Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti

Legislativa

Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti

03.06.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 (3.6.2021.) 

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 8. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/16), na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za nauku Kantona Sarajevo od 17.5.2021. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 24. sjednici održanoj 20.05.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NAMJENE, KRITERIJA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Odluke)
 

(1) Ovom odlukom utvrđuju se namjena, kriteriji i način raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj/umjetničkoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, organizacioni preduslovi za provođenje ove odluke, objavljivanje i provođenje javnog poziva, imenovanje komisije, zadaci komisije za ocjenjivanje prijava, aktivnosti programa/projekata, kao i druga pitanja vezana uz raspodjelu i dodjelu sredstava.

(2) Odluka uključuje opće i posebne kriterije koje Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) kao davalac sredstava treba primjenjivati prilikom objave javnog poziva, dodjele sredstava iz Budžeta i izvještavanje o provedenim postupcima.

(3) Opći principi na kojima se ova odluka zasniva su: princip zakonitog, namjenskog, transparentnog, efikasnog i ekonomičnog raspolaganja i utroška budžetskih sredstava.
 

Član 2.
(Rodna neutralnost izraza)
 

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj odluci se bez diskriminacije odnose na oba spola.
 

Član 3.
(Sredstva)
 

(1) Sredstva za podršku naučnoistraživačkoj/umjetničkoistraživačkoj i istraživačkorazvojnoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2021. godini, osigurana su u iznosu:

a) od 3.000.000,00 KM (tri miliona konvertibilnih maraka) u Budžetu Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade za 2021. godinu, na poziciji ekonomski kod 614300 QAN002 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nauka;

b) Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti nauke u postupku javnog oglašavanja od strane Ministarstva i u skladu sa kriterijima definiranim ovom odlukom.

c) Najveći iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu definisan je svakim programom pojedinačno.
 

DIO DRUGI - RASPODJELA/NAMJENA SREDSTAVA

 

Član 4.
(Raspodjela/Namjena sredstava)
 

(1) Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, ovom odlukom definira raspodjelu sredstva za sufinansiranje projekata/programa koji daju doprinos razvoju naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke i istraži vačkorazvojne djelatnosti.

(2) Sredstva iz člana 3. ove odluke koristit će se kao podrška razvoju naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti u Kantonu Sarajevo, i to kroz slijedeće programe:

a) PROGRAM 1: Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo

1) Osigurana sredstva: 2.400.000,00 KM (dvamilionačetiristotinehiljada KM)

2) Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za sufinansiranje jednog projekta: 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM)

b) PROGRAM 2: Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači

- Osigurana sredstva: 450.000,00 KM (četiristopedesethiljada KM)

- Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za sufinansiranje jednog projekta: 30.000,00 KM (tridesethiljada KM)

c) PROGRAM 3: Sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa i članarine u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima u 2021. godini

1) Osigurana sredstava: 150.000,00 KM (stopedesethiljada KM)

2) Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za sufinansiranje jednog časopisa: 10.000,00 KM (desethiljada KM)

3) Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za sufinansiranje jedne članarine: 5.000,00 KM (pethiljada KM)
 

Član 5.
(Pravo na podnošenje prijava)
 

(1) Pravo podnošenja prijava za sufinansiranje Programa definisanih u članu 4. ove odluke a na osnovu objavljenog javnog poziva, imaju pravna lica koja:

a) su registrovana za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na bilo kojem nivou vlasti u BiH, a koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo,

b) raspolažu naučnoistraživačkim kadrom, infrastrukturom i osnovnom opremom koja omogućava realizaciju planiranog projekta i postizanje postavljenih projektnih ciljeva.
 

Član 6.
(Način dodjele sredstava)
 

Dodjela sredstva iz Budžeta od strane Ministarstva provodi se u skladu sa kriterijima za dodjelu sredstva iz ove odluke i to sa objavom javnog poziva.
 

DIO III - KRITERIJI

 

Član 7.
(Opći kriteriji za dodjelu sredstava)
 

(1) Realizacija projekta mora započeti u 2021. godini i biti okončana do kraja 2022. godine, a dodijeljena sredstva se moraju realizovati do kraja 2021. godine.

(2) Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s odlukom ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).
 

Član 8.
(Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
 

(1) Dodjela sredstava, za namjene iz člana 4. ove odluke, će se vršiti na osnovu kriterija (opći i posebni uslovi) kako slijedi:

a) Opća mjerila vrednovanja projektnih prijedloga:

1) Kvalitet i relevantnost projektnog prijedloga;

2) Struktura i koherentnost projektnog prijedloga;

3) Usklađenost predloženih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima projektnog prijedloga;

4) Izvodivost projektnog prijedloga;

5) Održivost i doprinos razvoju područja istraživanja: naučni doprinos i praktična primjenjivost;

6) Razvojni tim: kompetencije i dosadašnje iskustvo voditelja/ice projekta i članova tima;

7) Kvalitet naučne infrastrukture potrebne za realizaciju projekta kojom raspolaže aplikant, te adekvatnost institucionalne saradnje i partnerstva ukoliko je planirana projektom;

8) Adekvatnost i opravdanost finansijskog plana projektnog prijedloga;

9) Inovativnost i kompetitivnost istraživanja na međunarodnom/nacionalnom nivou;
 

Član 9.
(Posebni kriteriji)
 

(1) Posebni kriteriji regulišu se smjernicama za svaki progam iz člana 4. pojedinačno.

(2) Smjernice su sastavni dio ove odluke.
 

Član 10.
(Cilj, indikatori učinka i izvori verifikacije)
 

(1) Cilj dodjele sredstava iz člana 3. ove odluke je podrška projektima koji doprinose razvoju naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke i razvojnoistraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo, za implementaciju programa nauke definisanih u članu 4.

(2) Indikatori učinka su realizovani programi na osnovu dodijeljenih grant sredstava iz člana 4. ove odluke.

