Pravilnik o načinu provjere poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad

Legislativa

Pravilnik o načinu provjere poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad

Ovim pravilnikom propisuje se način provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja praktičan rad, u okviru programa obrazovanja odraslih, te sadržina i način vođenja Registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad.

01.11.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

U skladu sa članom 38. stav (3) Zakona o obrazovanju odraslih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Privredne komore, donosi 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIČAN RAD, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSLODAVACA 

 

Član 1.

(Predmet pravilnika) 

Ovim pravilnikom propisuje se način provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja praktičan rad, u okviru programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: poslodavac), te sadržina i način vođenja Registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad (u daljem tekstu: Registar). 
 

Član 2.

(Organizacija praktične nastave) 

Pored organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator), praktičnu nastavu za polaznike programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: polaznici) mogu organizovati poslodavci koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i koji su upisani u Registar. 
 

Član 3.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja) 

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realiziranje programa obrazovanja, koji se realizuju kroz praktičan rad, poslodavci podnose Privrednoj komori Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Privredna komora) na obrascu broj 1., koji je sastavni dio ovog pravilnika. 

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana poslodavci dostavljaju: 

a) potvrdu o registraciji poslodavca kod poreskih organa - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), 

b) dokaz o odgovarajućim radnim prostorijama i opremi u skladu sa određenim programom edukacije i 

c) dokaz o stručnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika. 
 

Član 4.

(Komisija) 

(1) Privredna komora formira stručnu komisiju sastavljenu od predstavnika Privredne komore, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), predstavnika Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, odnosno predstavnika Obrtničke komore Kantona Sarajevo, koja utvrđuje uslove podnosioca zahtjeva iz člana 3. stav (2) ovog pravilnika. 

(2) Komisija daje svoj nalaz i mišljenje na osnovu kojih, i ukoliko su ispunjeni i drugi uslovi, Privredna komora donosi rješenje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, u okviru programa obrazovanja odraslih koje je konačan upravni akt. 

(3) Poslodavci koji osim realizacije praktičnog rada obavljaju i obrazovanje odraslih, pored odobrenja Privredne komore moraju biti registrovani po Zakonu o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15). 
 

 

Član 5.

(Upis poslodavaca u Registar i vođenje Registra) 

Privredna komora, na osnovu zahtjeva propisanog na obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika i rješenja o verifikaciji poslodavaca iz člana 4. stav (2), vrši upis u Registar i vodi isti. 
 

Član 6.

(Organizacija programa) 

(1) Programi koji se realizuju kroz praktičan rad mogu se ostvariti kod organizatora obrazovanja odraslih. 

(2) Praktično i teorijsko obrazovanje polaznika traje najviše osam sati dnevno. 

(3) Ako praktično obrazovanje traje neprekidno četiri ili više sati dnevno, polazniku u tom periodu mora biti obezbijeđena pauza od najmanje 30 minuta. 

(4) Zaposleni kod poslodavca koji su angažovani na praktičnom obrazovanju polaznika tokom programa obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uslove u pogledu stručne spreme predviđene Programom obrazovanja odraslih, kao i stručnog usavršavanja. 
 

Član 7.

(Ugovor o međusobnim pravima organizatora i poslodavca) 

(1) Ako se praktični rad izvodi u objektima koji ne pripadaju organizatoru obrazovanja odraslih, međusobna prava i obaveze organizatora obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca uređuju se ugovorom. 

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana sadrži: 

a) vrstu i naziv programa i vještine, znanja i sposobnosti koje se stiču realizacijom programa, 

b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa obrazovanja odraslih koji se praktično obrazuju kod poslodavca, 

c) vrijeme trajanja praktične obuke kod poslodavca, 

d) način provjere praktičnih znanja, vještina i sposobnosti polaznika u skladu sa programom obrazovanja, 

e) način izvođenja praktičnog obrazovanja i 

f) način plaćanja praktičnog obrazovanja. 
 

Član 8.

(Ugovor o praktičnom radu polaznika obuke) 

(1) Međusobna prava polaznika obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca uređuju se ugovorom o praktičnom radu. 

