice u skladu sa ovim zakonom i unutrašnjim aktima Agencije.

(2) Poslovi supervizije banaka i razvojne banke i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavlјaju se u Agenciji na način da se osigura samostalnost, njihova organizaciona razdvojenost, odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i sprečavanje sukoba interesa.

(3) Položaj, organizacija i način rada organizacionih jedinica u čijem su djelokrugu poslovi iz stava (1) ovog člana, kao i saradnja i razmjena podataka između njih, bliže se uređuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije i drugim unutrašnjim aktima Agencije.

 

Odjeljak B. Upravljanje i rukovođenje

Član 18.

(Upravni odbor)

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.

(2) Upravni odbor vrši opći nadzor poslovanja Agencije i poduzima mjere za učinkovito i racionalno obavljanje poslova iz djelokruga Agencije.

(3) Upravni odbor se sastoji od pet članova koje, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), imenuje Parlament.

(4) Članovi Upravnog odbora imenuju se na period pet godina, a na osnovu prethodno provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa zakonom.

(5) Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i koje posjeduje VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja ekonomske ili pravne struke, koji ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećem položaju u finansijskom sektoru, koji je stekao ugled stručnjaka u oblasti finansija i koji posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija.

(6) Član Upravnog odbora ne može biti zaposlenik Agencije, član organa ili zaposlenik u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji bankarskog sistema.

(7) Član Upravnog odbora ne može posjedovati, direktno ili indirektno, udjele, dionice ili dužničke vrijednosne papire u banci ili drugom subjektu bankarskog sistema nad čijim radom Agencija vrši superviziju.

(8) Za člana Upravnog odbora ne mogu biti imenovana lica protiv kojih je pokrenut krivični postupak ili su pravomoćno osuđivana za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti ili su prekršajno kažnjavana iz oblasti poreza, carina i finansija.

(9) Za svoj rad Upravni odbor odgovara Parlamentu.

 

Član 19.

(Nadležnosti Upravnog odbora)

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor:

a) donosi Statut Agencije,

b) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, Pravilnik o plaćama i druge unutrašnje akte Agencije u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije,

c) donosi opće akte kojima se regulira poslovanje subjekata bankarskog sektora u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje i u skladu sa ovim zakonom,

d) donosi provedbene akte i druge opće akte u skladu sa ovim zakonom,

e) usvaja finansijski plan i finansijski izvještaj Agencije,

f) usvaja izvještaje koje Agencija dostavlja u skladu sa ovim zakonom i

g) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom i Statutom Agencije.

(2) Upravni odbor poduzima mjere kojima se osigurava:

a) organizaciona razdvojenost organizacione jedinice za superviziju banaka i razvojne banke i organizacione jedinice za restrukturiranje, odvojeno rukovođenje ovim organizacionim jedinicama i sprečavanje sukoba interesa između njih i

b) razmjena informacija neophodnih za izvršavanje nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem između organizacione jedinice za superviziju banaka i razvojne banke i organizacione jedinice zarestrukturiranje.

 

Član 20.

(Statut Agencije)

(1) Statutom Agencije uređuje se:

a) organizacija i način poslovanja Agencije,

b) ovlaštenja i odgovornosti Upravnog odbora, direktora, zamjenika direktora, odbora za superviziju, odbora za restrukturiranje i lica koja rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama Agencije,

c) ovlaštenje za zastupanje Agencije i potpisivanje dokumentacije,

d) postupak i način objavljivanja općih akata koje donosi Agencija i

e) druga pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.

(2) Statut Agencije objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

(3) Statut Agencije donosi Upravni odbor, uz saglasnost Vlade.

 

Član 21.

(Sjednice Upravnog odbora)

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi a najmanje kvartalno.

(2) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe ili zamjenik predsjednika Upravnog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora.

(3) Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se direktor Agencije za osiguranje depozita i direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koji na njima prisustvuju bez prava glasa.

(4) Direktor i zamjenik direktora učestvuju u radu Upravnog odbora bez prava glasa.

(5) Sjednici Upravnog odbora mogu prisustvovati i druga stručna lica, po pozivu, u zavisnosti od pitanja koja se razmatraju na sjednici.

(6) Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(7) Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuje način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa njegovim radom.