(3) Izvori verifikacije za utvrđivanje učinka su narativni i finansijski izvještaji.
 

Član 11.
(Ocjena prijedloga projekta/programa)
 

(1) Komisija za razmatranje i evaluaciju pristiglih aplikacija/prijava iz člana 15. ovlaštena je da u postupku vrednovanja aplikacija/prijava, pored utvrđivanja formalno pravne ispravnosti ocjenjuje i naučno istraživački potencijal te relevantnost projekta u odnosu na kriterije i uslove utvrđene javnim pozivom i u skladu s tim vrši vrednovanje/bodovanje projekta.

(2) Na Internet stranici Ministarstva objavit će se preliminarana lista dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva uz naznaku roka za podnošenje prigovora.

(3) Po okončanju roka za podnošenje prigovora na preliminarnu listu, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade donosi odluku o izjavljenim prigovorima i utvrđuje odluku sa konačnom rang listom dobitnika sredstva i iznosom za svakog dobitnika sredstava po javnom pozivu.

(4) Na osnovu odluke sa konačnom rang listom dobitnika sredstava i utvrđenim iznosom za svakog dobitnika sredstava će se vršiti isplata dodijeljenih sredstava.

(5) Obaveze dobitnika sredstava će preciznije biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade.
 

Član 12.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga i evaluacija prijedloga)
 

(1) Pri razmatranju podnesenih aplikacija vrednuje se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos implementaciji programa u skladu sa definiranim kriterijima;

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama;

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom;

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.
 

DIO IV - POSTUPAK DODJELE SREDSTVA

 

Član 13.
(Postupak i način dodjele sredstava)
 

(1) Ministarstvo putem javnog konkursa objavljuje postupak i način dodjele sredstva iz tekućeg granta kao "Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničko istraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu", na web stranici Ministarstva i objavljuje obavještenje o javnom konkursu u dnevnim novinama.

(2) Javni konkurs je otvoren 20 dana od dana posljednje objave.

(3) Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.
 

Član 14.
(Potrebna dokumentacija i način dostavljanja)
 

Podnosilac aplikacije za dodjelu sredstava iz tekućeg granta prijavljuje se na "Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu" i dostavlja prijavu u skladu sa definiranim uslovima za prijavu, kriterijima za ocjenu projekata i obrascima za prijavu.
 

Član 15.
(Imenovanje i zadaci Komisije za evaluaciju projekata/programa)
 

(1) Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade imenuje Komisiju za razmatranje i evaluaciju zaprimljenih projekata na osnovu objavljenog javnog poziva za tekući grant "Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija se sastoji od najmanje pet članova i sekretara.

(3) Prije početka rada Komisije predsjednik, svi članovi Komisije i sekretar potpisuju izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, odnosno da su upoznati sa obavezom da su tokom cijelog postupka rada u Komisiji dužni prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada Komisije.

(4) Komisija bliže uređuje djelokrug, način svog rada, zadatke, prava i obaveze članova Komisije putem donošenja Poslovnika o radu.

(5) Komisija je dužna izvršiti provjeru kompletnosti, formalno-pravne ispravnosti pristigle dokumentacije.

(6) Komisija je dužna izvršiti bodovanje prema evaluacionim obrascima koji su sastavni dio javnog poziva, za subjekte koji su dostavili dokumentaciju u skladu sa članom 10. ove odluke, u postupku kojim će utvrditi objektivna i provjerljiva mjerila na osnovu koji se stiče minimalan broj bodova koji je neophodan za sufinansiranje programa po dostavljenoj aplikaciji.

(7) Svaka aplikacija se dostavlja najmanje dvojici recenzenata koji su specijalisti u oblasti za koju je podnesen prijedlog projekta. Recenzenti popunjavaju evaluacioni obrazac i dostavljaju ga Komisiji. Ukoliko u previđenom roku nisu primljena najmanje dva popunjena evaluaciona obrasca Komisija za takve prijave određuje dva člana Komisije koji su iz oblasti srodnih predmeta prijave koji nezavisno popunjavaju evaluacione obrasce za navedene prijave.

(8) Na osnovu srednje vrijednosti dodijeljenih broja bodova formira se preliminarna rang lista, a u skladu s preliminarnom rang listom i prihvatljivim troškovima u okviru budžeta aplikanta, Komisija predlaže iznos sredstava za dodjelu vodeći računa da se za dodjeljena sredstva mogu realizirati aktivnosti, postići određeni rezultati i ostvariti postavljeni cilj.

(9) Projekat koji ispunjava formalno-pravne uslove, a ne bude vrednovan minimalnim brojem bodova neće biti sufinansiran.

(10) Predsjednik i svi članovi Komisije potpisuju sve zapisnike i tabele nastale u okviru rada Komisije.

(11) Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku 30 dana od dana početka rada.

(12) Komisija podnosi Izvještaj o svom radu ministrici sa prijedlogom preliminarne rang-liste dobitnika sredstava u kojoj je naznačen rok za podnošenje prigovora.

(13) Visina naknade za rad vanjskih/eksternih članova Komisije će se utvrditi posebnom odlukom ministrice.
 

Član 16.
(Odluka sa konačnom rang listom dobitnika sredstava)
 

(1) Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu dobitnika sredstava koju objavljuje Komisija iz člana 15., ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade donosi odluku sa konačnom rang listom dobitnika sredstava i utvrđenim iznosima za svakog dobitnika sredstava, a na osnovu koje će se vršiti ugovoranje i isplata dodijeljenih sredstava.

(2) Obaveze dobitnika sredstava po javnom pozivu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom.
 

Član 17.
(Obavještenja)
 

(1) Ministarstvo će utvrditi koje dokaze o ispunjavanju uslova je potrebno da aplikanti prilože prilikom prijave na javni poziv, kao i strukturu i sadržaj aplikacije koja se dostavlja za sufinansiranje po javnom pozivu.

