Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima ostvarivanja novčanih podrški

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima ostvarivanja novčanih podrški

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

02.11.2018. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI 

 

Član 1. 

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/18) u članu 9. u stavu (3) tačka d) broj "3.000" zamjenjuje se brojem "5.000". 
 

Član 2. 

U članu 17. u stavu (2) datum: "05.10." zamjenjuje se datumom: "15.11.". 

U tački e) riječi: "Ugovore o proizvodnji i otkupu primarnih poljoprivrednih proizvoda od zadrugara i kooperanata" zamjenjuju se riječima: "Popunjeni obrazac Aneksa V a - Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima". 
 

Član 3. 

U članu 20. u stavu (1) riječ "sistem" zamjenjuje se riječima: "zadnje važeće izdanje standarda objavljenog na web stranici Instituta za standardizaciju BiH", iza riječi: "ISO 14001," dodaju se riječi: "ISO 15161," iza riječi: "IFS" dodaju se riječi: "GSFS, SQF" a riječ "i" zamjenjuje se riječju "ili". 
 

Član 4. 

U članu 30. u stavu (2) riječi: "Kontrola na terenu vrši se samo u slučaju" zamjenjuju se riječima: "Kontrola na terenu obavezno se vrši samo u slučajevima", iza riječi "namještaja" dodaje se zarez i riječi: "odnosno ugovaranja proizvodnje i otkupa primarnih poljoprivrednih proizvoda od zadrugara i kooperanata". 
 

Član 5. 

U članu 35. iza riječi: "iz člana 33. stav (1)," briše se riječ "odnosno", a iza riječi: "iz člana 34. stav (1)" dodaje se zarez i riječi: "odnosno rješenju o povratu sredstava zbog uništavanja dokumentacije iz člana 37. stav (2)". 
 

Član 6. 

U članu 37. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

"(2) Ako se tokom kontrole nakon isplate sredstava novčane podrške utvrdi da klijent nije ispunio obavezu iz stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o povratu sredstava zbog uništavanja dokumentacije." 
 

Član 7. 

U članu 38. u stavu (1) tačka e) iza riječi "proizvođača" tačka se zamjenjuje zarezom, i dodaje nova tačka f) koja glasi: 
 

"f) Aneks V a - Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima." 
 

Član 8. 

U Aneksu I - OBRASCI ZAHTJEVA, obrazac: "ZSAZ" zamjenjuje se novim obrascem "ZSAZ" koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Član 9. 

Iza Aneksa V - Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača dodaje se novi obrazac: "Aneks V a - Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima" koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Član 10. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 04-1-24/1-1420-6/18
Oktobra 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sc. Šemsudin Dedić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

novčane podrške

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.