 

Član 22.

(Direktor Agencije i zamjenik direktora)

(1) Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom i odgovoran je za rad Agencije.

(2) Direktora i zamjenika direktora Agencije, po prethodno provedenom postupku javnog konkursa u skladu sa zakonom, na prijedlog Vlade imenuje Parlament na periodčetiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.

(3) Za direktora i zamjenika direktora Agencije može biti imenovano lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i koje posjeduje VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke, koje ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećem položaju u finansijskom sektoru, koje je steklo ugled stručnjaka u oblasti finansija i koje posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija, koje nije član neke političke stranke i koje ispunjava druge uvjete u skladu sa unutrašnjim općim aktima Agencije.

(4) Direktor, zamjenik direktora i zaposleni u Agenciji ne mogu biti zaposleni u nekom drugom privrednom društvu ili pravnom licu i ne mogu biti članovi organa u banci ili drugom subjektu bankarskog sistema.

(5) Odredbe iz člana 18. st. (7) i (8) ovog zakona shodno se primjenjuju i na direktora i zamjenika direktora Agencije.

(6) Za svoj rad direktor i zamjenik direktora odgovaraju Upravnom odboru i Parlamentu.

 

Član 23.

(Nadležnosti direktora i zamjenika direktora)

(1) Direktor u okviru svojih prava i obaveza obavlja sljedeće poslove:

a) izdaje ili oduzima dozvole za rad bankama i drugim subjektima bankarskog sistema u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,

b) izdaje ili oduzima ostale saglasnosti bankama i drugim subjektima bankarskog sistema u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,

c) poduzima propisane mjere prema bankama, razvojnoj banci i drugim subjektima bankarskog sistema u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,

d) donosi unutrašnje akte Agencije koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i pojedinačne akte kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema,

e) donosi rješenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije, odnosno podnošenju zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom,

f) usvaja plan restrukturiranja,

g) otklanja prepreke za restrukturiranje,

h) otpis i konverziju kapitala,

i) bira lice koje vrši nezavisnu procjenu vrijednosti imovine i obaveza,

j) pokreće postupak restrukturiranja,

k) primjenjuje instrumente i mjere koje se poduzimaju u restrukturiranju,

l) donosi druge pojedinačne akte u postupku restrukturiranja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje poslovanje banaka,

m) sklapa ugovore za Agenciju,

n) zastupa Agenciju u sudskim postupcima,

o) predstavlja Agenciju na sastancima sa predstavnicima Centralne banke radi koordinacije u obavljanju djelatnosti Agencije u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,

p) odlučuje o zapošljavanju i angažiranju lica u Agenciji u skladu sa Statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji,

r) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom, drugim zakonima i Statutom Agencije.

(2) Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u slučaju njegovog odsustva i spriječenosti da obavlja svoju funkciju direktora sa istim pravima i dužnostima, te obavlja poslove koje mu je naložio direktor i poslove u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji.

 

Član 24.

(Odbor za superviziju)

(1) U Agenciji se formira Odbor za superviziju kao savjetodavno tijelo direktora u oblasti supervizije.

(2) Odbor za superviziju sastoji se od stalnih i povremenih članova.

(3) Stalni članovi Odbora za superviziju su pomoćnik direktora za superviziju banaka i razvojne banke, pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje i savjetnik kojeg imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora.

(4) Povremeni članovi Odbora za superviziju su rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica Agencije koji prisustvuju sjednicama Odbora za superviziju kada se raspravlja o predmetima iz njihove nadležnosti, ali nemaju pravo glasa.

(5) Sjednice Odbora za superviziju održavaju se po potrebi a najmanje jednom mjesečno.

(6) Sjednici Odbora za superviziju obavezno prisustvuju direktor i zamjenik direktora, kao i druga stručna lica po pozivu u zavisnosti od pitanja koja se razmatraju na sjednici.

(7) Odbor za superviziju odlučuje većinom od ukupnog broja članova.

(8) Član Odbora za superviziju ne može se uzdržati od glasanja.

(9) Lica iz stava (6) ovog člana ne učestvuju u utvrđivanju prijedloga Odbora za superviziju i nemaju pravo glasa.