(2) Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

(3) Podnosioci, kojima su dodjeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o konačnoj rang listi dobitnika sredstava na web stranici Ministarstva.
 

Član 18.
(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)
 

(1) Ministarstvo će sa subjektima kojima su odobrena sredstva prema Odluci o konačnoj rang listi dobitnika sredstava, zaključiti ugovore o korištenju dodijeljenih sredstva.

(2) Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim putem o Odluci i visini odobrenih sredstvima, te se od istih traži da u roku od sedam dana, a prije zaključivanja ugovora, dostave:

a) revidirani budžet usklađen s odobrenim sredstvima i u skladu sa budžetom u okviru aplikacije;

b) revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora iz stava (1) ovog člana i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom;

(3) Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

(4) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

(5) Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva.

(6) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

(7) Ukoliko korisnik sredstava u toku realizaciji projekta ustanovi da nije u mogućnosti u rokovima iz ugovora završiti odobreni projekat, o tome je dužan u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo i navesti opravdane razloge.

(8) Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati saglasnost za produženje roka realizacije projekta maksimalno do šest mjeseci, ukoliko korisnik uputi molbu najmanje 30 dana ranije od datuma završetka projekta.
 

Član 19.
(Izvještaji o utrošku sredstava)
 

(1) Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta, a po potrebi dužan je Ministarstvu svakodobno omogućiti uvid u dokumentaciju i realizaciju projekta.

(3) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

(4) Narativni izvještaj treba da obuhvati: kratak pregled literature u oblasti istraživanja; opis korištenih metoda i postupaka; detaljan prikaz rezultata istraživanja; zaključke i eventualno prijedlog mogućih proširenja istraživanja; korištenu literaturu; spisak objavljenih radova koji su rezultata rada na projektu. Narativni dio izvještaja se podnosi i u elektronskoj formi radi pohranjivanja u repozitoriju projekata.
 

Član 20.
(Kontrola odobrenih projekata)
 

(1) Ministarstvo vrši kontrolu realizacije odobrenih projekata po njihovom završetku na bazi dostavljenog kompletnog narativnog i finansijskog izvještaja.

(2) Kontrola uključuje:

a) analizu narativnog izvještaja o realizaciji projekta i na bazi koje se utvrđuje učinak realiziranog projekta, te

b) analizu finansijskog izvještaja.

(3) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Kantona Sarajevo u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(4) Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Kantona Sarajevo roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.
 

DIO V - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.
(Preraspodjela sredstva i izvještavanje prema Vladi)
 

(1) Ukoliko sredstva iz člana 3. ove odluke ne budu utrošena u cijelosti za namjene utvrđene tačkom 4. ove odluke, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade će izvršiti preraspodjelu preostalih sredstava i to za rad Komisije i druge namjene predviđene ovom odlukom.

(2) Izvještaj o utrošku sredstava iz člana 3. ove odluke Ministarstvo podnosi Vladi Kantona Sarajevo u skladu sa zakonom.
 

Član 22.
(Stupanje na snagu)
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-21805-18/21
20. maja 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r. 

SMJERNICE, KRITERIJI I DOKUMENTI ZA PROGRAME 1-3

 


PROGRAM 1: "Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sara|evo"


A - Specifične teme od interesa


Naučnoistraživački/umjetničkoistraživački i istraživačkorazvojni projekti u ovom programu obuhvataju teme iz svih oblasti nauke i umjetnosti.
Interdisciplinarna istraživanja, razvoj i osvajanje tehnika i metoda za rješavanje aktuelnih problema, posebno s ciljem razvoja Kantona Sarajevo [na primjer: zagađenje, okoliš, prirodne nepogode, građevinarstvo i urbanizam, gradska infrastruktura, komunalna energetika, vodo-snabdijevanje, prirodne nepogode, saobraćaj, poljoprivreda, šumarstvo, biotehnologija, zdravstveni sistem, medicinske tehnike i zaštita, sigurnost, digitalizacija i automatizacija, razvoj cirkularne ekonomije i tehnologija, pokretanje inovativne industrije (aditivne proizvodne tehnologije/3D štampanje, energetska tranzicija i sl.)]. Interdisciplinarna istraživanja obuhvataju, ali nisu ograničena na:
- računarsko modeliranje i simulacije prirodnih i tehničkih procesa (STEM oblasti, procesi u okolišu - strujanja zraka/voda, rasprostiranja polutanata, optimizacija rješenja);
- relevantne teme iz javnog zdravstva, uključujući dijagnostiku, prevenciju i terapiju;
- alate i tehnike analize podataka, modeliranje sistema i donošenje odluka na bazi podataka;
- inteligentne sisteme upravljanja i automatizaciju procesa i sistema;
- eksperimentalne alate (tehnike) i/ili
- teoretske podloge.
Ovaj program potiče inovativna istraživanja u društvenim naukama, humanističkim naukama i umjetnosti kroz koja će biti demonstriran njihov utjecaj na razvoj društvene zajednice.
U slučaju istog broja bodova prilikom evaluacije prijedloga projekata, prednost će imati istraživanja sa fokusom na teme koje su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i BiH, a koje su predložila resorna ministarstava. Te teme su:
- Projekti koji imaju doprinos u sprečavanju širenja i ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije;
- Inovativne metode u nastavi osnovnih i srednjih škola (npr. online nastava, STEM) i inovativni pravci edukacije (npr. preduzetništvo);
- Istraživanje socioloških pitanja (npr. deinstitucionalizacija, socijalno uključivanje), pitanja identiteta (npr. nacionalni identitet), te psiho-sociološke fenomene (npr. mentalitet, fenomen letargije), kao i fenomen društvenog preduzetništva;
- Kreativna industrija kao preduzetništvo budućnosti: uticaj i uloga države u razvoju strategija i njenih praktičnih implikacija;
- Racionalizacija upotrebe prirodnih resursa i njihova održiva translacija u industrijski sektor;
- Prevencija smrtnosti u slučaju nesreća - Značaj brze intervencije u slučaju nesreće;
- Razvoj modela za predikciju dinamike i optimizaciju saobraćaja;
- Studije o ponašanju i strujanjima zraka ispod inverznog sloja i uticaj toplinskih otoka za sve urbane dijelove Kantona Sarajevo;
- Uticaj klimatskih promjena na živi svijet i hidrografiju BiH;
- Uticaj COVID-19 pandemije na psiho-fizičko zdravlje stanovništva javno zdravstvo (npr. vakcinacija, antimikrobna rezistencija) razvoj i primjena novih tehnologija u dijagnostici i liječenju;
- Istraživanja sa fokusom na procese evroatlanskih integracija Bosne i Hercegovine a koja se mogu ticati pitanja ekonomskog razvoja, sociokulturoloških promjena, modernizacije obrazovnih procesa, sporta, zakonodavstva i slično;
- Kulturološka i društvenohistorijska istraživanja s ciljem razvoja i etabliranja modernih kulturoloških i socioloških teorija i analitičkih modela u kontekstu bosanskohercegovačke naučne misli;
- Energetska tranzicija i inovativna proizvodnja energije, alternativni izvori energije.