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana sadrži: 

a) opće podatke o ugovornim stranama i to: ime i prezime polaznika, datum i mjesto rođenja polaznika, prebivalište, naziv i sjedište poslodavca, vrstu djelatnosti poslodavca, 

b) međusobna prava i obaveze ugovornih strana i to: naziv zanimanja, zvanja, vještina i sposobnosti za koje se polaznik obrazuje ili osposobljava, početak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja polaznika, ime zaposlenog sa odgovarajućim stručnim obrazovanjem, koji je odgovoran za praktično obrazovanje polaznika, obim praktične osposobljenosti i obim znanja koje poslodavac mora obezbijediti polazniku, cijenu i način plaćanja praktičnog obrazovanja, ukoliko nisu definisani ugovorom između organizatora obrazovanja i poslodavca, 

c) dužnosti i prava polaznika i poslodavaca u pogledu praktičnog obrazovanja i to: obavezu poslodavca da polaznika upozna sa propisima o zaštiti na radu i obezbijedi sve neophodne mjere zaštite na radu za polaznika, obavezu poslodavca da osigura polaznika za vrijeme trajanja obuke, obavezu poslodavca da polaznike neće angažovati na poslovima koji nisu povezani sa njegovim praktičkim obrazovanjem, obavezu polaznika da ispunjava svoje nastavne obaveze, obavezu polaznika da redovno pohađa praktičnu nastavu i vodi dnevnik praktične nastave, obavezu polaznika da se prilikom praktičnog obrazovanja ponaša u skladu sa pravilima i uputstvima poslodavca i organizatora obrazovanja odraslih, obavezu polaznika da čuva poslovnu tajnu poslodavca, obavezu polaznika da se ponaša u skladu sa propisima zaštite na radu, obavezu poslodavca i obaveze polaznika u slučaju raskida ugovora i sudsku nadležnost u slučaju spora. 
 

Član 9.

(Sadržaj Registra) 

(1) Registar vodi Privredna komora u pisanoj i elektronskoj formi, a na zahtjev Ministarstva dostavlja statističke podatke. 

(2) U pisanoj formi Registar se vodi u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza s tamnoplavim koricama. 

(3) U gornjem lijevom uglu Registra, velikim slovima bijele boje ispisan je naziv "Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo ", a na sredini korica "Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad". 

(4) Listovi Registra izrađeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. 

(5) Registar iz stava (1) ovog člana sadrži: 

a) redni broj upisa i stranica na kojoj se vrši upis, 

b) naziv, sjedište i adresa poslodavca, 

c) PIB, 

d) djelatnost poslodavca, 

e) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za čije praktično obrazovanje poslodavac ispunjava uslove, 

f) ime i prezime, JMBG i vrstu stručne spreme zaposlenih koji vrše praktičnu obuku kod poslodavca. 

(6) Izgled Registra prikazan je na obrascu broj 3. i 4. koji su sastavni dio ovog pravilnika. Sastavni dio Registra biće i modul koji sadrži podatke o polazniku koju je završio obuku, broj sati obuke, poslodavca gdje je završio obuku i datum polaganja ispita. 
 

Član 10.

(Izmjene u Registru) 

(1) Poslodavci koji su upisani u Registar dužni su da, u roku od osam dana, Privrednoj komori prijave promjene koje se odnose na uslove za izvođenje praktičnog obrazovanja, ukoliko do istih dođe. 

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana Privredna komora vrši izmjenu podatka u Registru. 
 

Član 11.

(Brisanje iz Registra) 

(1) U slučaju da poslodavac ne ispunjava uslove za praktično obrazovanje, vrši se njegovo brisanje iz Registra. 

(2) Podaci o brisanju poslodavca iz Registra unosi se u rubriku izmjena podataka i sadrži broj i datum rješenja o brisanju poslodavca iz Registra. 
 

Član 12.

(Ispravke u Registru) 

(1) Manje načinjene greške u Registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi pravilan tekst. 

(2) Ispravku vrši i potpisuje lice ovlašteno za vođenje registra zaposleno u Privrednoj komori. 

(3) Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta, za ispravke u pisanoj formi Registra, a za ispravke u eletronskom obliku stavlja se napomena u tekstu. 

(4) Ako je riječ o većim greškama, cijelo upisivanje, u pisanoj formi Registra, poništava se precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici, a u elektronskoj formi Registra tekst se briše, ali ostaje napomena o izbrisanom tekstu. 
 

Član 13.

(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

 

Broj 11-02-38-24781/18
10. oktobra 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Prof. dr. Elvir Kazazović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.