(10) Odbor za superviziju razmatra pitanja iz člana 23. stav (1) tač. od a) do e) ovog zakona i prijedloge dostavlja direktoru.

(11) Odbor za superviziju donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa njegovim radom.

 

Član 25.

(Odbor za restrukturiranje)

(1) U Agenciji se formira Odbor za restrukturiranje kao savjetodavno tijelo direktora u oblasti restrukturiranja.

(2) Odbor za restrukturiranje čine rukovodilac organizacione jedinice za restrukturiranje, pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje i savjetnik kojeg imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora.

(3) Sjednice Odbora za restrukturiranje održavaju se prema potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

(4) Sjednici Odbora za restrukturiranje obavezno prisustvuju direktor i zamjenik direktora, kao i druga stručna lica po pozivu u zavisnosti od pitanja koja se razmatraju na sjednici.

(5) Odbor za restrukturiranje odlučuje većinom od ukupnog broja članova.

(6) Član Odbora za restrukturiranje ne može se uzdržati od glasanja.

(7) Lica iz stava (4) ovog člana ne učestvuju u utvrđivanju prijedloga Odbora za restrukturiranje i nemaju pravo glasa.

(8) Odbor za restrukturiranje razmatra pitanja iz člana 23. stav

(1) tač. od f) do l) ovog zakona i dostavlja prijedloge direktoru.

(9) Izuzetno od člana 23. stav (1) tačka e) ovog zakona, Odbor za restrukturiranje daje prijedlog u vezi sa oduzimanjem dozvole za rad banke, kao i u vezi sa pokretanjem postupka likvidacije, odnosno zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće uslijed pokretanja, odnosno provođenja postupka restrukturiranja banke.

(10) Odbor za restrukturiranje donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa njegovim radom.

 

Član 26.

(Nastavak mandata)

(1) Članovi Upravnog odbora, direktor i zamjenik direktora Agencije mogu biti ponovo imenovani, ako ispunjavaju uvjete iz člana 18. st. od (5) do (8) i člana 22. st. od (3) do (5) ovog zakona.

(2) Ako se do isteka mandata imenovanih članova Upravnog odbora, direktora ili zamjenika direktora Agencije ne izvrše nova imenovanja, postojeći članovi Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora Agencije nastavit će obavljati svoje dužnosti do momenta kada Parlament izvrši novo imenovanje ovih članova u skladu sa ovim zakonom.

 

Član 27.

(Naknade)

(1) Naknade članovima Upravnog odbora, plaće direktoru i zamjeniku direktora Agencije određuje Upravni odbor u skladu sa unutrašnjim aktima Agencije i propisom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije.

(2) Plaće ostalih zaposlenih i angažiranih lica u Agenciji određuje direktor u skladu sa unutrašnjim aktima Agencije.

 

Član 28.

(Razrješenje dužnosti)

Član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka perioda na koji su imenovani u slučaju da:

a) je protiv njih pokrenut krivični postupak ili su pravomoćno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe polo- žaja, kršenje propisa iz finansijskog sektora, privrede i platnog prometa ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti ili su prekršajno kažnjavani iz oblasti poreza i carina,

b) podnesu obrazloženu ostavku u pisanoj formi,

c) prestanu da ispunjavaju uvjete propisane za imenovanje.

 

Član 29.

(Razrješenje dužnosti prije isteka mandata)

(1) Ako član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora bira se, na osnovu provedenog postupka javnog konkursa, na period do isteka mandata člana Upravnog odbora, direktora ili zamjenika direktora koji je razriješen.

(2) U slučaju podnošenja ostavke člana Upravnog odbora, direktor i zamjenik direktora ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

 

Član 30.

(Privremena nespojivost funkcija)

Direktor i zamjenik direktora Agencije ne mogu biti imenovani u nadzorni odbor ili na poslove direktora banke ili drugog subjekta bankarskog sistema u periodu dvije godine nakon prestanka rada u Agenciji.

 

Odjeljak C. Ombudsmen za bankarski sistem

Član 31.

(Ombudsmen)

(1) U sastavu Agencije uspostavlja se samostalna organizaciona jedinica unutar koje djeluje jedan ili više ombudsmena za bankarski sistem (u daljnjem tekstu: ombudsmen) radi promovisanja i zaštite prava i interesa fizičkih lica kao korisnika finansijskih usluga (u daljnjem tekstu: korisnici).