B - Osnovne upute za realizaciju pojedinih stavki koje mogu biti predviđene projektom


(1) U okviru realizacije projekta može se vršiti nabavka naučnoistraživačke /umjetničkoistraživačke opreme u omjeru do 80% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva i to opreme koja je nužna za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih ciljeva, a koja se obavezno specificira u prijedlogu projekta.
(2) Ključne aktivnosti u projektu moraju biti provedene od strane projektnog tima, te se iste ne mogu podugovarati (nije dozvoljeno angažirati podizvođače ni eksterne eksperte za provođenje cjelokupne/ih aktivnosti). Dobitnik sredstava može u realizaciji projektnih aktivnosti koristiti infrastrukturu drugih pravnih subjekata, kao i platiti različite neophodne usluge za podršku procesu istraživanja i to u omjeru do 30% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
(3) Projektni prijedlog može predvidjeti novi angažman studenata II, integrisanom i/ili III ciklusa studija, te novi angažman na post-doktorske istraživačke pozicije u omjeru do 60% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva za projekat.
(4) Ukupni troškovi za vođenje projekta i naknade istraživačima koji nisu uključeni u tački 3. ne mogu preći iznos od 10% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
(5) Osoblje koje je već zaposleno na instituciji koja aplicira na poziv, a koje se na projekat prijavljuje u svojstvu člana tima, ima pravo na dodatnu naknadu u iznosu koji predstavlja razliku između primanja koja ostvaruje i primanja koja bi bila ostvarena u slučaju opterećenja za koje se obračunava i isplaćuje osnovna plata.
(6) Troškovi istraživanja na terenu u zemlji i/ili van zemlje koji su predviđeni projektnim prijedlogom mogu se planirati u omjeru do 40% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
(7) Troškovi publikovanja, konferencija, studijskih boravaka i predstavljanja projekta koji su predviđeni projektnim prijedlogom moraju biti u omjeru do 10% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
(8) Indirektni troškovi (overheads) ne mogu biti viši od 5% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
(9) Naučnoistraživački projekti mogu uključivati i partnerstva sa drugim javnim i/ili privatnim institucijama/pravnim licima koja će učestvovati u implementaciji aktivnosti i u sufinansiranju projekta, s tim što se za ta druga pravna lica ne može tražiti sufinansiranje iz sredstava ovog poziva.
(10) Umjetničko-istraživački projekti koji mogu biti podržani u okviru ovog poziva treba da:
a) imaju fokus na stvaralačkim procesima, a koji će rezultirati podizanjem kvalitete umjetničke infrastrukture (nabavka neophodne umjetničke i umjetničko-istraživačke opreme) i produkcije (koncerti, predstave, izložbe i sl.),
b) budu otvoreni za interdisciplinarnu saradnju, čime se podstiču stvaralački procesi koji objedinjuju različite segmente umjetničkog djelovanja (scenska, muzička, likovna umjetnost) i tehnologije medija.


C - Projektni prijedlozi u svojoj realizaciji moraju zadovoljavati sljedeće uslove:


1. Realizacija projektnih aktivnosti obavezno obuhvata provođenje istraživanja čiji krajnji rezultat mora biti minimalno objavljen ili prihvaćen za objavljivanje jedan naučni rad u časopisu koji pripada najmanje trećem kvartilu (Q3) po WoS JCR za oblasti nauka čiji su časopisi indeksirani u WoSCC, odnosno Scopus SCImago za oblasti društvenih i humanističkih nauka koje nisu pokrivene sa WoSCC, već isključivo Scopus bazom.
2. Potvrdu o objavljivanju, odnosno prihvatanju naučnog rada koji je u skladu sa navedenim uslovom je potrebno dostaviti najkasnije dvije godine nakon isteka roka koji je u aplikaciji predviđen za okončanje projekta. Voditelj/ica projekta ne može aplicirati na novi projekat sve dok ne dokaže da je rad iz stava 1 prihvaćen za objavljivanje ili da je rad u procesu recenzije u časopisu koji zadovoljava postavljene uslove.
3. Za projekte iz oblasti umjetničkih istraživanja potrebno je dostaviti potvrdu, u istom vremenskom rasponu kao pod 2, o realizaciji minimalno jedne javne umjetničke produkcija od društvenog značaja. Voditelj/ica projekta ne može aplicirati na novi projekat sve dok ne dokaže daje umjetnička produkcija realizovana.
4. Voditelj/ica projekta se može pojaviti u ulozi voditelja/ice na samo jednom projektu.
5. Realizacija projekta mora započeti u 2021. godini i biti okončana do kraja 2022. godine, a dodijeljena sredstva se moraju realizovati do kraja 2021. godine.


