Odluka o određivanju standardnog izbora podataka iz Registra fin. izvještaja

Legislativa

Odluka o određivanju standardnog izbora podataka iz Registra fin. izvještaja

04.05.2018. 08:00 / Izvor: Akta.ba

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Finansijsko-informatička agencija

 

Broj: 07-12-2116-1/2018

Sarajevo, 04.05.2018.godine

 

Na osnovu člana 12. stav (1) alineja 4. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH" broj 80/11), člana 29. stav (2) Statuta Finansijsko-informatičke agencije (Odluka o davanju saglasnosti na Statut Finansijsko-informatičke agencije V. broj 85/2013 od 24.01.2013. godine), a u vezi sa članom 3. stav (1) alineja 7. Pravilnika o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja ("Službene novine Federacije BiH" broj 76/16) direktor Finansijsko-informatičke agencije donosi

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU STANDARDNOG IZBORA PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

I

Ovom Odlukom određuje se set podataka koji čine Standardni izbor podataka iz obrađenih finansijskih izvještaja privrednih subjekata iz Registra finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: Registar), a odnose se na izvještajni period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

II

Standardni set podataka čine:

• 100 AOP pozicija taksativno navedenih u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke i

• opšti podaci o privrednim subjektima koji podrazumijevaju:

- JIB privrednog subjekta, naziv privrednog subjekta,

- adresu privrednog subjekta (ulica i broj),

- općina u kojoj privredni subjekt ima registrovano sjedište i

- kanton u kojem privredni subjekt ima registrovano sjedište.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju sa važenjem sve ranije odluke donijete u ovoj pravnoj stvari.

 

 

DIREKTOR

mr.sci. Esad Mahmutović

 

 

STANDARDNI IZBOR PODATAKA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.