(2) Ombudsmen kao jedan od nosilaca zaštite prava korisnika u Federaciji omogućava da se nastale nesuglasice i sporovi između subjekata bankarskog sistema i korisnika mogu pravično i brzo riješiti od nezavisnih lica sa minimumom formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.

(3) Ombudsmen je nezavisan u obavljanju svojih zadataka, odgovara Upravnom odboru za njihovo izvršavanje i provođenje i ne djeluje kao zastupnik Agencije.

 

Član 32.

(Zadaci ombudsmena)

Ombudsmen obavlja sljedeće zadatke:

a) pruža informacije o pravima i obavezama korisnika i davalaca finansijskih usluga;

b) prati i predlaže aktivnosti za unapređenje odnosa između korisnika i subjekata bankarskog sistema;

c) istražuje aktivnosti na finansijskom tržištu po službenoj dužnosti ili na osnovu prigovora radi zaštite prava korisnika;

d) razmatra prigovore korisnika, daje odgovore, preporuke i mišljenja te predlaže mjere za rješavanje prigovora;

e) posreduje u mirnom rješavanju spornih odnosa između korisnika i subjekata bankarskog sistema;

f) izdaje smjernice ili preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu dobrih poslovnih običaja u poslovanju subjekata bankarskog sistema, te predlaže Upravnom odboru donošenje akata iz njegove nadležnosti u oblasti zaštite prava korisnika;

g) sarađuje sa nadležnim pravosudnim, upravnim i drugim organima i organizacijama, kao i sa nadzornim i kontrolnim institucijama u zemlji i inozemstvu u okviru svoje nadležnosti;

h) sarađuje sa ostalim organima i subjektima nadležnim za zaštitu korisnika;

i) poduzima druge radnje iz oblasti zaštite prava korisnika.

 

Član 33.

(Postupanje ombudsmena)

(1) Ombudsmen u postupanju po prigovorima korisnika osigurava zaštitu njihovih prava i interesa putem:

a) postupaka razmatranja prigovora korisnika, davanjem odgovora, preporuka i mišljenja, te predlaganjem mjera za rješavanje prigovora;

b) postupaka posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa kada ocijeni da iz predmeta prigovora može doći do sudskog spora.

(2) U postupku posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa ombudsmen primjenjuje propise kojima se uređuje postupak medijacije u kom slučaju može, po potrebi, angažirati druga ovlaštena lica sa specijalističkim znanjima ili medijatore.

(3) Sporazum o nagodbi koji učesnici u mirnom rješavanju spornog odnosa postignu uz posredovanje ombudsmena i sačine u pisanoj formi, ima snagu izvršne isprave.

 

Član 34.

(Principi)

(1) U postupku razmatranja prigovora i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa ombudsmen je dužan poštovati principe: zakonitosti, nepristrasnosti, stručnosti, jednakih prava i pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti pravila i procedura postupanja ombudsmena.

(2) Pored principa iz stava (1) ovog člana ombudsmen je dužan u postupku mirnog rješavanja spornih odnosa primjenjivati principe dobrovoljnosti i povjerljivosti.

 

Član 35.

(Obaveza saradnje sa ombudsmenom)

(1) Subjekti bankarskog sistema dužni su sarađivati sa ombudsmenom.

(2) Ombudsmen je dužan u toku postupka razmatranja poprigovorima korisnika omogućiti subjektima bankarskog sistema, na čije postupanje korisnik podnosi prigovore, da se izjasne o činjenicama i okolnostima navedenim u prigovoru, odnosno dostave dokaze u svoju korist.

 

Član 36.

(Izvještaj o radu ombudsmena)

Izvještaj o radu Ombudsmena čini sastavni dio Izvještaja o poslovanju Agencije.

 

Član 37.

(Imenovanje ombudsmena)

(1) Ombudsmena imenuje i razrješava Upravni odbor.

(2) Upravni odbor donijet će opće akte kojima se uređuju uvjeti i postupak za imenovanje i prestanak dužnosti ombudsmena, uvjeti i način postupanja po prigovorima korisnika i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa, finansiranje, izvještavanje i druga pitanja od značaja za rad ombudsmena.