D - Kriteriji za voditelja/icu projekta i članove tima:


1. Daje voditelj/ica projekta državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da je u radnom odnosu ili angažovan/a duže od jedne godine od dana objave Javnog poziva u ustanovi koja ima sjedište na području Kantona Sarajevo;
2. Daje voditelj/ica projekta naučni/a radnik/ca sa stepenom doktora nauka iz oblasti u koju spada projekat, a uvažavajući specifičnost interdisciplinarnih projekata, koji ima najmanje dva objavljena rada u posljednjih pet godina u časopisima indeksiranim u WoSCC bazi podataka odgovarajućeg kvartila u WoS JCR-u (Ql-Q4), odnosno za oblasti društvenih i humanističkih nauka u bazi WoS (citatni index Arts and Humanities ili prema Scopus SCImago rangiranju, pri čemu oba rada ne mogu biti kvartile Q4), odnosno minimalno pet objavljenih radova u posljednjih deset godina, od čega minimalno po jedan iz kvartila Q1 i iz kvartila Q2 u gore navedenim bazama podataka. U slučaju istog broja bodova prednost imaju istraživači/ce sa višim h-indeksom;
3. Voditelj/ica projekta iz oblasti umjetnosti treba ispunjavati slijedeće uvjete:
a. da posjeduje najmanje stepen magistra umjetnosti;
b. najmanje tri projekta iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) od izuzetnog društvenog značaja koji su realizirani u posljednjih pet godina.
4. U svojstvu voditelja/ice projekta može biti angažovan/a član/ica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i profesor/ica emeritus;
5. Da naučnoistraživački/umjetničkoistraživački ili istraživačko razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditelja/ice projekta, jednog saradnika/ice (npr. iz reda nastavnih i naučnih zvanja) i jednog istraživača/ice (npr. iz reda saradničkih i istraživačkih zvanja, post-doktoranta, studenata II i III ciklusa studija, te studenata I ciklusa i/ili integrisanog studija);
6. Izuzetak iz prethodnog stava su projekti namijenjeni prevashodno za formiranje ili proširenje/ obnavljanje eksperimentalne infrastrukture (laboratorijska ili terenska mjerenja), a što se pokazuje prijedlogom budžeta koji ima minimalno 60% udjela opreme u ukupnom planiranom iznosu projektnog prijedloga, u kojem slučaju istraživački tim mora biti sastavljen najmanje od voditelja/ice projekta i jednog istraživača/ice iz reda saradničkih/istraživačkih zvanja, post-doktoranta ili studenta/ice III ciklusa studija.


E - Dokumentacija koju treba priložiti pri podnošenju prijedloga projekta


E.l - Za pravno lice koje aplicira obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju (obrasci dokumentacije će biti utvrđeni javnim pozivom):
Narativni i finansijski dio projekta:
1. Projektni prijedlog (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
2. Reference i izvori;
3. Budžet proj ekta/finansijski proračun;
4. Biografije i bibliografije;
5. Raspoloživa infrastruktura i oprema;
6. Saopštenje;
7. Lista recenzenata;
8. Kontrolni obrazac;
Administrativni dio projekta:
9. Administrativni podaci (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
10. Izjava (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
11. Izjava (potpisuje voditelj/ica projekta i ovjerava kod nadležne općinske službe);
12. Rješenje o registraciji (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe);
13. Rješenje o poreznoj registraciji - ID broj (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe).


E.2 - Za voditelja/ice projekta obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:


1. Uvjerenje o državljanstvu (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
2. Dokaz o radnom statusu/angažmanu voditelja/ice projekta u pravnom licu koje kandiduje projekat (original ili fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
3. Diploma o stečenom zvanju doktora nauka (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
4. Dokaz da voditelj/ica projekta ima
4.1. najmanje dva objavljena rada u posljednjih pet godina u časopisima indeksiranim u WoSCC bazi podataka odgovarajuće kvartile u JCR-u (Ql-Q4), pri čemu oba rada ne mogu biti kvartile Q4, odnosno minimalno pet objavljenih radova u posljednjih deset godina, od čega minimalno po jedan kvartile Q1 i Q2 (što se dokazuje dostavljanjem ispisa iz baze podataka na osnovu kojeg se može utvrditi naziv časopisa i njegova kvartila); o trenutnom h-indeksu (što se dokazuje ispisom stranice Google Scholar Citations na kojoj se može provjeriti h-indeks).
4.2. za voditelja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka potrebno je da voditelj/ica projekta ima jednak broj radova kao pod 4.1. u WoS bazi (citatm index Arts and Humanities) ili prema Scopus SCImago rangiranju (što se dokazuje dostavljanjem ispisa iz baze podataka); h-indeks (što se dokazuje ispisom stranice Google Scholar Citations na kojoj se može provjeriti h-indeks).
4.3. dokaz da voditelj/ica projekta iz oblasti umjetnosti:
4.3.1. posjeduje najmanje stepen magistra umjetnosti (fotokopija diplome ovjerena kod nadležne općinske službe);
4.3.2. najmanje tri projekta iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) koji su realizirani u posljednjih pet godina.


F - Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga i evaluacija prijedloga


F.1 - Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga:


1. Kvalitet i relevantnost projektnog prijedloga;
2. Struktura i koherentnost projektnog prijedloga i upravljanja projektom;
3. Usklađenost predloženih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima projektnog prijedloga;
4. Izvodivost projektnog prijedloga;
5. Održivost i doprinos razvoju područja istraživanja: naučni doprinos i praktična primjenjivost;
6. Razvojni tim: kompetencije i dosadašnje iskustvo voditelja/ice projekta i članova tima;
7. Kvalitet naučne infrastrukture potrebne za realizaciju projekta kojom raspolaže aplikant, te adekvatnost institucionalne saradnje i partnerstva ukoliko je planirana projektom;
8. Adekvatnost i opravdanost finansijskog plana projektnog prijedloga;
9. Inovativnost i kompetitivnost istraživanja na nacionalnom/međunarodnom nivou.