 

Član 38.

(Primjena drugih propisa)

Na pitanja iz oblasti zaštite korisnika i rada ombudsmena, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se propisi koji uređuju oblast zaštite korisnika, postupak medijacije i obligacione odnose.

 

POGLAVLJE IV. POSLOVNA TAJNA

Član 39.

(Povjerljive informacije)

(1) Povjerljive informacije su podaci, činjenice i okolnosti koje su ovlaštena lica Agencije saznala na osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i/ili ako ih je Agencija primila od nadležnog tijela druge države, uključujući supervizorska tijela osnovana odlukama Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije (u daljnjem tekstu: povjerljive informacije). Povjerljive informacije smatraju se poslovnom tajnom. Ovlaštena lica Agencije su članovi Upravnog odbora, direktor, zamjenik direktora, zaposlenici, revizori i druga lica koja rade ili koja su radila za ili uime Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštena lica). Ovlaštena lica moraju čuvati sve informacije koje su dobili tokom supervizije ili obavljanja svojih dužnosti za Agenciju kao povjerljive.

(2) Povjerljive informacije ne smiju se otkrivati bilo kojem drugom licu ili državnom tijelu osim u zajedničkom ili sažetom obliku, na osnovu kojeg nije moguće utvrditi pojedine banke i druge finansijske subjekte koje nadzire Agencija (u daljnjem tekstu: drugi kontrolisani subjekti) na koje se odnose takve povjerljive informacije.

(3) Zabrana otkrivanja povjerljivih informacija navedena u stavu (2) ovog člana ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

a) ako je povjerljiva informacija neophodna za provođenje krivičnog postupka, ili

b) u slučaju stečaja ili likvidacije povjerljive informacije koje su neophodne za rješavanje potraživanja povjerioca te ostalih zahtjeva koji se odnose na postupak stečaja ili likvidacije banke ili drugog kontrolisanog subjekta, ili građanski postupak koji je u vezi sa navedenim postupcima i na postupke iz tačke a) ovog stava, osim onih koji se odnose na treće strane koje su uključene u pokušaj finansijske sanacije ili reorganizacije banke ili drugog kontrolisanog subjekta.

(4) Obaveza čuvanja povjerljivih informacija navedena u st. (1), (2) i (3) ovog člana primjenjuje se i na informacije koje su Agencija ili ovlaštena lica dobili prilikom razmjene informacija sa drugim supervizorskim tijelima, uključujući Evropsku centralnu banku, Evropski autoritet za bankarstvo, Evropsku agenciju za bankarstvo i Evropski odbor za sistemski rizik.

 

Član 40.

(Korištenje povjerljivih informacija)

Agencija može koristiti povjerljive informacije samo u sljedeće svrhe:

a) radi provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje zakonskih ovlaštenja, dozvola ili drugih odobrenja koja su banci ili drugom kontrolisanom subjektu potrebna za poslovanje i radi osiguranja supervizije na pojedinačnom ili konsolidiovanom nivou nad poslovanjem banaka i drugih kontrolisanih subjekata, posebno u smislu likvidnosti, adekvatnosti kapitala, velikih izloženosti, administrativnih i računovodstvenih procedura i mehanizama interne kontrole,

b) propisivanja svim zakonima predviđenih supervizorskih mjera u slučaju kršenja pravila (kao što su nalozi, kazne i sl.),

c) u postupku upravnog spora i u drugim sudskim postupcima protiv akata Agencije.

 

Član 41.

(Otkrivanje povjerljivih informacija)

(1) Agencija može otkriti povjerljivu informaciju iz člana 39. stav (1) ovog zakona sljedećim pravnim i fizičkim licima u Bosni i Hercegovini, državama članicama EU i trećim zemljama:

a) supervizorskim tijelima odgovornim za superviziju subjekata finansijskog sektora (banke, mikrokreditne organizacije, lizing društva, osiguravajuća društava, investicijski fondovi, dobrovoljni penzijski fondovi i sl.) i tijelima nadležnim za provođenje postupka restrukturiranja banaka;

b) sudovima i drugim tijelima koja provode aktivnosti u okviru procesa likvidacije ili stečaja ili sličnim postupcima;

c) revizorima zaduženim za reviziju finansijskih izvještaja banaka i kontrolisanih subjekata;

d) nadležnim licima ili tijelima odgovornim za osiguranje depozita, uključujući Agenciju za osiguranje depozita;

e) tijelima odgovornim za nadzor organa uključenih u postupak likvidacije ili stečaja banke ili kontrolisanog subjekta ili druge slične postupke;

f) tijelima odgovornim za nadzor revizora zaduženih za provedbu zakonskih revizija izvještaja banaka i kontrolisanih subjekata;

g) sudovima, nadležnom tužilaštvu ili licima koje rade po njihovim naredbama ukoliko su takve informacije potrebne za postupke koje provode u okviru svojih nadležnosti;

h) nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini odgovornim za finansijsku stabilnost, uključujući krizne situacije i sistemski rizik;

i) centralnim bankama Evropskog sistema centralnih banaka, uključujući Centralnu banku i drugim tijelima sa sličnim zadacima i odgovornostima kao centralne monetarne vlasti, kada su informacije bitne za provedbu njihovih odgovarajućih zakonom propisanih zadataka, uključujući provedbu monetarne politike i odnosnih odredbi vezanih uz likvidnost, nadzor nad plaćanjem, sisteme kliringa i poravnanja i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ili, kada je to odgovarajuće, drugim tijelima odgovornim za nadzor platnih sistema, što važi i u vanrednim situacijama;

j) ministarstvu odgovornom za finansije ili državnom tijelu određene zemlje odgovornom za provedbu zakona koji uređuju superviziju banaka i kontrolisanih subjekata ili osiguravajućih društava, što važi i u vanrednim situacijama u onoj mjeri koja je neophodna za provedbu njihovih zadataka i odgovornosti;

k) centralnim klirinškim institucijama za vrijednosne papire ili drugim klirinškim kućama ili sistemima poravnanja, u skladu sa zakonom koji regulira tržište finansijskih instrumenata u pogledu operacija kliringa i poravnanja koje se provode na jednom od tržišta u Bosni i Hercegovini, ako Agencija procijeni da je takva informacija neophodna za poduzimanje odgovarajućih aktivnosti takvih institucija u pogledu neispunjavanja obaveza ili potencijalnog neispunjavanja obaveza od učesnika na ovim tržištima;

l) članovima kolegija supervizora u kojima je i Agencija član u okviru provedbe zadataka ovih kolegija. Lice navedeno u stavu (1) ovog člana kojem Agencija otkrije informaciju može ovu informaciju koristiti samo u smislu provedbe supervizorskih nadležnosti i zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i ima obavezu čuvanja povjerljive informacije u skladu sa članom 39. ovog zakona.

 

Član 42.

(Sporazumi o saradnji i razmjeni informacija)

(1) Agencija može, u okviru svoje nadležnosti, zaključiti sporazume kojima se utvrđuje razmjena informacija sa nadležnim tijelima ili licima navedenim u članu 41. stav (1) ovog zakona, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) potpisan sporazum o saradnji između Agencije i tog određenog nadležnog tijela ili lica o uzajamnoj razmjeni informacija,

b) određeno nadležno tijelo ili lice podliježe obavezi čuvanja povjerljivih informacija, koja je najmanje jednaka onim navedenim u čl. 39. i 40. ovog zakona i

c) je svrha razmjene informacija isključivo primjena supervizorskih nadležnosti ili provedba zadataka datog nadležnog tijela ili lica.

(2) Ako Agencija dobije povjerljivu informaciju od nadležnog tijela bilo koje druge zemlje, može otkriti ovu informaciju samo ako postoji saglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela i isključivo u svrhe za koje je to tijelo dalo saglasnost.

 

POGLAVLJE V. FINANSIRANJE AGENCIJE, AKTI AGENCIJE, IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE, IZVJEŠTAJI I REVIZIJA AGENCIJE

Odjeljak A. Finansiranje Agencije

Član 43.

(Opće odredbe)

(1) Agencija je neprofitna organizacija, a sredstva za njen rad osiguravaju se iz:

a) naknada za izdavanje dozvola za rad banaka i drugih subjekata bankarskog sistema,

b) naknada koje banke i drugi subjekti bankarskog sistema izdvajaju za superviziju svog poslovanja i

c) naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije.