F.2 - Postupak evaluacije i vrednovanja projektnih prijedloga ima tri faze:


FAZA 1: Komisija utvrđuje da li projektni prijedlog zadovoljava objektivna i provjerljiva mjerila definisana u ovom pozivu, te obavezne tehničke i formalno-pravne uslove. Samo projekti koji zadovolje prvu fazu biće evaluirani u narednoj fazi.
FAZA 2: Identifikacija minimalno dva recenzenta koji će vrednovati projekat na bazi naprijed navedenih opštih kriterija za vrednovanje na osnovu kojih se stiče minimalan broj bodova koji je neophodan za sufinansiranje naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog i istraživačkorazvojnog projekta. Minimalni prosječan broj bodova je 3. Projekat koji ispunjava formalno-pravne uslove, a ne bude vrednovan minimalnim brojem bodova neće biti sufmansiran;
FAZA 3: Zaključivanje evaluacije od strane Komisije i kreiranje preliminarne liste sufinansiranih projekata.


PROGRAM 2: "Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umietničkoistraživačkih i istraživačko razvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači/ce"


A - Specifične teme od interesa


Naučnoistraživački/umjetničkoistraživački i istraživačkorazvojni projekti u ovom programu obuhvataju teme iz svih oblasti nauke i umjetnosti.
Interdisciplinarna istraživanja, razvoj i osvajanje tehnika i metoda za rješavanje aktuelnih problema, posebno s ciljem razvoja Kantona Sarajevo [na primjer: zagađenje, okoliš, prirodne nepogode, građevinarstvo i urbanizam, gradska infrastruktura, komunalna energetika, vodo-snabdijevanje, prirodne nepogode, saobraćaj, poljoprivreda, šumarstvo, biotehnologija, zdravstveni sistem, medicinske tehnike i zaštita, sigurnost, digitalizacija i automatizacija, razvoj cirkularne ekonomije i tehnologija, pokretanje inovativne industrije (aditivne proizvodne tehnologije/3D štampanje, energetska tranzicija i sl.)]. Interdisciplinarna istraživanja obuhvataju, ali nisu ograničena na:
- računarsko modeliranje i simulacije prirodnih i tehničkih procesa (STEM oblasti, procesi u okolišu - strujanja zraka/voda, rasprostiranja polutanata, optimizacija rješenja);
- relevantne teme iz javnog zdravstva, uključujući dijagnostiku, prevenciju i terapiju;
- alate i tehnike analize podataka, modeliranje sistema i donošenje odluka na bazi podataka;
- inteligentne sisteme upravljanja i automatizaciju procesa i sistema;
- eksperimentalne alate (tehnike) i/ili
- teoretske podloge.
Ovaj program potiče inovativna istraživanja u društvenim naukama, humanističkim naukama i umjetnosti kroz koja će biti demonstriran njihov utjecaj na razvoj društvene zajednice.
U slučaju istog broja bodova prilikom evaluacije prijedloga projekata, prednost će imati istraživanja sa fokusom na teme koje su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i BiH, a koje su predložila resorna ministarstava. Te teme su:
- Projekti koji imaju doprinos u sprečavanju širenja i ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije;
- Inovativne metode u nastavi osnovnih i srednjih škola (npr. online nastava, STEM) i inovativni pravci edukacije (npr. preduzetništvo);
- Istraživanje socioloških pitanja (npr. deinstitucionalizacija, socijalno uključivanje), pitanja identiteta (npr. nacionalni identitet), te psiho-sociološke fenomene (npr. mentalitet, fenomen letargije), kao i fenomen društvenog preduzetništva;
- Kreativna industrija kao preduzetništvo budućnosti: uticaj i uloga države u razvoju strategija i njenih praktičnih implikacija;
- Racionalizacija upotrebe prirodnih resursa i njihova održiva translacija u industrijski sektor,
- Prevencija smrtnosti u slučaju nesreća - Značaj brze intervencije u slučaju nesreće;
- Razvoj modela za predikciju dinamike i optimizaciju saobraćaja;
- Studije o ponašanju i strujanjima zraka ispod inverznog sloja i uticaj toplinskih otoka za sve urbane dijelove Kantona Sarajevo;
- Uticaj klimatskih promjena na živi svijet i hidrografiju BiH;
- Uticaj COVID-19 pandemije na psiho-fizičko zdravlje stanovništva javno zdravstvo (npr. vakcinacija, antimikrobna rezistencija) razvoj i primjena novih tehnologija u dijagnostici i liječenju;
- Istraživanja sa fokusom na procese evroatlanskih integracija Bosne i Hercegovine a koja se mogu ticati pitanja ekonomskog razvoja, sociokulturoloških promjena, modernizacije obrazovnih procesa, sporta, zakonodavstva i slično;
- Kulturološka i društvenohistorijska istraživanja s ciljem razvoja i etabliranja modernih kulturoloških i socioloških teorija i analitičkih modela u kontekstu bosanskohercegovačke naučne misli;
- Energetska tranzicija i inovativna proizvodnja energije, alternativni izvori energije.


B - Osnovne upute za realizaciju pojedinih stavki koje mogu biti predviđene projektom


1. U okviru realizacije projekta može se vršiti nabavka naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke opreme u omjeru do 80% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva i to opreme koja je nužna za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih ciljeva, a koja se obavezno specificira u prijedlogu projekta.
2. Ključne aktivnosti u projektu moraju biti provedene od strane projektnog tima, te se iste ne mogu podugovarati (nije dozvoljeno angažirati podizvođače ni eksterne eksperte za provođenje cjelokupne/ih aktivnosti). Dobitnik sredstava može u realizaciji projektnih aktivnosti koristiti infrastrukturu drugih pravnih subjekata, kao i platiti različite neophodne usluge za podršku procesu istraživanja i to u omjeru do 30% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
3. Projektni prijedlog može predvidjeti novi angažman studenata II, integrisanom i/ili III ciklusa studija, te novi angažman na post-doktorske istraživačke pozicije u omjeru do 60% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva za projekat.
4. Ukupni troškovi za vođenje projekta i naknade istraživačima koji nisu uključeni u tački 3. ne mogu preći iznos od 10% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
5. Osoblje koje je već zaposleno na instituciji koja aplicira na poziv, a koje se na projekat prijavljuje u svojstvu člana tima, ima pravo na dodatnu naknadu u iznosu koji predstavlja razliku između primanja koja ostvaruje i primanja koja bi bila ostvarena u slučaju opterećenja za koje se obračunava i isplaćuje osnovna plata.
6. Troškovi istraživanja na terenu u zemlji i/ili van zemlje koji su predviđeni projektnim prijedlogom mogu se planirati u omjeru do 40% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
7. Troškovi publikovanja, konferencija, studijskih boravaka i predstavljanja projekta koji su predviđeni projektnim prijedlogom moraju biti u omjeru do 10% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
8. Indirektni troškovi (overheads) ne mogu biti viši od 5% od ukupnog iznosa sredstava koja se traže iz ovog poziva.
9. Naučnoistraživački projekti mogu uključivati i partnerstva sa drugim javnim i/ili privatnim institucijama/pravnim licima koja će učestvovati u implementaciji aktivnosti i u sufinansiranju projekta, s tim što se za ta druga pravna lica ne može tražiti sufinansiranje iz sredstava ovog poziva.
10. Umjetničko-istraživački projekti koji mogu biti podržani u okviru ovog poziva treba da:
a) imaju fokus na stvaralačkim procesima, a koji će rezultirati podizanjem kvalitete umjetničke infrastrukture (nabavka neophodne umjetničke i umjetničko-istraživačke opreme) i produkcije (koncerti, predstave, izložbe i sl.),
b) budu otvoreni za interdisciplinarnu saradnju, čime se podstiču stvaralački procesi koji objedinjuju različite segmente umjetničkog djelovanja (scenska, muzička, likovna umjetnost) i tehnologije medija.


C - Projektni prijedlozi u svojoj realizaciji moraju zadovoljavati sljedeće uslove:


1. Realizacija projektnih aktivnosti obavezno obuhvata provođenje istraživanja čiji krajnji rezultat mora biti minimalno objavljen ili prihvaćen za objavljivanje jedan naučni rad u časopisu koji pripada najmanje trećem kvartilu (Q3) po WoS JCR za oblasti nauka čiji su časopisi indeksirani u WoSCC, odnosno Scopus SCImago za oblasti društvenih i humanističkih nauka koje nisu pokrivene sa WoSCC, već isključivo Scopus bazom.
2. Potvrdu o objavljivanju, odnosno prihvatanju naučnog rada koji je u skladu sa navedenim uslovom je potrebno dostaviti najkasnije dvije godine nakon isteka roka koji je u aplikaciji predviđen za okončanje projekta. Voditelj/ica projekta ne može aplicirati na novi projekat sve dok ne dokaže da je rad iz stava 1 prihvaćen za objavljivanje ili da je rad u procesu recenzije u časopisu koji zadovoljava postavljene uslove.
3. Za projekte iz oblasti umjetničkih istraživanja potrebno je dostaviti potvrdu, u istom vremenskom rasponu kao pod 2, o realizaciji minimalno jedne javne umjetničke produkcija od društvenog značaja. Voditelj/ica projekta ne može aplicirati na novi projekat sve dok ne dokaže da je umjetnička produkcija realizovana.
4. Voditelj/ica projekta se može pojaviti u ulozi voditelja/ice na samo jednom projektu.
5. Realizacija projekta mora započeti u 2021. godini i biti okončana do kraja 2022. godine, a dodijeljena sredstva se moraju realizovati do kraja 2021. godine.


D - Kriteriji za voditelja/icu projekta i članove tima:


c) Da je voditelj/ica projekta državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da je u radnom odnosu ili angažovan/a duže od jedne godine od dana objave javnog poziva u ustanovi koja ima sjedište na području Kantona Sarajevo;
d) Da je voditelj/ica projekta stekao titulu doktora nauka prije najviše 7 godina;
e) Da je voditelj/ica projekta naučni/a radnik/ca sa stepenom doktora nauka iz oblasti kojoj pripada projektni prijedlog. Prednost imaju istraživači/ce koji imaju bolje rezultate u dosadašnjem radu sto se dokazuje publikacijama u časopisima i/ili konferencijama indeksiranim u WoSCC bazi podataka i rangiranjem publikacija u JCR-u (Ql-Q4), odnosno za oblasti društvenih i humanističkih nauka WoS baza (citatni indeks Arts and Humanities) ili Scopus SCImago rangiranje. Prednost imaju istraživači/ce sa višim h-indeksom;
f) Voditelj/ica projekta iz oblasti umjetnosti treba ispunjavati sljedeće uvjete:
a. da posjeduje najmanje stepen magistra umjetnosti;
b. najmanje jedan projekat iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) koji su realizirani u posljednjih pet godina;
g) Da naučnoistraživački/umjetničkoistraživački ili istraživačkorazvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditelja/ice projekta, i jednog istraživača/ice (na primjer, iz reda saradničkih i istraživačkih zvanja, post-doktoranta, studenata II i III ciklusa studija).