(2) Višak prihoda nad rashodima iz tekuće godine prenosi se u narednu godinu.

 

Član 44.

(Ovlaštenje Agencije ako se ne plaća naknada)

Agencija može oduzeti banci ili drugom subjektu bankarskog sistema dozvolu za rad ako propuste u roku platiti Agenciji obračunatu naknadu.

 

Član 45.

(Visina naknada)

(1) Upravni odbor donosi akt kojim propisuje visinu naknada iz člana 43. stav (1) ovog zakona.

(2) Aktom Agencije iz stava (1) ovog člana mogu se propisati veće naknade za banke i druge subjekte bankarskog sistem čija supervizija zahtijeva, osim poduzimanja uobičajenih aktivnosti i poduzimanje dodatnih aktivnosti Agencije.

 

Odjeljak B. Akti Agencije

Član 46.

(Opći akti)

Agencija donosi unutrašnje akte kojima se uređuje organizacija i poslovanje Agencije, te opće i pojedinačne akte kojim uređuje rad subjekata bankarskog sistema.

 

Član 47.

(Vrste općih i pojedinačnih akata)

(1) Opći akti Agencije su odluke, uputstva, pravilnici, pravila, kriteriji i druge vrste akata u skladu sa propisima kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema i u skladu sa ovim zakonom.

(2) Instrukcije kao pojedinačni akti Agencije su obavezujući za subjekte bankarskog sistema na koje se odnose.

 

Član 48.

(Opći i pojedinačni akti kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema)

(1) Opći akti kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema, koje donosi Agencija u skladu sa ovim zakonom, kao i aktivnosti i postupanje Agencije u primjeni svojih zakonom propisanih ovlaštenja zasnivaju se na Osnovnim principima za efikasnu superviziju banaka i standardima koje utvrđuje Bazelski komitet za superviziju banaka i primjenjivim direktivama Evropske unije zasnovanim na tim principima i standardima.

(2) Opći akti iz stava (1) ovog člana objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH".

(3) Pojedinačne akte kojima se uređuje rad subjekata bankarskog sistema donosi direktor Agencije.

 

Odjeljak C. Izvještavanje Agencije, izvještaji i revizija Agencije

Član 49.

(Izvještavanje Agencije)

(1) Subjekti bankarskog sistema dužni su dostavljati Agenciji izvještaje i druge podatke po vrsti, obimu i u rokovima u skladu sa općim aktima Agencije.

(2) Osim izvještaja iz stava (1) ovog člana, subjekti bankarskog sistema dužni su dostaviti Agenciji izvještaj i mišljenje eksternog revizora do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Upravni odbor donosi akt kojim propisuje minimum obima, oblik i sadržaj programa ekonomsko-finansijske revizije za banke i druge subjekte bankarskog sistema.

(4) Agencija može odbiti izvještaj iz stava (2) ovog člana i zahtijevati novi izvještaj i mišljenje eksternog revizora kojeg imenuje Agencija, na teret banke i drugog subjekta bankarskog sistema.

 

Član 50.

(Izvještaji i revizija Agencije)

(1) Agencija je dužna dostaviti Parlamentu putem Vlade izvještaj o poslovanju revidiran od nezavisnog revizora u roku šest mjeseci od kraja izvještajne godine.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži naročito analizu stanja subjekata bankarskog sistema, provedene aktivnosti Agencije tokom izvještajne godine i izvadak iz računa za tu godinu.

(3) Izvještaj iz stava (1) ovog člana mora odobriti Upravni odbor.

 

POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

(Rok za usklađivanje od Agencije)

(1) Agencija će uskladiti Statut Agencije sa ovim zakonom u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a svoje unutrašnje akte u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog statuta.

(2) Upravni odbor izvršit će usklađivanje i donošenje provedbenih akata iz ovog zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja akata iz st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se akti Agencije koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 52.

(Primjena odredbi ovog zakona)

Postupci koji su započeti, a nisu završeni do dana stupanjana snagu ovog zakona završit će se po odredbama zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 53.

(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12).

 

Član 54.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Edin Mušić, s. r.

 

Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.