E - Dokumentacija koju treba priložiti pri podnošenju prijedloga projekta


E.l - Za pravno lice koje aplicira obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju (obrasci dokumentacije će biti utvrđeni javnim pozivom):


Narativni i finansijski dio projekta:
1. Projektni prijedlog (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
2. Reference i izvori
3. Budžet projekta/fmansijski predračun
4. Biografije i bibliografije
5. Raspoloživa infrastruktura i oprema
6. Saopštenje
7. Lista recenzenata
8. Kontrolni obrazac
Administrativni dio projekta:
9. Administrativni podaci (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
10. Izjava (potpisuje rukovodilac pravnog lica i ovjerava pečatom pravnog lica);
11. Izjava (potpisuje voditelj/ica projekta i ovjerava kod nadležne općinske službe);
12. Rješenje o registraciji (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe);
13. Rješenje o poreznoj registraciji - ID broj (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe);


E.2 - Za voditelja/ice projekta obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:


10) Uvjerenje o državljanstvu (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
11) Dokaz o radnom statusu/angažmanu voditelja/ice projekta u pravnom licu koje kandiduje projekat (original ili fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
12) Diploma o stečenom zvanju doktora nauka (fotokopija ovjerena kod nadležne općinske službe)
13) Dokaz da voditelj/ica projekta ima publikacije što se dokazuje dostavljanjem ispisa iz relevantne baze podataka na osnovu kojeg se može utvrditi naziv časopisa i njegova kvartila; o trenutnom h-indeksu (što se dokazuje ispisom stranice Google Scholars Citations na kojoj se može provjeriti h-indeks).
14) Dokaz da voditelj/ica projekta iz oblasti umjetnosti:
a. posjeduje najmanje stepen magistra umjetnosti (fotokopija diplome ovjerena kod nadležne općinske službe);
b. najmanje jedan projekta iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) od koji su realizirani u posljednjih pet godina.


F - Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga i evaluacija prijedloga


F.1 - Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga:


1. Kvalitet i relevantnost projektnog prijedloga;
2. Struktura i koherentnost projektnog prijedloga i upravljanja projektom;
3. Usklađenost predloženih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima projektnog prijedloga;
4. Izvodivost projektnog prijedloga;
5. Održivost i doprinos razvoju područja istraživanja: naučni doprinos i praktična primjenjivost;
6. Razvojni tim: kompetencije i dosadašnje iskustvo voditelja/ice projekta i članova tima;
7. Kvalitet naučne infrastrukture potrebne za realizaciju projekta kojom raspolaže aplikant, te adekvatnost institucionalne saradnje i partnerstva ukoliko je planirana projektom;
8. Adekvatnost i opravdanost finansijskog plana projektnog prijedloga;
9. Inovativnost i kompetitivnost istraživanja na nacionalnom/međunarodnom nivou.


F.2 - Postupak evaluacije i vrednovanja projektnih prijedloga ima tri faze:


FAZA 1: Komisija utvrđuje da li projektni prijedlog zadovoljava objektivna i provjerljiva mjerila definisana u ovom pozivu, te obavezne tehničke i formalno-pravne uslove. Samo projekti koji zadovolje prvu fazu biće evaluirani u narednoj fazi.
FAZA 2: Identifikacija minimalno dva recenzenta koji će vrednovati projekat na bazi naprijed navedenih opštih kriterija za vrednovanje na osnovu kojih se stiče minimalan broj bodova koji je neophodan za sufinansiranje naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog i istraživačkorazvojnog projekta. Minimalni prosječan broj bodova je 3. Projekat koji ispunjava formalno-pravne uslove, a ne bude vrednovan minimalnim brojem bodova neće biti sufinansiran;
FAZA 3: Zaključivanje evaluacije od strane Komisije i kreiranje preliminarne liste sufinansiranih projekata.


PROGRAM 3: "Sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa i članarine u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima u 2021. godini"


A - Kriteriji za sufinansiranje:


Sufinansiranje časopisa: 1. da ustanova/institucija/organizacija koja izdaje časopis ima sjedište na području Kantona Sarajevo; 2. da je časopis na spisku neke od citatnih baza podataka za naučne časopise; 3. da časopis izlazi minimalno jedanput godišnje u posljednje tri godine. Sufinansiranje članarine u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima Prilikom donošenja odluke o dodjeli sredstava, Komisija za dodjelu sredstava Ministarstva će aplikacije rangirati na osnovu međunarodne relevantnosti organizacije ili tijela za koje se plaća članarina i to po važnosti kako slijedi: 1. Organizacije i tijela na svjetskom nivou 2. Organizacije i tijela na evropskom nivou 3. Organizacije i tijela na regionalnom nivou Jedan aplikant može podnijeti više prijava za ovaj program.


B - Dokumentacija koja se mora priložiti uz zahtjev


Ustanova/institucija/organizacija koja aplicira na ovaj program, obavezna je priložiti sljedeću dokumentaciju (obrasci dokumentacije će biti utvrđeni javnim pozivom) 1. Prijavni obrazac; 2. Rješenje o registraciji ustanove/organizacije/institucije (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe); 3. Rješenje o poreznoj registraciji - ID broj (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe); 4. Dokaz da je časopis na spisku neke od citatnih baza podataka za naučne časopise; 5. Uvjerenje o državljanstvu za glavnog urednika (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe). Specifična dokumentacija za sufinansiranje časopisa: 1. Dokaz da časopis izlazi minimalno jedanput godišnje u posljednje tri godine (izjava glavnog urednika, ovjerena kod nadležne općinske službe); 2. Primjerci časopisa koji su objavljeni u 2020. godini; 3. Račun za štampanje posljednjeg objavljenog broja naučnog časopisa.


Specifična dokumentacija za sufinansiranje članarine u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima:


1. Opis djelokruga naučnoistraživačke organizacije/tijela kao izvod sa zvanične web stranice organizacije/tijela
2. Predračun, račun ili uplatnicu kao dokaz za plaćeno članstvo u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima za 2021. godinu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.